Moozeeck

Pancillin


UPUTSTVO ZA LEK


Pancillin®, prašak za suspenziju za injekciju, 200000 i.j.+600000 i.j.

Pakovanje: bočica, 50 x 800000 i.j.


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Pancillin®, 200000 i.j.+600000 i.j., prašak za suspenziju za injekciju INN: benzilpenicilin, benzilpenicilin-prokain


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u

ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Pancillin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Pancillin

 3. Kako se upotrebljava lek Pancillin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Pancillin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PANCILLIN I ČEMU JE NAMENJEN?


  Pancillin prašak za suspenziju za injekciju sadrži kao aktivne sastojke benzilpenicilin i benzilpenicilin- prokain, koji pripadaju grupi antibiotika poznatoj kao penicilini. Koristi se u lečenju infekcija izazvanim bakterijama koje su osetljive na ovaj antibiotik.

  Pancillin deluje tako što uništava bakterije koje su osetljive na ovaj antibiotik (videti KADA SE LEK

  PANCILLIN UPOTREBLJAVA?). Pancillin deluje tako što sprečava stvaranje ćelijskog zida bakterije i tako dovodi i do uništenja bakterije.

  Pancillin se koristi u lečenju i profilaksi (sprečavanje pojave) infekcija izazvanih mikroorganizmima osetljivim na penicilin.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PANCILLIN


  Lek Pancillin ne smete koristiti ukoliko:


  ste alergični na penicilin/prokain ili na druge pomoćne supstance leka Pancillin (videti deo „Šta sadrži lek Pancillin“).

  Ukoliko se javi alergijska reakcija, ona se manifestuje kao pojava crvenila i svraba po koži, oticanje usana ili

  lica, gušenje.


  Kada uzimate lek Pancillin, posebno vodite računa ukoliko:


  Upozorite Vašeg lekara ako:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PANCILLIN


  Lek Pancillin uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Intramuskularna primena (u mišić)


  Benzilpenicilin ima izuzetno veliku terapijsku širinu, pa doze i doziranje mogu biti vrlo elastični, tj. zavisiće od težine oboljenja i stanja pacijenta.


  Odrasli: kod pacijenata sa sifilisom daje se benzilpenicilin-prokain u dozi od 1,2 g dnevno, tokom 10-14 dana; deca do dve godine sa kongenitalnim sifilisom treba da primaju 50 mg/kg dnevno. Lečenje kod pacijenata sa kasnim sifilisom treba da traje 3 nedelje.

  Prosečna dnevna doza benzilpenicilin-prokaina za odrasle je 600 000 i.j.-1 200 000 i.j. (0,6-1,2 g).

  Deca

  Deci u starosti od jednog meseca do 12 godina može se dati doza od 167 mg/kg/dan benzilpenicilin- prokaina, podeljeno u 1-2 pojedinačne doze.

  Novorođenčadi ne treba davati Pancillin.


  Po pravilu, preparat se daje jedanput dnevno, ali se kod težih infekcija može davati na 12 sati.

  Kod intrapartalne profilakse protiv infekcija uzrokovanih streptokokama tipa b daje se inicijalno 5 g benzilpenicilin-prokaina, a zatim 2,5 g svaka 4 sata do porođaja.

  Za lečenje difterije kod dece mlađe od 6 godina preporučena doza je 600 mg benzilpenicilin-prokaina, dok kod dece starije od 6 godina preporučena doza je 1,2 g benzilpenicilin-prokaina.

  U hirurškoj profilaksi se prva doza primenjuje 1 sat pre hirurške intervencije, a posle nje se daje još 1-2 doze.

  Pancillin se daje isključivo intramuskularno.


  Lek ne sme ni pod kojim uslovima da se injicira intravaskularno (arterija, vena) i u blizinu nerva!


  Suspenzija se spravlja aseptičkim ubrizgavanjem u bočicu 2- 4 ml sterilne vode za injekcije (zapremina zavisi od količine praška u bočici).


  Trajanje lečenja zavisi od vrste infekcije i stanja pacijenta, tj. njegovog odgovora na terapiju.

  Za lečenje streptokoknih infekcija tipa b, Pancillin bi trebalo davati najmanje 10 dana, bez obzira na to što se znaci bolesti mogu povući i ranije; na ovaj način se sprečavaju komplikacije na srcu i bubrezima.


  Ako ste uzeli više leka Pancillin nego što je trebalo


  Pancillin će Vam uvek davati lekar ili medicinska sestra tako da je malo verovatno da primite veću dozu od propisane.


  Međutim, ukoliko mislite da ste primili veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Pancillin


  Ovaj lek će Vam davati Vaš lekar ili medicinska sestra. Stoga je malo verovatno da primite manju ili veću dozu leka od propisane doze leka. Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Pancillin


  Nije relevantno.

  Vaš lekar će odlučiti kada da prekinete lečenje lekom Pancillin.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Pancillin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Ukoliko se jave neka od sledećih neželjenih dejstava, obratite se Vašem lekaru što je pre moguće: kožna

  ospa i svrab, otežano disanje i zviždanje u grudima; oticanje kapaka, lica ili usana, otečen ili crven jezik,

  groznica ili drhtavica, bol u zglobovima, nagli pad krvnog pritiska.


  Prokainska (lažna reakcija preosetljivosti): izmenjen ukus (metalni ukus), vrtoglavica, lupanje srca, poremećaji vida i sluha, uznemirenost, konvulzije (grčevi). Ovi simptomi se obično brzo povlače.


  Mogu se javiti i: neuobičajeno krvarenje ili pojava modrica; neuobičajena slabost ili umor; metalni ukus u ustima; zapaljenje bubrega, groznica, osećaj mravinjanja i bockanja, promene na koži.


  Pacijenti koji duže vreme primaju velike doze penicilina intramuskularno (u mišić) mogu da imaju bolna, lokalna oštećenja tkiva.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK PANCILLIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Pancillin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvajte Pancillin temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage. Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Pancillin


Pancillin, 200000 i.j.+600000 i.j., prašak za suspenziju za injekciju


Aktivne supstance su:

Aktivne supstance su benzilpenicilin-natrijum i benzilpenicilin-prokain.

 1. bočica sadrži 200 000 i.j. benzilpenicilin-natrijuma i 600 000 i.j. benzilpenicilin-prokaina.


  Ostali sastojci su:


  Inkompatibilnost


  Nisu poznate inkompatibilije.


  Rok upotrebe


 2. godine. Lek ne treba primenjivati posle datuma označenog na pakovanju. Rok upotrebe nakon rekonstitucije: upotrebiti odmah.

Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Pancillin, prašak za suspenziju za injekciju, 200000 i.j.+600000 i.j.

Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju u cilju zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Pancillin, prašak za suspenziju za injekciju, 200000 i.j.+600000 i.j.

Bočica od bezbojnog stakla (staklo tip III) sa gumenim čepom i alu kapicom u kartonskoj kutiji. Pakovanje sadrži 50 bočica (800 000 i.j.).


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Neupotrebljeni lek se uništava prema važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z