FISKocr

VIARITEC


UPUTSTVOZA LEK


VIARITEC, koncentrat za rastvor za infuziju, 40 mg/2 ml

ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 2 mL

VIARITEC, koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg/5 ml

ukupno 1 kom, bočica staklena, 1 x 5 mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: VIANEX S.A. - PLANT C

Adresa: 16th km Marathonos Av., Pallini Attici 153 51, Atina, Grčka

Podnosilac zahteva: Beocompass d.o.o.

Adresa: Zvečanska 60/22, Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


VIARITEC, 40 mg/2 ml, koncentrat za rastvor za infuziju

VIARITEC, 100 mg/5 ml, koncentrat za rastvor za infuziju


INN: Irinotekan hidrohlorid trihidrat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VIARITEC i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VIARITEC

 3. Kako se upotrebljava lek VIARITEC

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VIARITEC

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIARITEC I ČEMU JE NAMENJEN


  VIARITEC pripada grupi lekova koji se nazivaju citostatici (antitumorski lekovi, koji se primenjuju u lečenju raka).

  VIARITEC je namenjen za lečenje uznapredovalog raka debelog creva i rektuma, isključivo kod odraslih, sam ili u kombinaciji sa drugim lekovima, kao što su 5-fluorouracil/folinska kiselina ( 5- FU/FA), bevacizumab ili cetuksimab.

  VIARITEC je koncentrat koji mora biti razblažen pre infuzione primene.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIARITEC


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek VIARITEC ne smete koristiti:


  Recite Vašem lekaru ili kliničkom farmaceutu ukoliko se bilo šta od navedenog može odnositi na vas:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIARITEC


  Lek VIARITEC će vam se primeniti pod nadzorom lekara posebno obučenih za hemoterapiju.Njegova primena će biti poverena kvalifikovanim onkolozima ili drugim zdravstvenim radnicima specijalizovanim za primenu citotoksičnih lekova.

  VIARITEC će se ubrizgati u obliku infuzije u neku od Vaših vena, tokom perioda od 30 do 90 minuta. Količina leka VIARITEC koju dobijate zavisiće od Vaše starosti, visine, težine (telesne površine) i opšteg stanja. Vaš lekar će izračunati Vašu telesnu površinu u kvadratnim metrima (m2). Doza i režim

  doziranja zavisiće i od drugih lekova koje možda dobijate da lečite rak, a prema sledećoj tabeli:.

  Doza

  Režim primene

  Prethodna hemoterapija sa 5-fluorouracilom

  VIARITEC 350 mg/m2


  Svake 3 nedelje


  Bez prethodne hemoterapije

  VIARITEC 180 mg/m2 + praćen

  primenom folinske kiseline i 5- fluorouracilom


  Svake 2 nedelje


  Vaš lekar može ove doze podešavati u zavisnosti od Vašeg stanja i mogućih neželjenih reakcija. Ukoliko primate VIARITEC u kombinaciji sa cetuksimabom, VIARITEC se ne sme primeniti pre nego što prođe bar 1sat posle završetka infuzije cetuksimaba.

  Molimo Vas da sledite uputstva Vašeg lekara u odnosu na tekuću terapiju.

  Dužina lečenja zavisiće od Vašeg oporavka i opšteg stanja. Vaš lekar će Vas posavetovati koliko dugo da uzimate lek VIARITEC.

  Ukoliko mislite da lek VIARITEC suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili

  farmaceutu.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Ako ste uzeli više leka VIARITEC nego što je trebalo


  Nije primenljivo. Ovaj lek se primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek VIARITEC

  Lek VIARITEC se primenjuje pod nadzorom medicinskog osoblja i nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek VIARITEC

  O prekidu primene leka VIARITEC odlučuje Vaš lekar.

  Ako imate bilo koja pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek VIARITEC, kao i svi drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Vaš lekar će porazgovarati sa Vama o neželjenim dejstvima i objasniti Vam rizike i koristi Vašeg

  lečenja.

  Sledeća neželjena dejstva grupisana su prema učestalosti pojavljivanja. U okviru ovih grupa zatim su poređana po ozbiljnosti neželjenog dejstva.


  Veoma česta neželjena dejstva

  Pojavljuju se kod 1 od ukupno 10 bolesnika koji uzimaju lek


  Odloženi težak proliv (započinje najmanje 24 h po završetku infuzije leka VIARITEC)

  Poremećaji krvi:

  Nemojte uzimati bilo kakav drugi lek protiv proliva, osim onog koji Vam je dao Vaš lekar ili medicinska sestra, kao ni druge vrste tečnosti osim pomenutih. Lečenje dijareje ne treba primenjivati da bi se sprečile eventualne buduće epizode dijareje čak ni kod pacijenata koji su već imali odloženu dijareju tokom prethodnih ciklusa.

  Groznica

  Ukoliko imate bilo kakvu groznicu i povišenu temperaturu, to može ukazivati na infekciju koja je povezana sa neutropenijom (smanjen broja nekih vrsta belih krvnih zrnaca, koja imaju važnu ulogu u borbi protiv infekcije).

  Neutropenija se često javlja tokom primene leka VIARITEC i reverzibilna je.

  Ukoliko imate povišenu temperaturu preko 38°C (groznicu), ODMAH obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru o tome, tako da Vam mogu dati neophodnu terapiju.

  Vaš lekar će Vam verovatno zakazati redovne kontrole krvne slike u cilju praćenja broja ovih belih krvnih zrnaca.

  Mučnina i povraćanje

  Ukoliko imate mučninu i/ili povraćanje, ODMAH obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru.

  Otežano disanje

  Ukoliko imate otežano disanje, ODMAH obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru.

  Akutni holinergički sindrom

  Tokom primene leka VIARITEC (30-90 minuta) i ubrzo posle primene možete da primetite neke od sledećih simptoma:

 5. KAKO ČUVATI LEK VIARITEC


  Čuvati lek VIARITEC van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka pre otvaranja: 2 godine.


  Rok upotrebe leka nakon razblaženja/rekonstitucije: Hemijska i fizička stabilnost posle rekonstitucije je dokazana 12 sati na sobnoj temperaturi (do 25°C) ili 24 sata u frižideru (na 2° do 8°C).

  Sa mikrobiološke tačke gledišta, razblaženi rastvor se mora primeniti odmah. Ako se lek ne primeni odmah, vreme i uslovi čuvanja pre primene predstavljaju odgovornost korisnika i normalno, ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, osim ako se rekonstitucija/razblaženje ne odvija u strogo kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.


  Nemojte koristiti lek VIARITEC posle isteka roka upotrebe naznačenog na bočici i kutiji. Posle oznake „EXP“ slede mesec i godina. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju, na temperaturi do 25 ºC, zaštićeno od svetlosti.

  Svu neiskorišćenu količinu leka VIARITEC i svu opremu koja je korišćena za pripremu i primenu, ili koja je na drugi način došla u dodir sa irinotekan rastvorom za infuziju treba da se ukloni u skladu sa važećim propisima za rukovanje citotoksičnim lekovima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VIARITEC


VIARITEC, koncentrat za rastvor za infuziju, 40 mg/2ml


Aktivna supstanca je: irinotekan hidrohlorid trihidrat. 1 bočica sa 2 ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 40 mg irinotekan hidrohlorid trihidrata. 1 ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 20 mg irinotekan hidrohlorid trihidrata, što odgovara 17,33 mg irinotekana.


Ostali sastojci su: sorbitol (E420), mlečna kiselina, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH na 3.0-3.8) ili hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH na 3.0-3.8) i voda za injekcije.


VIARITEC, koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg/5ml


Aktivna supstanca je: irinotekan hidrohlorid trihidrat. 1 bočica sa 5 ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 100 mg irinotekan hidrohlorid trihidrata. 1 ml koncentrata za rastvor za infuziju sadrži 20 mg irinotekan hidrohlorid trihidrata, što odgovara 17,33 mg irinotekana.


Ostali sastojci su: sorbitol (E420), mlečna kiselina, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH na 3.0-3.8) ili hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH na 3.0-3.8) i voda za injekcije.


Kako izgleda lek VIARITEC i sadržaj pakovanja


VIARITEC, koncentrat za rastvor za infuziju, pre rekonstitucije je bistar rastvor, svetlo žute boje.

VIARITEC 1x (40mg/2ml):

Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla tamne boje (2ml), zatvorena sa zatvaračem od halobutil gume, aluminijumskom kapicom i zaštitnim plastičnim poklopcem (flip-off).

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa bočicom i uputstvom.

VIARITEC 1x (100mg/5ml):

Unutrašnje pakovanje: bočica od stakla tamne boje (5ml), zatvorena sa zatvaračem od halobutil gume, aluminijumskom kapicom i zaštitnim plastičnim poklopcem (flip-off).

Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa bočicom i uputstvom.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Naziv i adresa nosioca dozvole za stavljanje leka u promet:

Beocompass d.o.o. Zvečanska 60/22, Beograd Zemlja: Srbija

Tel: +381 11 361 88 93

Fax: +381 11 264 11 81

e-mail: info@beocompass.rs


Naziv i adresa proizvođača:

VIANEX S.A. - PLANT C'

16th km Marathonos Ave, Pallini Attiki 15351, Atina, Grčka

Tel.: 0030 210 6666402

Fax: 0030 210 6666424

  1. l: mailbox@vianex.gr


   Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


   Novembar 2012.


   Režim izdavanja leka:


   Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


   Broj i datum dozvole:

   Broj prve dozvole: 515-01-6139-11-001, Viaritec, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 x (40mg/2mL) od 23.01.2013.

   Broj prve dozvole: 515-01-6171-11-001, Viaritec, koncentrat za rastvor za infuziju, 1 (100mg/5mL) od 23.01.2013.

   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


   SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE SAMO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA:


   Terapijske indikacije


   VIARITEC je indikovan za lečenje pacijenata sa uznapredovalim kolorektalnim karcinomom:

   • u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom, kod pacijenata koji nisu prethodno primali terapiju za odmakli stadijum bolesti;

   • u monoterapiji, kod pacijenata koji su prethodno neuspešno lečeni standardnim terapijskim protokolom sa 5-fluorouracilom.

    VIARITEC u kombinaciji sa cetuksimabom, je indikovan za lečenje pacijenata sa metastatskim kolorektalnim karcinomom, sa izraženim receptorima za epidermalni faktor rasta (epidermal growth factor receptors – EGFR), a koji je prethodno neuspešno lečen citotoksičnim lekovima među kojima je bio i irinotekan.


    VIARITEC u kombinaciji sa 5-fluorouracilom, folinskom kiselinom i bevacizumabom, predstavlja terapiju prvog izbora kod pacijenata sa metastatskim karcinomom kolona ili rektuma.


    Doziranje i način primene


    Primenjuje se isključivo kod odraslih. VIARITEC rastvor za infuziju treba ubrizgavati u perifernu ili centralnu venu.


