FISKocr

Diflucan


UPUTSTVO ZA LEK


DIFLUCAN® 2 mg/ml rastvor za infuziju

Pakovanje: bočica; 1 x 100 ml


Proizvođač: Pfizer PGM


Adresa: Zone Industrielle, 29 Route des Industries, Poce-sur-Cisse, Francuska


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd


Adresa: Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija


DIFLUCAN® 2 mg/ml rastvor za infuziju INN: flukonazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek!

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek je propisan Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Diflucan® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Diflucan ®

 3. Kako se upotrebljava lek Diflucan ®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Diflucan ®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DIFLUCAN® I ČEMU JE NAMENJEN

  Diflucan® spada u grupu antigljivičnih lekova. Aktivna supstanca je flukonazol.


  Diflucan® se koristi u lečenju infekcija prouzrokovanih gljivicama i takođe se koristi da bi se sprečilo da dobijete infekciju kandidom. Najčešći uzročnik gljivičnih infekcija je kvasnica koji se naziva Candida.


  Odrasli


  Lekar Vam može propisati ovaj lek za lečenje sledećih gljivičnih infekcija:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DIFLUCAN®


  Lek Diflucan® ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DIFLUCAN®

  Diflucan® će Vam dati lekar ili medicinska sestra putem infuzije u venu. Lek Diflucan® je dostupan u obliku rastvora i nije potrebno dodatno razblaživanje. Detaljnije informacije namenjene medicinskom osoblju navedene su na kraju ovog uputstva.


  Uobičajene doze leka Diflucan® za lečenje različitih infekcija date su u sledećoj tabeli. Proverite sa Vašim lekarom ili medicinskom sestrom ukoliko niste sigurni zašto Vam je propisan lek Diflucan®.


  Odrasli


  Indikacija

  Doza

  Za lečenje kriptokoknog meningitisa

  400 mg prvog dana a zatim 200 mg do 400 mg jednom dnevno tokom 6 do 8 nedelja, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg.

  Za sprečavanje vraćanja kriptokoknog meningitisa

  200 mg jednom dnevno sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

  Za lečenje kokcidiomikoze

  200 mg do 400 mg jednom dnevno od 11 meseci do 24 meseca, ili duže ukoliko je potrebno. Ponekad se doze povećavaju do 800 mg

  Za lečenje unutrašnjih gljivičnih infekcija čiji je uzročnik Candida

  800 mg prvog dana a zatim 400 mg jednom dnevno

  sve dok vam ne kažu da prestanete

  Za lečenje infekcija sluznica koje zahvataju unutrašnjost usta, grla i rane izazvane zubnom protezom

  200 mg do 400 mg prvog dana a zatim 100 mg do 200 mg sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete

  Za lečenje gljivičnog oboljenja sluznica – doza zavisi od lokalizacije infekcije

  50 mg do 400 mg jednom dnevno tokom 7 do 30 dana sve dok vam ne kažu da prestanete

  Za sprečavanje infekcija sluznica koje zahvataju

  100 mg do 200 mg jednom dnevno, ili 200 mg 3


  unutrašnjost usta, grla

  puta nedeljno, dok ste pod rizikom da dobijete infekciju

  Za sprečavanje infekcije koju izaziva Candida (ukoliko je imuni sistem oslabljen i ne funkcioniše kako treba)

  200 mg do 400 mg jednom dnevno dok ste pod

  rizikom da dobijete infekciju


  Adolescenti uzrasta od 12 do 17 godina


  Pridržavajte se doze koju Vam je propisao lekar (doziranje za odrasle ili za decu).


  Deca do 11 godina starosti


  Maksimalna doza kod dece je 400 mg dnevno.


  Doziranje se određuje u odnosu na telesnu masu deteta u kilogramima.


  Indikacija

  Dnevna doza

  Gljivične infekcije sluznica i grla čiji je uzročnik

  Candida – doza i trajanje zavise od težine infekcije i lokalizacije infekcije

  3 mg po kg telesne mase (6 mg po kg telesne mase

  može biti dato prvog dana)

  Kriptokokni meningitis ili unutrašnje gljivične

  infekcije čiji je uzročnik Candida

  6 mg do 12 mg po kg telesne mase

  Za sprečavanje infekcije kod dece čiji je uzročnik

  Candida (ukoliko njihov imuni sistem ne

  funkcioniše kako treba)

  3 mg do 12 mg po kg telesne mase


  Upotreba kod dece starosti od 0 do 4 nedelje


  Upotreba kod dece starosti od 3 do 4 nedelje:

  Ista doza kao što je navedeno gore, ali primenjena jednom u dva dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg po kg telesne mase na svakih 48 sati.


  Upotreba kod dece mlađe od 2 nedelje:

  Ista doza kao što je navedeno gore, ali primenjena jednom u tri dana. Maksimalna doza iznosi 12 mg po kg telesne mase na svakih 72 sati.


  Lekar nekada može propisati drugačije doze od gore navedenih. Uvek uzimajte lek onako kako Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni, proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Upotreba kod starijih pacijenata


  Primenjuje se uobičajena doza za odrasle, osim ukoliko pacijent ima poremećaj funkcije bubrega.


  Upotreba kod pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega


  Vaš lekar će prilagoditi dozu u zavisnosti od stepena oštećenja funkcije bubrega.


  Ako ste uzeli više leka Diflucan® nego što je trebalo


  Ukoliko se brinete da ste primili veću dozu leka Diflucan® nego što bi trebalo, odmah recite Vašem lekaru ili medicinskoj sestri. Simptomi mogućeg predoziranja mogu biti glasovi, slike, osećaji i misli koji nisu realni (halucinacije i paranoidno ponašanje).


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Diflucan®


  Pošto ćete ovaj lek dobijati pod strogim medicinskim nadzorom, malo je verovatno da će neka doza biti izostavljena. Recite Vašem lekaru ili farmaceutu ukoliko mislite da je doza zaboravljena.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se Vašem lekaru, farmaceutu ili medicinskoj sestri.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Poput svih drugih lekova, i Diflucan® može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javlaju kod svih pacijenata.


  Kod malog broja pacijenata mogu se razviti alergijske reakcije, iako su ozbiljne alergijske reakcije retke. Ukoliko se kod Vas javi bilo koji od navedenih simptoma, odmah se javite Vašem lekaru:

 5. KAKO ČUVATI LEK DIFLUCAN®


  Rok upotrebe

  Pet (5) godina.

  Ne koristite lek Diflucan® posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju. Označeni datum odnosi se na poslednji dan navedenog meseca.


  Čuvanje


  Ne zamrzavati.

  Sa mikrobiološke tačke gledišta rastvor treba odmah upotrebiti. Ukoliko se ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja predstavljaju odgovornost korisnika i ne treba da budu duži od 24 sata na temperaturi 2-8C, osim ako razblaženje nije izvršeno u kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Ovaj proizvod je za jednokratnu primenu. Jednom otvoren, neiskorišćen rastvor treba odbaciti.


  Čuvati van domašaja dece!


  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Diflucan®


  Sadržaj aktivne supstance: Jedan mililitar rastvora za infuziju sadrži 2 mg flukonazola. 100 ml rastvora za infuziju sadrži 200 mg flukonazola.


  Sadržaj pomoćnih supstanci: natrijum-hlorid; voda za injekcije i natrijum-hidroksid (za podešavanje pH).


  Kako izgleda lek Diflucan® rastvor za infuziju i sadržaj pakovanja


  Bistar, bezbojan rastvor bez vidljivih čestica.

  Unutrašnje pakovanje: bočica od bezbojnog stakla tipa I, sa zatvaračem od halobutil gume, aluminijumskom zaštitnom kapicom i flip-off poklopcem od polipropilena.

  Spoljašnje pakovanje: složiva kartonska kutija u koju je spakovana jedna bočica sa 100 ml rastvora i Uputstvo za lek.


  Nosilac dozvole i Proizvođač:


  Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation – Predstavništvo, Beograd, Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija

  Proizvođač: Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 Route des Industries, Poce-sur-Cisse, Francuska


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno:

  Oktobar 2011.


  Režim izdavanja leka:

  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole:


  DIFLUCAN®, rastvor za infuziju, 100 ml, (2mg/ml) : 515-01-0930-11-001 od 21.11.2011.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ISKLJUČIVO ZDRAVSTVENIM STRUČNJACIMA


  Terapijske indikacije


  Diflucan je indikovan za lečenje sledećih gljivičnih infekcija: Diflucanjeindikovankododraslihzalečenje:


Diflucanjeindikovankodnovorođenčadirođenihuterminu,odojčadi,deceiadolescenatauzrastaod0do17 godina:


Diflucan se primenjuje za lečenje mukozne kandidijaze (orofaringealne, ezofagealne), invanzivne kandidijaze, kriptokoknog meningitisa i profilakse infekcija kandidom kod imunokompromitovanih pacijenata. Diflucan se može koristiti kao preventivna terapija relapsa kriptokoknog meningitisa kod dece pod visokim rizikom od ponovne pojave bolesti (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Terapija se može započeti pre nego što rezultati kultura i drugih laboratorijskih ispitivanja budu poznati; ali,

kada ovi rezultati postanu dostupni, antiinfektivna terapija se mora uskladiti sa dobijenim rezultatima. Treba uzeti u obzir zvanične smernice za odgovarajuću primenu antigljivičnih lekova.100 mg do 200 mg dnevno

remisiji). Lek se može primenjivati tokom dužeg vremenskog perioda kod pacijenata sa ozbiljno kompromitovanim imunitetom

- Ezofagealna

kandidijaza

Udarna doza: 200 mg

do 400 mg prvog dana Naredne doze: 100 mg do 200 mg dnevno

14 do 30 dana (sve

dok ezofagealna kandidijaza ne bude u remisiji). Lek se može primenjivati tokom dužeg vremenskog perioda kod pacijenata sa ozbiljno kompromitovanim imunitetom

- Kandidurija

200 mg do 400 mg dnevno

7 do 21 dan. Lek se može primenjivati

tokom dužeg vremenskog perioda kod pacijenata sa

ozbiljno kompromitovanim imunitetom

- Hronična atrofična

kandidijaza

50 mg dnevno

14 dana

- Hronična

mukokutana

kandidijaza

50 mg do 100 mg

dnevno

Do 28 dana. Lek se

može primenjivati

tokom dužeg vremenskog perioda u zavisnosti od težine infekcije, kompromitovanog imunog sistema i postojeće infekcije


Prevencija relapsa mukozne

kandidijaze kod HIV zaraženih pacijenata koji imaju visok

rizik od pojave relapsa

- Orofaringealna

kandidijaza

100 mg do 200 mg

dnevno ili 200 mg tri puta nedeljno

Tokom neograničenog

vremenskog perioda kod pacijenata sa hroničnom imunom supresijom

- Ezofagealna

kandidijaza

100 mg do 200 mg

dnevno ili 200 mg tri

puta nedeljno

Tokom neograničenog

vremenskog perioda

kod pacijenata sa hroničnom imunom supresijom

Profilaksa infekcije

kandidom kod

200 mg do 400 mg

Terapiju treba

započeti nekoliko


pacijenata sa produženom neutropenijom

dana pre očekivanog nastanka neutropenije i nastaviti je još 7 dana nakon oporavka od neutropenije, nakon što broj neutrofila premaši 1000 ćelija po mm3


Posebnepopulacije


Starije osobe

Doziranje treba prilagoditi na osnovu funkcije bubrega (videti ”Oštećenje funkcije bubrega”).


Oštećenje funkcije bubrega

U terapiji pojedinačnom dozom leka nije potrebno prilagođavanje doze. Kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega (uključujući pedijatrijsku populaciju) koji će primiti više doza flukonazola, potrebno je primeniti početnu dozu od 50 mg do 400 mg na osnovu preporučene dnevne doze za indikaciju. Nakon ove početne udarne doze, dnevna doza (u skladu sa indikacijom) treba da bude zasnovana na sledećoj tabeli:


Klirens kreatinina (ml/min)

Procenat preporučene doze

>50

100%

≤50 (bez dijalize)

50%

Redovna dijaliza

100% nakon svake dijalize


Pacijenti koji su redovno na dijalizi treba da prime 100% preporučene doze nakon svake dijalize; danima kada nisu na dijalizi, pacijenti treba da prime dozu koja je u skladu sa njihovim klirensom kreatinina.


Oštećenje funkcije jetre

Kod pacijenata sa oštećenjem funkcije jetre dostupni su ograničeni podaci, i stoga je flukonazol potrebno primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Neželjena dejstva).


Pedijatrijskapopulacija

U pedijatrijskoj populaciji ne sme se premašiti maksimalna doza od 400 mg dnevno.


Kao i kod sličnih infekcija kod odraslih, trajanje terapije se zasniva na kliničkom i mikološkom odgovoru. Lek Diflucan se primenjuje kao pojedinačna dnevna doza.


Za pedijatrijske pacijente sa oštećenom funkcijom bubrega videti doziranje pod ”Oštećenje funkcije bubrega”. Farmakokinetika flukonazola nije ispitivana u pedijatrijskoj populaciji sa insuficijencijom bubrega (za ”novorođenčad rođenu u terminu” koja obično ispoljavaju primarnu nezrelost bubrega videti dole).


Odojčad i deca (starosti od 28 dana do 11 godina):


Indikacija

Doziranje

Preporuke

- Mukozna kandidijaza

Početna doza: 6 mg/kg

Početna doza može biti


Naredne doze: 3 mg/kg dnevno

primenjena prvog dana da bi se brže postigle koncentracije u stanju ravnoteže

 • Invazivna kandidijaza

 • Kriptokokni meningitis

Doza: 6-12 mg/kg dnevno

U zavisnosti od težine

oboljenja

- Terapija održavanja da bi se

sprečio relaps kriptokoknog meningitisa kod dece sa visokim rizikom od recidiva

Doza: 6 mg/kg dnevno

U zavisnosti od težine

oboljenja

- Profilaksa Candida infekcije

kod imunokompromitovanih pacijenata

Doza: 3 do 12 mg/kg dnevno

U zavisnosti od obima i

trajanja indukovane neutropenije (videti doziranje za odrasle)


Adolescenti (starosti od 12 do 17 godina):

U zavisnosti od telesne mase i razvoja puberteta, lekar koji propisuje lek trebalo bi da proceni koje doziranje (za

odrasle ili decu) najviše odgovara. Klinički podaci ukazuju da deca imaju viši klirens flukonazola od onog zabeleženog kod odraslih. Doza od 100, 200 i 400 mg kod odraslih odgovara dozi od 3, 6 i 12 mg/kg kod dece da bi se dobila uporedna sistemska izloženost.


Novorođenčad rođena u terminu (0 do 27 dana):

Novorođenčad sporo izlučuju flukonazol. Postoji malo farmakokinetičkih podataka u prilog ovom doziranju kod

novorođenčadi rođene u terminu.


Starosna grupa

Doziranje

Preporuke

Novorođenčad rođena u

terminu (0 do 14 dana)

Istu dozu u mg/kg kao za

odojčad i decu treba primeniti na svaka 72 časa

Ne sme se premašiti

maksimalna doza od 12 mg/kg na svaka 72 časa

Novorođenčad rođena u

terminu (od 15 do 27 dana)

Istu dozu u mg/kg kao za

odojčad i decu treba primeniti na svakih 48 časova

Ne sme se premašiti

maksimalna doza od 12 mg/kg na svakih 48 časova


Načinprimene

Diflucan se može primenjivati oralno ili putem intravenske infuzije, a način primene zavisi od kliničkog stanja pacijenta. Prilikom prelaska sa intravenskog na oralni način primene, ili obrnuto, nema potrebe za promenom dnevne doze.


Intravensku infuziju treba primenjivati brzinom koja ne prelazi 10 ml/min. Flukonazol je rastvoren u 0,9% natrijum-hloridu, tako da svakih 200 mg (bočica od 100 ml) sadrži po 15 mmol Na+ i 15 mmol Cl-. Pošto rastvor

flukonazola sadrži so, kod pacijenata kod kojih je ograničen unos natrijuma ili tečnosti, treba voditi računa o brzini primene infuzije.


Za uputstvo za rukovanje, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka .


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu, druge supstance iz grupe azola ili bilo koju od pomoćnih supstanci (videti odeljak 6.1).


Istovremena primena terfenadina kontraindikovana je kod pacijenata koji primaju Diflucan u ponovljenim dozama od 400 mg dnevno ili višim, zasnovano na rezultatma studije interakcija pri ponovljenom doziranju. Istovremena primena drugih lekova za koje je poznato da produžavaju QT interval i koji se metabolišu putem citohroma P450 (CYP) 3A4, kao što su cisaprid, astemizol, pimozid, hinidin i eritromicin, kontraindikovana je kod pacijenata koji primaju flukonazol (videti odeljke Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Tinea capitis

Flukonazol je ispitivan u terapiji tinea capitis kod dece. Pokazano je da nije superioran u poređenju sa griseofulvinom, dok je ukupni procenat uspešnosti iznosio manje od 20%. Stoga, Diflucan ne treba primenjivati u lečenju tinea capitis.


Kriptokokoza

Dokazi za efikasnost flukonazola u terapiji kriptokokoze druge lokalizacije (npr. plućna i kožna kriptokokoza) su ograničeni, što ograničava davanje preporuka za doziranje.


Dubokeendemskemikoze

Dokazi za efikasnost flukonazola u terapiji drugih oblika endemske mikoze, kao što su parakokcidioidomikoza, limfokutana sporotrihoza i histoplazmoza su ograničeni, što sprečava davanje specifičnih preporuka za doziranje.


Renalnisistem

Diflucan treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa poremećajem funkcije bubrega (videti odeljak Doziranje i način primene).


Hepatobilijarnisistem

Diflucan treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa poremećajem funkcije jetre.


Diflucan se dovodi u vezu sa retkim slučajevima teške hepatotoksičnosti uključujući i slučajeve sa smrtnim ishodom, prvenstveno kod pacijenata sa teškim osnovnim oboljenjima. Nema jasnih dokaza da je hepatotoksičnost flukonazola uslovljena ukupnom dnevnom dozom, trajanjem terapije, polom ili starošću pacijenata. Hepatotoksičnost flukonazola je obično reverzibilna po prekidu terapije.


Pacijente kod kojih dođe do poremećaja funkcionalnih testova jetre tokom terapije flukonazolom treba pratiti da bi se prepoznao razvoj težeg oštećenja jetre.


Pacijente treba uputiti koji simptomi ukazuju na ozbiljan uticaj leka na jetru (važni su astenija, anoreksija, dugotrajna mučnina, povraćanje i žutica). Terapiju flukonazolom treba odmah obustaviti, a pacijent treba da se javi lekaru.


Kardiovaskularnisistem

Neki azoli, uključujući i flukonazol, dovedeni su u vezu sa produžetkom QT intervala na elektrokardiogramu. Tokom postmarketinškog praćenja zabeleženi su veoma retki slučajevi produženja QT intervala i torsade de pointes kod pacijenata koji su primali Diflucan. Ovi slučajevi uključivali su pacijente sa višestrukim faktorima


rizika, kao što je strukturno oboljenje srca, poremećaj elektrolita i istovremena terapija, koji su mogli doprineti pojavi ovih promena.


Diflucan treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata sa predispozicijom aritmijskih stanja. Istovremena primena drugih lekova za koje je poznato da produžavaju QT interval i koji se metabolišu putem citohroma P450 (CYP) 3A4 je kontraindikovana (videti odeljke Kontraindikacije i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Halofantrin

Pokazano je da halofantrin produžava QTc interval u preporučenoj terapijskoj dozi, a supstrat je CYP3A4. Stoga, ne preporučuje se istovremena primena flukonazola i halofantrina (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Dermatološkereakcije

Pacijenti su retko razvijali eksfolijativne reakcije kože, kao što je Stevens-Johnson-ov sindrom i toksična epidermalna nekroliza tokom terapije flukonazolom. Pacijenti oboleli od AIDS-a su više skloni razvoju teških kožnih reakcija na mnoge lekove. Ako se osip koji bi se mogao pripisati flukonazolu razvije kod pacijenta sa površinskom gljivičnom infekcijom, treba prekinuti dalju terapiju ovim lekom. Ako pacijenti sa invazivnom/sistemskom terapijom gljivičnih infekcija razviju osip, treba ih pažljivo pratiti i prekinuti terapiju flukonazolom u slučaju pojave bulozne lezije ili eritema multiforme.


Preosetljivost

U retkim slučajevima prijavljena je anafilaksa (videti odeljak Kontraindikacije).


CitohromP450

Flukonazol je snažan inhibitor CYP2C9 i umereni inhibitor CYP3A4. Flukonazol je takođe inhibitor CYP2C19. Potrebno je pratiti pacijente lečene lekom Diflucan, koji su istovremeno lečeni lekovima sa malom terapijskom širinom, a koji se metabolišu putem CYP2C9, CYP2C19 i CYP3A4 (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Terfenadin

Potrebno je pažljivo pratiti istovremenu primenu flukonazola u dozama nižim od 400 mg dnevno sa terfenadinom (videti odeljke Kontraindikacije i Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija).


Pomoćnesupstance

Ovaj lek sadrži 0,154 mmol natrijuma po ml. Ovu činjenicu treba uzeti u obzir kod pacijenata na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


Kontraindikovana je istovremena primena sledećih lekova:


Cisaprid: Postoje izveštaji o kardiološkim događajima, uključujući torsade de pointes kod pacijenata koji su istovremeno primali flukonazol i cisaprid. Kontrolisano ispitivanje je otkrilo da su istovremeno primenjeni flukonazol u dozi od 200 mg jednom dnevno i cisaprid u dozi od 20 mg četiri puta dnevno doveli do značajnog povećanja koncentracije cisaprida u plazmi i produženja QTc intervala. Istovremena terapija cisapridom i flukonazolom je kontraindikovana (videti odeljak Kontraindikacije).


Terfenadin: Ispitivanja interakcija sprovedena su zbog pojave ozbiljnih srčanih aritmija koje su posledica produženja QTc intervala kod pacijenata koji su primali antigljivične lekove iz grupe azola zajedno sa terfenadinom. Jedno ispitivanje flukonazola primenjenog u dozi od 200 mg dnevno nije pokazalo produženje QTc intervala. Drugo ispitivanje sa dnevnim dozama flukonazola od 400 mg i 800 mg pokazalo je da flukonazol primenjen u dozi od 400 mg dnevno ili višoj značajno povećava koncentracije terfenadina u plazmi, kada se primene istovremeno. Kontraindikovana je kombinovana primena flukonazola u dozama od 400 mg i višim sa terfenadinom (videti odeljak Kontraindikacije). Istovremenu primenu flukonazola u dozama nižim od 400 mg dnevno sa terfenadinom potrebno je pažljivo pratiti.


Astemizol: Istovremena primena flukonazola i astemizola može smanjiti klirens astemizola. Kao rezultat toga, povišene koncentracije astemizola u plazmi mogu dovesti do produženja QT intervala i retko do pojave torsade de pointes. Kontaindikovana je istovremena primena flukonazola i astemizola (videti odeljak Kontraindikacije).


Pimozid: Iako nije ispitivano in vitro ili in vivo, istovremena primena flukonazola i pimozida može dovesti do inhibicije metabolizma pimozida. Povišenje koncentracije pimozida u plazmi može dovesti do produženja QT intervala i retko do pojave torsade de pointes. Kontaindikovana je istovremena primena flukonazola i pimozida- (videti odeljak Kontraindikacije).


Hinidin: Iako nije ispitivano in vitro ili in vivo, istovremena primena flukonazola i hinidina može dovesti do inhibicije metabolizma hinidina. Primena hinidina povezana je sa produženjem QT intervala i retko sa pojavom torsades de pointes. Kontraindikovana je istovremena primena flukonazola i hinidina (videti odeljak Kontraindikacije).


Eritromicin: Istovremena primena flukonazola i eritromicina potencijalno može povećati rizik od kardiotoksičnosti (produženi QT interval, torsade de pointes) i posledično dovesti do iznenadne srčane smrti. Kontaindikovana je istovremena primena flukonazola i eritromicina (videti odeljak Kontraindikacije).


Istovremena primena sledećih lekova se ne preporučuje:


Halofantrin: Flukonazol može povećati koncentraciju halofantrina u plazmi usled inhibitornog efekta na CYP 3A4. Istovremena primena flukonazola i halofantrina potencijalno može povećati rizik od kardiotoksičnosti (produženi QT interval, torsade de pointes) i posledično dovesti do iznenadne srčane smrti. Ovu kombinaciju

treba izbegavati (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka). Istovremena primena sledećih lekova zahteva oprez i prilagođavanje doze: Uticajdrugihlekovanaflukonazol


Rifampicin: Istovremena primena flukonazola i rifampicina dovela je do smanjenja PIK od 25% i 20% kraćeg poluvremena eliminacije flukonazola. Kod pacijenata koji istovremeno primaju rifampicin potrebno je razmotriti povećanje doze flukonazola.


Ispitivanja interakcija pokazala su da kada se oralni flukonazol primenjuje istovremeno sa hranom, cimetidinom, antacidima ili nakon totalnog zračenja tela radi transplantacije koštane srži, ne dolazi do klinički značajnog smanjenja resorpcije flukonazola.


Uticajflukonazolanadrugelekove


Flukonazol je snažan inhibitor citohrom P450 (CYP) izoenzima 2C9 i umeren inhibitor CYP3A4. Takođe, flukonazol je inhibitor izoenzima CYP2C19. Pored dole navedenih zabeleženih/dokumentovanih interakcija,


postoji rizik od povišenja koncentracija u plazmi drugih supstanci koje se metabolišu putem CYP2C9 i CYP3A4, ukoliko se primene istovremeno sa flukonazolom. Stoga, ove kombinacije potrebno je primenjivati sa oprezom, a pacijente pažljivo pratiti. Zbog dugog poluvremena eliminacije flukonazola, efekat flukonazola u vidu inhibicije enzima traje 4-5 dana nakon prekida terapije flukonazolom (videti odeljak Kontraindikacije).


Alfentanil: Tokom istovremene primene flukonazola (400 mg) i intravenskog alfentanila (20 µg/kg) kod zdravih dobrovoljaca, PIK10 alfentanila povećala se 2 puta, verovatno zbog inhibicije CYP3A4. Prilagođavanje doze alfentanila može biti potrebno.


Amitriptilin,nortriptilin: Flukonazol pojačava efekat amitriptilina i nortriptilina. Koncentracije 5-nortriptilina i/ili S-amitriptilina treba izmeriti na početku kombinovane terapije i nakon jedne nedelje. Ukoliko je potrebno, dozu amitriptilina/nortriptilina treba prilagoditi.


Amfotericin B: Istovremena primena flukonazola i amfotericina B kod inficiranih normalnih i imunosuprimiranih miševa dala je sledeće rezulate: mali aditivni antigljivični efekat kod sistemske infekcije sa

C. albicans, bez interakcije kod intrakranijalne infekcije sa Cryptococcus neoformans, i antagonizam ova dva leka kod sistemske infekcije sa A. fumigatus. Klinički značaj rezultata dobijenih u ovim ispitivanjima nije poznat.


Antikoagulansi: Tokom postmarketinškog iskustva, kao i kod ostalih azola koji deluju antifungalno, zabeležene su epizode krvarenja (modrice, epistaksa, gastrointestinalno krvarenje, hematurija i melena), sa produžetkom protrombinskog vremena kod pacijenata koji primaju flukonazol paralelno sa varfarinom. Protrombinsko vreme bilo je produženo do 2 puta tokom istovremene primene flukonazola i varfarina, verovatno zbog inhibicije metabolizma varfarina putem CYP2C9. Treba pažljivo pratiti protrombinsko vreme kod pacijenata koji primaju kumarinske antikoagulanse. Prilagođavanje doze varfarina može biti potrebno.


Benzodiazepini(kratkogdejstva),tj.midazolam,triazolam: nakon oralne primene midazolama, flukonazol je doveo do znatnog povećanja koncentracije midazolama i njegovog psihomotornog dejstva. Istovremena oralna primena 200 mg flukonazola i 7,5 mg midazolama dovela je do povećanja PIK midazolama za 3,7 puta i poluvremena eliminacije za 2,2 puta. Flukonazol u dozi od 200 mg dnevno, primenjen istovremeno sa 0,25 mg triazolama, oralno, povećao je PIK triazolama za 4,4 puta, a poluvreme eliminacije za 2,3 puta. Potencirani i produženi efekti triazolama zabeleženi su prilikom istovremene terapije flukonazolom. Ako je neophodna istovremena terapija benzodiazepinima kod pacijenata koji primaju flukonazol, treba razmisliti o smanjenju doze benzodiazepina, a pacijente treba pratiti.


Karbamazepin: Flukonazol inhibira metabolizam karbamazepina i zabeleženo je povećanje koncentracije karbamazepina u serumu od 30%. Postoji rizik od razvoja toksičnosti karbamazepina. Prilagođavanje doze karbamazepina može biti potrebno u zavisnosti od izmerene koncentracije/efekta leka.


