Apoteke Apoteke
endo
Apoteke

Trasolette

film tableta; 1mg; ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 kom
CENA: 2.610,73 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Trasolette®, film tablete, 28 x 1mg


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Trasolette®

film tablete, 1mg anastrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Trasolette i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trasolette

 3. Kako se upotrebljava lek Trasolette

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Trasolette

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRASOLETTE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Trasolette sadrži aktivnu supstancu anastrozol koja pripada grupi lekova pod nazivom inhibitori aromataze. Koristi se za lečenje karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi (klimaksu).

  Lek Trasolette utiče na aktivnost enzima aromataze koji u organizmu kontroliše nastanak i nivo ženskih polnih

  hormona iz grupe estrogena.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRASOLETTE


  Lek Trasolette ne smete koristiti:  Uzimanje leka Trasolette sa hranom ili pićima


  Nema uticaja.


  Primena leka Trasolette u periodu trudnoće i dojenja


  Ne smete uzimati lek Trasolette ukoliko ste trudni ili dojite. Odmah obavestite lekara ako ste trudni i prekinite sa primenom leka.


  Pre primene bilo kog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Trasolette na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Trasolette obično ne utiče na sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanje mašinama.

  Međutim, lek Trasolette može povremeno izazvati pospanost ili osećaj slabosti. Ukoliko se pomenuti simptomi pojave, obratite se lekaru ili farmaceutu za savet.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Trasolette


  Trasolette film tablete sadrže laktozu (vrsta šećera). U slučaju netolerancije na neke od šećera, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRASOLETTE


  Uvek uzimajte lek Trasolette onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajena doza je jedna film tableta (1 mg) dnevno.

  Tabletu treba uzimati u isto vreme svakog dana. Progutajte celu tabletu sa malo vode. Tabletu možete da uzimate pre, za vreme ili posle jela.


  Lek Trasolette treba da primenjujete onoliko dugo koliko vam je to propisao lekar. Lečenje lekom Trasolette je dugotrajno i može da potraje nekoliko godina.


  Primena kod dece i adolescenata

  Lek Trasolette ne treba primenjivati kod dece i adolescenata.


  Ako ste uzeli više leka Trasolette nego što je trebalo


  Ukoliko ste slučajno uzeli veću dozu leka Trasolette nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru ili se obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom pakovanje leka kako bi lekar znao šta ste uzeli.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Trasolette

  Ukoliko zaboravite da popijete lek, uzmite sledeću dozu u predviđeno vreme i nastavite po uobičajenom rasporedu.


  Ne uzimajte dvostruku dozu leka da nadoknadite propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Trasolette


  Ne prekidajte uzimanje leka bez saveta lekara.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Trasolette može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata. Veoma česte neželjene reakcije (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK TRASOLETTE


  Rok upotrebe

  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Trasolette posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C.

  Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Trasolette

Aktivna supstanca: anastrozol.

Jedna film tableta sadrži 1 mg anastrozola.


Pomoćne supstance:

Pomoćne supstance u jezgru: laktoza, monohidrat, povidon, natrijum-skrobglikolat, magnezijum-stearat; Pomoćne supstance u omotaču: hipromeloza, makrogol 6000, ulje semena pamuka, modifikovani skrob, titan- dioksid (E 171).


Kako izgleda lek Trasolette i sadržaj pakovanja


Farmaceutski oblik

Film tablete.

Bele, okrugle, bikonveksne film tablete.


Priroda i sadržaj kotaktne ambalaže

Trasolette, film tablete, 28 x 1mg: 2 blistera (PVC/Alu) sa po 14 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Trasolette, film tablete, 28 x 1mg: 515-01-03169-13-001 od 28.10.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines