Moozeeck

Eliquis


UPUTSTVO ZA LEK


Eliquis® 2,5 mg film tableta

Pakovanje: ukupno 10 film tableta; blister; 1 x 10 film tableta

Pakovanje: ukupno 60 film tableta; blister; 6 x 10 film tableta


Proizvođač: Bristol-Myers Squibb S.r.l.

Adresa: Loc. Fontana del Ceraso, Anagni (FR), Italija

Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd

Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Eliquis® 2,5 mg film tableta apiksaban


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Eliquis i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Eliquis

 3. Kako se upotrebljava lek Eliquis

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Eliquis

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Eliquis I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Eliquis sadrži aktivnu supstancu apiksaban i pripada grupi lekova koji se zovu antikoagulansi. Ovaj lek pomaže u sprečavanju nastajanja krvnih ugrušaka blokirajući faktor Xa koji je važna komponenta zgrušavanja krvi.


  Eliquis se koristi kod odraslih:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Eliquis

  Lek Eliquis ne smete koristiti:

  ako ste alergični na apiksaban ili na bilo koji drugi sastojak ovog leka (naveden u odeljku 6),

  − ako imate obilno krvarenje,

  − ako imate oboljenje određenog organa koje povećava rizik od ozbiljnog krvarenja (kao što su

  aktivni ili nedavni čir na želucu ili crevima, nedavno krvarenje u mozgu),

  − ako imate oboljenje jetre koje dovodi do povećanog rizika od krvarenja (hepatička koagulopatija),

  − ako uzimate lekove protiv zgrušavanja krvi (npr. varfarin, rivaroksaban, dabigatran ili heparin), osim u slučajevima kada se prelazi sa jedne antikoagualntne terapije na drugu ili dok primate heparin za održavanje otvorene venske ili arterijske linije.


  Kada uzimate lek Eliquis, posebno vodite računa:

  Obratite se Vašem lekaru pre nego što počnete da uzimate ovaj lek ako imate neko od sledećih stanja:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Eliquis


  Lek Eliquis uzimajte uvek tačno onako kako Vam je objasnio Vaš lekar. Ako niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom, farmaceutom ili medicinskom sestrom.

  Doziranje


  Preporučena doza je jedna tableta dva puta dnevno, npr. jedna ujutru i jedna uveče. Nastojte da uzimate tablete svaki dan u isto vreme kako bi se postiglo najbolje dejstvo terapije.


  Progutajte tabletu sa vodom. Lek Eliquis se može uzimati sa ili bez hrane.


  Uzimajte lek Eliquis kako je preporučeno za sledeće slučajeve:


  Za sprečavanje nastajanja krvnih ugrušaka posle hirurške zamene kuka ili kolena Preporučena doza je jedna tableta od 2,5 mg leka Eliquis dva puta dnevno. Trebalo bi da uzmete prvu tabletu 12 ili 24 časa nakon operacije.

  Ako ste imali veliku operaciju kuka, obično ćete uzimati tablete 32 do 38 dana. Ako ste imali veliku operaciju kolena, obično ćete uzimati tablete 10 do 14 dana.


  Za sprečavanje nastajanja krvnog ugruška u srcu kod pacijenata sa nepravilnim srčanim otkucajima i sa bar još jednim dodatnim faktorom rizika

  Preporučena doza je jedna tableta od 5 mg leka Eliquis dva puta dnevno. Preporučena doza je jedna tableta od 2,5 mg leka Eliquis dva puta dnevno, ako:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Eliquis, kao i drugi lekovi, može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata. Lek Eliquis se primenjuje kod dva različita medicinska stanja. Poznata neželjena dejstva i učestalost javljanja za svako od ovih medicinskih stanja mogu da se razlikuju i odvojeno su navedena u daljem tekstu. Najčešće neželjeno dejstvo leka Eliquis za oba stanja je krvarenje koje može biti potencijalno opasno po život i zahteva hitno medicinsko zbrinjavanje.


  Sledeća neželjena dejstva su zabeležena kada se lek Eliquis uzima za sprečavanje nastajanja krvnih ugrušaka posle hirurške zamene kuka ili kolena:

  Česta neželjena dejstva (javljaju se kod najviše 1 od 10 osoba):

 5. KAKO ČUVATI LEK Eliquis

  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Lek se ne sme upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju leka. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja. Čuvati van domašaja dece!

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Eliquis

Aktivna supstanca je apiksaban. Jedna film tableta sadrži 2,5 mg apiksabana.


Pomoćne supstance:

Jezgro tablete: laktoza, bezvodna; celuloza, mikrokristalna (E460); kroskarmeloza-natrijum; natrijum- laurilsulfat; magnezijum-stearat (E470b).


Film (Opadry II Yellow): laktoza, monohidrat; hipromeloza (E464); titan-dioksid (E171); triacetin (E1518); gvožđe (III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Eliquis i sadržaj pakovanja


Žute, okrugle, bikonveksne film tablete koje sa jedne strane imaju ugraviranu oznaku ''2½'', dok je na drugoj strani ugravirana oznaka ''893''.


Unutrašnje pakovanje je Alu-PVC/PVDC blister.

Spoljašnje pakovanje je složiva kartonska kutija koja sadrži 10 ili 60 film tableta (1 ili 6 blistera sa po 10 film tableta) i Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd, Trešnjinog cveta 1/VI, 11 070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač:

Bristol-Myers Squibb S.r.l., Loc. Fontana del Ceraso, Anagni (FR), Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:Eliquis®; film tablete; 2,5mg; blister, 1x10 film tableta: 515-01-8183-12-001 od 23.08.2013. Eliquis®; film tablete; 2,5mg; blister, 6x10 film tableta: 515-01-8184-12-001 od 23.08.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z