    Preporučeno doziranje:

    U monoterapiji (kod pacijenata koji su već prethodno lečeni):

    Preporučena doza leka VIARITEC je 350 mg/m2, primenjena u vidu intravenske infuzije koja traje 30- 90 minuta, jednom u tri nedelje (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka). U kombinaciji sa drugim lekovima (kod pacijenata koji nisu prethodno lečeni):

    Bezbednost i efikasnost leka VIARITEC u kombinaciji sa 5-fluorouracilom (5FU) i folinskom kiselinom (folinic acid – FA) ispitani su u odnosu na sledeći protokol (videti odeljak Farmakodinamski podaci):

   • VIARITEC plus 5FU/FA jednom u dve nedelje

    Preporučena doza leka VIARITEC je 180 mg/m2, primenjena u vidu intravenske infuzije koja traje 30- 90 minuta, jednom u dve nedelje, a koja je praćena infuzijama folinske kiseline i 5-fluorouracila.

    Za doziranje i način prateće primene cetuksimaba treba konsultovati odgovarajuću dokumentaciju za

    ovaj lek.

    Standardno, doze irinotekana treba da budu iste kao i u poslednjim ciklusima prethodno korišćenog protokola sa irinotekanom. Irinotekan se ne sme primeniti pre nego što prođe bar jedan sat od završetka infuzije cetuksimaba.

    Kada su u pitanju doziranje i način primene bevacizumaba, treba konsultovati sažetak karakteristika leka

    za bevacizumab.


    Podešavanje doziranja:


    VIARITEC treba primenjivati tek posle odgovarajućeg oporavka, odnosno posle svođenja intenziteta neželjenih dejstava na stepen 0 ili 1, prema NCI-CTC kriterijumima (National Cancer Institute Common Toxicity Criteria), kao i posle potpunog povlačenja dijareje izazvane terapijom.

    Kada se započinje sa novim infuzijama, doza leka VIARITEC, kao i 5FU (ukoliko se i on koristi u lečenju), treba da se smanji u skladu sa najtežim stepenom neželjenih dejstava koji je primećen tokom prethodne infuzije. Lečenje treba da se odloži za 1-2 nedelje da bi se omogućio oporavak od neželjenih dejstava izazvanih terapijom.

    Pri pojavi sledećih neželjenih dejstava, doze lekova VIARITEC, kao i 5FU, (ukoliko se primenjuje) treba smanjiti za 15-20%:

   • hematološka toksičnost (neutropenija 4. stepena, febrilna neutropenija (neutropenija 3-4. stepena i povišena temperatura 2-4. stepena), trombocitopenija i leukopenija (4. stepena)).

   • nehematološka toksičnost (3-4. stepena).

    Preporuke za podešavanje doze cetuksimaba, kada se daje u kombinaciji sa irinotekanom, treba da odgovaraju smernicama iz prateće dokumentacije za cetuksimab.

    Za podešavanje doze bevacizumaba, ukoliko se on primenjuje u kombinaciji sa VIARITEC/5FU/FA,

    treba konsultovati sažetak karakteristika leka za bevacizumab.


    Trajanje lečenja:


    Lečenje lekom VIARITEC treba nastaviti sve dok ne dođe do objektivne progresije bolesti ili neprihvatljive toksičnosti.

    Posebne populacije pacijenata: Pacijenti sa oštećenom funkcijom jetre:

    U monoterapiji: Kod pacijenata sa funkcionalnim statusom ≤ 2 i vrednostima nivoa bilirubina u krvi

    koje nisu više od 3 puta od gornje granice normalnih vrednosti, početna doza leka VIARITEC treba da se odredi na osnovu nivoa bilirubina u krvi. Kod takvih pacijenata sa hiperbilirubinemijom i protrombinskim vremenom većim od 50%, klirens irinotekana je smanjen (videti odeljak Farmakokinetički podaci), a rizik od hematotoksičnosti je povećan. Stoga, kod ovih pacijenata treba svake nedelje redovno kontrolisati celokupnu krvnu sliku.

   • Kod pacijenata sa nivoima bilirubina koji su do 1,5 puta veći od gornje granice normalnih vrednosti, preporučena doza leka VIARITEC iznosi 350 mg/m2.

   • Kod pacijenata sa nivoima bilirubina koji su 1,5-3 puta veći od gornje granice normalnih vrednosti, preporučena doza leka VIARITEC iznosi 200 mg/m2.

   • Pacijenti čiji nivoi bilirubina prelaze više od 3 puta od gornje granice normalnih vrednosti ne bi trebalo lečiti lekomVIARITEC (videti odeljke Kontrindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

    Nema podataka o lečenju pacijenata sa insuficijencijom jetre lekom VIARITEC u kombinaciji sa drugim

    lekovima.


    Pacijenti sa oštećenom funkcijom bubrega:

    VIARITEC se ne preporučuje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega, pošto nema posebnih

    studija na ovoj populaciji pacijenata. (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci ).


    Pedijatrijska populacija:

    Bezbednost i efikasnost irinotekana kod pedijatrijskih pacijenata još nije ustanovljena, zbog toga irinotekan ne treba primenjivati na pedijatrijskoj populaciji sve dok dalji podaci ne postanu dostupni.


    Stariji:

    Nema posebnih farmakokinetičkih studija na starijim pacijentima. Međutim, treba pažljivo odabrati dozu, kada je ova populacija u pitanju, zbog češćeg slabljenja bioloških funkcija kod starijih. Ova grupa pacijenata zahteva intenzivniji nadzor (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


    Kontraindikacije


   • Hronična inflamatorna bolest creva i/ili opstrukcija creva (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

   • Prethodna istorija o teškim reakcijama preosetljivosti na irinotekan hidrohlorid trihidrat ili na neki od pomoćnih sastojaka leka VIARITEC.

   • Dojenje (videti odeljke Primena u periodu trudnoće i dojenja i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

   • Bilirubin > 3 puta povećan u odnosu na gornju granicu normalnih vrednosti (videti odeljak

    Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

   • Teško oštećenje kostne srži.

   • Funkcionalni status (prema skali Svetske zdravstvene organizacije) > 2.

   • Istovremena primena sa proizvodima koji sadrže ekstrakt kantariona (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).

    Za druge kontraindikacije koje se odnose na cetuksimab ili bevacizumab treba konsultovati

    odgovarajuću dokumentaciju za ove lekove.


    Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


    Primenu leka VIARITEC treba ograničiti na jedinice specijalizovane za primenu citotoksičnih lekova, a VIARITEC treba primenjivati samo pod nadzorom lekara posebno obučenih za hemioterapiju karcinoma.


    Uzimajući u obzir prirodu i učestalost neželjenih događaja, VIARITEC treba propisati u sledećim slučajevima samo posle odmeravanja odnosa očekivane koristi i mogućih terapijskih rizika:

   • kod pacijenata sa nekim faktorom rizika, posebno kod onih sa funkcionalnim statusom koji je =2 (skala Svetske zdravstvene organizacije).

   • u određenim, retkim slučajevima gde se smatra malo verovatnim da se pacijenti pridržavaju preporuka koje se odnose na zbrinjavanje neželjenih dejstava (u slučaju pojave odložene dijareje, terapija zaustavljanja dijareje treba da počne odmah i da traje dovoljno dugo, uključujući i veliku količinu tečnosti). Kod takvih pacijenata neophodan je strogi intrahospitalni nadzor.

Kada se VIARITEC koristi u monoterapiji, obično se propisuje kao tronedeljni režim (davanje leka jednom u tri nedelje). Međutim, treba uzeti u obzir i primenu leka svake nedelje (videti odeljak FARMAKOLOŠKI PODACI ) kod pacijenata koji zahtevaju intenzivniji nadzor ili kod kojih postoji poseban rizik od teške neutropenije.


Odložena dijareja


Pacijente treba upoznati sa rizikom od pojave odložene dijareje do koje dolazi posle više od 24 h od primene leka VIARITEC i u bilo kom momentu pre sledećeg ciklusa. U monoterapiji, prva tečna stolica se javljala sa medijanom od 5 dana posle infuzije leka VIARITEC. Pacijenti treba smesta da obaveste lekara o pojavi ove dijareje i da odmah započnu sa odgovarajućom terapijom.


Pacijenti sa povećanim rizikom od pojave dijareje su oni koji su već bili podvrgnuti radioterapiji abdomena i male karlice, oni sa hiperleukocitozom na početku lečenja, zatim pacijenti sa funkcionalnim statusom ≥ 2, kao i osobe ženskog pola. Ako se ne leči sa odgovarajućom terapijom, dijareja može biti opasna po život, posebno kod pacijenata koji istovremeno imaju i neutropeniju.


Čim se pojavi prva tečna stolica, pacijent treba da počne da pije velike količine tečnosti (napitka) sa elektrolitima i smesta započne sa odgovarajućom terapijom za zaustavljanje dijareje. Terapiju za zaustavljanje dijareje propisuje lekar sa odeljenja na kome je primenjen lek VIARITEC. Posle otpusta iz bolnice, pacijent treba da se snabde propisanim lekom, tako da može da započne lečenje dijareje čim se ona pojavi. Osim toga, pacijenti treba da obaveste da li se i kada dijareja pojavila, svog lekara ili odeljenje gde se VIARITEC primenjuje.


Prema današnjim preporukama, terapija dijareje sastoji se od visokih doza loperamida (4 mg u prvoj dozi, a zatim po 2 mg na dva sata). U neizmenjenom obliku, ova terapija treba da traje 12 h nakon poslednje tečne stolice i ne treba da se podešava. Ni u kom slučaju, ove doze loperamida ne treba davati duže od 48 h bez prekida zbog rizika od pojave paralitičkog ileusa, niti terapija loperamidom treba da traje kraće od 12 h.


Terapiju za zaustavljanje dijareje treba dopuniti profilaktičkom primenom antibiotika širokog spektra kod pacijenata koji istovremeno imaju tešku neutropeniju (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3).

Osim antibiotske terapije, u lečenju dijareje preporučuje se i hospitalizacija u sledećim slučajevima:


Nema dokaza da se bezbednosni profil irinotekana menja pod uticajem cetuksimaba i obrnuto.


U jednoj studiji, koncentracije irinotekana bile su slične kod pacijenata koji su primali kombinaciju VIARITEC/5FU/FA (125 mg/m2 irinotekana, 500 mg/m2 5-FU-a i 20 mg/m2 leukovorina, primenjenim kao ponavljani 6-to nedeljni ciklusi, koji se sastoje od tretmana tokom 4 nedelje, posle kojih sledi 2-

nedeljni odmor) sa bevacizumabom ili bez njega. Koncentracije SN-38 u plazmi, aktivnog metabolita irinotekana, posebno su analizirane u jednoj podgrupi pacijenata (približno 30 ispitanika u svakoj grupi). Koncentracije SN-38 bile su prosečno 33% veće kod pacijenata koji su primali VIARITEC/5FU/FA u kombinaciji sa bevacizumabom u poređenju sa grupom koja je dobijala iste lekove bez bevacizumaba. Nije sigurno da je zabeleženi porast nivoa SN-38 izazvan primenom bevacizumaba zbog velikih interindividualnih varijacija i ograničene veličine uzorka. Zabeleženo je i malo povećanje ¾ broja dijareja i leukopenija među neželjenim događajima, kao i više slučajeva smanjenja doza irinotekana kod pacijenata koji su primali VIARITEC/5FU/FA u kombinaciji sa bevacizumabom.


