Moozeeck

FINASTERIDE - TEVA


UPUTSTVO ZA LEK


Finasteride – Teva, 5 mg, film tablete, 28 tableta (4 blistera po 7 tableta)


Proizvođač: Teva Pharmaceuticals Works Ltd.


Adresa: Pallagi út 13., Debrecen H-4042, Mađarska


Podnosilac zahteva: Jugohemija-Farmacija d.o.o.


Adresa: Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Lek Finasteride – Teva, 5 mg film tablete INN: finasterid


Ovaj lek se primenjuje samo kod muškaraca


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FINASTERIDE - TEVA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FINASTERIDE - TEVA

 3. Kako se upotrebljava lek FINASTERIDE - TEVA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FINASTERIDE - TEVA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FINASTERIDE - TEVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek FINASTERIDE - TEVA sadrži finasterid i pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze. Lek FINASTERIDE - TEVA smanjuje veličinu prostate kod muškaraca onda kada je ona uvećana. Prostata se nalazi ispod bešike (prostata postoji samo kod muškaraca). Ona stvara semenu tečnost. Uvećana prostata može dovesti do stanja koje se zove benigna hiperplazija prostate (BHP).


  Šta je BHP?


  Ako imate BHP to znači da Vam je prostata uvećana. Uvećana prostata može pritiskati cev kojom protiče mokraća na svom putu izlaska iz organizma.


  Ovo može dovesti do problema kao što su:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FINASTERIDE - TEVA


  Lek FINASTERIDE - TEVA ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FINASTERIDE - TEVA


  Lek FINASTERIDE - TEVA uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje ovog leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek FINASTERIDE - TEVA, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Mogu da se jave sledeća neželjena dejstva:


  Alergijske reakcije

  Ako imate alergijsku reakciju, prekinite sa uzimanjem leka i odmah se javite svom lekaru. Znaci mogu da obuhvataju:


  Ukoliko primetite promene u tkivu dojki kao što su čvorići, bol, uvećanje, sekreciju iz bradavica, treba odmah da obavestite svog lekara jer ovo mogu biti znaci ozbiljnog stanja kao što je karcinom dojke.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta. Biće od koristi ako zabeležite šta se desilo, kada je započelo i koliko dugo je trajalo.


  Šta bi još trebalo da znate o leku FINASTERIDE - TEVA?


  Lek FINASTERIDE - TEVA (finasterid) nije namenjen za lečenje karcinoma prostate. Informacije koje su dobijene u kliničkim studijama kod muškaraca koji su uzimali finasterid tokom 7 godina ukazuju:  Ukoliko želite dodatne informacije o sistemu procene težine tumora ili o ovom ispitivanju, molimo razgovarajte sa svojim lekarom.


 5. KAKO ČUVATI LEK FINASTERIDE - TEVA


  Rok upotrebe 2 godine Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Nemojte koristiti lek FINASTERIDE - TEVA posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji iza reči: “Važi do:”.

  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Nemojte koristiti lek FINASTERIDE - TEVA ako primetite da ima vidljiva oštećenja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Na ovaj način pomažete očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FINASTERIDE - TEVA

Aktivna supstanca je finasterid. Svaka filmom obložena tableta sadrži 5 mg finasterida. Pomoćne supstance:

Jezgro:

Laktoza, monohidrat Celuloza, mikrokristalna Natrijum-skrobglikolat tip A

Kukuruzni skrob, preželatinizovan

Povidon K-30 Magnezijum-stearat Natrijum-laurilsulfat


Film (Opadry 03G20795 blue): hipromeloza, E464,

titan-dioksid (E171), Makrogol 6000,

Makrogol 400,

Boja indigo karmin (E132)


Kako izgleda lek FINASTERIDE - TEVA i sadržaj pakovanja


Finasterid-Teva je film tableta duguljastog, bikonveksnog oblika, plave boje, sa oznakom „FNT5“ sa jedne strane i bez oznaka na drugoj strani.

28 film tableta u PVC/PVDC-aluminijumskom blister pakovanju (4 blistera po 7 tableta).


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet i proizvođač:

Jugohemija-Farmacija d.o.o. Resavska 31, 11 000 Beograd, Srbija


Teva Pharmaceuticals Works Ltd.

Pallagi út 13., Debrecen H-4042, Mađarska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-295-10-001 od 06.04.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z