Moozeeck

Fluorouracil-Teva


UPUTSTVO ZA LEK


Fluorouracil –Teva, rastvor za injekciju, 50mg/1mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 5 mL


Fluorouracil –Teva, rastvor za injekciju, 50mg/1mL Pakovanje: ukupno 1 kom, bočica, 1 x 10 mL


Proizvođač: Pharmachemie B.V.


Adresa: Swensweg 5, Haarlem, Holandija


Podnosilac zahteva: TEVA Serbia d.o.o.


Adresa: Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Fluorouracil –Teva, 50mg/1mL, rastvor za injekciju, 1 x 5 mL Fluorouracil –Teva, 50mg/1mL, rastvor za injekciju, 1 x 10 mL

INN: fluorouracil


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Fluorouracil-Teva i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Fluorouracil-Teva

 3. Kako se upotrebljava lek Fluorouracil-Teva

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Fluorouracil-Teva

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FLUOROURACIL-TEVA I ČEMU JE NAMENJEN


  Fluorouracil-Teva je lek koji pripada grupi citostatika. On deluje tako što onemogućava sintezu nukleinskih kiselina DNK i RNK.


  1 mL leka Fluorouracil-Teva sadrži 50 mg fluorouracila i namenjen je pre svega za tretman tumora debelog creva i raka dojke. Preparat se može koristiti i za sledeće mali gnitete: kancer želuca, kancer pankreasa, primarni rak jetre, cervikalni kancer i druge karcinome uterusa, jajnika i bešike. Fluorouracil ne zamenjuje ni hirurške ni terapijske intervencije.


  Fluorouracil-Teva se primenjuje sam ili u kombi naciji sa drugim citostaticima. Lek je namenj en za odrasle.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FLUOROURACIL-TEVA


  Lek FIuorouracil-Teva ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FLUOROURACIL-TEVA


  Ovaj lek će primenjivati isključivo medi cinsko osoblje. Ne smete ga uzimati sami. Za detaljnija uputstva o primeni leka, videti pod „Sledeće informacije namenjene su isključivo lekarima i medicinskom osoblju”. Ako imat e utisak da je dejstvo leka Fluorouracil-Teva prejako ili preslabo, razgovarajte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste uzeli više leka FIuorouracil-Teva nego što je trebalo

  Ovaj lek se primenjuje pod strogim nadzorom medicinskog osoblja, tako da nije verovatno da ćete primiti previsoku dozu. Ako imate bilo kakva pitanja, obratite se Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu.


  Ukoliko st e primili veću dozu nego što bi trebalo, kod Vas se mogu javiti mučnina, povraćanje, proliv, čir na želicu ili crevu i krvarenje iz creva, smanjena funkcija koštane srži (uključujući smanjen broj krvnih pločica i belih krvnih zrnaca)


  Ako ste zaboravili da uzmete lek FIuorouracil-Teva


  Vaš lekar ili medi cinska sestra će se pobrinuti da redovno dobij ete lek, tako da nije verovatno da će neka doza biti izostavljena. Međutim, recite Vašem lekaru ili bolničkom farmaceutu, ako mislite da su zaboravili da Vam daju dozu leka.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek FIuorouracil-Teva


  O prekidu primene leka odlučuje Vaš lekar. Ako imate bilo kakvih pitanja o upotrebi ovog leka pitajte Vašeg lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi,i lek Fluorouracil-Teva može imati neželjene efekte.


  Neželjena dejstva leka Fluorouracil-Teva prema učestalosti pojavljivanja:


  Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK FLUOROURACIL-TEVA


  Držati lek Fluorouracil-Teva van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  18 meseci.


  Fluorouracil-Teva 50 mg/mL, rastvor za injekciju, je namenjen za jednokratnu upotrebu i mora se odmah primeniti.


  Dokazana je hemijska i fizička stabilnost rastvora nakon razblaživanja, u rastvoru glukoze 5 % i rastvoru natrijum-hlorida 0,9 %, tokom 48 sati, ako se čuva na temperaturi 15-30 °C.


  U mikrobiološkom pogledu, pripremljen rastvor bi trebalo iskoristiti odmah. Ukoliko se ne iskoristi odmah, vreme čuvanja i uslovi pre upotrebe su odgovornost korisnika.


  Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju.

  Lek ne čuvati u frižideru niti zamrzavati. Ukoliko dođe do formiranja taloga, može se rastvoriti grejanjem na 35°C.

  Otvoreno pakovanje leka Fluorouracil-Teva, rastvor za injekciju, trebalo bi upotrebiti u toku 8h zbog nedostatka konzervansa.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Fluorouracil-Teva


Aktivna supstanca je fluorouracil.

Svaka bočica od 5 ml sadrži 250 mg fluorouracila. Svaka bočica od 10 ml sadrži 500 mg fluorouracila.

1 mL rastvora za injekciju sadrži 50 mg fluorouracila. Pomoćne supstance:

Natrijum-hi droksid (sredstvo za podešavanje pH); hlorovodonična kiselina (sredstvo za podešavanje pH); voda za injekcije.


Kako izgleda lek FIuorouracil-Teva i sadržaj pakovanja


Fluorouracil-Teva 50 mg/mL, rastvor za injekciju, je bistar, bezbojan do slabo žut rastvor, bez vidljivih mehaničkih onečišćenja.


Kartonska kutija sa jednom staklenom bočicom od 5 mL ili 10mL.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

TEVA Serbia d.o.o., Makenzijeva 24, Beograd, Srbija


Proizvođač

Pharmachemie B.V., Swensweg 5, Haarlem, Holandija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Broj i datum dozvole:


Fluorouracil-Teva, rastvor za injekciju, 50mg/1mL, 1 x 5 mL: 515-01-1124-12-001 od 03.09.2012.

Fluorouracil-Teva, rastvor za injekciju, 50mg/1mL, 1 x 10 mL: 515-01-1125-12-001 od 03.09.2012.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


Terapijske indikacije


Fluorouracil je namenjen za palijativni tretman, pre svega kolorektalnih tumora i raka dojke. Preparat se može koristiti i za sledeće malignitete: kancer želuca, kancer pankreasa, primarni rak jetre, cervikalni kancer i druge karcinome uterusa, jajnika i bešike. Fluorouracil ne zamenjuje ni hirurške ni terapijske intervencije.

Doziranje i način primene Opšta primena

Fluorouracil se primenjuje intravenski. Doza se obično određuje na bazi telesne mase: kod gojaznih

pacijenata ili kod onih pacijenata koji usled ascitnih edema, odnosno drugih tipova zadržavanja tečnosti imaju povećanu telesnu masu, idealna telesna masa služi kao osnova za određivanje doze fluorouracila.


U donjem tekstu su navedene preporučene doze koje se daju kao početna terapije. Međutim, ove doze treba smanjiti na jednu trećinu ili na jednu polovinu u sledećim slučajevima:

Početna terapija (monoterapija kod pacijenata obolelih od raka debelog creva)

Početna terapija se može davati kao intravenska injekcija ili infuzija. Uopšteno govoreći, toksičnost ovog preparata je veća nakon injekcije nego nakon infuzije.


Infuzija

Količina fluorouracila od 600mg/m2 dnevno (svaki put je maksimum doze 1 g) rastvorena sa 300 do 500 mL 5% glukoznog rastvora se daje kao intravenska infuzija u trajanju od 4 sata. Ova doza se ponavlja dnevno sve dok se ne pojave prva, sporedna odnosno neželjena dejstva (stomatitis, proliv, leukopenija, odnosno trombocitopenija). Po pojavi navedenih dejstava, terapija se prekida. Nakon iščezavanja gastrointestinalnih neželjenih dejstava i porasta broja leukocita ponovo na vrednosti od 3.000 do 4.000 x 106/L, kao i porasta trombocita ponovo na nivo od 80.000 do 100.000 x 106/L, započinje se sa terapijom održavanja.


Injekcija

Količina fluorouracila od 480mg/mL se daje intravenski tri dana za redom. Ako ne dođe do pojave toksičnih neželjenih dejstava (stomatitis, dijareja, leukopenija i/ili trombocitopenija), pacijentu se daje 240 mg/m2 dnevno, intravenski i to u dane broj 5 , 7 i 9 računato od početka davanja injekcione terapije. Ako ne dođe do pojave neželjenih, sporednih efekata, nakon ovoga se pacijentu daje terapija održavanja.

Ukoliko dođe do pojave neželjenih dejstava, uvođenje terapije održavanja se odlaže sve dok ne prestanu sva sporedna, neželjena dejstva (kao što je i navedeno u gornjem pasusu pod nazivom „Infuzija“).


Terapija održavanja

Ova terapija se sastoji od intravenskih injekcija u dozi 200 do 400 mg/m2 jednom nedeljno. U ovom slučaju retko dolazi do toksičnih sporednih dejstava, ali ona i dalje ostaju limitirajući faktor za opisanu terapiju.


Ostali načini primene

Fluorouracil se takođe može davati u kombinaciji sa drugim, antikancerogenim lekovima ili u kombinaciji sa radioterapijom. U ovim slučajevima treba umanjiti preporučenu dozu. Ovaj preparat je takođe bio korišćen u obliku dvadesetčetvoročasovne intra-arterijske spore infuzije (200 do 300 mg/m2 dnevno).


U lečenju karcinoma dojke , fluorouracil se, između ostalih, daje u kombinaciji sa metotreksatom i ciklofosfamidom, ili u kombinaciji sa doksorubicinom i ciklofosfamidom. Uobičajena doza

Fluorouracila, koja je predviđena u takvim kombinacijama, iznosi 400 do 600 mg/m2, primenjeno intravenski u dane broj 1 i broj 8, u okviru ciklusa davanja terapije koji traje 28 dana.


Kontraindikacije


Fluorouracil je kontraindikovan kod veoma iscrpljenih pacijenata ili kod pacijenata sa depresijom koštane srži nakon radioterapije ili lečenja drugim antineoplastičnim lekovima.


Primena fluorouracila je strogo kontraindikovana u periodu trudnoće i dojenja. Fluorouracil ne treba primenjivati za lečenje nemalignih oboljenja.

Fluorouracil je kontraindikovan kod pacijenata kod kojih su se pojavile izražene reakcije preosetljivosti na prethodne doze fluorouracila ili na neki od sastojaka preparata.


Fluorouracil se ne sme koristiti u kombinaciji sa brivudinom, sorivudinom i hemijski srodnim analozima. Brivudin, sorivudin i analozi su potencijalni inhibitori enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD) što

dovodi do degradacije fluorouracila (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Preporučeno je da se fluorouracil aplikuje pod strogim nadzorom lekara, koji ima iskustva sa primenom snažnih antimetabolita.


Sve pacijente trebalo bi hospitalizovati na početku lečenja.

Lečenje fluorouracilom je obično praćeno leukopenijom; najniže vrednosti broja belih krvnih zrnaca uočavaju se obično između 7-og i 14-og dana prvog ciklusa, a ponekad i nakon 20 dana.

Broj krvnih ćelija se obično normalizuje nakon 30-og dana. Preporučuje se dnevno praćenje broja trombocita i belih krvnih zrnaca. Lečenje bi trebalo prekinuti ukoliko broj trombocita padne ispod 100.000 po mm3 ili broj belih krvnih zrnaca ispod 3 500 po mm3. Ako je ukupan broj manji od 2000 po mm3, posebno ako je u pitanju granulocitopenija, preporučuje se izolovanje pacijenta u bolnici i preduzimanje adekvatnih mera u cilju prevencije sistemske infekcije.

Takođe, lečenje treba prekinuti na prvi znak oralnih ulceracija ili ukoliko se pojave simptomi gastrointestinalnih neželjenih efekata (stomatitsa, dijareje, krvarenja iz GIT-a ili hemoragija na bilo kom mestu). Odnos između efikasne i toksične doze je mali. Malo je verovatno da terapijski odgovor bude bez određenog stepena toksičnosti. Zbog toga, pažljivo treba vršiti izbor pacijenata i podešavanje doza.

Fluorouracil treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa smanjenom funkcijom bubrega ili jetre ili kod


pacijenata sa žuticom. Zabeleženi su izolovani slučajevi angine, abnormalnosti EKG-a i retko, infarkta miokarda, tokom primene fluorouracila. Zbog toga, treba obratiti pažnju na pacijente koji osete bol u grudima tokom ciklusa lečenja, kao i na pacijente sa istorijom srčanih oboljenja.

Zabeležena je povećana toksičnost kod pacijenata kod kojih postoji redukovana aktivnost ili deficijencija enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD).

Enzim dihidropirimidin dehidrogenaza (DPD) igra važnu ulogu u degradaciji fluorouracila. Analozi nukleotida kao što su brivudin i sorivudin mogu izazvati nagli porast 5-fluorouracila ili drugih fluoropirimidina u plazmi, što je praćeno toksičnom reakcijom.

Iz tog razloga je neophodno da prođu četiri nedelje između uzimanja fluorouracila i brivudina, sorivudina i drugih hemijski srodnih analoga.

Ukoliko je moguće, pre primene 5-fluorouracila određuje se aktivnost enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD).

Ako se dogodi slučajna primena brivudina kod pacijenata koji su pod terapijom fluorouracilom, potrebno je sprovesti efektivne mere u cilju smanjenja toksičnosti fluorouracila.

Preporučuje se hitna hospitalizacija i otpočinjanje svih mera sa ciljem da se spreče sistemske infekcije i dehidratacija.

Pacijenti koji istovremeno uzimaju fenitoin i fluorouracil se moraju podvrgnuti redovnim testovima, zbog mogućnosti porasta nivoa fenitoina u plazmi.


Ukoliko se jave znaci neurološke toksičnosti (tremor, ataksija) terapiju treba prekinuti.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Interakcije sa lekovima:

Bilo je slučajeva da različiti lekovi biohemijski menjaju antitumorsku efikasnost ili toksičnost Fluorouracil-a, kao što su metotreksat, metronidazol, leukovorin, kao i alopurinol i cimetidin, koji utiču na raspoloživost aktivnog leka.

Zabeležen je porast protrombinskog vremena i INR prilikom početnog režima doziranja fluorouracila kod nekoliko pacijenata na stalnoj terapiji varfarinom.


Enzim dihidropirimidin dehidrogenaza (DPD) igra važnu ulogu u degradaciji fluorouracila.

Analozi nukleotida kao što su brivudin i sorivudin mogu izazvati nagli porast 5-fluorouracila ili drugih fluoropirimidina u plazmi, što je praćeno toksičnom reakcijom.

Iz tog razloga je neophodno da prođu četiri nedelje između uzimanja fluorouracila i brivudina, sorivudina i

drugih hemijski srodnih analoga. Ukoliko je moguće, pre primene 5-fluorouracila određuje se aktivnost enzima dihidropirimidin dehidrogenaze (DPD).

Kod istovremene primene fenitoina i leka Fluorouracil zabeležen je porast nivoa fenitoina u plazmi, što za posledicu ima pojavu simptoma intoksikacije fenitoinom.

Treba izbegavati primenu fluorouracila u kombinaciji sa klozapinom jer može doći do povećanog rizika od


pojave agranulocitoze.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Upotreba ovog preparata je apsolutno kontraindikovana u periodu trudnoće i dojenja.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Lek Fluorouracil može izazvati osećaj zamora, pa treba obrati pažnju prilikom aktivnosti koje zahtevaju koncentraciju, kao što su upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama.


