FISKocr

Valsacor


UPUTSTVO ZA LEK


Valsacorfilm tableta, 320 mg


Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2×14 kom


Proizvođač: Krka, tovarna zdravil, d.d, Novo mesto


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija


Valsacor320 mg film tableta valsartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Valsacor i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Valsacor

 3. Kako se upotrebljava lek Valsacor

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Valsacor

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VALSACOR® I ČEMU JE NAMENJEN


  Valsacor pripada grupi lekova koji se nazivaju antagonisti receptora angiotenzina II, a koji pomažu u regulisanju visokog krvnog pritiska. Angiotenzin II je supstanca u organizmu koja izaziva sužavanje krvnih sudova i tako prouzrokuje povećanje krvnog pritiska. Valsacor deluje tako što blokira dejstvo angiotenzina II. Kao rezultat toga, dolazi do širenja krvnih sudova, a time i do snižavanja krvnog pritiska.


  Film tablete Valsacor od 320 mg mogu da se koriste:

  - Za lečenje visokog krvnog pritiska kod odraslih i dece i adolescenata uzrasta od 6 do 18 godina.

  Visoki krvni pritisak povećava opterećenje srca i arterija. Ako se ne leči, može doći do oštećenja krvnih sudova mozga, srca i bubrega, što može dovesti do moždanog udara (šloga), srčane ili bubrežne slabosti.

  Visok krvni pritisak povećava rizik od pojave srčanog udara. Snižavanje krvnog pritiska na normalan nivo smanjuje rizik od nastanka ovih poremećaja.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VALSACOR


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Valsacor ne smete koristiti:


  Ako se nešto od ovoga odnosi na Vas, nemojte uzimati Valsacor. Kada uzimate lek Valsacor, posebno vodite računa:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VALSACOR


  Strogo se pridržavajte lekarskih uputstava o uzimanju leka Valsacor da bi ste postigli najbolji rezultati i da bi se smanjio rizik od neželjenih dejstava. Ako imate bilo kakve nedoumice, obratite se lekaru ili farmaceutu. Osobe sa visokim krvnim pritiskom često ne primećuju nikakve simptome ovog problema. Mnogi se osećaju sasvim dobro. Zbog toga je veoma važno da redovno idete na preglede kod lekara, čak iako se osećate dobro.


  Odrasli pacijenti sa visokim krvnim pritiskom: Uobičajena doza je 80 mg dnevno. U nekim slučajevima lekar može da propiše veće doze (npr. 160 mg ili 320 mg). Takođe, lekar može kombinovati lek Valsacor sa još nekim lekom (npr. diuretikom).


  Deca i adolescenti (uzrasta 6 do 18 godina) sa visokim krvnim pritiskom: Kod pacijenata koji imaju manje od 35 kg uobičajena doza je 40 mg valsartana jednom dnevno.

  Kod pacijenata koji imaju 35 kg ili više uobičajena početna doza je 80 mg valsartana jednom dnevno.

  U nekim slučajevima lekar može da propiše veće doze (doza može da se poveća do 160 mg i do maksimalnih 320 mg).


  Lek Valsacor može da se uzima sa hranom ili bez nje. Progutajte tabletu leka Valsacor sa čašom vode. Valsacor uzimajte svakoga dana u približno isto vreme.


  Ako ste uzeli više leka Valsacor nego što je trebalo


  Ako osetite ozbiljnu vrtoglavicu i/ili nesvesticu, odmah se obratite lekaru i lezite. Ako ste slučajno uzeli previše tableta, odmah se obratite lekaru, farmaceutu ili bolnici.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Valsacor


  Ako zaboravite da uzmete dozu, uzmite je čim se setite. Međutim, ako je uskoro vreme za Vašu sledeću dozu, preskočite propuštenu dozu i uzmite sledeću tabletu na vreme.


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Valsacor


  Nagli prekid terapije lekom Valsacor može dovesti do pogoršanja Vaše bolesti. Nemojte sami prekidati sa uzimanjem leka, osim ako Vam to lekar ne kaže.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Valsacor može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma često: javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika


  Često:

  Javljaju se kod 1 do 10 na100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju se kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju se kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Neki simptomi zahtevaju hitnu medicinsku pomoć:

  Možete osetiti simptome angioedema (specifična alergijska reakcija), kao što su


  Učestalost nekih neželjenih dejstva može da se razlikuje u zavisnosti od Vašeg stanja. Na primer, neželjena dejstva kao što su vrtoglavica i smanjena funkcija bubrega češće su bila primećena kod odraslih pacijenata lečenih zbog visokog krvnog pritiska nego kod odraslih pacijenata lečenih zbog slabosti srca ili nakon nedavnog srčanog udara.


  Neželjena dejstva kod dece i adolescenata slična su onima koja su primećena kod odraslih.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK VALSACOR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Nemojte koristiti lek Valsacor posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Valsacor


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav filma tablete su hipromeloza; titan-dioksid (E171); makrogol

4000; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172) i gvožđe(III)-oksid, žuti (E172).


Kako izgleda lek Valsacor i sadržaj pakovanja


Valsacor 320 mg film tablete: bikonveksne film tablete, oblika kapsule, svetlo smeđe boje sa utisnutom


podeonom crtom sa jedne strane. Tableta se može podeliti na jednake delove.


Na raspolaganju su kutije sa 28 film tableta. U kutiji su 2 blistera (PVC/PE/PVDC//Al) sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, 11 000 Beograd, Srbija


Krka, tovarna zdravil d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole za stavljanje u promet leka Valsacor® film tableta, 28 x (320mg): 515-01-3661-11-001 od 10.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z