Kod pacijenata sa teškom dijarejom, leukopenijom ili neutropenijom posle primene kombinacije bevacizumaba i irinotekana, treba smanjiti doze irinotekana kao što je napomenuto u odeljku (Doziranje i način primene).

Primena u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća:

Nema podataka o korišćenju leka irinotekan kod trudnica. Za irinotekan je pokazano da je

embriotoksičan, fetotoksičan i teratogen kod kunića i pacova. Stoga, na osnovu rezultata ispitivanja na životinjama i mehanizmu delovanja irinotekana, VIARITEC se ne sme koristiti tokom trudnoće ukoliko nije preko potreban (videti odeljak Kontraindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Žene u reproduktivnom periodu/ kontracepcija:


Žene u reproduktivnom periodu koje dobijaju VIARITEC treba savetovati da izbegavaju trudnoću i da obaveste odmah svog lekara ako do trudnoće dođe. Efikasne Mere kontracepcije moraju da se sprovode kod žena u reproduktivnom dobu, kao i kod muških pacijenata, tokom lečenja i još najmanje 1 mesec odnosno 3 meseca posle lečenja.


Plodnost:

Nema podataka o uticaju irinotekana na plodnost kod ljudi. Kod životinja neželjena dejstva irinotekana na plodnost potomstva su dokumentovana (videti odeljak Pretklinički podaci).


Dojenje:

Kod ženki pacova u fazi dojenja, dokazano je prisustvo 14C-irinotekana u mleku. Nije poznato da li se irinotekan izlučuje u majčino mleko. Uzimajući u obzir, potencijal za izazivanje neželjenih reakcija kod odojčadi, dojenje se mora prekinuti tokom lečenja lekom VIARITEC (videti odeljak Kontraindikacije).


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Pacijente treba upozoriti na mogućnost pojave vrtoglavice ili poremećaja vida, koji mogu da se jave u periodu od 24 sata posle primene leka VIARITEC i savetovati ih da ne upravljaju motornim vozilima ni mašinama ukoliko do ovih simptoma dođe.


Neželjena dejstva


Neželjeni efekti koji su navedeni u ovom poglavlju odnose se na irinotekan. Nema dokaza da na bezbednosni profil irinotekana utiče cetuksimab i obrnuto. U kombinaciji sa cetuksimabom, dodatni prijavljeni neželjeni efekti bili su oni očekivani za cetuksimab (npr. akneformna osip - 88%). Za više podataka o neželjnim dejstvima irinotekana u kombinaciji sa cetuksimabom, treba konsultovati Sažetak karakteristika leka za cetuksimab.


Za podatke o neželjenim reakcijama u kombinaciji sa bevacizumabom treba konsultovati Sažetak karakteristika leka za bevacizumab.


Neželjena dejstva primećena kod pacijenata lečenih kapecitabinom u kombinaciji sa irinotekanom su, pored onih koja se javljaju kada se primenjuje kapecitabin kao monoterapija ili onih koji se javljaju kada se primenjuje kapecitabin kao monoterapija ali s povećanom učestalošću, sledeća: Veoma česta, svi stepeni neželjenog dejstva: tromboza/embolija; Česta, svi stepeni neželjenog dejstva: reakcija preosetljivosti na lek, srčana ishemija/infarkt; Česta, stepen 3 i stepen 4 neželjenog dejstva: febrilna neutropenija. Za potpune podatke o neželjenim dejstvima na kapecitabin, treba pogledati Sažetak karakteristika leka za kapecitabin.

Neželjena dejstva stepena 3 i stepena 4 koja su prijavljena kod pacijenta koji su lečeni sa kapecitabinom

u kombinaciji sa irinotekanom i bevacizumabom, pored onih koja se javljaju kada se primenjuje kapecitabin kao monoterapija ili onih koji se javljaju kada se primenjuje kapecitabin kao monoterapija ali s povećanom učestalošću, su sledeća: Česta, neželjena dejstva stepena 3 i stepena 4: neutropenija,


tromboza/embolija, hipertenzija i srčana ishemija/infarkt. Za potpune podatke o neželjenim dejstvima kapecitabina i bevacizumaba, treba pogledati Sažetke karakteristika leka za kapecitabin i bevacizumab.


Sledeće neželjene reakcije za koje se smatra da su moguće ili verovatno u vezi sa primenom leka VIARITEC, dobijene su od 765 pacijenata koji su lek dobijali u dozi od 350 mg/m2 u monoterapiji, kao i od 145 pacijenata koji su dobijali VIARITEC u kombinaciji sa 5 FU/FA svake dve nedelje u

preporučenoj dozi od 180 mg/m2.

Učestalost neželjenih dejstava navedenih u tabeli ispod je definisana prema konvenciji, kao: veoma česta (≥1/10); česta (≥1/100 i <1/10); povremena (≥1/1.000 i <1/100); retka (≥1/10.000 i <1/1.000); veoma retka (<1/10.000).


MedDRA klase sistema organa


Veoma česta (≥1/10)

Česta (≥1/100 i

<1/10)

Povremena (≥1/1,000 i

<1/100)

Retka (≥1/10,000 i

<1/1,000)


Veoma retka (<1/10,000)

Gastrointestinalni poremećaji


Monoterapija


 • Dijareja1

  • Teška mučnina

  • Teško povraćanje


- Zatvor2


- Pseudo- membranozni kolitis 10

- Opstrukcija creva

- Ileus

- Gastro- intestinalna krvarenja

 • Mukozitis

 • Perforacija

- Bol u

stomaku3

- Kolitis

creva

-

Simptomatski

ili asimptomatski pankreatitis


Kombiovana terapija


- Dijareja1


 • Teška mučnina

 • Teško

povraćanj2e

- Zatvor


- Pseudo- membranozni kolitis 10

- Opstrukcija creva

- Ileus

- Gastro- intestin lna krvarenja

 • Mukozitis

 • Perforacija

- Bol u

stomaku3

- Kolitis

creva

-

Simptomatski ili asimptomatski

pankreatitis

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema


Monoterapija


- Neutropenija

- Anemija

- Groznica sa teškom neutropenijom

- Trombo-

citopenijaKombinovana terapija


 • Neutropenija

  • Anemija

  • Trombo citopenija


- Groznica sa teškom neutropenijom

- Periferna trombocitopenija sa antitrombocitnim antitelima

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene


Monoterapija


4

- Groznica

 • Teški prolazni akutni

 • Teška astenija

holinergički sindrom9


- Blaga reakcija na mestu primene


Kombinovana terapija

 • Teški prolazni akutni holinergički sindrom9

 • Teška

astenija 4

- Groznica

Infekcije i infestacije


Monoterapija


- Infektiv5ne epizode

- Infektivne episode povezane sa teškom neutropenijom koje su u 2 slučaja imale smrtan ishod


-Sepsa


Kombinovana terapija

 • Infektiv5ne epizode

 • Infektivne episode povezane sa teškom neutropenijom koje su u 1 slučaju imale smrtan ishod


- Sepsa

Poremećaji metabolizma i ishrane


Monoterapija

- 6

Dehidratacija


- Anoreksija


Kombinovana terapija

-

Dehidratacija


- Anoreksija

Vaskularni poremećaji


Monoterapija

- Hipotenzija

- Kardio- cirkulatorni šok


- Hipertenzija (tokom ili posle infuzije)


Kom inovana terapija

- Hipotenzija

- Kardio-

cirkulat7orni


- Hipertenzija (tokom ili posle infuzije)

Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema


Monoterapija

− Bubrežna 7

Kombinovana terapija

− Bubrežna 7

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji


Monoterapija

- Dispneja

-

Intersticijalna bolest pluća

(videti odeljak 4.4)


Kombinovana

- Dispneja

-

Intersticijalna

terapija

bolest pluća

(videti odeljak

4.4)

Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva


Monoterapija

- Reverzibilna alopecija

- Blage kožne reakcije

Kombinovana terapija

- Reverzibilna alopecija

- Blage kožne reakcije

Imunološki poremećaji


Monoterapija


- Blaga alergijska reakcija


-

Anafilaktička/ anafilaktiodna reakcija


Kombinovana terapija


- Blaga alergijska


-

Anafilaktička/


reakcija

anafilaktiodna reakcija

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva


Monoterapija

- Mišićne kontrakcije ili grčevi

- Parestezija


Kombinovana terapija

- Mišićne kontrakcije ili grčevi

- Parestezija

Laboratorijska ispitivanja


Monoterapija

- Porast transaminaza u serumu (stepen 1

i 2)

 • Porast alkalnih fosfataza u serumu ( stepen 1 i 2)

  • Porast bilirubina u

  • Porast kreatinina u serumu (stepen 1

serumu (stepen 1

i 2)

i 2)


 • 8

 • 8

Hipokalemija

Hiponatremija


- Porast amilaza i/ili lipaza


Kombinovana terapija

 • Porast nivoa AST u

 • Porast nivoa ALT u

 • Porast nivoa alkalne fosfataze u

serumu ( stepen 1 i 2)

serumu (

stepen 1 i 2)

serumu ( stepen 1 i 2)

- Porast bilirubina u


- Porast bilirubina u serumu (stepen 3)


 • 8

 • 8

Hipokalemija

Hiponatremija


- Porast amilaza i/ili lipaza


serumu (stepen 1 i 2)

Poremećaji nervnog sistema


Monoterapija

- Prolazni poremećaj govora


Kombinovana terapija

- Prolazni poremećaj govora

1

2 Može biti teška, odložena ili udružena sa groznicom.

U vezi sa irinotekanom i/ili loperamidom.

3

 1. Uključujući tiflitis, i ishemični ili ulcerativni kolitis.

 2. Groznica, u odsustvu infekcije i bez prateće teške nutropenije.

 3. Bez teške neutropenije.

 4. Obično u vezi sa diajrejom i/ili povraćanjem.

 5. Usled dehidratacije u vezi sa dijarejom i/ili povraćanjem, ili sepsom.

  Najčešće povezan sa dijarejom i/ili povraćanjem.

 6. Glavni simptomi uključuju ranu dijareju, bol u stomaku, konjuktivitis, rinitis, hipotenziju, vazodilataciju, znojenje, jezu, slabost, vrtoglavicu, smetnje u vidu, miozu, suzenje i pojačanu salivaciju. 10 U jednom slučaju dokumentovano bakteriološki [Clostridium difficile].

  Dalje informacije u vezi sa gore pomenutim neželjenim dejstvima su date ispod:


  Gastrointestinalni poremećaji


  Odložena dijareja

  Dijareja (koja se javlja posle više od 24 h od primene leka) predstavlja toksično dejstvo koje ograničava povećanje doze leka VIARITEC.

  U monoterapiji:

  Teška dijareja zabeležena je kod 20% pacijenata koji su sledili preporuke za zbrinjavanje dijareje, odnosno kod praćenih ciklusa, 14% je imalo tešku dijareju. Srednje vreme pojave prve tečne stolice bilo je pet dana posle infuzije leka VIARITEC.

  U kombinovanoj terapiji:

  Teška dijareja zabeležena je kod 13,1% pacijenata koji su sledili preporuke za zbrinjavanje dijareje, odnosno kod praćenih ciklusa, 3,9% je imalo tešku dijareju.

  Zabeleženi su i povremeni slučajevi pseudomembranoznog kolitisa, od kojih je jedan bio bakteriološki

  dokumentovan (Clostridium difficile).


  Mučnina i povraćanje:

  U monoterapiji:

  Teška mučnina i povraćanje zabeleženi su kod 10% pacijenata lečenih antiemeticima. U kombinovanoj terapiji:

  Zabeležena je manja učestalost teške mučnine i povraćanja (kod 2,1% i kod 2,8% pacijenata).


  Dehidratacija

  Zabeležena je pojava epizoda dehidratacije, obično udruženih sa dijarejom i/ili povraćanjem. Ne tako česti slučajevi bubrežne insuficijencije, hipotenzije ili kardio-cirkulatornog šoka opisani su kod pacijenata koji su imali epizode dehidratacije udružene sa dijarejom i/ili povraćanjem.


  Ostali gastrointestinalni poremećaji

  Zabeležena je pojava zatvora koja se odnosi na VIARITEC i/ili loperamid, i to:

Opisani su ne tako česti slučajevi opstrukcije creva, ileusa ili krvarenja iz gastrointestinalnog trakta i retki slučajevi kolitisa, uključujući nekrotizirajuću inflamaciju kolona (typhlitis), ishemijski i ulcerativni kolitis.

Opisani su i retki slučajevi perforacije creva. Ostale blage tegobe uključuju anoreksiju, bol u stomaku i

mukozitis.

Retki slučajevi simptomatskog ili asimptomatskog pankreatitisa dovedeni su u vezu sa terapijom irinotekanom.


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema


Neutropenija je toksični efekt koji ograničava povećanje doze. Neutropenija je bila reverzibilna i nije imala kumulativni karakter; srednje vreme pojave najmanjeg broja neutrofila iznosilo je 8 dana, bez obzira da li je lek bio korišćen u monoterapiji ili kombinovanoj terapiji.

U monoterapiji

Neutropenija je zapažena kod 78,7% pacijenata i bila je teška (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3) kod 22,6% pacijenata. U 18% analiziranih ciklusa, broj neutrofila bio je manji od 1000 ćelija/mm3, uključujući i 7,6% sa brojem neutrofila manjim od 500 ćelija/mm3.

Potpun oporavak obično je postizan do 22. dana.

Groznica sa teškom neutropenijom opisana je kod 6,2% pacijenata i u 1,7% ciklusa.

Infektivne epizode dešavale su se kod približno 10,3% pacijenata (2,5% ciklusa), bile su udružene sa teškom neutropenijom kod oko 5,3% pacijenata (1,1% ciklusa) i završile su se smrtnim ishodom u 2 slučaja.

Anemija je opisana kod 58,7% pacijenata (8% sa hemoglobinom < 8 g/dl i 0,9% sa hemoglobinom < 6,5 g/dl).

Trombocitopenija (< 100.000 ćelija/mm3) opisana je kod 7,4% pacijenata i u 1,8% ciklusa, sa 0,9% pacijenata čiji je broj trombocita bio ≤ 50.000 ćelija/mm3 u 0,2% ciklusa.

Kod skoro svih pacijenata do 22. dana je došlo do oporavka. U kombinovanoj terapiji

Neutropenija je opisana kod 82,5% pacijenata i bila je teška (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3) kod 9,8%

pacijenata.

U 67,3% analiziranih ciklusa broj neutrofila bio je manji od 1000 ćelija/mm3, među kojima je i 2,7% ciklusa sa brojem neutrofila koji je manji od 500 ćelija/mm3.

Do potpunog oporavka dolazilo je tokom 7-8 dana.


Povišena temperatura sa teškom neutropenijom opisana je kod 3,4% pacijenata i u 0,9% ciklusa. Infektivne epizode dešavale su se kod približno 2% pacijenata (0,5% ciklusa), bile su udružene sa teškom neutropenijom kod oko 2,1% pacijenata (0,5% ciklusa) i završile su se smrtnim ishodom u jednom slučaju.

Anemija je opisana kod 97,2% pacijenata (2,1% sa hemoglobinom < 8 g/dl).

Trombocitopenija (< 100.000 ćelija/mm3) opisana je kod 32,6% pacijenata i u 21,8% ciklusa. Nije bilo slučajeva teške trombocitopenije (< 50.000 ćelija/mm3).

U postmarketinškom periodu, zabeležen je jedan slučaj trombocitopenije sa pojavom antitrombocitnih antitela u cirkulaciji.


Infekcije i infestacije


Ne tako česti slučajevi bubrežne insuficijencije, hipotenzije i kardio-cirkulatornog šoka opisani su kod pacijenata koji su imali sepsu.


Opšti poremećaji i reakcije na mestu ubrizgavanja


Akutni holinergički sindrom

Težak akutni holinergički sindrom prolaznog karaktera opisan je kod 9% pacijenata lečenih u

monoterapiji i 1,4% pacijenata na kombinovanoj terapiji. Najvažnije tegobe definisane su kao rana dijareja i različiti drugi simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, konjunktivitis, rinitis, hipotenzija, vazodilatacija, znojenje, osećaj jeze, osećaj slabosti, vrtoglavica, poremećaji vida, mioza, suzenje i pojačana salivacija. Ove tegobe nastaju tokom prvih 24 h od primene leka VIARITEC i povlače se pod dejstvom atropina (videti odeljak 4.4).

Astenija je bila teška kod manje od 10% pacijenata na monoterapiji i kod 6,2% pacijenata sa

kombinovanom terapijom. Uzročna veza sa lekom VIARITEC nije bila jasno utvrđena. Groznica u odsustvu infekcije i bez prateće neutropenije opisana je kod 12% pacijenata lečenih u monoterapiji i kod 6,2% pacijenata sa kombinovanom terapijom.

Opisane su i povremene blage lokalne reakcije na mestu ubrizgavanja leka.


Srčani poremećaji


Opisani su retki slučajevi hipertenzije tokom ili posle završene infuzije.


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji


Intersticijalna bolest pluća, koja se manifestuje plućnim infiltratima, povremeno se javlja tokom primene irinotekana.

Od neželjenih reakcija, rano se može javiti dispneja (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza

pri upotrebi leka).


Poremećajinanivoukožei potkožnogtkiva


Veoma često, javljala se reverzibilna alopecija. Povremeno su se javljale blage kožne reakcije.


Imunološki poremećaji


Opisane su povremene blage alergijske reakcije, a retko su opisani slučajevi anafilaktičkih/ anafilaktoidnih reakcija.


Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva


Opisana je rana pojava mišićnih kontrakcija ili grčeva i parestezija.


Laboratorijska ispitivanja


U monoterapiji, u odsustvu progresivnih metastaza u jetri, opisan je blag ili srednje težak, prolazni porast nivoa transaminaza (kod 9,2% pacijenata), alkalne fosfataze (8,1%) ili bilirubina (1,8%) u serumu.

Blag ili srednje težak, prolazni porast nivoa kreatinina u serumu, opisan je kod 7,3% pacijenata.

U kombinovanoj terapiji, u odsustvu progresivnih metastaza u jetri, opisan je prolazni porast (1. i 2. stepen) nivoa ALT (kod 15% pacijenata), AST (11%), alkalne fosfataze (11%) ili bilirubina (10%) u serumu. Prolazni porast istih vrednosti 3. stepena zabeležen je, redom, kod 0%, 0%, 0% i 1% pacijenata, dok porasta ovih vrednosti 4. stepena nije bilo.

Porast nivoa amilaze i/ili lipaze opisan je veoma retko.

Opisani su i retki slučajevi hipokalemije i hiponatremije, uglavnom u vezi sa dijarejom i povraćanjem.


Poremećaji nervnog sistema


U postmarketinškoj fazi, veoma retko su zabeleženi slučajevi prolaznih poremećaja govora udruženi sa infuzijom leka VIARITEC.


Predoziranje


Postoje izveštaji o predoziranju, u dozama koje su približno dva puta veće od preporučenih terapijskih doza, što može biti smrtonosno. Najznačajnije prijavljene neželjene reakcije bile su teška neutropenija i teška dijareja.

Nema poznatog antidota za VIARITEC. Treba maksimalno primeniti mere suportivne terapije da bi se sprečila pojava dehidratacije zbog dijareje i u cilju lečenja bilo koje infektivne komplikacije.


Inkompatibilnost


Ne mešati sa drugim lekovima, osim sa navedenim u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Rok upotrebe


Neotvorena bočica: dve (2) godine.

Rastvor posle rekonstitucije/razblaženja: Hemijska i fizička stabilnost je dokazana za 12 sati posle rekonstitucije na sobnoj temperatuti ili za 24 sata na 2° do 8°C.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, razblaženi rastvor se mora primeniti odmah. Ako se lek ne primeni

odmah, vreme i uslovi čuvanja pre primene predstavljaju odgovornost korisnika i normalno, ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2 ºC do 8 ºC, osim ako se rekonstitucija/razblaženje ne odvija u strogo kontrolisanim i validiranim aseptičkim uslovima.

Neiskorišćeni deo rastvora treba odbaciti.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Obavezna je pažljiva priprema i rukovanje lekom VIARITEC, kao i sa drugim antineoplastičnim lekovima.

Potrebno je pri tome koristiti zaštitne naočare, masku i rukavice.

U slučaju da VIARITEC rastvor ili rastvor za infuziju dođe u kontakt sa kožom, zahvaćenu površinu treba smesta temeljno oprati sapunom i vodom. U slučaju da VIARITEC rastvor ili rastvor za infuziju dođe u kontakt sa sluznicom, zahvaćenu površinu treba smesta temeljno isprati vodom.

Priprema za primenu intravenske infuzije:

Kao i kod drugih lekova za injekcionu primenu, VIARITEC rastvor treba pripremiti pod aseptičkim uslovima (videti odeljak Rok upotrebe ).

Ukoliko se primeti bilo kakav precipitat (talog) u bočici posle rekonstitucije (rastvaranja), proizvod

treba ukloniti, shodno standardnim postupcima za citotoksična sredstva.

Potrebnu količinu VIARITEC rastvora treba uzeti iz bočice pod aseptičkim uslovima, koristeći graduisani špric, a zatim je ubrizgati u infuzionu kesu ili bocu od 250 ml koja sadrži 0,9% rastvor NaCl


ili 5% rastvor glukoze. Infuzionu tečnost treba zatim dobro promućkati okrećući kesu ili bocu u rukama.

Uklanjanje:

Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala (korišćenog za rastvaranje i ubrizgavanje) nakon njegove primene treba uništiti u skladu sa bolničkim standardnim postupcima (važećim uputstvima) za rukovanje citotoksičnim sredstvima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z