Neželjena dejstva


Najčešće prijavljena neželjena dejstva na lek su dijareja i mučnina. Leukopenija je takođe veoma česta.


Učestalost pojavljivanja: Veoma česta (≥1/10) Česta (≥1/100,<1/10)

Povremena (≥1/1000, <1/100)

Retka (≥1/10000, <1/1000)

Veoma retka (<1/10000), uključujići izolovane slučajeve.


Infekcije i infestacije Veoma česta: Infekcije Povremena: Sepse


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Veoma česta: Leukopenija, mijelosupresija, neutropenija, granulocitopenija, trombocitopenija, anemija, pancitopenija

Retka: Agranulocitoza


Imunološki poremećaji

Veoma česta: Imunosupresija

Veoma retka: Anafilaktička reakcija, anafilaktički šok


Endokrinološki poremećaji

Retka: Porast T4 (ukupni tiroksin), porast T3 (ukupni trijodtironin)


Poremećaji metabolizma i ishrane

Povremena: Hiperurikemija


Psihijatrijski poremećaji

Retka: Konfuzija


Poremećaji nervnog sistema

Retka: Ataksija, ekstrapiramidalnomotorički poremećaji, cerebralni poremećaji, kortikalni poremećaji, drhtanje očne jabučice, glavobolja, vertigo, simptomi slični parkinsonovoj bolesti, piramidni znakovi, euforija, leuko-encefalopatija, poremećaji u govoru, afazija, konvulzije, koma, zapaljenje optičkog nerva, periferna neuropatija


Poremećaji na nivou oka

Česta: Konjuktivitis

Povremena: Prekomerna lakrimacija, dakriostenoza, vizuelne promene, fotofobija, diplopija, smanjenje vida, blefaritis, ektropija


Kardiološki poremećaji

Česta: Bol u grudima, tahikardija, promene u EKG-u, angina pektoris

Retka: Aritmija, infarkt miokarda, miokarditis, srčana insuficijencija, dilatativna kardiomiopatija, kardiogeni šok, srčani zastoj, iznenadna srčana smrt


Vaskularni poremećaji

Retka: Vaskulitis, Raynaund-ov sindrom, cerebralna ishemija, intestinalna ishemija, periferna ishemija


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Povremena: Epitaksija, dispneja, bronhospazam


Gastrointestinalni poremećaji

Veoma česta: Dijareja, mučnina, povraćanje, mukozitis, stomatitis

Povremena: Gastrointestinalne ulceracije, gastrointestinalna krvarenja


Hepatobilijarni poremećaji

Povremena: Oštećenja ćelija jetre


Retka: Nekroza jetre


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma česta: Alopecija, palmarno-plantarna eritrodisestezija

Povremena: Dermatitis, hiperpigmentacija, hipopigmentacija, nokatna diskoloracija, nokatna hiperpigmentacija, nokatna distrofija, zapaljenje nokatnog ležišta, odvajanje nokta od ležišta, egzantem, suva koža, urtikarija, fotoosetljivost, recall fenomen


Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Veoma česta: Groznica, malaksalost

Povremena: Tromboflebitis, dehidratacija, poremećaj venskog krvotoka


Predoziranje


Simptomi i znaci predoziranja mogu biti: mučnina, povraćanje, dijareja, gastrointestinalne ulceracije i krvarenja, supresija koštane srži (uključujući trombocitopeniju, leukopeniju i agranulocitozu).

Ne postoji specifična antidot terapija.

Najmanje četiri nedelje je potrebno pratiti krvnu sliku pacijenata koji su bili izloženi prekomernim dozama leka Fluorouracil-Teva, beležiti abnormalnosti i sprovoditi odgovarajuću terapiju.


Inkompatibilnost


Fluorouracil-Teva je inkompatibilan sa kalcijum-folinatom, karboplatinom, cisplatinom, citarabinom, diazepamom, doksorubicinom, droperidolom, filgrastimom, galijum-nitratom, metotreksatom, metoklopramidom, morfinom, ondasetronom, parenteralnom ishranom, vinorelbinom i drugim antraciklinima. Spravljeni rastvori su baze, i s tim u vezi treba izbegavati mešanje sa kiselim lekovima.


Rok upotrebe

Rok upotrebe je 18 meseci.


Fluorouracil-Teva, 50 mg/mL, rastvor za injekcije, je namenjen za jednokratnu upotrebu.

Dokazana je hemijska i fizička stabilnost rastvora nakon razblaživanja, u rastvoru glukoze 5 % i rastvoru natrijum-hlorida 0,9%, tokom 48 sati, ako se čuva na temperaturi 15-30 °C.


U mikrobiološkom pogledu, pripremljen rastvor bi trebalo iskoristiti odmah. Ukoliko se ne iskoristi odmah, vreme čuvanja i uslovi pre upotrebe su odgovornost korisnika.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Fluorouracil-Teva, 50 mg/mL, rastvor za injekcije, treba čuvati na temperaturi do 25˚C, u originalnom pakovanju.


Lek ne čuvati u frižideru niti zamrzavati. Ukoliko dođe do formiranja taloga, može se rastvoriti grejanjem na 35°C.

Otvoreno pakovanje leka Fluorouracil-Teva, rastvor za injekciju, trebalo bi upotrebiti u toku 8h zbog nedostatka konzervansa.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Fluorouracil-Teva, 50mg/mL, rasvor za injekciju, trebalo bi da se priprema i primenjuje isključivo u prisustvu kvalifikovanog lekara koji ima iskustvo u davanju hemoterapeutskih antikancerogenih agenasa. Takođe, primenu preparata bi trebalo da izvodi profesionalna osoba obučena za sigurnu upotrebu citostatika.

Pripremanje rastvora za primenu bi trebalo vršiti u aseptičnoj komori ili u posebno izdvojenoj prostoriji za tu svrhu.

U slučaju prosipanja, osoblje treba da koristi rukavice, maske za lice, zaštitu za oči, jednokratne uniforme i da ukloni prosut materijal nekim upijajućim materijalom u prostor određen za te svrhe. Zatim, taj deo treba očistiti i sav kontaminiran materijal prebaciti u citotoksične vreće ili kante, i zapečatiti za insineraciju (spaljivanje).

Fluorouracil je iritant. Treba izbegavati kontakt sa kožom ili mukoznim membranama.

U slučaju kontakta sa očima ili kožom, oštećenu površinu je neophodno isprati sa većom količinom vode ili fiziološkog rastvora.


Lakša oštećenja kože se mogu tretirati kremom za negu.

Neophodno je potražiti medicinski savet ukoliko je došlo do oštećenja očiju ili ukoliko je došlo do inhalacije ili ingestije preparata.


Preporuke za bezbedno rukovanje:

-Hemoterapeutske agense isključivo treba da priprema profesionalac obučen za sigurnu primenu ovih ppreparata.

-Operacije kao što su rekonstituisanje praškova i njihov transfer u špriceve treba vršiti pod aseptičnim

uslovima i u prostorijama posebno namenjenim za ovu svrhu.

-Osoblje koje obavlja ove procedure mora biti adekvatno zaštićeno upotrebom odgovarajuće opreme (odeća, obuća, naočare).

-Za vreme trudnoće se ne preporučuje rukovanje hemoterapeutskim agensima.


Odlaganje:

Neupotrebljen lek i sav otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.


Rastvarači:

Fluorouracil može biti rastvoren 5% rastvorom glukoze ili 0,9% rastvorom natrijum-hlorida za i.v. infuziju, neposredno pre parenteralne primene. Ostatak pripremljenog rastvora treba ukloniti odmah nakon upotrebe. Pripremljeni rastvor ne treba koristiti kao višedozni preparat.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z