Moozeeck

LANERO


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


LANERO®, 200 mg, film tablete

(entakapon)

Pakovanje: bočica sa sigurnosnim zatvaračem, 1x30 film tableta


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


LANERO®, 200 mg, film tablete

INN: entakapon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek LANERO® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LANERO®

 3. Kako se upotrebljava lek LANERO®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LANERO®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LANERO® I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek LANERO® sadrži aktivnu supstancu entakapon. LANERO® se koristi zajedno sa levodopom u lečenju Parkinsonove bolesti (progresivno, degenerativno oboljenje centralnog nervnog sistema koje se karakteriše poremećajem pokretljivosti).

  LANERO® poboljšava terapijske efekte levodope u smanjenju simptoma Parkinsonove bolesti i nema terapijski efekt bez levodope.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LANERO®


  Lek LANERO® ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LANERO®


  Lek LANERO® uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Lek je namenjen za odrasle.


  LANERO® se primenjuje samo u kombinaciji sa preparatima koji sadrže levodopu (npr. levodopa/benzerazid ili levodopa/karbidopa). Takođe, istovremeno možete uzimati i druge lekove za lečenje Parkinsonove bolesti.


  Uobičajena doza je jedna tableta od 200 mg uz svaku dozu levodope.


  Ukoliko ste na programu dijalize ili imate bubrežnu insuficijenciju (teško oštećenje funkcije bubrega) Vaš lekar može da Vam preporuči da povećate razmak između doza.


  Maksimalna preporučena doza je 10 tableta na dan, tj. 2000 mg leka LANERO® na dan.


  Ako ste uzeli više leka LANERO® nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više tableta od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  U slučaju predoziranja može doći do konfuzije (zbunjenosti), smanjenja aktivnosti, pospanosti, hipotonije (oslabljenog mišićnog tonusa), promene boje kože i koprivnjače.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LANERO®


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete dozu leka LANERO® uz dozu levodope, nastavite u skladu sa preporučenim režimom doziranja i uzmite je sa sledećom dozom levodope.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek LANERO®


  Ne prekidajte lečenje lekom LANERO® bez saveta Vašeg lekara. U toku lečenja Vaš lekar može da koriguje dozu lekova za lečenje Parkinsonove bolesti. Nagli prekid primene leka LANERO® i drugih lekova za lečenje Parkinsonove bolesti može da dovede do pojave neželjenih dejstava.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek LANERO®, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Uobičajena neželjena dejstva leka LANERO® su blage do umerene jačine.


  Neželjena dejstva su prikazana prema sledećoj učestalosti:

  Veoma česta:

  Kod više od 1 na 10 lečenih pacijenata

  Česta:

  Kod manje od 1 na 10, ali više od 1 na 100 lečenih pacijenata

  Povremena:

  Kod manje od 1 na 100, ali više od 1 na 1000 lečenih pacijenata

  Retka:

  Kod manje od 1 na 1000, ali više od 1 na 10.000 lečenih pacijenata

  Veoma retka:

  Kod manje od 1 na 10.000 lečenih pacijenata

  Nepoznata:

  Učestalost ne može da se proceni na osnovu raspoloživih podataka


  Veoma česta:

 5. KAKO ČUVATI LEK LANERO®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  Rok upotrebe: 30 meseci

  Rok posle otvaranja: 15 meseci, na temperaturi od 25°C.

  Nemojte koristiti lek LANERO® posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Posle otvaranja lek čuvati na temperaturi od 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LANERO®

Aktivna supstanca je entakapon. 1 film tableta sadrži:

entakapon 200 mg


Ostali sastojci su:

Celuloza, mikrokristalna; natrijum-skrobglikolat (tip A); kalcijum-karbonat; natrijum-laurilsulfat; povidon; magnezijum-stearat; Opadry II Orange 85F23861 (polivinil-alkohol, makrogol 3350, titan-dioksid, talk,

gvožđe (III)-oksid, žuti; gvožđe (III)-oksid, crveni; gvožđe (III)-oksid, crni).


Kako izgleda lek LANERO® i sadržaj pakovanja


LANERO®, 200 mg, film tablete:

Ovalne, bikonveksne film tablete, narandžaste boje.

Plastična bočica (HDPE) zatvorena polipropilenskim sigurnosnim zatvaračem (child resistant closure – CRC) sa desikantom.

Jedna bočica sadrži 30 film tableta jačine 200 mg.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: April 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Broj dozvole za lek LANERO®; 200mg;30 film tableta : 515-01-6310-09-001 Datum izdavanja dozvole za lek LANERO®;200mg;30 film tableta: 27.06.2011

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z