Blokatori kalcijumskih kanala: Određeni antagonisti kalcijumskih kanala (nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil i felodipin) metabolišu se putem CYP3A4. Flukonazol potencijalno može dovesti do povećanja sistemske izloženosti antagonistima kalcijumskih kanala. Preporučuje se često praćenje u cilju otkrivanja neželjenih događaja.


Celekoksib: Tokom istovremene terapije flukonazolom (200 mg dnevno) i celekoksibom (200 mg), Cmax i PIK celekoksiba porasle su, redom, za 68% odnosno 134%. Kada se kombinuje sa flukonazolom, može biti potrebno smanjenje doze celekoksiba za polovinu.


Ciklofosfamid: Kombinovana terapija ciklofosfamidom i flukonazolom dovodi do povišenja bilirubina i kreatinina u serumu. Ova kombinacija može se primenjivati uz pojačan oprez zbog rizika od povišenja bilirubina


i kreatinina u serumu.


Fentanil: Zabeležen je jedan fatalan slučaj intoksikacije fentanilom usled moguće interakcije između fentanila i flukonazola. Pored toga, pokazano je kod zdravih dobrovoljaca da flukonazol značajno odlaže eliminaciju fentanila. Povišena koncentracija fentanila može dovesti do depresije disanja. Pacijente je potrebno pažljivo pratiti zbog potencijalnog rizika od depresije disanja. Prilagođavanje doze fentanila može biti potrebno.


InhibitoriHMG-CoAreduktaze: Rizik od miopatije i rabdomiolize raste kada se flukonazol primenjuje sa inhibitorima HMG-CoA reduktaze koji se metabolišu putem CYP3A4, kao što su atorvastatin i simvastatin, ili putem CYP2C9, kao što je fluvastatin. Ukoliko je istovremena terapija neophodna, pacijenta treba pratiti u cilju otkrivanja simptoma miopatije i rabdomiolize i treba pratiti nivo kreatin kinaze. Primenu inhibitora HMG-CoA reduktaze treba prekinuti ukoliko je zabeleženo značajno povećanje vrednosti kreatin kinaze ili ukoliko je miopatija/rabdomioliza dijagnostikovana ili se sumnja na nju.


Imunosupresivi(tj.ciklosporin,everolimus,sirolimusitakrolimus):


Ciklosporin: Flukonazol značajno povećava koncentraciju i PIK ciklosporina. Tokom istovremene primene flukonazola u dozi od 200 mg dnevno i ciklosporina (2,7 mg/kg/dnevno), zabeleženo je povećanje PIK ciklosporina od 1,8 puta. Ova kombinacija može se primenjivati uz smanjenje doze ciklosporina, u zavisnosti od koncentracije ciklosporina.


Everolimus: Iako nije ispitivano in vivo ili in vitro, flukonazol može dovesti do povećanja koncentracije everolimusa u serumu putem inhibicije CYP3A4.


Sirolimus: Flukonazol povećava koncentracije sirolimusa u plazmi, pretpostavlja se zbog inhibicije metabolizma sirolimusa putem CYP3A4 i P-glikoproteina. Ova kombinacija može se primenjivati uz prilagođavanje doze sirolimusa, u zavisnosti od efekta/izmerene koncentracije.


Takrolimus: Flukonazol može povećati koncentracije oralno primenjenog takrolimusa u serumu do 5 puta, zbog inhibicije metabolizma takrolimusa putem CYP3A4 u crevima. Kada je takrolimus primenjen intravenski, nisu zabeležene značajne farmakokinetičke promene. Povišene koncentracije takrolimusa povezani su sa slučajevima nefrotoksičnosti. Dozu oralno primenjenog takrolimusa potrebno je smanjiti u zavisnosti od njegove koncentracije.


Losartan: Flukonazol inhibira metabolizam losartana do njegovog aktivnog metabolita (E-31 74), koji je odgovoran za veći deo antagonizma angiotenzin II-receptora koji se javlja tokom terapije losartanom. Potrebno je stalno praćenje krvnog pritiska kod pacijenata.


Metadon: Flukonazol može povećati koncentraciju metadona u serumu. Prilagođavanje doze metadona može biti potrebno.


Nesteroidniantiinflamatornilekovi: Cmax i PIK flurbiprofena povećali su se za 23% odnosno 81%, kada je flurbiprofen primenjen istovremeno sa flukonazolom, u poređenju sa samostalno primenjenim flurbiprofenom. Slično tome, Cmax i PIK farmakološki aktivnog izomera [S-(+)-ibuprofena] povećani su za 15% odnosno 82% kada je flukonazol primenjen sa ibuprofenom racematom (400 mg) u poređenju sa samostalno primenjenim ibuprofenom racematom.


Iako nije posebno ispitivano, flukonazol potencijalno može povećati sistemsku izloženost drugih NSAIL koji se metabolišu putem CYP2C9 (npr. naproksen, lornoksikam, meloksikam, diklofenak). Preporučuje se često praćenje u cilju otkrivanja neželjenih događaja i toksičnosti povezanih sa NSAIL. Prilagođavanje doze NSAIL


može biti potrebno.


Fenitoin: Flukonazol inhibira hepatički metabolizam fenitoina. Istovremena ponovljena primena 200 mg flukonazola i 250 mg fenitoina intravenski dovela je do povećanja PIK24 fenitoina za 75% i Cmin za 128%. Prilikom istovremene primene potrebno je pratiti serumsku koncentraciju fenitoina da bi se izbegla toksičnost fenitoina.


Prednizon: Objavljen je izveštaj o slučaju kod jednog pacijenta sa transplantacijom jetre, lečenim prednizonom, kod koga se javila akutna insuficijencija kore nadbubrežnih žlezda, kada je prekinuta tromesečna terapija flukonazolom. Pretpostavlja se da je prekid terapije flukonazolom izazvao pojačanu CYP3A4 aktivnost koja je dovela do povećanja metabolizma prednizona. Potrebno je pažljivo praćenje pacijenata na dugotrajnoj terapiji flukonazolom i prednizonom, prilikom prekida terapije flukonazolom, zbog moguće pojave insuficijencije kore nadbubrežnih žlezda.


Rifabutin: Flukonazol povećava koncentracije rifabutina u serumu, što dovodi do povećanja PIK rifabutina za do 80%. Postoje izveštaji o uveitisu kod pacijenata koji su istovremeno primali flukonazol i rifabutin. Kod kombinovane terapije treba imati u vidu simptome toksičnosti rifabutina.


Sakvinavir: Flukonazol povećava PIK i Cmax sakvinavira za, redom, 50% i 55%, zbog inhibicije metabolizma sakvinavira u jetri od strane CYP3A4 i inhibicije P-glikoproteina. Interakcija sa sakvinavirom/ritonavirom nije ispitivana i možda je treba podrobnije ispitati. Prilagođavanje doze sakvinavira može biti potrebno.


Sulfoniluree: Pokazano je da flukonazol produžava poluvreme eliminacije iz seruma istovremeno primenjenih oralnih sulfonilurea (npr. hlorpropamid, glibenklamid, glipizid, tolbutamid) kod zdravih dobrovoljaca. Često praćenje nivoa glukoze u krvi i odgovarajuće smanjenje doze sufoniluree preporučuje se prilikom istovremene primene.


Teofilin: U jednom placebo-kontrolisanom ispitivanju interakcije, davanje 200 mg flukonazola tokom 14 dana dovelo je do 18% smanjenja prosečne brzine eliminacije teofilina iz plazme. Pacijente koji primaju visoke doze teofilina ili koji su inače izloženi visokom riziku od toksičnosti teofilina treba pratiti ako istovremeno uzimaju i flukonazol da bi se prepoznali znaci toksičnosti teofilina. Ako se znaci toksičnosti razviju, terapiju treba podesiti na odgovarajući način.


Vinkaalkaloidi: Iako nije ispitivano, flukonazol može povećati koncentracije vinka alkaloida u plazmi (npr. vinkristin i vinblastin) i dovesti do pojave neurotoksičnosti, koja se verovatno javlja zbog inhibitornog efekta na CYP3A4.


VitaminA: Na osnovu izveštaja o slučaju jednog pacijenta koji je primao kombinovanu terapiju sa all-trans- retinoinskom kiselinom (kiseli oblik vitamina A) i flukonazolom, došlo je do razvoja neželjenih dejstava povezanih sa CNS-om, u obliku pseudotumora cerebri, koji je nestao nakon prekida terapije flukonazolom. Ova kombinacija se može koristiti, ali treba imati u vidu incidenciju neželjenih dejstava povezanih sa CNS-om


Vorikonazol: (CYP2C9 i CYP3A4 inhibitor): Istovremena primena oralnog vorikonazola (400 mg na svakih 12 sati tokom 1 dana, a zatim 200 mg na svakih 12 sati tokom 2,5 dana) i oralnog flukonazola (400 mg 1. dana, a zatim 200 mg na svaka 24 sata tokom 4 dana) kod 8 zdravih ispitanika muškog pola dovela je do povećanja Cmax i PIKτ vorikonazola za prosečno, 57% (90% interval pouzdanosti: 20%, 107%) odnosno 79% (90% interval pouzdanosti: 40%, 128%). Smanjena doza i/ili učestalost primene vorikonazola i flukonazola koja bi eliminisala ovaj efekat nisu utvrđene. Praćenje neželjenih događaja povezanih sa vorikonazolom preporučuje se ukoliko se vorikonazol primenjuje sekvencijalno nakon flukonazola.


Zidovudin: Flukonazol povećava Cmax i PIK zidovudina za, 84% odnosno 74%, zbog smanjenja klirensa oralnog zidovudina za približno 45%. Takođe, poluvreme eliminacije zidovudina je produženo za oko 128% nakon kombinovane terapije sa flukonazolom. Potrebno je pratiti pacijente koji primaju ovu kombinaciju u cilju otkrivanja neželjenih reakcija povezanih sa zidovudinom. Može se razmotriti smanjenje doze zidovudina.


Azitromicin: U otvorenom, randomizovanom, trostruko unakrsnom ispitivanju na 18 zdravih dobrovoljaca procenjivano je dejstvo jedne oralne doze azitromicina od 1200 mg na farmakokinetiku jedne oralne doze flukonazola od 800 mg, kao i dejstvo flukonazola na farmakokinetiku azitromicina. Nije bilo značajnih farmakokinetičkih interakcija između flukonazola i azitromicina.


Oralnikontraceptivi: Sprovedene su dve farmakokinetičke studije sa kombinovanim oralnim kontraceptivima i paralelnom primenom višestrukih doza flukonazola. Nije bilo relevantnog dejstva na nivoe hormona u studiji gde je korišćeno 50 mg flukonazola, dok je pri dozi od 200 mg dnevno, PIK etinil-estradiola bila povećana za 40%, a levonorgestrela za 24%. Prema tome, nije verovatno da će upotreba flukonazola u višestrukim dozama imati dejstva na efikasnost kombinovane oralne kontraceptivne terapije.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Trudnoća


Podaci dobijeni za nekoliko stotina trudnica lečenih standardnim dozama (<200 mg dnevno) flukonazola, primenjenog kao pojedinačna ili ponovljena doza tokom prvog trimestra, ne pokazuju neželjene efekte na fetus. Postoje izveštaji o višestrukim kongenitalnim anomalijama (uključujući brahicefaliju, displaziju uha, gigantsku anteriornu fontanelu, femoralnu anteverziju i radio-humeralnu sinostozu) kod odojčadi čije su majke lečene najmanje tri ili više meseci sa visokim dozama (400-800 mg dnevno) flukonazola zbog kokcidiomikoze. Veza između primene flukonazola i ovih događaja nije jasna.


Ispitivanja na životinjama pokazala su reproduktivnu toksičnost.


Flukonazol u standardnim dozama i kratkoročnim terapijama ne treba primenjivati u trudnoći, izuzev ukoliko je to nedvosmisleno neophodno.


Flukonazol u visokim dozama i/ili produženim terapijskim režimima ne sme se primenjivati u trudnoći, izuzev u slučaju potencijalno životno-ugrožavajućih infekcija.


Dojenje


Flukonazol prelazi u mleko dojilja i dostiže koncentracije niže od onih u plazmi. Dojenje se može nastaviti nakon pojedinačne primene standardne doze od 200 mg flukonazola ili manje. Dojenje se ne preporučuje nakon ponovljene primene ili nakon visoke doze flukonazola.


Fertilitet


Flukonazol nije uticao na plodnost mužjaka ili ženki pacova.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu sprovedena ispitivanja uticaja leka Diflucan na sposobnost upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama. Pacijente treba upozoriti na potencijalnu pojavu vrtoglavice ili konvulzija (videti odeljak Neželjena dejstva) dok uzimaju Diflucan i treba ih savetovati da ne upravljaju motornim vozilom ili rukuju mašinama


ukoliko se javi bilo koji od ovih simptoma.


Neželjena dejstva


Najčešće (>1/10) prijavljene neželjene reakcije su glavobolja, bol u stomaku, dijareja, mučnina, povraćanje, povećane vrednosti alanin-aminotransferaze, povišenje aspartat-aminotransferaze i alkalne-fosfataze u krvi, kao i osip.


Sledeće neželjene reakcije zabeležene su i prijavljene tokom terapije lekom Diflucan sa sledećom učestalošću: veoma česte (≥1/10); česte (≥1/100 do <1/10); povremene (≥1/1000 do <1/100); retke (≥1/10000 do <1/1000); veoma retke (<1/10000), nepoznate (ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


Klasa sistema

organa

Česte

Povremene

Retke

Poremećaji na nivou

krvi i limfnog sistema

Anemija

Agranulocitoza,

leukopenija, trombocitopenija, neutropenija

Imunološki

poremećaji

Anafilaksa

Poremećaji metabolizma i

ishrane

Smanjen apetit

Hiperholesterolemija,

hipertrigliceridemija,

hipokalemija

Psihijatrijski

poremećaji

Pospanost, nesanica

Poremećaji nervnog

sistema

Glavobolja

Napadi, parestezija,

vrtoglavica, poremećaj ukusa

Tremor

Poremećaji na nivou uha i centra za

ravnotežu

Vrtoglavica

Kardiološki poremećaji

Torsade de pointes

(videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), produženje QT intervala (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi


leka)

Gastrointestinalni

poremećaji

Abdominalni bol,

povraćanje, dijareja, mučnina

Opstipacija,

dispepsija, gasovi, suvoća usta

Hepatobilijarni

poremećaji

Povišeni nivo alanin

aminotranferaze (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka),

povišeni nivo aspartat aminotransferaze (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), povišeni nivo alkalne fosfataze u krvi (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Holestaza (videti

odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), žutica (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), povećanje nivoa bilirubina (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Insuficijencija jetre

(videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), hepatocelularna nekroza (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), hepatitis (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka),

hepatocelularno oštećenje (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Poremećaji na nivou

kože i potkožnog tkiva

Osip (videti odeljak

Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Erupcija izazvana

lekom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), urtikarija (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), pruritus, pojačano znojenje

Toksična

epidermalna nekroliza (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), Stevens- Johnson-ov sindrom (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri

upotrebi leka), akutna generalizovana egzantematozna pustuloza (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), eksfolijativni dermatitis, angioedem, edem

lica, alopecija

Poremećaji mišićno-

skeletnog, vezivnog i

Mijalgija


koštanog tkiva

Opšti poremećaji

reakcije na mestu primene

Zamor, slabost,

astenija, groznica


Pedijatrijskapopulacija

Obrazac i učestalost neželjenih reakcija i laboratorijskih poremećaja zabeleženih tokom kliničkih ispitivanja na pedijatrijskoj populaciji su slični onima zabeleženim kod odraslih osoba.

Predoziranje


Zabeleženi su slučajevi predoziranja lekom Diflucan i istovremeno su zabeležene halucinacije i paranoidno ponašanje.

U slučaju predoziranja, treba primeniti simptomatsku terapiju (uz suportivne mere i ispiranje želuca ako je to

neophodno).

Flukonazol se uglavnom izlučuje putem urina; forsirana diureza bi verovatno ubrzala eliminaciju. Tročasovna dijaliza smanjuje nivoe u plazmi za oko 50%.


Inkompatibilnost


Ovaj lek ne sme se mešati sa drugim lekovima, izuzev onih navedenih u sledećem odeljku.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Diflucan® rastvor za infuziju je kompatibilan sa sledećim tečnostima:

 1. Glukoza 5% i 20%

 2. Ringerov rastvor

 3. Hartmanov rastvor

 4. Rastvor kalijum-hlorida u glukozi

 5. Natrijum-bikarbonat 4,2% i 5%

 6. Aminozin 3,5%

 7. Natrijum-hlorid 9 mg/ml (0,9%)

 8. Dialaflex (6,36% rastvor za intraperitonealnu dijalizu)


Flukonazol se može primeniti putem infuzionog sistema sa jednim od gore navedenih rastvora. Iako nisu zabeležene specifične inkompatibilnosti, ne preporučuje se mešanje sa bilo kojim drugim lekom pre infuzije.


Rastvor za infuziju je samo za jednokratnu primenu.


Rastvaranje treba obaviti pod aseptičnim uslovima. Vizuelno treba pregledati da li u rastvoru postoje čestice ili promena boje pre upotrebe. Rastvor treba upotrebiti samo ukoliko je bistar i bez prisutnih čestica.


Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z