FISKocr

OMEPRAZOL


UPUTSTVO ZA LEK


OMEPRAZOL, gastrorezistentna kapsula, tvrda, 20mg

ukupno 14 kom, blister, 2 x 7 kom

ukupno 15 kom, boca, 1 x 15 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


OMEPRAZOL, 20 mg, gastrorezistentna kapsula, tvrda

INN: omeprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek OMEPRAZOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek OMEPRAZOL

 3. Kako se upotrebljava lek OMEPRAZOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek OMEPRAZOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OMEPRAZOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek OMEPRAZOL kao aktivnu supstancu sadrži omeprazol. Pripada grupi lekova poznatoj pod nazivom ’’inhibitori protonske pumpe’’. Oni deluju tako što smanjuju količinu kiseline koja se stvara u želucu.


  Lek OMEPRAZOL se koristi za:


  Kod odraslih:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OMEPRAZOL


  Lek OMEPRAZOL ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OMEPRAZOL


  Uvek uzimajte lek OMEPRAZOL onako kako Vam je preporučio lekar. Proverite sa lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni kako pravilno da uzimate ovaj lek.


  Lekar će Vam reći koliko kapsula bi trebalo da uzimate i koliko dugo. Ovo zavisi od Vašeg zdravstvenog stanja i Vaših godina.


  Uobičajene preporučene doze su date u nastavku.


  Napomena: Kapsula OMEPRAZOL 20 mg se ne može deliti tako da se u slučajevima kada je potrebno primeniti dozu od 10 mg lek OMEPRAZOL 20 mg ne može koristiti.


  Odrasli


  Lečenje simptoma GERB-a kao što su gorušica i vraćanje želudačne kiseline u jednjak

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek OMEPRAZOL, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Ukoliko se javi neko od sledećih retkih ali ozbiljnih neželjenih dejstava, odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu:

 5. KAKO ČUVATI LEK OMEPRAZOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.


  Boca sa 15 gastrorezistentnih kapsula

  Nakon prvog otvaranja boce lek se može koristiti tri meseca. Posle upotrebe poklopac čvrsto zatvoriti.


  Nemojte koristiti lek OMEPRAZOL posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Način čuvanja:


  Kutija sa 14 gastrorezistentnih kapsula

  Čuvati na temperaturi do 25 C, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od vlage.


  Boca sa 15 gastrorezistentnih kapsula

  Čuvati na temperaturi do 25 C, u dobro zatvorenoj boci u cilju zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek OMEPRAZOL Aktivne supstance su:

 1. gastrorezistentna kapsula, tvrda sadrži:

  omeprazol 20 mg


  Ostali sastojci su:


  Sadržaj kapsule:

 2. Al/Al blistera ( OPA/Al/PVC folija i dva tipa folija za pečaćenje: non-peelable Al i peelable PET/Al folija) sa po 7 gastrorezistentnih kapsula.


Boca sa 15 gastrorezistentnih kapsula

HDPE boca sa zatvaračem od polipropilena u kome se nalazi LDPE kapsula sa silika gelom. U boci se nalazi 15 gastrorezistentnih kapsula.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole i proizvođač: Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Novembar 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole

515-01-7240-11-001 od 08.01.2013.godine, Omeprazol, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 14 x (20mg)

515-01-7242-11-001 od 08.01.2013.godine, Omeprazol, gastrorezistentne kapsule, tvrde, 15 x (20mg)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z