Apoteke Apoteke
mylan
Apoteke

Tasmar


UPUTSTVO ZA LEK


Tasmar®, film tablete, 100mg Pakovanje: ukupno 100 film tableta Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: ICN Polfa Rzeszów S.A.


Adresa: Ul. Przemyslowa 2, 35-959 Rzeszów, Poljska


Podnosilac zahteva: MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo Adresa: Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Napomena: ∆ prazan trougao u boji teksta, pun trougao crvene boje i § simbol pragrafa u boji teksta (Član 83. Pravilnik o sadržaju i načinu obeležavanja spoljnjeg i unutrašnjeg pakovanja leka, dodatnom obeležavanju, kao i sadržaju uputstva za lek ("Službeni glasnik RS", br. 41/2011 od10.6.2011. godine )).


Broj rešenja: 515-01-05448-13-001 od 10.07.2014. za lek Tasmar®, film tablete, 100 x 100 mg


Tasmar®, 100 mg, film tablete

tolkapon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tasmar i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tasmar

 3. Kako se upotrebljava lek Tasmar

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tasmar

 6. Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-05448-13-001 od 10.07.2014. za lek Tasmar®, film tablete, 100 x 100 mg


 1. ŠTA JE LEK Tasmar I ČEMU JE NAMENjEN


  Lek Tasmar se koristi zajedno sa lekom levodopa (kao levodopa /benserazid ili levodopa/karbidopa) za lečenje Parkinsonove bolesti.

  Lek Tasmar se primenjuje kada drugi, alternativni lekovi ne mogu da stabilizuju Parkinsonovu bolest.


  Za lečenje Parkinsonove bolesti, kada već uzimate levodopu.

  Prirodan protein (enzim) u Vašem telu, Katehol-O-metiltransferaza (COMT), razlaže levodopu. Lek Tasmar blokira ovaj enzim i samim tim usporava razlaganje levodope. To znači da kada se lek Tasmar® uzme zajedno sa levodopom (kao levodopa /benserazid ili levodopa/karbidopa), dolazi do ublažavanja simptoma Parkinsonove

  bolesti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Tasmar


  Lek Tasmar nesmete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tasmar


  Lek Tasmar uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Doziranje i učestalost primene

  Vaš lekar će uvek početi lečenje standardnim dozama, 1tableta tri puta dnevno (100 mg (1 tableta)).

  Ako se korist od lečenja ne vidi u roku od 3 nedelje od početka terapije, treba prekinuti primenu leka Tasmar. Da bi se povećala efikasnost leka, Vaš lekar sme povećati dozu leka na tri puta dnevno po dve tablete ( 200 mg

  tri puta dnevno), samo ako kontrola simptoma Parkinsonove bolesti ima prevagu nad očekivanim povećanjem neželjenih dejstava. Neželjena dejstva pri visokim dozama često mogu da budu teška i utiču na jetru. Ukoliko se Vaše stanje pri terapiji viskom dozom leka ne poboljša nakon 3 nedelja, Vaš lekar treba da prekine terapiju lekom Tasmar.


  Na početku ili tokom terapije lekom Tasmar možda ćete morati da promenite dozu levodope. Vaš lekar će Vas posavetovati šta da radite.


  Način primene:

  Progutati tabletu leka Tasmar sa vodom (čaša vode).

  Nemojte lomiti, ni drobiti tablete.

  Prva dnevna doza leka Tasmar se uzima ujutru, zajedno sa drugim lekovima za Parkinsonovu bolest, uključujući “levodopu”.

  Naredne doze leka Tasmar treba uzeti 6 i 12 sati kasnije.


  Period dana

  Doza

  Napomena

  Jutro

  1 film tableta leka Tasmar

  Uzeti zajedno sa prvom

  dnevnom dozom levodope

  Tokom dana

  1 film tableta leka Tasmar

  Veče

  1 film tableta leka Tasmar


  Broj rešenja: 515-01-05448-13-001 od 10.07.2014. za lek Tasmar®, film tablete, 100 x 100 mg


  Ako ste uzeli više leka Tasmar nego što je trebalo


  Ako ste uzeli više leka Tasmar, nego što bi trebalo, odmah se obratite lekaru, apotekaru ili bolnici, jer Vam može biti neophodna hitna medicinska pomoć.

  Ako neko drugo lice slučajno uzme lek, odmah se obratite lekaru ili bolnici, jer će mu možda biti neophodna hitna medicinska pomoć.


  Simptomi predoziranja mogu da uključuju mučninu, povraćanje, vrtoglavicu i otežano disanje.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Tasmar


  Uzmite lek čim se setite, a zatim nastavite da ga uzimate u uobičajeno vreme. Međutim, ako sledeću dozu treba uzeti ubrzo nakon što ste se setili, ne uzimajte zaboravljenu dozu. Ne uzimajte duplu dozu da nadomestite zaboravljene pojedinačne doze. Ako ste propustili da uzmete nekoliko doza, obavestite Vašeg lekara i pratite njegove instrukcije.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Tasmar


  Nemojte smanjivati dozu ili prestati sa primenom leka, osim ako Vam Vaš lekar to ne kaže. Što se tiče trajanja terapije lekom Tasmar, uvek sledite uputstva svog lekara.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Tasmar, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeća neželjena dejstva su mogu javiti prema učestalosti:

  Veoma često

  mogu da se jave kod više od 1 na 10 pacijenta

  Često

  mogu da se jave kod 1 na 10 pacijenta

  Povremeno

  mogu da se jave kod 1 na 100 pacijenata

  Retko

  mogu da se jave kod 1 na 1000 pacijenata

  Veoma retko

  mogu da se jave kod 1 na 10000 pacijenata

  Nije poznato

  učestalost ne može da se utvrdi na osnovu raspoloživih podataka


  Odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta:

 5. KAKO ČUVATI LEK Tasmar


  Broj rešenja: 515-01-05448-13-001 od 10.07.2014. za lek Tasmar®, film tablete, 100 x 100 mg


  Lek čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina


  Nemojte koristiti lek Tasmar posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Nemojte koristiti lek Tasmar, ako primetite da su tablete oštećene.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Tasmar


Jezgro tablete: kalcijum-hidrogenfosfat, bezvodni, celuloza, mikrokristalna, Polivinilpirolidon (Povidon K30), Natrijum-skrobglikolat, laktoza, monohidrat, talk, magnezijum-stearat.

Omotač tablete: metilhidroksipropil celuloza , talk, gvožđe (III) -oksid, žuti (E 172), etilceluloza, titan- dioksid, Triacetin ( gliceriltriacetat ), Natrijum- laurilsulfat.


Kako izgleda lek Tasmar i sadržaj pakovanja


Bleda do svetlo žuta, šestougaona, bikonveksna film tableta sa utisnutim „TASMAR“ i „100“ sa jedne strane. Lek je upakovan u boce od tamnog stakla sa zatvaračem bele boje od HDPE sa navojem. Izmedju zatvarača i tableta u bočici nalazi se komadić pamučne vate. Boca je zapremine 20 mL, tamnog stakla, hidrolitičke otpornosti 3 i sadrži 100 film tableta.


Bočica se nalazi u složivoj kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

MEDA Pharmaceuticals Switzerland GmbH – Predstavništvo,

Kumodraška 241b, 11000 Beograd


Proizvođač:

ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemyslowa 2

35-959 Rzeszów Poljska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Broj rešenja: 515-01-05448-13-001 od 10.07.2014. za lek Tasmar®, film tablete, 100 x 100 mg


Mart 2014


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-05448-13-001 od 10.07.2014.


Broj rešenja: 515-01-05448-13-001 od 10.07.2014. za lek Tasmar®, film tablete, 100 x 100 mg

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines