Apoteke Apoteke
vertex
Apoteke

Trical


UPUTSTVO ZA LEK


Trical®, tableta, 4 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 1 x 30 kom


Trical®, tableta, 6 mg Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 1 x 30 kom


Proizvođač: A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.R.L.


Adresa: Via Campo di Pile, 67100 L’Aquila, Italija


Podnosilac zahteva: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd


Adresa: Milutina Milankovića 19a/II sprat, 11070 Novi BeogradTrical®, tableta, 4 mg Trical®, tableta, 6 mg


INN: Glimepirid


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Trical i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Trical

 3. Kako se upotrebljava lek Trical

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Trical

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK TRICAL I ČEMU JE NAMENJEN

  Trical je lek koji se uzima oralno i služi za smanjenje nivoa šećera u krvi. Ovaj lek pripada grupi lekova koji se

  nazivaju derivatima sulfonilureje, a koji snižavaju nivo šećera u krvi. Trical deluje tako što povećava nivo insulina koji se oslobađa iz pankreasa (gušterače). Insulin, zatim, smanjuje nivoe šećera u krvi.


  Trical se koristi u terapiji određenih formi dijabetesa (dijabetes melitus tipa 2) kada se dijetom, fizičkom aktivnošću i smanjenjem telesne mase ne postiže odgovarajuća kontrola šećera u krvi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TRICAL


  Lek Trical ne smete koristiti ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK TRICAL


  Uvek uzimajte lek Trical tačno onako kako Vam je lekar rekao. Možete se konsultovati sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Trical može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljavati kod svih pacijenata.


  Odmah obavestite svog lekara ukoliko se kod Vas javi nešto od navedenog:

 5. KAKO ČUVATI LEK TRICAL


  Držati lek van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe je 2 godine.


  Nemojte koristiti ovaj lek nakon isteka datuma označenog na spoljnom pakovanju leka i na blisteru. Datum označen na pakovanju odnosi se na poslednji dan u navedenom mesecu.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 30°C. Lek čuvati u originalnom pakovanju.


  Lekove nemojte odlagati u kućni otpad niti u otpadne vode. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više nije potreban. Navedene mere pomoći će da sačuvamo našu okolinu.

  Neupotrebljeni lek se uništva u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

  Šta sadrži lek Trical

  Svaka tableta sadrži 4mg ili 6mg glimepirida, zavisno od jačine leka naznačene na blisteru i kartonskom pakovanju.


  Pomoćne supstance u leku Trical:

  Laktoza monohidrat; skrob, kukuruzni; natrijum skrob glikolat (tip A); povidon K 30; polisorbat 80; talk; magnezijum-stearat, gvoždje(III)-oksid, žuti, (E172)


  Kako izgleda lek Trical i sadržaj pakovanja Trical, 4 mg

  Tablete žute boje, izduženog oblika, fasetiranih ivica, sa podeonom crtom na jednoj strani Tablete se mogu podeliti na jednake doze.

  Unutrašnje pakovanje: 1 PVC/PVDC-aluminijumski blister sa 30 tableta.

  Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 1 blisterom i uputstvom za lek.


  Trical, 6 mg

  Tablete žute boje, izduženog oblika, fasetiranih ivica, sa podeonom crtom na jednoj strani.


  Tablete se mogu podeliti na jednake doze.

  Unutrašnje pakovanje: 1 PVC/PVDC-aluminijumski blister sa 30 tableta. Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 1 blisterom i uputstvom za lek.


  Nosilac dozvole i Proizvođač


  Nosilac dozvole za stavljanje u promet: Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Predstavništvo Beograd,

  Milutina Milankovića 19a/II sprat 11070 Novi Beograd


  Proizvođač:

  1. Menarini Manufacturing Logistics and Services S r.L., Via Campo di Pile, 67100 L’Aquila, Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Trical®, tableta, 30 x 4 mg, Reš. br.: 515-01-05470-13-001 od 08.01.2014.

Trical®, tableta, 30 x 6 mg, Reš. br.: 515-01-05471-13-002 od 14.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines