Moozeeck

Olanzapin


UPUTSTVO ZA LEK


Olanzapin, film tableta, 5 mg

Pakovanje: blister, 3x10 film tableta

Olanzapin, film tableta, 10 mg

Pakovanje: blister, 3x10 film tableta


Proizvođač: REPLEK FARM D.O.O.E.L.


Adresa: Kozle 188, 1000 Skopje, Republika Makedonija


Podnosilac zahteva: Polifarm d.o.o.


Adresa: Zlatiborska 2V, Beograd


Olanzapin, 5 mg, film tableta

Olanzapin, 10 mg, film tableta (olanzapin)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Olanzapin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Olanzapin

 3. Kako se upotrebljava lek Olanzapin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Olanzapin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Olanzapin I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Olanzapin sadrži aktivnu supstancu olanzapin, koja pripada grupi lekova koja se zove antipsihotici. Olanzapin se koristi za lečenje shizofrenije, bolesti za koje je karakteristično da bolesnik čuje, vidi ili oseća

  stvari kojih nema, da ima pogrešna verovanja, da je neobično sumnjičav i da se povlači u sebe. Bolesnici sa

  ovom bolešću mogu da se osećaju depresivno, uznemireno ili napeto.


  Olanzapin se koristi za lečenje umerenih do teških maničnih epizoda, stanja sa simptomima prevelike uzbuđenosti i euforije.


  Olanzapin sprečava ponovno javljanje ovih simptoma kod pacijenata sa bipolarnim poremećajem koji u maničnim epizodama reaguju na olanzapin.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Olanzapin


  Lek Olanzapin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Olanzapin


  Lek Olanzapin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to rekao Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, pitajte svog lekara ili farmaceuta.


  Lekar će Vam reći po koliko tableta leka Olanzapin treba da uzimate i koliko dugo treba da nastavite da ih uzimate. Dnevna doza leka Olanzapin je između 5 i 20 mg. Ako se Vaši simptomi ponovo pojave, posavetujte se sa lekarom, ali nemojte da prestanete da uzimate lek osim ukoliko Vam lekar tako preporuči.


  Lek Olanzapin treba da uzimate jednom dnevno, prema uputstvu lekara. Pokušajte da uzimate tablete svakog dana u isto vreme. Lek Olanzapin možete uzimati sa hranom ili bez nje. Lek Olanzapin je za oralnu upotrebu. Tabletu treba progutati celu sa dovoljnom količinom vode.


  Ako ste uzeli više leka Olanzapin nego što je trebalo


  Pacijenti koji su uzeli više leka Olanzapin nego što bi trebalo imali su sledeće simptome: ubrzan srčani rad, uznemirenost/ agresivnost, probleme sa govorom, nevoljne pokrete (posebno lica ili jezika) i smanjen stepen svesti. Ostali simptomi mogu biti: iznenadna konfuzija, konvulzije (epilepsija), koma, kombinacija groznice, ubrzanog disanja, preznojavanja, mišićne ukočenosti i dremljivosti ili pospanosti, usporeno disanje, aspiracija, visok krvni pritisak ili nizak krvni pritisak, nepravilni srčani ritam. Odmah se obratite lekaru ili idite do najbliže bolnice. Pokažite lekaru pakovanje leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Olanzapin


  Uzmite lek čim se setite. Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu, odnosno ne uzimajte dve doze u toku dana.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Olanzapin


  Nemojte prestati sa uzimanjem leka čim osetite da Vam je bolje. Veoma je važno da nastavite sa uzimanjem leka Olanzapin onoliko dugo koliko Vam to lekar odredi.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Olanzapin mogu se javiti simptomi kao što su preznojavanje, nesanica,


  tremor, anksioznost ili mučnina i povraćanje. Vaš lekar će Vas posavetovati da postepeno smanjujete dozu leka pre nego što prestanete da ga uzimate.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Olanzapin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah se obratite lekaru ako imate:


 5. KAKO ČUVATI LEK Olanzapin Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  2 godine.


  Nemojte koristiti lek Olanzapin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Olanzapin

Olanzapin, film tablete, 5 mg

Aktivna supstanca je olanzapin. 1 film tableta sadrži 5 mg olanzapina.


Olanzapin, film tablete, 10 mg

Aktivna supstanca je olanzapin. 1 film tableta sadrži 10 mg olanzapina.


Ostali sastojci:

Jezgro tablete: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; hidroksipropilceluloza, niskosupstituisana; krospovidon tip B; silicijum dioksid, koloidni, bezvodni; talk; magnezijum-stearat.


Film tablete (Opadry®II 85G18490 White): polivinilalkohol, delimično hidrolizovan; titan-dioksid (E 171); talk; makrogol 3350; soja-lecitin (E 322).


Kako izgleda lek Olanzapin i sadržaj pakovanja


Olanzapin 5 mg: okrugle, bikonveksne film tablete bele do žućkaste boje. Olanzapin 10 mg: okrugle, bikonveksne film tablete bele do žućkaste boje.


Unutrašnje pakovanje je PA/AL/PVC-aluminijumski blister.

Spoljnje pakovanje je složiva kartonska kutija u kojoj se nalaze 3 blistera sa po 10 film tableta, ukupno 30 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Polifarm d.o.o. Zlatiborska 2V, Beograd


Proizvođač:


REPLEK FARM D.O.O.E.L.

Kozle 188, 1000 Skopje, Republika Makedonija Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Novembar 2012.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Olanzapin, film tablete, 5 mg: 515-01-5597-11-001 od 30.01.2013.

Olanzapin, film tablete, 10 mg: 515-01-5598-11-001 od 30.01.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z