Moozeeck

FIRMAGON


UPUTSTVO ZA LEK


Firmagon®; prašak i rastvarač za rastvor za injekciju; 80 mg/4mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica sa praškom i bočica sa rastvaračem, 1 x 4mL Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Ferring GmbH


Adresa: Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemačka


Podnosilac zahteva: Goodwill Pharma d.o.o.

Adresa: Matije Gupca 14, 24000 Subotica


Firmagon®, 80 mg/4mL; prašak i rastvarača za rastvor za injekciju degareliks


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek FIRMAGON i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek FIRMAGON

 3. Kako se upotrebljava lek FIRMAGON

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek FIRMAGON

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FIRMAGON I ČEMU JE NAMENJEN


  FIRMAGON sadrži lek degareliks.


  Degareliks je sintetski blokator hormona koji se koristi u lečenju raka prostate. Degareliks imitira prirodni hormon (gonadotropin-oslobađajući hormon, GnRH) i direktno blokira njegove efekte. Na taj način, degareliks odmah smanjuje nivo muškog polnog hormona testosterona koji stimuliše rast karcinoma prostate.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FIRMAGON


  Lek FIRMAGON ne smete koristiti i recite svom lekaru ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FIRMAGON


  Ovaj lek obično ubrizgava medicinska sestra ili lekar.


  Uobičajena početna doza je dve injekcije od 120 mg. Posle toga, dobićete mesečno injekciju od 80 mg. Ubrizgana tečnost formira gel iz kojeg se neprekidno oslobađaa degareliks u periodu od mesec dana.


  FIRMAGON mora da se ubrizgava samo pod kožu (supkutano). FIRMAGON ne sme biti ubrizgan u krvni sud (intravenski).

  Moraju se preduzeti mere predostrožnosti da bi se izbeglo slučajno ubrizgavanje injekcije u venu. Mesto primene injekcije u abdominalnoj regiji treba da bude različito.

  Ako zaboravite da primenite FIRMAGON.

  Ako verujete da je vasa mesečna doza leka FIRMAGON bila zaboravljena, molimo Vas da se obratite svom lekaru.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o upotrebi ovog leka, pitajte svog lekara. Lek je namenjen samo za odrasle.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao svi lekovi, i lek Firmagon može imati neželjena dejstva, iako ih ne dobijaju svi.  Neželjena dejstva na mestu primene injekcije su najčešća sa početnom dozom i ređa sukod primene doze održavanja.

  Ako primetite neko od navedenih neželjenih dejstava ili se javi neko novo neželjeno dejstvo, odmah se obratite svom lekaru.


 5. KAKO ČUVATI LEK FIRMAGON


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe neotvorenog leka: 3 godine.

  Rok upotrebe nakon rastvaranja: 2 sata, na temperaturi do 25°C.


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Držati lek Firmagon van vidokruga i domašaja dece! Čuvati u originalnom pakovanju.

  Uslovi čuvanja neotvorenog leka: bez posebnih naznaka.


  Posle rekonstitucije:

  Hemijska i fizička stabilnost je pokazana tokom 2 sata na temperaturi od 250C.

  Sa mikrobiološke tačke gledišta, osim ako način rastvaranja isključuje rizik mikrobiološke kontaminacije, lek treba primeniti odmah. Ako se lek ne upotrebi odmah, vreme i način čuvanja su odgovornost korisnika.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek FIRMAGON


Svaka bočica sadrži 80 mg degareliksa (u obliku acetata). Posle rekonstitucije, svaki mililitar sadrži 20 mg degareliksa.

Pomoćne supstance: Prašak:

Manitol (E 421)

Rastvarač:

Voda za injekcije


Kako izgleda lek FIRMAGON i sadržaj pakovanja


Bočica od stakla tip I, sa brombutilnim gumenim zatvaračem i aluminijumskim osiguračem. Svaka bočica sadrži 80 mg praška za rastvor za injekciju.

Svaka bočica sadrži 4 mL rastvarača. 1 špric (5mL)

1 igla za rekonstituciju (21 G 0.8 x 50 mm)


1 igla za injekciju (27G 0.4 x 25 mm).


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Goodwill Pharma d.o.o., Matije Gupca 14, 24000 Subotica Prizvođač:

Ferring GmbH, Wittland 11, D-24109 Kiel, Nemačka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-7295-11-001 od 19.06.2012.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije

Firmagon je antagonist gonadotropnog oslobađajućeg hormona (GnRH). Indikovan je za lečenje odraslih muškaraca sa uznapredovalim, hormonski - zavisnim karcinomom prostate.

Doziranje i način primene

Doziranje


Početna doza

Doza održavanja – mesečna doza

240 mg primenjeno u dve supkutane injekcije po 120 mg

80 mg primenjeno jednom supkutanom injekcijom

Prvu dozu održavanja treba dati mesec dana posle inicijalne doze.

Terapijski efekat degareliksa treba pratiti na osnovu kliničkih parametara i nivoa specifičnog prostatičnog antigena (PSA) u serumu. Kliničke studije su pokazale da se supresija testosterona (T) javlja odmah po primeni doze kod 96% bolesnika, sa koncentracijom testosterona u plazmi koji odgovara nivou kod medicinske kastracije (T≤0.5 ng / mL) posle tri dana i 100% posle mesec dana.

Dugotrajno lečenje dozom održavanja do 1 godine pokazuje da 97% pacijenata imaju ravnomernu supresiju nivoa testosterona (T ≤ 0.5 ng / mL).

U slučaju suboptimalnog kliničkog odgovora pacijenta, trebalo bi potvrditi da su serumske koncentracije testosterona dovoljno suprimirane.

Pošto degareliks ne izaziva naglo lučenje testosterona nije potrebno dodavati anti-androgene kao dodatnu zaštitu na početku terapije.

Način primene

FIRMAGON se mora rekonstituisati pre primene. Za uputstvo o rekonstituisanju i primenu leka, pogledajte odeljak Uputstvo za upotrebu.

Lek se primenjuje supkutano, ne sme se primeniti intravenski. Intramuskularna primena se ne preporučuje jer nije ispitana.

FIRMAGON se primenjuje kao supkutana injekcija u abdominalnom predelu. Kao i kod drugih lekova primenjenih supkutanom injekcijom, mesto injekcije treba periodično menjati. Injekcije treba dati u predelima u kojima pacijent neće biti izložen pritiscima, npr. ne blizu mesta gde se veže kaiš i ne blizu rebara.

Specijalne populacije pacijenata

Stariji pacijenti, ili pacijenti sa oštećenom hepatičkom ili renalnom funkcijom :

Nema potrebe za prilagođavanje doze za stare ili bolesnike sa blagim ili umerenim oštećenjem funkcije jetre ili bubrega. Primena leka kod pacijenata sa teškim hepatičkim ili renalnim oštećenjem nije


ispitivana i oprez je stoga opravdan (vidi odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Nema relevantnih indikacija za korišćenje leka FIRMAGON kod žena, dece i adolescenata.

Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili na bilo koji od ekscipijenasa.

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Podaci o efikasnosti i bezbednosti primene degareliksa su ograničeni na godinu dana lečenja.


Dejstvo na QT/QTc interval

Dugo trajna terapija deprivacije androgena može produžiti QT interval. U konfirmativnoj studiji koja je poredila FIRMAGON i leuprorelin, rađeni su periodični (mesečni) EKG snimci; oba leka su pokazala QT/QTc interval koji prelazi 450 ms kod otprilike 20% pacijenata i 500 msek kod 1% pacijenata na degareliksu i 2% na leuporelinu.

FIRMAGON nije ispitivan kod pacijenata sa istorijom korigovanog QT intervala intervala preko 450

ms, kod pacijenata sa istorijom ili rizikom za torsades de pointes i kod pacijenata koji istovremeno uzimaju lekove koji mogu produžiti QT intervala. Zbog toga kod ovih bolesnika, odnos koristi i rizika prilikom primene leka FIRMAGON treba da bude potpuno ispitan (vidi Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i Neželjena dejstva).


Hepatička Insuficijencija


Bolesnici sa poznatim ili suspektnim oštećenjem jetre nisu uključeni u dugotrajnu kliničku studiju sa degareliksom. Blaga, prolazno povećanja ALT i AST su zabeležena, ali nisu bila praćena porastom bilirubina ili kliničkim simptomima. Praćenje funkcije jetre kod bolesnika sa poznatim ili suspektnim hepatičkim oštećenjem, savetuje se u toku tretmana. Farmakokinetika degareliksa je ispitivana posle jedne intravenske primene kod osoba sa blagim do umerenim oštećenjem jetre.


Renalna Insuficijencija


Degareliks nije ispitivan kod pacijenata sa teškom renalnom insuficijencijom i oprez je stoga opravdan.


Preosetljivost


Degareliks nije ispitivan kod pacijenata sa istorijom teške nelečene astme, anafilaktičnih reakcija ili teške urtikarija ili angioedema.


Promene gustine kostiju


Smanjena koštana gustina je zabeležena u medicinskoj literaturi kod muškaraca koji su imali orhiektomiju ili koji su tretirani agonistima GnRH. Može se očekivati da će duži period supresije testosterona kod muškaraca imate efekte na koštanu gustinu. Koštana gustina nije bila merena tokom lečenja degareliksom.


Tolerancije glukoze


Smanjenje tolerancije glukoze je zapaženo kod muškaraca koji su imali orhiektomiju ili koji su tretirani agonistima GnRH. Razvoj ili pogoršanje dijabetesa se može javiti; zato je kod pacijenata sa dijabetesom potrebna češća kontrola glukoze u krvi prilikom tretmana supresije androgena. Efekat degareliksa na insulin i nivo glukoze nije ispitivan.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Nisu rađena formalna ispitivanja interakcije lekova sa degareliksom.

Obzirom da tretman supresije androgena može produžiti QTc interval, istovremena primena

degareliksa sa lekovima za koje se zna da produžavaju QTc interval ili lekovima koji mogu da indukuju torsades de pointes, kao što su lekovi klase IA (npr. kinidin, dizopiramid) ili klase III (na primer amjodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid) antiaritmici, metadon, cisaprid, moksifloksacin, antipsihotici, itd treba pažljivo proceniti (vidi odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Degareliks nije supstrat za humani CYP450 sistem i nije pokazano da indukuje ili inhibira CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1 ili CYP3A4 / 5 u velikoj meri u in vitro uslovima. Zato, klinički značajne farmakokinetičke interakcije lekova u metabolizmu povezanom sa ovim izoenzimima nisu verovatne.

Primena u periodu trudnoće i dojenja

Ne postoji relevantna indikacija za upotrebu leka FIRMAGON kod žena.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama

Studije uticaja degareliksa na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama nisu sprovođene. Malaksalost i vrtoglavica su česta neželjena dejstva koja mogu uticati na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama.

Neželjena dejstva

Najčešće zabeležena neželjena dejstva tokom terapije degareliksom u konfirmativnoj kliničkoj studiji faze III (N = 409) bila su zbog očekivanog fiziološkog efekta supresije testosterona, uključujući napade crvenila i povećanje telesne mase (25% i 7%, pacijenata koji su imali tretman jednu godinu), ili neželjene reakcije na mestu primene. Prolazna drhtavica, groznica ili oboljenje slično gripu zabeleženi su 1h posle primene leka (kod 3%, 2% i 1% pacijenata).

Neželjene reakcije na mestu primene su uglavnom bile bol i eritem kod 28% i 17% pacijenata, ređe edem (6%), induracije (4%) i nodusi (3%). Ovi događaji su se javili pre svega na početku terapije dok je u toku terapija održavanja sa 80 mg, učestalost ovih događaja na 100 injekcija bila : 3 za bol i <1 za eritem, edem, noduse i induracije. Prijavljeni događaji su uglavnom prolaznog karaktera, blagog do umerenog intenziteta i doveli su do vrlo retkog prekida terapije (<1%).

Učestalost neželjenih dejstava navedenih u nastavku je definisana korišćenjem sledeće konvencije: Veoma česta (1 / 10); česta (1 / 100 do <1 / 10), povremena (1 / 1, 000 do <1 / 100). U okviru svake grupe učestalosti, neželjena dejstva su predstavljena sniženjem ozbiljnosti.

Tabela 1: Učestalost neželjenih reakcija kod 1259 bolesnika lečenih ukupno 1781 pacijent/godina (faza II i III kliničke studije).


MedDRA Sistem klasifikacije organa

Veoma često

Često

Povremeno


Poremećaj krvi i limfnih organa

Anaemija*

Poremećaj imunog sistema

Preosetljivost

Poremećaj metabolizma i ishrane

Povećanje telesne mase*

Hiperglikemija/Diabetes mellitus, povećanje holesterola, sniženje telesne mase, smanjenje apetita, promene u koncentraciji kalcijuma u krvi

Psihijatrijski poremećaji

Insomnija

Depresija, smanjenje libida*

Poremećaj nervnog sistema

Vrtoglavica, glavobolja

Mentalni poremećaj, hipoestezija

Poremećaj oka

Zmagljenje vida

Poremećaj srca

Srčane aritmije (uključujući. atrijalnu fibrillaciju), palpitacije,


Produženje QT intervala

*(videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i . Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija)

Vaskularni poremećaji

Crvenilo* Toplotni talasi

Hpertenzija, vasovagusne reakcija (uključujući hipotenziju)

Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Dispneja

Gastrointestinalni poremećaji

Dijareja, nauzeja

Opstipacija, povraćanje, abdominalni bol, abdominalna nelagodnost,


suva usta

Hepatobilijarni poremećaji

Povećanje hepatičkih transaminaza

Povećanje bilirubina, povećanje alkalne fosfataze

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Hiperhidroza (uključujući noćno znojenje), osip

Urtikarija, kožni čvorovi, alopecija, pruritus, erythema

Poremećaji mišićnoskeletnog vezivnog tkiva i kostiju

Mišićnoskeletni bol i nelagodnost

Osteoporoza/osteopenija, artralgija mišićna slabost, grčevi mišića, oticanje i ukočenost zglobova

Renalni i urinarni poremećaji

Polakiurija, nagon ka mokrenju, dizurija, noćno mokrenje, oštećenje bubrega, inkontinencija

Poremećaji reproduktivnog sistema i dojki

Ginekomastija*, atrofija testisa*, erektilna disfunkcija*

bol u testisima, bolne dojke, pelvični bol, genitalna iritacija, poremećaj ejakulacije

Opšti poremećaji i promene na mestu primene

Nećeljena dejstva na mestu primene injekcije

Drhtavica, pireksija, malaksalost*, oboljenje slično gripu

Malaksalost, periferni edem


* Poznate fiziološke posledice supresije testosterona


Sledeći događaji su prijavljeni kao povezani sa terapijom degareliksom u pojedinačnim slučajevima: febrilna neutropenija, infarkt miokarda i kongestivna srčana insuficijencija.


Promene laboratorijskih parametara


Promene laboratorijskih vrednosti koje su zabeležene tokom jedne godine lečenja u konfirmativnoj studiji III faze (N = 409) bile su u istom opsegu za degareliks i GnRH agonist-(leuprorelin) koji se koristio kao komparator. Posle primene oba leka, izrazito abnormalne (> 3 * ULN) vrednosti transaminaza jetre (ALT, AST i GGT) zabeležene su kod 2-6% bolesnika sa normalnim vrednostima pre tretmana, . Značajno smanjenje hematoloških vrednosti, hematokrita (0,37) i hemoglobina (115 g /

 1. zabeležen je kod 40% i 13-15% pacijenata sa normalnim vrednostima pre terapije i posle terapije sa oba leka.


  Nije poznato koliko je ovakvo smanjenje hematoloških vrednosti izazvao karcinom prostate, a u kojoj


  meri je to posledica supresije androgena. Izrazito abnormalne vrednosti kalijuma (5,8 mmol / L), kreatinina (177 mmol / l) i BUN (10,7 mmol / l) su zabeležene kod bolesnika sa normalnim vrednostima pre započinjanja terapije, kod 6%, 2% i 15% pacijenata lečenih degareliksom i 3%, 2% i 14% pacijenata lečenih leuprorelinom.


  Promene u EKG-u


  Promene u EKG-u koje su zabeležene tokom jedne godine lečenja u konfirmativnoj kliničkoj studiji faze III (N = 409), bile su u istom opsegu za degareliks i GnRH agonist-leuprorelin, koji se koristio kao komparator. Tri (<1%) od 409 pacijenata u degareliks grupi i četiri (2%) od 201 pacijenata u leuprorelin grupi 7,5 mg, imala su QTcF 500 msec. U poređenju sa vrednostima na početku studije, srednja vrednost promene za degareliks je iznosila 12.0 msec, a za leuprorelin 16.7 msec. Predoziranje

  Nema kliničkog iskustva sa efektima akutnog predoziranja lekom degareliks. U slučaju predoziranja

  pacijenta treba pratiti i primeniti, ako je potrebno, odgovarajuću potpornu terapiju.


  Uputstvo za upotrebu:


  Uputstvo za upotrebu treba pažljivo slediti.


  Primen drugih koncentracija se ne preporučuje jer na gel depo formaciju utiče koncentracija. Pripremljena suspenzija treba da bude bistra tečnost, bez nerastvorenih čestica.


  Upozorenje:  Pakovanje sadrži 1 set praška i rastvarača koji treba pripremiti za supkutanu injekciju.


  1. Sa iglom za rekonstituciju uvući 4.2 mL rastvarača (zelena igla, 21G/0.8 x 50 mm). Bočicu sa preostalim rastvaračem baciti.


2. Ubrizgajete rastvarač polako u bočicu sa praškom. NEMOJTE DA UKLANJATE IGLU I ŠPRIC; da bi lek i igla ostali sterilni.

3. DRŽITE BOČICU U USPRAVNOM POLOŽAJU.


Mešajte lagano dok se prašak potpuno ne rekonstituiše i dok tečnost ne postane providna bez vidljivih čestica praška. U slučaju da se prašak zalepi za zid bočice, bočicu lagano promućkajte.


NEMOJTE JAKO MUĆKATI DA SE NE STVORI PENA


Nije strašno ako se na površini pojavi krug malih mehurića. Rekonstitucija ponekad može da traje i do 15 minuta, ali je obično potrebno nekoliko minuta.

4. Nagnite bočicu lagano i vodite računa da igla bude u donjem delu bočice. Izvucite 4.0 mL rastvora bez da okrećete bočicu naopako.

5. Zamenite zelenu iglu sa belom, za duboku supkutanu injekciju (27G / 0.4 x 25 mm). Uklonite mehuriće.


6. Uhvatite kožu trbuha, podignite supkutano tkivo. Ubodite iglu duboko pod uglom ne manjim od 45 stepeni.

7. Ubrizgajte 4.0 mL leka FIRMAGON 80 mg odmah nakon rekonstitucije.*

8. Nemojte davati injekciju intravenski. Lagano aspirirajte da vidite da li ima krvi. Ako se krv pojavi u špricu lek ne treba više davati. Prekinite sa davanjem i bacite špric i iglu (pripremite novu dozu za pacijenta).

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z