ipsen Apoteke Apoteke

Gliklazid MR


UPUTSTVO ZA LEK


GliklazidMR, tabletasamodifikovanimoslobađanjem, 30 mg Pakovanje:blister,3x10 tableta


Proizvođač: ZDRAVLJE A.D.


Adresa: Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: ZDRAVLJE A.D.

Adresa: Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Gliklazid MR, 30 mg, tableta sa modifikovanim oslobađanjem INN gliklazid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Gliklazid MR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Gliklazid MR

 3. Kako se upotrebljava lek Gliklazid MR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Gliklazid MR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLIKLAZID MR I ČEMU JE NAMENJEN

  Gliklazid MR je lek koji smanjuje nivo glukoze u krvi (oralni antidijabetik koji spada u grupu lekova derivata

  sulfonilureje).

  Lek Gliklazid MR se upotrebljava za lečenje određenog oblika dijabetesa (dijabetes tip II), kod odraslih osoba, kada se normalne vrednosti šećera u krvi ne mogu postići dijetom, fizičkom aktivnošću ili smanjenjem telesne mase.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLIKLAZID MR


  Lek Gliklazid MR ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLIKLAZID MR

  Doziranje

  Lek Gliklazid MR uvek koristite onako kao što Vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, proverite sa lekarom ili farmaceutom.

  Dozu leka odrediće Vaš lekar u zavisnosti od nivoa glukoze (šećera) u krvi, a ako je moguće i u mokraći. Promene spoljašnjih faktora (npr. gubitak telesne mase, promene u načinu života, stres) ili poboljšanje kontrole nivoa šećera u krvi, mogu zahtevati izmene u režimu doziranja.

  Uobičajena doza je od 1 do 4 tablete (maksimalno 120 mg) jednom dnevno, za vreme doručka. Doza leka zavisi od odgovora na primenjenu terapiju.


  Ukoliko se terapija lekom Gliklazid MR kombinuje sa metforminom, inhibitorom alfa-glukozidaze ili insulinom, lekar će odrediti dozu svakog pojedinačnog leka.

  Ukoliko mislite da lek Gliklazid MR suviše jako ili slabo deluje na Vaš organizam, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.


  Metod i način primene


  Oralna upotreba.

  Tabletu progutajte celu. Tabletu nemojte žvakati.

  Progutajte celu tabletu sa čašom vode uz doručak (poželjno je da terapiju uzimate u isto vreme svakog dana). Posle uzimanja tablete obavezno uzmite obrok.


  Ako ste uzeli više leka Gliklazid MR nego što je trebalo

  Ako uzmete preveliku dozu tableta Gliklazid MR, odmah obavestite lekara ili se uputite u najbližu zdravstvenu ustanovu. Znaci predoziranja su oni koji se javljaju u slučaju niske vrednost glukoze (šećera) u krvi (hipoglikemije), a opisani su u poglavlju 2. Znaci se mogu ukloniti uzimanjem šećera (4 do 6 kocki) ili slatkog pića, posle čega treba uzeti obrok. Ako je bolesnik bez svesti, odmah obavestite lekara ili službu hitne pomoći. Isto treba učiniti ukoliko je neko (npr. dete) uzeo lek nenamerno. Osobi bez svesti se ne sme davati hrana ili piće.


  Potrebno je imati dobro informisanu osobu koja bi u slučaju hitnog stanja mogla pozvati lekara, odnosno hitnu pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Gliklazid MR

  Važno je da redovno uzimate lek.

  Ako zaboravite jednu dozu leka Gliklazid MR, uzmite sledeću dozu u uobičajeno vreme. Nemojte uzeti duplu dozu da biste nadoknadili onu koju ste zaboravili.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Gliklazid MR


  S obzirom da je lečenje dijabetesa obično doživotno, posavetujte se sa lekarom pre nego što prestanete da uzimate ovaj lek. Prestanak uzimanja leka može dovesti do povećane vrednosti šećera u krvi (hiperglikemije).


  Ako imate dodatnih pitanja o načinu upotrebe ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i drugi lekovi, tako i Gliklazid MR, može kod pojedinih ljudi izazvati neželjena dejstva.

  Najčešće neželjeno dejstvo je hipoglikemija (nizak nivo glukoze u krvi). Znaci i simptomi hipoglikemije opisani su u poglavlju 2.


  Ukoliko se ne preduzmu odgovarajuće mere, simptomi mogu napredovati tako da može nastati pospanost, gubitak svesti pa čak i koma. Ukoliko je hipoglikemijska epizoda teška ili produžena, čak i ukoliko se privremeno reguliše unosom šećera, potrebno je da odmah potražite medicinsku pomoć.


  Poremećaj na nivou krvi:

  Zabeleženi su slučajevi smanjenog broja krvnih ćelija (trombocita, crvenih i belih krvnih zrnaca).

  Ovo može dovesti do: bledila, produženog krvarenja, pojave modrica, gušobolje i groznice. Ovi simptomi se obično povlače nakon prekida terapije.


  Poremećaj na nivou jetre:

  Zabeleženi su izolovani slučajevi poremećaja funkcije jetre, što se manifestuje pojavom žute prebojenosti kože i očiju (beonjača). Ukoliko primetite ove simptome, odmah se obratite lekaru. U principu, simptomi se povlače nakon prekida terapije.


  Poremećaj na nivou kože:

  Zabeležene su sledeće kožne promene: osip, crvenilo, svrab, plikovi.

  Moguće su i ozbiljne kožne reakcije.


  Poremećaji sistema za varenje:

  Bol i nelagodnost u stomaku, mučnina, povraćanje, loše varenje, proliv, opstipacija (zatvor).

  Ove reakcije su umanjene kada se lek Gliklazid MR uzima uz obrok, kao što je navedeno u poglavlju 3.


  Poremećaji čula vida:

  Možete imati prolazni poremećaj vida, naročito na početku terapije. Smetnje su posledica promena nivoa glukoze (šećera) u krvi.


  Tokom primene ostalih derivata sulfonilureje, opisani su slučajevi promene broja krvnih ćelija, alergijskih zapaljenja zidova krvih sudova i sniženje koncentracije natrijuma u krvi (hiponatrijemija). Zapaženi su i simptomi oštećenja funkcije jetre (npr. pojava žutice) koji su se povukli nakon prekida terapije, ali su u pojedinačnim slučajevima doveli do životno-ugrožavajućeg oštećenja jetre.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili ukoliko primetite neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 5. KAKO ČUVATI LEK GLIKLAZID MR


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe 18 (osamnaest) meseci.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju!


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati na temperaturi do 25oC, u originalnom pakovanju. Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u otpadne vode ili u otpad iz domaćinstva. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite

  lekove koji Vam više nisu potrebni. Te mere će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Gliklazid MR Aktivna supstanca:

Jedna tableta sa modifikovanim oslobađanjem sadrži 30 mg gliklazida.


Pomoćne supstance:

Natrijum-hidrogenkarbonat;

Kalcijum-hidrogenfosfat, dihidrat; Manitol (110C ili ekvivalentan); Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni; Hipromeloza;

Magnezijum-stearat.

Kako izgleda lek Gliklazid MR i sadržaj pakovanja

Bele, ovalne, bikonveksne tablete 4.5 x 10.1 mm, sa oznakom „G“ na jednoj strani.

Unutrašnje pakovanje: Al /PVC/PVDC folije sa po 10 tableta. U kutiji se nalazi 3 blistera.

Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija sa 3x10 tableta sa modifikovanim oslobađanjem u blisteru, i uputstvo za

lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija


Proizvođač:

ZDRAVLJE A.D., Vlajkova 199, 16 000 Leskovac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept. Broj i datum dozvole:

515-01-4336-10-001 od 09.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines