Moozeeck

LEKAZOL


UPUTSTVO ZA LEK


LEKAZOL, film tableta, 2,5 mg;

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 kom


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o.


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje Kumanački put bb, Novi Bečej, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


LEKAZOL, 2,5 mg, film tableta INN: letrozol

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek LEKAZOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LEKAZOL

 3. Kako se upotrebljava lek LEKAZOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LEKAZOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LEKAZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Letrozol, aktivna supstanca leka LEKAZOL, pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori aromataze. Ovi lekovi blokiraju stvaranje estrogena (ženski polni hormon).


  Letrozol se primenjuje kao hormonalna (ili „endokrina“) terapija karcinoma dojke. Rast karcinoma dojke je

  često stimulisan estrogenima, ženskim polnim hormonima. Lek LEKAZOL smanjuje količinu estrogena tako što blokira enzim („aromataza“) koji je uključen u stvaranje estrogena i time može da blokira rast karcinoma dojke za čiji rast je ovaj hormon neophodan. Kao posledica toga, ćelije tumora sporije rastu ili prestaju sa rastom i/ili sa širenjem na druge delove tela.


  LEKAZOL film tablete se primenjuju u terapiji karcinoma dojke kod žena koje su u postmenopauzi (prošle kroz menopauzu).


  Primenjuje se za sprečavanje ponovne pojave tumora. LEKAZOL film tablete se mogu uzimati kao prva linija terapije pre operacije karcinoma dojke, u slučaju da hitna hirurška intervencija nije moguća, ili kao prva linija terapije nakon operacije karcinoma dojke ili nakon pet godina terapije tamoksifenom.


  LEKAZOL film tablete se takođe mogu primeniti kod uznapredovalog karcinoma dojke radi sprečavanja širenja tumora na druge delove tela.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LEKAZOL


  Pažljivo se pridržavajte svih uputstava koje dobijete od svog lekara. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija koje su navedene u ovom Uputstvu.


  Lek LEKAZOL ne smete koristiti:


  Neki ljudi ne smeju da uzimaju lek LEKAZOL. Posavetujte se sa Vašim lekarom ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LEKAZOL


  Vaš lekar će odlučiti koju dozu LEKAZOL film tableta treba da uzmete. Uvek uzimajte LEKAZOL film tablete tačno onako kako Vam je lekar objasnio. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Uobičajena doza LEKAZOL film tableta je 1 film tableta jednom dnevno.

  Uzimanjem leka u isto vreme svakoga dana pomoći će Vam da zapamtite kada treba da uzmete lek


  Film tablete se mogu uzimati sa ili bez hrane i treba ih progutati cele sa čašom vode ili nekom drugom tečnošću.


  Koliko dugo treba uzimati lek LEKAZOL


  Lek treba da uzimate onoliko dugo koliko Vam lekar odredi. Možda ćete morati da ga uzimate tokom nekoliko meseci ili godina. Ako imate bilo koje pitanje o tome koliko dugo treba da uzimate lek LEKAZOL, razgovarajte sa Vašim lekarom.


  Praćenje tokom terapije lekom LEKAZOL


  Lek treba da uzimate samo pod strogim medicinskim nadzorom. Vaš lekar će redovno pratiti Vaše zdravstveno stanje kako bi proverio da li terapija koju dobijate postiže odgovarajuće efekte.


  Lek LEKAZOL može dovesti do istanjivanja ili gubitka kostiju (osteoporoza) zbog smanjenja estrogena u organizmu. Vaš lekar će vršiti merenja gustine koštane mase (način praćenja osteoporoze) pre, tokom i nakon terapije.


  Ako ste uzeli više leka LEKAZOL nego što je trebalo


  Ako slučajno uzmete previše LEKAZOL film tableta, ili neko drugi slučajno uzme Vaše film tablete, odmah se javite Vašem lekaru ili se javite u najbližu bolnicu. Ponesite Vaš lek sa sobom i pokažite ga lekaru. Možda će biti potrebno primeniti određenu medicinsku terapiju.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LEKAZOL


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek LEKAZOL kao i drugi lekovi, ponekad može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Neželjena dejstva su uglavnom blaga ili umerena i mogu nestati nekoliko dana nakon početka terapije. Ipak, ako su teška i traju više od nekoliko dana, javite se Vašem lekaru.


  Neka od ovih neželjenih destava, kao što su naleti vrućine, gubitak kose ili vaginalno krvarenje, mogu biti posledica nedostatka estrogena u organizmu.


  Neka od neželjenih dejstava mogu biti ozbiljna:


  Povremena neželjena dejstva (kod 1 do 10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK LEKAZOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.


  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LEKAZOL


LEKAZOL, 2,5 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 2,5 mg letrozola.


Pomoćne supstance Jezgro tablete:


Kako izgleda lek LEKAZOL i sadržaj pakovanja


LEKAZOL, 2,5 mg, film tableta:

Tamno žute, okrugle, blago bikonveksne film tablete, zakošenih ivica sa utisnutom oznakom “5” na jednoj strani, na drugoj strani sa utisnutom oznakom “H”.


Tri blistera (PVC/PE/PVDC-aluminijumski blister) sa po 10 film tableta od 2,5 mg u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad Rumenačka 1/I

21 000 Novi Sad Republika Srbija


Proizvođač:

Zdravlje-Medic d.o.o.

Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje Kumanački put bb, Novi Bečej Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-1334-12-001 od 29.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z