Moozeeck

Xarelto


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Xarelto®, film tableta, 10 x (10 mg)

Pakovanje:ukupno 10 kom, blister, 1x 10 kom


Xarelto®, film tableta, 30 x (10 mg)

Pakovanje:ukupno 30 kom, blister, 3x 10 komProizvođač:

 1. Bayer Pharma AG

 2. Bayer HealthCare Manufacturing Srl.Adresa:

 1. D-51368 Leverkuzen, Nemačka

 2. 20024 Garbagnate Milanese,Italija

  Podnosilac zahteva: Bayer d.o.o.

  Adresa: Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija


  ▼ Ovaj lek je pod dodatnim praćenjem. Time se omogućava brzo otkrivanje novih bezbednosnih informacija. Vi u tome možete da pomognete prijavljivanjem bilo koje neželjene reakcije koja se kod Vas javi. Za način prijavljivanja neželjenih reakcija, pogledajte informacije na kraju odeljka 4.


  Xarelto® , 10 mg , film tablete

  Rivaroksaban


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Xarelto i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Xarelto

 3. Kako se upotrebljava lek Xarelto

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Xarelto

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK XARELTO I ČEMU JE NAMENJEN

  Xarelto je lek koji sadrži aktivnu supstancu rivaroksaban, koja se koristi da spreči stvaranje krvnih ugrušaka u

  venama posle operativne ugradnje veštačkog kuka ili kolena. Doktor Vam je propisao ovaj lek jer postoji povećan rizik da dobijete krvne ugruške nakon operacije.


  Xarelto pripada grupi lekova koji se zovu antikoagulaciona sredstva. On deluje tako što blokira faktor zgrušavanja (koagulacije) krvi (faktor Xa) i time smanjuje sklonost krvi da formira ugruške.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK XARELTO

  Lek Xarelto ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK XARELTO

  Ovaj lek uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa

  svojim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko uzeti

  Preporučena doza je jedna tableta (10 mg) jednom dnevno.

  Progutajte tabletu, najbolje sa vodom. Xarelto se može uzimati sa ili bez hrane.


  Kada uzeti Xarelto

  Prvu tabletu uzmite 6-10 časova posle Vaše operacije.

  Zatim uzimajte po jednu tabletu svakog dana sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete. Pokušajte da uzimate tabletu u isto vreme svakog dana da biste lakše zapamtili.

  Ukoliko ste imali operaciju zamene (ugradnje) kuka, obično ćete uzimati tablete 5 nedelja. Ukoliko ste imali operaciju zamene (ugradnje) kolena, obično ćete uzimati tablete 2 nedelje.


  Ako ste uzeli više leka Xarelto nego što je trebalo

  Obavestite odmah Vašeg lekara ukoliko ste uzeli previše Xarelto tableta. Uzimanje previše leka Xarelto povećava rizik od krvarenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Xarelto

  Ukoliko ste propustili dozu, uzmite je čim se setite. Uzmite sledeću tabletu narednog dana, a zatim nastavite da normalno uzimate tablete jednom dnevno.

  Ne uzimajte duplu dozu da biste nadoknadili preskočenu tabletu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Xarelto

  Nemojte prestati da uzimate Xarelto, ukoliko prethodno o tome ne obavestite lekara, pošto Xarelto sprečava razvoj ozbiljnog poremećaja.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  I ovaj lek, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Kao i drugi slični lekovi (antikoagulaciona sredstva), Xarelto može izazvati krvarenja koja mogu biti opasna po život. Obilno krvarenje može dovesti do iznenadnog pada krvnog pritiska (šoka). U nekim slučajevima, ova krvarenja ne moraju biti vidljiva.


  Moguća neželjena dejstva koja mogu biti znak krvarenja:

  Odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas javi bilo koji od sledećih neželjenih efekata:  Povremeno (mogu se javiti kod do 1na 100 osoba):


  Retko (mogu se javiti kod do 1 na 1000 osoba):


  Učestalost nije poznata (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka):

 5. KAKO ČUVATI LEK XARELTO

  Držati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe

  3 godine.

  Nemojte koristiti ovaj lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji i na svakom blisteru. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Nema posebnih uslova čuvanja.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Xarelto

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; kroskarmeloza-natrijum; laktoza, monohidrat; hipromeloza; natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat;

Film omotač: makrogol 3350; hipromeloza; ; titan-dioksid (E171); gvožđe (III)-oksid, crveni (E172).


Kako izgleda lek Xarelto i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete, svetlocrvene boje, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku „10“ i trougao, a sa druge oznaku proizvođača „BAYER“. Pakovane su u PP/aluminijumskim blisterima, u kutiji sa 10 i 30 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Bayer d.o.o., Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd, Srbija Proizvođač:

Bayer Pharma AG, D-51368 Leverkuzen, Nemačka

Ili Bayer HealthCare Manufacturing Srl.,20024 Garbagnate Milanese,Italija


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno, lek se može izdavati i uz lekarski recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Xarelto®, film tablete, 10x(10mg):515-01-05366-13-001 od 15.01.2014. Xarelto®, film tablete, 30x(10mg): 515-01-05367-13-001 od 15.01.2014.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije


Prevencija venske tromboembolije (VTE) kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena (ugradnji veštačkog kuka ili kolena).


Doziranje i način primene

Doziranje

Preporučena doza rivaroksabana je 10 mg uzeta oralnim putem, jednom dnevno. Prvu dozu treba primeniti 6-10 časova posle hirurške intervencije, pod uslovom da je uspostavljena hemostaza.


Dužina lečenja zavisi od individualnog rizika pacijenta od pojave venske tromboembolije, što je uslovljeno vrstom ortopedske hirurške intervencije.


Propuštenu dozu preparata Xarelto pacijent treba smesta da nadoknadi, a zatim da od sledećeg dana nastavi sa uzimanjem jedne doze leka dnevno, kao i pre.


Prelaz sa antagonista vitamina K (VKA) na lek Xarelto


Prilikom prelaska pacijenta sa VKA na Xarelto, INR vrednosti će nakon unosa leka Xarelto biti lažno povišene.

INR nije validan za merenje antikoagulantne aktivnosti leka Xarelto i stoga ga ne treba koristiti (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Prelaz sa leka Xarelto na antagoniste vitamina K (VKA)


Postoji mogućnost da se javi problem pri antikoagulacionoj terapriji tokom prelaza sa leka Xarelto na VKA. Tokom svakog prelaza na alternativni antikoagulans treba osigurati kontinuiranu adekvatnu antikoagulaciju. Treba imati na umu da Xarelto može doprineti povišenom INR.


Ukoliko pacijenti prelaze sa leka Xarelto na VKA, oba leka treba davati istovremeno dok INR ne dostigne ≥ 2,0. Tokom prva dva dana perioda prelaza, treba primeniti standardno početno doziranje VKA, nakon čega sledi doziranje VKA vođeno testiranjem INR. Dok su pacijenti i na leku Xarelto i na VKA, INR treba meriti posle najmanje 24 sata nakon primene prethodne doze, ali pre sledeće doze leka Xarelto. Kada se primena leka Xarelto prekine, INR merenje se pouzdano može uraditi najmanje 24 sata nakon poslednje doze (videti

odeljke Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i Farmakokinetički podaci).


Prelaz sa parenteralnih antikoagulanasa na lek Xarelto


Za pacijente koji trenutno primaju parenteralne antikoagulanse, sa lekom Xarelto treba započeti terapiju 0 do 2 sata pre vremena za sledeću dozu parenteralnog leka (npr. niskomolekularnog heparina (LMWH)) po

rasporedu ili u vreme prekida primenjivanog parenteralnog leka (npr. intravenskog nefrakcionisanog heparina).


Prelaz sa leka Xarelto na parenteralne antikoagulanse


Prvu dozu parenteralnog antikoagulansa treba dati u vreme kada bi se uzela sledeća doza leka Xarelto.


Posebne populacije


Insuficijencija bubrega


Ograničeni klinički podaci za pacijente sa teškom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina 15-29 ml/min) ukazuju da se kod njih koncentracije rivaroksabana u plazmi značajno povećavaju, stoga lek Xarelto treba koristiti sa oprezom kod ovih pacijenata. Ne preporučuje se primena ovog leka kod pacijenata čiji je klirens kreatinina < 15 ml/min (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Farmakokinetički podaci).


Nije potrebno menjati dozu leka kod pacijenata sa insuficijencijom bubrega blagog intenziteta (klirens kreatinina 50-80 ml/min) ili srednje teškom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina 30-49 ml/min) (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Insuficijencija jetre

Lek Xarelto je kontraindikovan kod pacijenata sa oboljenjem jetre koje je udruženo sa koagulopatijom i klinički značajnim rizikom od krvarenja, uključujući pacijente sa cirozom koji imaju Child Pugh skor B i C (videti odeljke Kontraindikacije i Farmakokinetički podaci).


Starija populacija

Nije potrebno prilagođavati dozu (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Telesna masa

Nije potrebno prilagođavati dozu (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Pol

Nije potrebno prilagođavati dozu (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Pedijatrijska populacija

Bezbednost i efikasnost leka Xarelto kod dece starosti od 0 do 18 godina nije utvrđena. S obzirom da ne postoje podaci, ne preporučuje se primena preparata Xarelto kod dece ispod 18 godina.


Način primene

Za oralnu upotrebu. Xarelto se može uzimati uz obroke ili nezavisno od obroka (videti odeljke Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija i Farmakokinetički podaci).


Kontraindikacije

Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koji drugi sastojak leka naveden u odeljku Lista pomoćnih supstanci.


Klinički značajno aktivno krvarenje.


Lezija ili stanje, ako se smatra da nosi značajan rizik od većeg krvarenja. To može uključivati postojeći ili nedavni gastrointestinalni ulkus, prisutnost maligne neoplazme sa visokim rizikom od krvarenja, nedavna


povreda mozga ili kičmene moždine, nedavni hirurški zahvati na mozgu, kičmenoj moždini ili oku, nedavno intrakranijalno krvarenje, potvrđeni ili sumnja na varikozitete jednjaka, arteriovenske malformacije, vaskularne aneurizme ili velike intraspinalne ili intracerebralne vaskularne abnormalnosti.

Istovremeno lečenje s bilo kojim drugim antikoagulansom, npr. nefrakcionisanim heparinom, niskomolekularnim heparinima (enoksaparin, dalteparin i drugi), derivatima heparina (fondaparinuks i drugi), oralnim antikoagulansima (varfarin, dabigatran, eteksilat, apiksaban i drugi) osim u situaciji promene terapije na ili sa rivaroksabana (videti odeljak Doziranje i način primene) ili kad se nefrakcionisani heparin daje u dozama potrebnim za održavanje otvorenog centralnog venskog ili arterijskog katetera (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Bolest jetre udružena sa koagulopatijom i klinički značajnim rizikom od krvarenja, uključujući pacijente sa cirozom sa Child Pugh B i C (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Trudnoća i dojenje (videti odeljak Primena u periodu trudnoće i dojenja).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Rizik od krvarenja

Određene podgrupe pacijenata, kao što je precizirano u daljem tekstu, imaju povećan rizik od krvarenja. Kod ovih pacijenata treba pažljivo pratiti pojavu znakova i simptoma hemoragijskih komplikacija i anemija po započinjanju lečenja. To se može postići redovnim pregledima pacijenata, temeljnom kontrolom drenaže hirurške rane i povremenim merenjem nivoa hemoglobina.

Kod svakog neobjašnjivog pada nivoa hemoglobina ili krvnog pritiska treba potražiti mesto krvarenja.


Insuficijencija bubrega

Kod pacijenata sa teškom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina < 30 ml/min), nivoi rivaroksabana u plazmi mogu se značajno povećati (1,6 puta u odnosu na prosečne vrednosti) što može dovesti do povećanog rizika od krvarenja. Xarelto treba oprezno primenjivati kod pacijenata sa klirensom kreatinina 15-29 ml/min. Primena ovog leka se ne preporučuje kod pacijenata sa klirensom kreatinina < 15 ml/min. (videti odeljke Doziranje i način primene i Farmakokinetički podaci).

Lek Xarelto treba oprezno primenjivati kod pacijenata sa srednje teškom insuficijencijom bubrega (klirens kreatinina 30-49 ml/min) ukoliko oni istovremeno primaju druge lekove koji povećavaju koncentracije rivaroksabana u plazmi (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Interakcije sa drugim lekovima

Ne preporučuje se upotreba leka Xarelto kod pacijenata koji su istovremeno na terapiji azolskim antimikoticima za sistemsku primenu (kao što su ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol i posakonazol) ili inhibitorima HIV proteaze (npr. ritonavir). Ove aktivne supstance su snažni inhibitori i CYP3A4 i P-gp-a , pa stoga mogu klinički značajno povećati koncentracije rivaroksabana u plazmi (2,6 puta više u odnosu na prosečne vrednosti), a time i rizik od krvarenja (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Neophodan je oprez ukoliko se pacijenti istovremeno leče lekovima koji utiču na hemostazu, kao što su nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL), acetilsalicilna kiselina, inhibitori agregacije trombocita i drugi antitrombotici. Kod pacijenata sa rizikom za nastanak gastrointestinalnih ulceracija potrebno je razmotriti uvođenje odgovarajuće profilaktičke terapije (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Ostali faktori rizika od krvarenja


Rivaroksaban, kao i druga antitrombotička sredstva, treba oprezno primenjivati kod pacijenata koji imaju povećani rizik od krvarenja, npr.:


Nema potrebe da se sprovodi rutinska klinička kontrola parametara koagulacije tokom lečenja rivaroksabanom. Međutim, ukoliko je klinički indikovano nivoi rivaroksabana mogu se meriti kalibrisanim kvantitativnim anti- faktor Xa testovima (videti odeljke Farmakodinamski podaci i Farmakokinetički podaci).


Hirurško zbrinjavanje preloma kuka

Primena rivaroksabana kod pacijenata koji se podvrgavaju hirurškom zbrinjavanju preloma kuka nije klinički ispitivana kako bi bila utvrđena efikasnost i bezbednost leka kod ove grupe pacijenata. Stoga se ne preporučuje primena rivaroksabana kod ovih pacijenata.


Spinalna/epduralna anestezija ili punkcija

Kada se izvodi neuroaksijalna anestezija (spinalna/epiduralna anestezija) ili spinalna/epiduralna punkcija pacijenti lečeni antitrombotičkim sredstvima u cilju prevencije tromboembolijskih komplikacija, pod rizikom su od stvaranja epiduralnog ili spinalnog hematoma koji može dovesti do dugotrajne ili stalne paralize. Rizik od ovih događaja može se povećati ukoliko se postoperativno primenjuju stalni epiduralni kateteri ili lekovi koji utiču na hemostazu. Rizik se takođe može povećati zbog traumatske ili ponavljane epiduralne, ili spinalne punkcije. Kod ovih pacijenata treba često kontrolisati pojavu znakova i simptoma neuroloških oštećenja (npr. utrnulost ili slabost nogu, odnosno poremećaji funkcije creva ili mokraćne bešike). Ukoliko se primeti neurološki poremećaj, neophodno je hitno postaviti dijagnozu i sprovesti terapiju. Pre neuroaksijalne intervencije lekar treba da razmotri odnos koristi i rizika kod pacijenata koji dobija antikoagulanse, odnosno pacijenata koji će primati antikoagulanse u cilju tromboprofilakse.

Mora proći najmanje 18 sati posle poslednje primene rivaroksabana do vađenja epiduralnog katetera. Nakon vađenja katetera, mora proći najmanje 6 sati pre primene sledeće doze rivaroksabana.

Ukoliko dođe do traumatske punkcije, primenu rivaroksabana treba odložiti za 24 časa.


Preporuke za doziranje pre i nakon invazivnih procedura i hirurškog zahvata koji nije elektivna operacija zamene kuka ili kolena

Ako je potrebna invazivna procedura ili hirurški zahvat, Xarelto se mora prekinuti najmanje 24 sata pre zahvata, ukoliko je to moguće i na osnovu kliničke procene lekara. Ako se postupak ne može odložiti, potrebno je proceniti povećan rizik od krvarenja s obzirom na hitnost zahvata.

Primena leka Xarelto mora se nastaviti nakon invazivne procedure ili hirurškog zahvata što pre pod uslovom da

to dopušta klinička situacija i da je uspostavljena odgovarajuća hemostaza prema oceni nadležnog lekara (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Starija populacija

Sa starošću može biti povećan rizik od krvarenja (videti odeljak Farmakokinetički podaci).


Informacije o ostalim sastojcima

Xarelto sadrži laktozu. Pacijenti sa retkim naslednim oboljenjima netolerancije na galaktozu, deficijencije Lapp laktoze ili malapsorpcije glukoze i galaktoze, ne treba da koriste ovaj lek.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Inhibitori CYP3A4 i P-gp-a

Kombinacija rivaroksabana sa ketokonazolom (400 mg, jednom dnevno), odnosno ritonavirom (600 mg, dva puta dnevno), povećala je 2,6 puta / 2,5 puta srednju PIK vrednost rivaroksabana, a 1,7 puta / 1,6 puta srednju Cmax vrednost rivaroksabana, sa značajnim povećanjem farmakodinamskih efekata koji su mogli uzrokovati povećanje rizika od krvarenja. Stoga, Xarelto se ne preporučuje pacijentima koji se istovremeno leče azolskim antimikoticima za sistemsku primenu (npr. ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol i posakonazol) ili inhibitorima HIV proteaze. Ove aktivne supstance snažni su inhibitori kako CYP3A4, tako i P-gp-a (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Očekuje se da aktivne supstance koje snažno inhibiraju samo jedan od puteva eliminacije rivaroksabana, bilo CYP3A4 ili P-gp, u manjoj meri povećavaju koncentracije rivaroksabana u plazmi. Klaritromicin (500 mg, dva puta dnevno), na primer, za koji se smatra da je snažan inhibitor CYP3A4 i umereni inhibitor P-gp-a, povećavao je srednju PIK vrednost rivaroksabana 1,5 puta, a Cmax rivaroksabana 1,4 puta. Ovaj porast ne smatra se klinički značajnim. (Za pacijente sa insuficijencijom bubrega: videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Eritromicin (500 mg, tri puta dnevno), koji umereno inhibira CYP3A4 i P-gp, povećavao je srednju PIK i Cmax vrednost rivaroksabana 1,3 puta. Ovaj porast ne smatra se klinički značajnim.


Flukonazol (400 mg, jednom dnevno) koji umereno inhibira CYP3A4, povećao je srednju PIK vrednost 1,4 puta i srednji Cmax 1,3 puta. Ovaj porast ne smatra se klinički značajnim.


S obzirom na ograničene dostupne kliničke podatke za dronedaron, istovremenu primenu sa rivaroksabanom treba izbegavati.


Antikoagulansi

Posle istovremene primene enoksaparina (40 mg, jedna doza) sa rivaroksabanom (10 mg, jedna doza) zapažen je aditivni anti-faktor Xa efekat, bez bilo kakvog dodatnog uticaja na testove koagulacije (PT, aPTT). Enoksaparin nije uticao na farmakokinetiku rivaroksabana.

Zbog povećanog rizika od krvarenja, potreban je oprez ukoliko se pacijenti istovremeno leče sa bilo kojim drugim antikoagulansom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


NSAIL/inhibitori agregacije trombocita

Nije primećeno klinički značajno produženje vremena krvarenja posle istovremene primene rivaroksabana (15 mg) i 500 mg naproksena. Uprkos tome, kod pojedinaca, farmakodinamski odgovor može biti više izražen.


Nisu zapažene klinički značajne farmakokinetičke ili farmakodinamske interakcije kada je rivaroksaban primenjen u kombinaciji sa 500 mg acetilsalicilne kiseline.


Klopidogrel (početna doza od 300 mg, a zatim doza održavanja od 75 mg) nije pokazao farmakokinetičku interakciju sa rivaroksabanom (15 mg), ali je u jednoj podgrupi pacijenata primećen relevantan porast vremena krvarenja koji nije korelirao sa agregacijom trombocita, ili nivoima P-selektina i GPIIb/IIIa receptora.


Potreban je oprez ukoliko se pacijent istovremeno leči NSAIL (uključujući acetilsalicilnu kiselinu) i inhibitorima agregacije trombocita, pošto je za ove lekove karakteristično da povećavaju rizik od krvarenja (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Varfarin


Prebacivanjem pacijenata sa antagonista vitamina K, varfarina (INR 2,0 do 3,0) na rivaroksaban (20 mg) ili sa rivaroksabana (20 mg) na varfarin (INR 2,0 do 3,0) produženo je protrombinsko vreme/INR (Neoplastin) više nego aditivno (mogu se uočiti pojedinačne INR vrednosti do 12), dok je uticaj na aPTT, inhibiciju aktivnosti faktora Xa i endogeni trombin potencijal bio aditivan.


Za ispitivanje farmakodinamskih efekata rivaroksabana tokom perioda prebacivanja, mogu se koristiti aktivnost anti-faktora Xa, PiCT i Heptest jer varfarin nije imao uticaj na njih. Četvrtog dana nakon poslednje doze varfarina, svi testovi (uključujući PT, aPTT, inhibiciju aktivnosti faktora Xa i ETP) su odražavali samo efekat rivaroksabana.


Za ispitivanje farmakodinamskih efekata varfarina tokom perioda konverzije, merenje INR se može koristiti za Ctrough rivaroksabana (24 sata nakon prethodnog unošenja rivaroksabana) jer rivaroksaban minimalno utiče na test u tom trenutku.

Nije zapažena bilo kakva farmakokinetička interakcija između varfarina i rivaroksabana.


Induktori CYP3A4

Istovremena primena rivaroksabana i rifampicina, snažnog induktora CYP3A4, za približno 50% smanjivala je srednju PIK vrednost rivaroksabana, sa paralelnim smanjivanjem njegovih farmakodinamskih efekata. Istovremena primena rivaroksabana sa drugim snažnim induktorima CYP3A4 (npr. fenitoin, karbamazepin, fenobarbital ili kantarion) može takođe smanjivati koncentracije rivaroksabana u plazmi. Snažne induktore CYP3A4 treba primenjivati uz mere opreznosti.


Drugi istovremeno primenjeni lekovi

Nisu zapažene klinički značajne farmakokinetičke ili farmakodinamske interakcije kada je rivaroksaban bio primenjen istovremeno sa midazolamom (supstrat za CYP3A4), digoksinom (supstrat za P-gp) ili atorvastatinom (supstrat za CYP3A4 i P-gp) ili omeprazolom (inhibitor protonske pumpe). Rivaroksaban ne dovodi do indukcije niti do inhibicije bilo kog važnijeg izoenzima CYP, kao što je CYP3A4.

Nije bilo klinički značajnih interakcija sa sastojcima hrane (videti odeljak Doziranje i način primene).


Laboratorijski parametri

Parametri koagulacije (npr. PT, aPTT, HepTest) menjaju se, očekivano, zbog mehanizma delovanja rivaroksabana (videti odeljak Farmakodinamski podaci).


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća

Bezbednost i efikasnost leka Xarelto nisu ustanovljeni kod trudnica. Studije na životinjama pokazale su reproduktivnu toksičnost (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka). Zbog moguće reproduktivne toksičnosti, rizika od unutrašnjeg krvarenja i podataka o tome da rivaroksaban prolazi kroz placentu, Xarelto je kontraindikovan tokom trudnoće (videti odeljak Kontraindikacije).

Žene u reproduktivnom periodu treba da izbegavaju trudnoću tokom lečenja rivaroksabanom.


Dojenje


Bezbednost i efikasnost leka Xarelto nisu ustanovljeni kod dojilja. Podaci na životinjama ukazuju da se rivaroksaban izlučuje u mleko. Stoga, Xarelto je kontraindikovan u periodu dojenja (videti odeljak Kontraindikacije). Mora da se donese odluka da li će se prekinuti dojenje ili napraviti prekid/pauzu u terapiji.


Fertilitet

Nisu sprovedene specifične studije sa rivaroksabanom kod ljudi kako bi se procenili uticaji na plodnost. U studiji o uticaju na plodnost muških i ženskih pacova nisu uočeni efekti (videti odeljak Pretklinički podaci o bezbednosti leka).


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Xarelto ima manji uticaj na sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama. Neželjene reakcije poput sinkope i omaglice su prijavljene kao česte (videti odeljak Neželjena dejstva).

Pacijenti kod kojih se jave ove neželjene reakcije ne treba da upravljaju motornim vozilom ili rukuju mašinama.


Neželjena dejstva


Sažetak bezbednosnog profilg


Bezbednost rivaroksabana je procenjena u osam studija Faze III, u koje je uključeno 16.041 pacijenata koji su primali rivaroksaban (videti Tabelu 1).


Tabela 1: Broj pacijenata u studiji, maksimalna dnevna doza i trajanje terapije u studijama Faze III


Indikacija

Broj pacijenata*

Maksimalna dnevna doza

Maksimalno trajanje terapije

Prevencija venske tromboembolije

(VTE) kod odraslih pacijenata koji se podvrgavaju elektivnom hirurškom zahvatu zamene kuka ili kolena

6.097

10 mg

39 dana

Terapija TDV i prevencija

rekurentne TDV i PE

2.194

1.-21. dan: 30 mg

22. dan i dalje: 20 mg

21 mesec

Prevencija moždanog udara i

sistemske embolije kod pacijenata sa nevalvularnom atrijalnom fibrilacijom

7.750

20 mg

41 mesec

*Pacijenti koji su primili najmanje jednu dozu rivaroksabana


Ukupno kod 73% pacijenata koji su primili najmanje jednu dozu rivaroksabana prijavljeni su neželjeni događaji lečenja. Prema proceni ispitivača 24% slučajeva prijavljenih neželjenih događaja bilo je povezano sa primenom leka. Kod pacijenata koji su bili na terapiji lekom Xarelto 10 mg i koji su bili podvrgnuti operaciji zamene kuka ili kolena, došlo je do krvarenja kod približno 6,8% pacijenata, a anemija se javila kod približno 5,9% pacijenata. Kod pacijenata koji su bili na terapiji lekom Xarelto 15 mg dva puta dnevno, nakon čega je sledilo 20 mg jednom dnevno u terapiji TDV, ili sa 20 mg jednom dnevno u prevenciji rekurentne TDV i PE, do krvarenja je došlo kod približno 22,7% pacijenata, a anemija se javljala kod približno 1,8% pacijenata. Kod pacijenata koji su primali lek za prevenciju moždanog udara i sistemske embolije, krvarenje bilo kog tipa ili ozbiljnosti je


prijavljeno sa nivoom pojave od 28 na 100 pacijent-godina, a anemija sa nivoom pojave 2,5 na 100 pacijent- godina.


Tabelarni prikaz neželjenih dejstava


Učestalost prijavljenih neželjenih dejstava leka Xarelto je data u tabeli 2 ispod klasifikovana prema sistemima organa (MedDRA), kao i prema učestalosti.


Učestalost je definisana na sledeći način: veoma česta: (≥ 1/10)

česta: (≥ 1/100 do 1/10) povremena: (≥ 1/1.000 do 1/100) retka: (≥ 1/10.000 do 1/1.000) veoma retka: (< 1/10.000)

Incidenca nepoznata: ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka.


Tabela 2: Sve neželjene reakcije prijavljene kod pacijenata uključenih u studije III fazeBol u ekstremitetuA

Hemartroza

Krvarenje iz mišića

Kompartment sindrom

nakon krvarenja

Poremećaji na nivou bubrega

Krvarenje iz

urogenitalnog trakta (uključujući hematuriju i menoragijuB)

Insuficijencija bubrega

(uključujući povišenje kreatinina u krvi, povišenje uree u krvi)A

Otkazivanje bubrega

/akutno otkazivanje bubrega nakon krvarenja koje je dovoljno da izazove hipoperfuziju

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

GroznicaA, periferni

edem, smanjena opšta snaga i energija (uključujući zamor i asteniju)

Opšte loše stanje

(uključujući slabost), lokalizovan edemA

Laboratorijska ispitivanja

Povišene transaminaze

Povišen bilirubin,

povišena alkalna fosfataza u krviA, povišen LDHA, povišena lipazaA, povišena amilazaA, povišen GGTA

Povišen konjugovani

bilirubin (sa ili bez istovremenog povišenja ALT)

Povrede, trovanja i hiruške i medicinske procedure

Postintervencijsko

krvarenje (uključujući postoperativnu anemiju i krvarenje rana), kontuzija,

sekrecija iz raneA

A: uočeno u VTE-P nakon velikih hirurških intervencija donjih ekstremiteta

B: uočeno u TDV-T kao veoma često kod žena < 55 godina

*) Izveštaji o neželjenim reakcijama potiču iz drugih kliničkih studija a ne iz studija Faze III kod pacijenata podvrgnutih velikim ortopedskim hirurškim intervencijama donjih ekstremiteta, pacijenata na terapiji TDV i prevencije rekurentne TDV i PE, ili pacijenata na terapiji prevencije moždanog udara i sistemske embolije


Opis određenih neželjenih dejstava

Zbog njegovog farmakološkog mehanizma dejstva upotreba leka Xarelto može biti povezana sa povećanim rizikom od skrivenog (okultnog) ili primetnog krvarenja iz bilo kog tkiva ili organa koje može dovesti do posthemoragijske anemije. Znaci, simptomi i ozbiljnost (uključujući i fatalni ishod) mogu varirati u zavisnosti od lokacije i položaja ili stepena krvarenja i/ili anemije (videti odeljak Postupak u slučaju krvarenja). U kliničkim ispitivanjima mukozna krvarenja (tj. epistakse, gingivalno, gastrointestinalno, genitourinarno) i anemija su se češće javljali tokom dugotrajne terapije rivaroksabanom u poređenju sa terapijom VKA. Tako, pored adekvatnog kliničkog praćenja, laboratorijsko ispitivanje hemoglobina/hematokrita bi moglo biti značajno za otkrivanje skrivenog krvarenja, ukoliko se proceni relevantnim. Rizik od krvarenja može biti povećan kod određenih grupa pacijenata, npr. pacijenti sa nekontrolisanom ozbiljnom arterijskom hipertenzijom i/ili na istovremenoj terapiji sa


drugim lekovima koji utiču na hemostazu (videti Rizik od krvarenja u odeljku Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Menstrualno krvarenje može biti pojačano i/ili produženo. Hemoragijske komplikacije mogu se javiti u obliku slabosti, bledila, omaglice, glavobolje ili neobjašnjivog otoka, dispneje i neobjašnjivog šoka. U nekim slučajevima kao posledica anemije primećeni su simptomi ishemije srca kao što su bol u grudima ili angina pektoris.

Kod primene leka Xarelto prijavljene su poznate komplikacije nakon ozbiljnog krvarenja kao što su

kompartment sindrom i bubrežna insuficijencija usled hipoperfuzije. Prema tome, mora se uzeti u obzir mogućnost pojave krvarenja prilikom evaluacije stanja svakog pacijenta na antikoagulantnoj terapiji.


Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije

Prijavljivanje sumnje na neželjene reakcije nakon dobijanja dozvole za stavljenje leka u promet je važno. Time

se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi/rizik od primene leka. Zdravstveni stručnjaci bi trebalo da prijave bilo kakvu sumnju na neželjene reakcije putem nacionalnog sistema za prijavu neželjenih reakcija na lek.

Predoziranje

Prijavljeni su retki slučajevi predoziranja do 600 mg bez komplikacija koje mogu nastati usled krvarenja ili drugih neželjenih reakcija. Usled ograničene resorpcije očekuje se efekat plafona bez daljeg povećanja prosečne izloženosti plazme pri dozama iznad terapijskih od 50 mg rivaroksabana ili višim.

Nema specifičnog antidota koji bi antagonizovao farmakodinamske efekte rivaroksabana.

Treba razmotriti mogućnost primene aktivnog (medicinskog) uglja u cilju smanjenja resorpcije prekomerne doze rivaroksabana.


Postupak u slučaju krvarenja


Ukoliko se kod pacijenta koji prima rivaroksaban pojavi komplikacija krvarenjea, sledeću primenu rivaroksabana treba odložiti ili terapiju treba prekinuti, već kako je odgovarajuće. Rivaroksaban ima poluvreme eliminacije od približno 5 do 13 sati (videti odeljak Farmakokinetički podaci). Postupak treba prilagoditi svakom pacijentu pojedinačno u skladu sa ozbiljnošću i mestom krvarenja. Po potrebi treba koristiti odgovarajuću simptomatsku terapiju, npr. mehaničku kompresiju (npr. kod ozbiljne epistakse), hiruršku hemostazu sa procedurama kontrole krvarenja, nadoknadu tečnosti i hemodinamsku suportivnu terapiju, primenu derivata krvi (pakovani eritrociti ili sveže zamrznuta plazma, u zavisnosti od pridružene anemije ili koagulopatije) ili trombocita.


Ako se krvarenje ne može kontrolisati gore pomenutim merama, treba razmotriti primenu specifičnog reverznog prokoagulantnog sredstva, poput koncentrata protrombin kompleksa (PCC), koncentrata aktiviranog protrombin kompleksa (APCC) ili rekombinantnog faktora VIIa (r-FVIIa). Međutim, kod pojedinaca koji primaju rivaroksaban trenutno postoji veoma ograničeno kliničko iskustvo sa primenom ovih proizvoda. Preporuka se takođe zasniva na ograničenim nekliničkim podacima. Ponovno doziranje rekombinantnog faktora VIIa se mora razmotriti i titrirati u zavisnosti od poboljšanja stanja krvarenja. U zavisnosti od lokalne dostupnosti, u slučaju većih krvarenja potrebno je razmotriti savetovanje sa hematologom.


Ne očekuje se da protamin-sulfat i vitamin K utiču na antikoagulantnu aktivnost rivaroksabana. Nema iskustva sa antifibrinolitičkim agensima (traneksamična kiselina, aminokaproinska kiselina) kod osoba koje primaju rivaroksaban. Nema ni naučnog osnova za korist, niti iskustva sa primenom sistemskih hemostatika

(dezmopresin, aprotinin) kod osoba koje primaju rivaroksaban. Ne očekuje se da se rivaroksaban gubi pri dijalizi zbog toga što se u visokom stepenu vezuje za proteine plazme.


Lista pomoćnih supstanci


Jezgro tablete:

Celuloza, mikrokristalna Kroskarmeloza-natrijum Laktoza, monohidrat Hipromeloza

Natrijum-laurilsulfat Magnezijum-stearat


Film-omotač: Makrogol 3350 Hipromeloza

Titan-dioksid (E171)

Gvožđe (III)-oksid, crveni (E172)


Rok upotrebe


3 godine.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Nema posebnih uslova čuvanja.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


PP/Aluminijumski blisteri u kutijama sa 10 i 30 tableta.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa važećim propisima.


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z