FISKocr

AVAXIM 160 U


UPUTSTVO ZA LEK


®

AVAXIM 160U

Suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu, 160 antigen j. /0.5 mL ukupno 1 kom, napunjen injekcioni špric, 1x0.5 mL


Proizvođač:


Sanofi-Aventis Zrt. Sanofi Pasteur S.A. Sanofi Pasteur S.A.

Adresa:


Campona u.1. (Harbor park), 1225 Budimpešta, Mađarska


Val-De-Reuil, Parc Industrial dIncarville, Francuska

Marcy lEtoile, Campus Merieux 1541, avenue Marcel Merieux,Francuska

Podnosilac zahteva: Sanofi -Aventis d.o.o.


Adresa: Španskih boraca 3/VI, 11070 Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 1

adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


Avaxim® 160 U, suspenzija za injekciju u napunjenom injekcionom špricu,

INN: Vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, adsorbovana)


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre vakcinacije.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je AVAXIM 160 U vakcina i čemu je namenjena

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete AVAXIM 160 U vakcinu

 3. Kako se upotrebljava AVAXIM 160 U vakcina

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati AVAXIM 160 U vakcinu

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 2

adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


 1. ŠTA JE AVAXIM 160 U I ČEMU JE NAMENJEN


  Ova vakcina je indikovana za prevenciju infekcije koju izaziva hepatitis A virus kod adolescenata počev od 16 godina života i kod odraslih.

  Ona ne pruža zaštitu od infekcija koje izazivaju drugi virusi hepatitisa ili drugi poznati patogeni jetre. Ova vakcina se primenjuje u skladu sa nacionalnim preporukama za imunizaciju.


 2. ŠTA MORATE DA PROČITATE PRE UPOTREBE AVAXIM 160 U VAKCINE

  AVAXIM 160 U ne treba upotrebiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA AVAXIM 160 U VAKCINA

  Doziranje

  Preporučena doza za osobe starije od 16 godina je 0.5 mL. Inicijalna zaštita se dobija posle jedne doze.

  Bićete zaštićeni od hepatitisa A 14 dana nakon što ste primili prvu dozu leka Avaxim. Ova zaštita će trajati do 36


  Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 4

  adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


  meseci.

  U cilju postizanja dugotrajne zaštite od hepatitisa A, potrebno je primeniti drugu dozu (buster) inaktivisane hepatitis A vakcine. Ona se obično daje 6-12 meseci posle prve doze, ali se može primeniti i do 36 meseci posle prve vakcinacije. Ova buster doza će Vas zaštititi od hepatitisa A najmanje 10 godina.


  Avaxim se može primeniti kao buster doza i kod osoba koje su primile prvu dozu inaktivisane hepatitis A vakcine u kombinaciji sa vakcinom protiv trbušnog tifusa (prečišćenim Vi polisaharidom) 6 do 36 meseci ranije.


  Način primene

  Preporučuje se intramuskularna primena ove vakcine u cilju svođenja lokalnih reakcija na minimum. Preporučeno mesto aplikacije je deltoidni mišić (mišić u gornjem delu ruke).

  Ne injektovati intravaskularnim putem: osigurati da igla ne penetrira u krvni sud.

  Ova vakcina se ne sme primeniti u glutealnu regiju (usled prisustva različitih količina adipoznog tkiva), niti intradermalno, obzirom da ovi načini primene mogu uzrokovati slabiji imuni odgovor.

  U izuzetnim slučajevima, kod pacijenata sa trombocitopenijom (nedovoljan broj krvnih pločica, koje su specifična komponenta krvi sa važnom ulogom u procesu zgrušavanja krvi) ili kod pacijenata u riziku od hemoragije, vakcina se može primeniti subkutano.

  Ova vakcina se ne sme mešati sa drugim vakcinama u istom špricu.

  Pre upotrebe promućkati do dobijanja homogene suspenzije.

  U slučaju špriceva bez igle, zasebna igla mora biti čvrsto pričvršćena za špric rotiranjem za jednu četvrtinu kruga.

  Svaki neiskorišćen proizvod ili otpad mora biti odložen u skladu sa lokalnim zahtevima.

  Ako ste uzeli više AVAXIM 160 U vakcine nego što je trebalo


  Nije primenjivo.


  Ako ste zaboravili da uzmete AVAXIM 160 U vakcinu


  O propuštenoj dozi obavestite svog lekara.


  Ako naglo prestanete da uzimate AVAXIM 160 U vakcinu


  Nije primenjivo.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, AVAXIM 160 U može prouzrokovati neželjena dejstva.


  Podaci iz kliničkih studija:

  Neželjena dejstva prijavljena tokom kliničkih studija su obično blaga, kratkotrajna i prolaze bez terapije.


  Lokalne reakcije na mestu primene:

  Najčešće bol, ponekad praćen eritemom. Pojava nodula na mestu injekcije primećena je u veoma retkim slučajevima.

  Sistemske reakcije:


  Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 5

  adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


  Blaga groznica, astenija, glavobolja, mijalgija ili artralgija i gastrintestinalni poremećaji su najčešće prijavljivani.

  Blage reverzibilne elevacije serumskih transaminaza su primećene u retkim slučajevima. Reakcije su prijavljivane sa manjom učestalošću nakon buster injekcije nego posle prve doze.

  Neželjene reakcije su prijavljene sa manjom učestalošću nakon buster doze nego nakon prve doze vakcine. Ova vakcina se dobro podnosi kod osoba seropozitivnih na hepatitis A virus, isto kao i kod seronegativnih osoba.

  Reakcije primećene kod dece sa hemofilije su identične onima primećenim kod odraslih.


  Podaci iz post-marketinškog praćenja:

  Na osnovu spontanog prijavljivanja, sledeća neželjena dejstva su primećena tokom komercijalne upotrebe Avaxim 160 U vakcine. Ovi događaji su prijavljeni veoma retko (˂ 0.01 %), međutim tačna incidenca se ne može precizno izračunati.

  Poremećaji nervnog sistema

 5. KAKO ČUVATI AVAXIM 160 U VAKCINU


  Držati van domašaja i vidokruga dece.


  Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 6

  adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Ne koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na kutiji.


  Čuvanje


  Čuvati u frižideru (2°C- 8°C). Ne zamrzavati.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži AVAXIM 160 U vakcina Aktivna supstanca je:

hepatitis A virus GBM soj* (inaktivisan**) (160 jedinica *** u jednoj dozi od 0.5 mL).

* Kultivisan na MRC-5 humanim diploidnim ćelijama.

** Adsorbovan na aluminijum hidroksid (količina odgovara 0.3 mg aluminijuma).

*** Antigenske jedinice merene korišćenjem internog referentnog standarda proizvođača.


Pomoćne supstance su:

2-fenoksietanol, formaldehid, Medijum 199 Hanks (koji sadrži kompleksnu smešu amino kiselina,

mineralnih soli, vitamina, hlorovodoničnu kiselinu ili natrijum-hidroksid za podešavanje pH i vodu za injekcije)


Kako izgleda AVAXIM 160 U vakcina i sadržaj pakovanja

Ova vakcina je u formi suspenzije za injekciju (0.5 mL) i nalazi se u napunjenom injekcionom špricu (staklo tip

I) sa klipnim zatvaračem (hlorobromobutil ili hlorobutil) sa iglom. Suspenzija beličaste boje Pre upotrebe promućkati do dobijanja homogene suspenzije.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Sanofi-Aventis d.o.o. Španskih boraca 3/VI, 11 070 Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. Sanofi-Aventis Zrt.Campona u.1 (Harbor Park) 1225 Budimpešta, Mađarska


 2. Sanofi Pasteur S.A., Val-De-Reuil, Parc Industrial dIncarvilleFrancuska


 3. Sanofi Pasteur S.A, .Marcy lEtoile, Campus Merieux 1541, avenue Marcel Merieux,Francuska


Napomena:


Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 7

adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 15.07.2014


   SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJEN ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM RADNICIMA


   Terapijske indikacije

   Ova vakcina je indikovana za aktivnu imunizaciju protiv infekcije koju izaziva hepatitis A virus, adolescenata počev od 16 godina života i odraslih.

   Ova vakcina ne štiti od infekcija koje izazivaju hepatitis B, hepatitis C ili hepatitis E virusi niti infekcija koje izazivaju drugi poznati patogeni jetre.

   Prenošenje hepatitis A virusa se obično dešava konzumiranjem kontaminirane vode ili hrane. Osobe u kontaktu sa zaraženima se obično inficiraju oralno-fekalnim putem.

   Takođe je pokazana mogućnost prenosa putem krvi ili seksulanim kontaktom (oralno-analni odnosi). Ova vakcina se primenjuje u skladu sa nacionalnim preporukama za imunizaciju.

   Doziranje i način primene Doziranje

   Preporučena doza za osobe starije od 16 godina je 0.5 ml.

   Inicijalna zaštita se dobija posle jedne doze vakcine. Potrebno je da prođe najmanje 14 dana od primene vakcine da bi se stvorio zaštitni titar antitela. Postoje serološki podaci koji ukazuju da postoji kontinuirana zaštita protiv hepatitisa A do 36 meseci od primene prve doze vakcine kod ispitanika koji su odgovorili na inicijalnu vakcinaciju.

   U cilju postizanja dugotrajne zaštite, treba primeniti drugu (buster) dozu inaktivisane hepatitis A vakcine. Drugu

   dozu najbolje je primeniti između 6 i 12 meseci nakon primarne imunizacije, ali se može primeniti i do 36 meseci nakon primarne imunizacije (videti odeljak Farmakodinamski podaci u Sažetku karakteristika leka.). Procenjuje se da anti HAV antitela perzistiraju više godina (najmanje 10) nakon primene buster doze. Primarna vakcinacija se sastoji od jedne doze vakcine koja je praćena revakcinom nakon 6-12 meseci.

   Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 8

   adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


   U slučaju da se buster doza primeni sa zakašnjenjem može doći do smanjenja titra anti hepatitis A antitela. Ako je potrebna dugotrajna zaštita treba odrediti titar antitela nakon primene leka Avaxim 160 U .

   Vakcina se može primeniti kao buster i kod osoba starijih od 16 godina koje su primile inaktivisanu hepatitis A vakcinu u kombinaciji sa vakcinom protiv trbušnog tifusa (prečišćenim Vi polisaharidom) 6 do 36 meseci ranije. Način upotrebe

   Obzirom da se radi o adsorbovanoj vakcini, preporučuje se intramuskularna (IM) primena u cilju svođenja

   lokalnih reakcija na minimum. Preporučeno mesto aplikacije je deltoidni mišić.

   U izuzetnim slučajevima, kod pacijenata sa trombocitopenijom ili pacijenata u riziku od hemoragije, vakcina se može primeniti subkutano.

   Vakcina se ne sme injicirati u glutealnu regiju usled varijabilnosti ovog anatomskog mesta (prisustvo različitih količina adipoznog tkiva), niti intradermalno, obzirom da ovi načini primene mogu uzrokovati slabiji imuni odgovor.

   Ne injicirati intravaskularnim putem: osigurati da igla ne penetrira u krvni sud.

   Ova vakcina se ne sme mešati sa drugim vakcinama u istom špricu.

   Videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


   Kontraindikacije

   U slučaju poznate sistemske preosetljivosti na bilo koju komponentu Avaxim 160 vakcine ili reakcija koja je dovela do životne ugroženosti posle prethodne primene vakcine ili vakcine koja sadrži iste supstance. Preosetljivost na neomicin koji može biti prisutan u tragovima u vakcini. Uobičajenekontraindikacijenavakcinaciju: vakcinacija mora biti odložena u slučaju groznice, akutne bolesti ili progresivne hronične bolesti.


   Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

   Obzirom da svaka doza sadrži formaldehid, potreban je oprez prilikom primene ove vakcine osobama preosetljivim na ovaj proizvod.

   Obzirom da svaka doza može da sadrži neomicin u tragovima koji se ne mogu detektovati, a koji se upotrebljava

   u proizvodnji vakcine, potreban je oprez prilikom primene ove vakcine osobama preosetljivim na ovaj antibiotik (ili druge antibiotike iz iste klase).

   Ova vakcina sadrži polisorbat koji može izazvati lokalne reakcije na koži.

   Avaxim 160 U ne štiti od infekcija koje izazivaju hepatitis B, hepatitis C ili hepatitis E virusi ili drugi poznati patogeni jetre.

   Obzirom na inkubacioni period hepatitisa A, infekcija može biti prisutna, ali ne i klinički manifestna, u vreme vakcinacije. Ne postoje podaci o uticaju primene Avaxim 160 U vakcine kasno tokom inkubacionog perioda hepatitisa A. U takvom slučaju vakcinacija ne bi trebalo da utiče na tok infekcije.

   Kao i u slučaju ostalih vakcina, vakcinacija Avaxim 160 U vakcinom neće zaštititi 100% vakcinisanih. Imunogenost Avaxim 160 U vakcine može biti umanjena imunosupresivnom terapijom ili u slučaju imunodeficijencije.

   U takvom slučaju preporučuje se odlaganje vakcinacije do okončanja bolesti ili terapije. Međutim, vakcinacija osoba sa hroničnom imunodeficijencijom kao što je HIV infekcija se preporučuje, iako imuni odovor može biti umanjen.

   Ne primenjivati intravaskularnom injekcijom: osigurati da igla ne penetrira u krvni sud.

   Kao i sa drugim injektabilnim vakcinama, vakcina se mora primeniti uz oprez osobama sa trombocitopenijom ili poremećajem krvarenja, pošto kod ovih osoba može doći do krvarenja posle intramuskularne primene.


   Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 9

   adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


   U posebnim okolnostima, vakcina se može primeniti subkutano kod pacijenata koji boluju od trombocitopenije ili pacijenata koji su u riziku od hemoragije.

   Pre primene bilo koje doze Avaxim 160 U vakcine, roditelj ili pratilac deteta koje prima vakcinu ili odrasla osoba koja prima vakcinu, mora dati podatke o svojoj i porodičnoj istoriji bolesti, o zdravstvenom stanju uključujući podatke o prethodnoj imunizaciji, trenutnom zdravstvenom stanju kao i neželjenim dejstvima posle prethodnih imunizacija. Kod osoba sa podacima o ozbiljnim i teškim neželjenim reakcijama u okviru 48 časova od prethodne injekcije vakcine koja sadrži slične komponente, dalji tok vakcinacije mora biti pažljivo razmotren.

   Pre injekcije bilo kog biološkog proizvoda, osoba koja je odgovorna za primenu mora preduzeti sve poznate

   mere opreza za sprečavanje alergijskih i bilo kojih drugih reakcija.

   Kao i sa drugim injektabilnim vakcinama, odgovarajuća medicinska terapija i nadzor moraju uvek biti na raspolaganju u slučaju retkih anafilaktičkih događaja posle primene vakcine.

   Kao mera opreza, injekcija epinefrina (1: 1000) mora biti uvek na raspolaganju u slučaju neočekivanih anafilaktičkih ili ozbiljnih neželjenih reakcija.


   Primena ove vakcine kod osoba sa oboljenjem jetre , mora se razmotriti sa posebnim oprezom, pošto nisu sprovedene studije kod ove vrste pacijenata.


   Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

   Ova vakcina se može primenjivati istovremeno sa imunoglobulinima, pod uslovom da se koriste dva različita injekciona mesta. Nivo seroprotekcije nije promenjen, ali titar antitela može biti niži u odnosu na dobijeni titar kada se vakcina primeni sama.

   Obzirom da je vakcina inaktivisana, istovremena primena sa nekim drugim inaktivisanim vakcinama datim u

   različita injekciona mesta, uglavnom ne rezultuje bilo kakvim interakcijama ili promenama u serokonverziji. Ova vakcina se može primeniti istovremeno ali na različita injekciona mesta sa polisaharidnom vakcinom protiv trbušnog tifusa ili rekombinantnom vakcinom protiv hepatitisa B.

   Ova vakcina se može primeniti istovremeno sa vakcinom protiv žute groznice, ali u dva različita injekciona

   mesta.

   Ova vakcina se može upotrebiti kao buster kod osoba primarno vakcinisanih drugom inaktivisanom vakcinom protiv hepatitisa A.

   Primena u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

   Reproduktivne studije na životinjama nisu izvođene sa AVAXIM 160 U vakcinom.

   Podaci o primeni ove vakcine u periodu trudnoće su limitirani. Usled toga, primena ove vakcine u periodu trudnoće se ne preporučuje. Avaxim 160 U se primenjuje u periodu trudnoće samo ukoliko postoji jasna potreba i nakon procene rizika i koristi.

   Dojenje

   Nije poznato da li se ova vakcina izlučuje u humano mleko. Oprez mora postojati kada se Avaxim 160 U

   primenjuje majci koja doji.

   Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


   Ne postoje studije o uticaju na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


   Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 10

   adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


   Neželjena dejstva


   Podaci iz kliničkih studija:

   Neželjena dejstva prijavljena tokom kliničkih studija su obično blaga, kratkotrajna i prolaze bez terapije.


   Lokalne reakcije na mestu primene:

   Najčešće bol, ponekad praćen eritemom. Pojava nodula na mestu injekcije primećena je u veoma retkim slučajevima.

   Sistemske reakcije:

   Blaga groznica, astenija, glavobolja, mijalgija ili artralgija i gastrintestinalni poremećaji su najčešće prijavljivani.

   Blage reverzibilne elevacije serumskih transaminaza su primećene u retkim slučajevima.

   Reakcije su prijavljivane sa manjom učestalošću nakon buster injekcije nego posle prve doze.

   Neželjene reakcije su prijavljene sa manjom učestalošću nakon buster doze nego nakon prve doze vakcine. Ova vakcina se dobro podnosi kod osoba seropozitivnih na hepatitis A virus, isto kao i kod seronegativnih osoba.

   Reakcije primećene kod dece sa hemofilije su identične onima primećenim kod odraslih.


   Podaci iz post-marketinškog praćenja:

   Na osnovu spontanog prijavljivanja, sledeća neželjena dejstva su primećena tokom komercijalne upotrebe Avaxim 160 U vakcine. Ovi događaji su prijavljeni veoma retko (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) međutim tačna incidenca se ne može precizno izračunati.

   Poremećaji nervnog sistema

   • Glavobolja

    Gastrointestinalniporemećaji

   • Muka, dijareja, povraćanje, abdominalni bol

    Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

   • Urtikarija, osipi koji mogu biti praćeni svrabom

    Poremećaji mišićno- skeletnog , vezivnog tkiva i koštanog tkiva

   • Artralgija, mijalgija

    Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene:

   • Bol na mestu injekcije, ospa na mestu injekcije, nodula na mestu injekcije, pireksija, astenija

    Laboratoriska ispitivanaj

   • Povišene transaminaze (blago i prolazno)


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd

Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 11

adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov.rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Nije primenjivo.


Lista pomoćnih supstanci


2-fenoksietanol, formaldehid, Medijum 199 Hanks (koji sadrži kompleksnu smešu amino kiselina, mineralnih soli, vitamina, hlorovodoničnu kiselinu ili natrijum-hidroksid za podešavanje pH i vodu za injekcije)


Inkompatibilnost


Obzirom da studije kompatibilnosti nisu izvođene, ova vakcina se ne sme mešati sa drugim medicinskim proizvodima.


Rok upotrebe


3 godine.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati u frižideru (2°C-8°C). Ne zamrzavati.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


0.5 mL suspenzije u napunjenom injekcionom špricu (staklo tip I) sa klipnim zatvaračem (hlorobromobutil ili hlorobutil) sa iglom.


Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 12

adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Pre upotrebe promućkati do dobijanja homogene suspenzije. Neupotrebljeni lek ili otpad se odlaže u skladu sa važećim propisima.


Broj rešenja: 515-01-07333-13-002 od 15.07.2014. za lek Avaxim®160 U , vakcina protiv hepatitisa A (inaktivisana, 13

adsorbovana) 1 x (160 Antigen j./0.5mL)

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z