FISKocr

Colospa retard


UPUTSTVO ZA LEK


Colospa® retard;

kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda; 200 mg Pakovanje: blister, 2x15 kapsula sa modifikovim oslobađanjem, tvrdih

blister, 4x15 kapsula sa modifikovim oslobađanjem, tvrdih


Proizvođač: ABBOTT HEALTHCARE SASAdresa:

Chatillon- sur-Chalaronne, Route de Belleville-Lieu-dit-Maillard, Francuska


Podnosilac zahteva: ABBOTT LABORATORIES S.A. - PREDSTAVNIŠTVO


Adresa: Bulevar Mihajla Puppina 115d, Beograd


Colospa® retard; 200 mg; kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda mebeverin


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Colospa retard i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Colospa retard

 3. Kako se upotrebljava lek Colospa retard

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Colospa retard

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK COLOSPA RETARD I ČEMU JE NAMENJEN


  Colospa retard sadrži lek mebeverin hidrohlorid koji pripada grupi lekova pod nazivom spazmolitici.


  Za šta se koristi lek Colospa retard?

  Lek Colospa retard se koristi u simptomatskoj terapiji sindroma nadraženih creva (IBS). Ovo je veoma čest sindrom koji dovodi do spazma (grča) i bola u crevima.


  Crevo je duga mišićna cev kroz koju hrana prolazi na dole kako bi mogla da se svari. Ako se crevo grči i jako steže, dolazi do pojave bola. Lek Colospa retard deluje tako što ublažava grč, bol i druge simptome sindroma nadraženih creva.


  Glavni simptomi sindroma nadraženih creva (IBS) se razlikuju kod svake osobe i mogu biti:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK COLOSPA RETARD

  Lek Colospa retard ne smete koristiti:

  Ne uzimajte ovaj lek ako ste alergični (preosetljivi) na mebeverin hidrohlorid ili bilo koju od pomoćnih

  supstanci koje ulaze u sastav leka Colospa retard. Listu pomoćnih supstanci možete videti u odeljku 6.


  Ako se bilo šta od navedenog odnosi na vas, nemojte uzimati lek Colospa retard. Ako niste sigurni, javite se vašem lekaru ili farmaceutu pre upotrebe leka.


  Kada uzimate lek Colospa retard, posebno vodite računa ukoliko:

  Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom pre nego što uzmete ovaj lek ukoliko:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK COLOSPA RETARD


  Uvek uzimajte lek Colospa retard kako vam je rekao lekar. Ako niste sigurni, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


  Progutajte celu kapsulu sa dovoljnom količinom vode. Nemojte žvakati kapsulu.


  Pokušajte da lek uzimate 20 minuta pre obroka, kod nekih pacijenta su simptomi bili najizraženiji nakon jela. Pokušajte da uzimate lek uvek u isto vreme tokom dana. To će Vam pomoći da zapamtite kada da uzimate lek.

  Primena leka Colospa retard

  Colospa retard 200mg, kapsule sa modifikovanim oslobađanjem, tvrde su namenjene za upotrebu kod odraslih.


  Doziranje


  Uobičajena doza je jedna kapsula od 200 mg dva puta dnevno. Uzeti jednu kapsulu ujutru i jednu kapsulu uveče.


  Ako ste uzeli više leka Colospa retard nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka nego što je trebalo, obratite se svom lekaru ili idite u službu hitne pomoći. Ponesite kutiju leka sa sobom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Colospa retard


  Ako ste zaboravili da uzmete dozu leka, preskočite propuštenu dozu leka. Potom sledeću dozu uzmite u uobičajeno vreme.


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da biste nadomestili to što ste preskočili da uzmete lek! Ako imate dodatnih pitanja o upotrebi leka, obratite se vašem lekaru ili farmaceutu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Colospa retard


  Ne prekidajte terapiju ovim lekom dok Vam to ne kaže Vaš lekar, čak i ako se bolje osećate.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi i Colospa retard može imati neželjena dejstva mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Moguća su sledeća neželjena dejstva:


  Odmah prekinite upotrebu leka Colospa retard i obratite se lekaru ako primetite neki od ozbiljnih neželjenih efekata, jer Vam može biti potrebna hitna medicinska pomoć:


  Druga neželjena dejstva uključuju:

  - manje alergijske reakcije (preosetljivosti) na lek npr. osip na koži, crvenilo kože sa svrabom.


  Ako neko od navedenih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ukoliko primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu za lek, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK Colospa retard Čuvati van domašaja i vidokruga dece. Rok upotrebe

  3 godine.


  Nemojte koristiti lek Colospa retard posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 25 ºC, u originalnom pakovanju. Ne čuvati u frižideru, ne zamrzavati. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Colospa retard

 1. kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda sadrži 200 mg mebeverin-hidrohlorida.


  Sadržaj kapsule: Magnezijum-stearat; poliakrilat, disperzija 30%; talk;

  hipromeloza;

  metakrilna kiselina-etilakrilat kopolimer (1:1) disperzija 30% gliceroltriacetat;


  Omotač kapsule želatin;

  titan-dioksid (E171)


  Štampa na kapsuli: šelak (E 904), etanol, bezvodni, izoprolipalkohol, butilalkohol, propilenglikol, voda, prečišćena,

  amonijak, rastvor koncentrovani,


  kalijum-hidroksid,

  gvožđe (III)-oksid, crni (E172).


  Kako izgleda lek Colospa retard i sadržaj pakovanja


  Neprovidne, tvrde želatinske kapsule, belog tela i kape, punjene peletama bele ili skoro bele boje, obložene filmom. Standardni natpis na omotaču kapsule je “245”.

 2. PVC-aluminijuski blistera sa po 15 kapsula.

4 PVC-aluminijuski blistera sa po 15 kapsula.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

ABBOTT LABORATORIES S.A. - PREDSTAVNIŠTVO

Bulevar Mihajla Pupuna 115d, Beograd


Proizvođač:

ABBOTT HEALTHCARE SAS

Chatillon- sur-Chalaronne, Route de Belleville-Lieu-dit-Maillard, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2014.

Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:


Colospa retard, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda, 200 mg, blister 2 x 15 kom, broj rešenja: 515-01-06696-13-001 od 21.07.2014.

Colospa retard, kapsula sa modifikovanim oslobađanjem, tvrda, 200 mg, blister 4 x 15 kom, broj rešenja: 515-01-06697-13-001 od 21.07.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z