FISKocr

Vazodipin


UPUTSTVO ZA LEK


VAZODIPIN, tableta, 5 mg, 2x10 i 2x14 tableta

VAZODIPIN, tableta, 10 mg, 2x10 i 2x14 tableta


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o.


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje Kumanački put bb,Novi Bečej, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


VAZODIPIN 5 mg tableta VAZODIPIN 10 mg tableta


INN: amlodipin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vazodipin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vazodipin

 3. Kako se upotrebljava lek Vazodipin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vazodipin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VAZODIPIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Vazodipin sadrži aktivnu supstancu amlodipin, koja pripada grupi lekova koji se zovu antagonisti kalcijuma. Vazodipin se upotrebljava za lečenje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VAZODIPIN


  Lek VAZODIPIN ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VAZODIPIN


  Lek Vazodipin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uobičajena početna doza je 5 mg jednom dnevno. Doza se može povećavati do 10 mg jednom dnevno.


  Lek Vazodipin se može uzimati pre ili posle uzimanja hrane ili pića. Preporučuje se uzimanje leka svakoga dana u isto vreme sa čašom vode. Ne uzimajte lek Vazodipin sa sokom od grejpfruta.


  Primena kod dece i adolescenata

  Preporučena početna doza kod dece i adolescenata (uzrasta od 6 do 17 godina) iznosi 2,5 mg jednom dnevno.

  Maksimalna preporučena dnevna doza je 5 mg.


  Primena amlodipina u dozi od 2,5 mg namenjena pedijatrijskoj populaciji nije moguća sa doznim oblikom leka Vazodipin tablete 5 mg i 10 mg, jer ne postoji mogućnost deljenja tableta na dva odnosno četiri dela.

  Koristiti dostupan lek manje jačine koji se nalazi na trištu.


  Važno je da lek Vazodipin uzimate bez prekida zbog toga na vreme posetite Vašeg lekara, pre nego što potrošite sve tablete.


  Ako ste uzeli više leka VAZODIPIN nego što je trebalo


  Uzimanje više tableta odjednom može prouzrokovati snižavanje krvnog pritiska ili čak dostizanje opasno niskih vrednosti krvnog pritiska. Možete osetiti vrtoglavicu, omoricu, malaksalost ili slabost. Ukoliko je pad vrednosti krvnog pritiska ozbiljan može doći do razvoja šoka, što se manifestuje hladnom i vlažnom kožom a može doći i do gubitka svesti.

  U slučaju uzimanja veće doze leka od preporučene, odmah se obratite lekaru ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek VAZODIPIN


  Nemojte brinuti, ako ste zaboravili da uzmete lek Vazodipin, potpuno preskočite zaboravljenu dozu. Uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili propuštenu!


  Ako naglo prestanete da uzimate lek VAZODIPIN


  Lekar će Vas posavetovati koliko dugo treba da uzimate lek. Ukoliko se ne pridržavate saveta lekara, naglo prekinete sa primenom leka, ranije nego što Vam je preporučeno, može doći do pogoršanja Vašeg stanja (povišenja krvnog pritiska).


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Vazodipin, kao i svi ostali lekovi, može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Obratite se lekaru odmah ukoliko osetite neki od sledećih vrlo retkih, ozbiljnih neželjenih dejstava nakon primene ovog leka:

 5. KAKO ČUVATI LEK VAZODIPIN


  Rok upotrebe


  18 meseci

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VAZODIPIN


Vazodipin, 5 mg, tableta:

1 tableta sadrži 5 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).


Vazodipin, 10 mg, tableta:

1 tableta sadrži 10 mg amlodipina (u obliku amlodipin-besilata).


Pomoćne supstance


Kako izgleda lek VAZODIPIN i sadržaj pakovanja


Vazodipin, 5 mg, tableta:

Okrugle, bikonveksne tablete bele do skoro bele boje na jednoj strani sa utisnutom oznakom “J”, a na drugoj strani sa utisnutom oznakom “20”.


Vazodipin, 10 mg, tableta:

Okrugle, bikonveksne tablete bele do skoro bele boje na jednoj strani sa utisnutom oznakom “J”, a na drugoj strani sa utisnutom oznakom “21”.


Vazodipin,5 mg, tableta:

Dva blistera (PVC/PVDC-Alu) sa 10 tableta od 5 mg u kartonskoj kutiji. Dva blistera (PVC/PVDC-Alu) sa 14 tableta od 5 mg u kartonskoj kutiji.


Vazodipin,10 mg, tableta:

Dva blistera (PVC/PVDC-Alu) sa 10 tableta od 10 mg u kartonskoj kutiji. Dva blistera (PVC/PVDC-Alu) sa 14 tableta od 10 mg u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad; Rumenačka 1/I;

21 000 Novi Sad;

Republika Srbija


Proizvođač

Zdravlje-Medic d.o.o

Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje Kumanački put bb,Novi Bečej, Republika Srbija

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

Vazodipin, tableta 5mg, 2x10kom: 515-01-9337-11-001 od 03.09.2012. Vazodipin, tableta 5mg, 2x14kom: 515-01-9339-11-001 od 03.09.2012. Vazodipin, tableta 10mg, 2x10kom: 515-01-9341-11-001 od 03.09.2012. Vazodipin, tableta 10mg, 2x14kom: 515-01-9344-11-001 od 03.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z