FISKocr

Clopidogrel Kwizda


UPUTSTVO ZA LEK


Clopidogrel Kwizda, film tableta, 75 mg Pakovanje: blister, 2x14 film tableta

Ime leka, oblik, jačina i pakovanjeProizvođač:


Adresa:

 1. PHARMATHEN INTERNATIONAL S.A.

 2. KWIZDA PHARMA GMBH

 3. PHARMATHEN S.A.

 1. Sapes Industrial Park, Block 5, Rodopi, Grčka

 2. Effingergasse 21, Beč, Austrija

 3. 6. Dervenakion str., 15351 Pallini, Atina, Grčka

  Podnosilac zahteva: MSF pharm d.o.o.

  Adresa: 11000 Beograd, Orlovića Pavla 4


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


  Clopidogrel Kwizda, film tableta, 75 mg INN klopidogrel


  Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Clopidogrel Kwizda i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Clopidogrel Kwizda

 3. Kako se upotrebljava lek Clopidogrel Kwizda

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Clopidogrel Kwizda

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK CLOPIDOGREL KWIZDA I ČEMU JE NAMENJEN


  Klopidogrel, aktivna supstanca leka Clopidogrel Kwizda, spada u grupu lekova koje nazivamo antitrombocitnim lekovima. Trombociti su vrlo male strukture, manje od crvenih i belih krvnih zrnaca, koje se međusobno slepljuju kada se krv zgrušava. Sprečavajući njihovo slepljivanje, antitrombocitni lekovi smanjuju mogućnost stvaranja ugrušaka (proces stvaranja ugrušaka naziva se tromboza).


  Lek Clopidogrel Kwizda se uzima da bi se sprečilo stvaranje ugrušaka (tromba) u promenjenim krvnim sudovima (arterijama), tj. odvijanje procesa aterotromboze koji može dovesti do aterotrombotskih događaja (kao što su moždani udar, srčani udar i smrt).


  Lek Clopidogrel Kwizda Vam je propisan da bi se sprečio nastanak krvnih ugrušaka i da bi se smanjio rizik od ozbiljnih događaja:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK CLOPIDOGREL KWIZDA


  Lek Clopidogrel Kwizda ne smete koristiti:


  Lek Clopidogrel Kwizda nije namenjen za upotrebu kod dece ili adolescenata.


  Primena drugih lekova

  Molimo vas recite svom lekaru ili farmaceutu ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lekove, uključujući i lekove koji se izdaju bez lekarskog recepta.


  Neki drugi lekovi mogu da utiču na dejstvo leka Clopidogrel Kwizda i obrnuto. Posebno morate da kažete lekaru ako uzimate:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK CLOPIDOGREL KWIZDA


  Lek Clopidogrel Kwizda uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste osetili jak bol u grudima (nestabilna angina ili srčani udar), lekar će Vam možda dati 300 mg leka Clopidogrel Kwizda (4 tablete od 75 mg) jednom, na početku terapije. Nakon toga, uobičajena doza je jedna tableta od 75 mg leka Clopidogrel Kwizda dnevno i uzima se oralno sa hranom ili bez nje, u isto vreme svakoga dana.


  Lek Clopidogrel Kwizda morate da uzimate onoliko dugo koliko Vam je lekar propisao.


  Ako ste uzeli više leka Clopidogrel Kwizda nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Clopidogrel Kwizda nego što bi trebalo, odmah se javite lekaru ili najbližoj službi za hitnu medicinsku pomoć, jer postoji povećan rizik od krvarenja.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek CLOPIDOGREL KWIZDA

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako ste zaboravili da uzmete Clopidogrel Kwizda i setite se u roku od 12 sati nakon propuštenog termina uzimanja, uzmite lek odmah, a sledeću tabletu uzmite u uobičajeno vreme.

  Ako je od propuštenog termina uzimanja prošlo više od 12 sati, jednostavno uzmite sledeću pojedinačnu dozu u predviđeno vreme.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek CLOPIDOGREL KWIZDA

  Ne smete prekidati terapiju lekom Clopidogrel Kwizda, osim ukoliko Vam je lekar tako savetovao. Pre nego što prekinete terapiju obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

  Ukoliko imate bilo kakva dodatna pitanja o upotrebu ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi, Clopidogrel Kwizda može da izazove neželjena dejstva mada ona ne moraju da se jave kod svih pacijenata koji uzimaju lek.


  Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe: Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

  Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) Nepoznata učestalost (ne može se proceniti iz raspoloživih podataka).


  Odmah se obratite svom lekaru ukoliko se kod Vas jave:

 5. KAKO ČUVATI LEK CLOPIDOGREL KWIZDA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Nemojte koristiti lek Clopidogrel Kwizda ukoliko primetite bilo kakve vidljive promene.


  Rok upotrebe

  Za pakovanje beli PVC/PE/PVDC/Al blister rok upotrebe je 3 godine. Za pakovanje PA/Al/PVC/Al blister rok upotrebe je 3 godine.


  Nemojte koristiti Clopidogrel Kwizda posle isteka datuma koji je naveden na kartonskoj kutiji ili blisteru. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Za pakovanje beli PVC/PE/PVDC/Al blister: Čuvati na temperaturi do 25°C.

  Za pakovanje PA/Al/PVC/Al blister: Proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Napomena:

  U štampanom Uputstvu za lek moraju se jasno naznačiti samo oni uslovi čuvanja koji se odnose na konkretno pakovanje leka, a ostale treba izostaviti.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji


  Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek CLOPIDOGREL KWIZDA

Aktivna supstanca leka Clopidogrel Kwizda je klopidogrel-besilat.

Jedna film tableta sadrži 75 mg klopidogrela u obliku klopidogrel-besilata.


Ostali sastojci su:

Jezgro tablete: celuloza, mikrokristalna; manitol; hidroksipropilceluloza; krospovidon (tip A), limunska kiselina, monohidrat; makrogol 6000; stearinska kiselina; talk.

Film (obloga) tablete: hipromeloza (E 464); laktoza, monohidrat; gvožđe(III)-oksid, crveni (E 172); triacetin (E

1518); titan-dioksid (E 171).


Kako izgleda lek Clopidogrel Kwizda i sadržaj pakovanja

Ružičaste, okrugle, bikonveksne film tablete.Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-0036-11-002 od 06.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z