Apoteke Apoteke
bayer
Apoteke

Tracrium

rastvor za injekciju; 25mg/2,5mL; ukupno 5 kom, ampula, 5 x 2.5mL
CENA: 1.472,99 din.

rastvor za injekciju; 50mg/5mL; ukupno 5 kom, ampula, 5 x 5mL
CENA: 2.746,99 din.


UPUTSTVO ZA LEK


Tracrium®, rastvor za injekciju, 25 mg/2,5 ml ampula, 5 x 2,5 ml

Tracrium®, rastvor za injekciju, 50mg/5ml, ampula, 5 x 5ml


Proizvođač: GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Adresa: Strada Provinciale Asolana 90, San Polo di Torrile, Parma, 43056 Italija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika SrbijaZaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Tracrium®, 25 mg/2,5 ml, rastvor za injekciju Tracrium®, 50 mg/5 ml, rastvor za injekciju


INN

atrakurijum besilat


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tracrium® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tracrium®

 3. Kako se upotrebljava lek Tracrium®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tracrium®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Tracrium® I ČEMU JE NAMENJEN?

  Lek Tracrium® sadrži aktivnu supstancu atrakurijum besilat. Pripada grupi lekova koji se nazivaju mišićni relaksansi.


  Lek Tracrium® se primenjuje u cilju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Tracrium®?

  Lek Tracrium® ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tracrium®?

  Kako se primenjuje Vaš lek?

  Nikada nećete biti u prilici da sami sebi primenite ovaj lek. Uvek će Vam biti primenjen od strane za to kvalifikovane osobe.


  Lek Tracrium® se može primeniti kao:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i prilikom primene ostalih lekova, primena leka Tracrium® može uzrokovati pojavu neželjenih dejstava, iako se neće javiti kod svih osoba. Prilikom primene ovog leka moguća je pojava dalje navedenih neželjenih

  dejstava:


  Alergijske reakcije

  Odmah obavestite Vašeg lekara ili medicinsku sestru u slučaju pojave alergijske reakcije. Znaci alergijske reakcije mogu da uključuju:


  Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek):

 5. KAKO ČUVATI LEK Tracrium®? Rok upotrebe


  Lek Tracrium® ne koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju leka.

  Lek Tracrium® iskoristiti odmah nakon prvog otvaranja. Neiskorišćeni rastvor je potrebno odbaciti. Rok upotrebe neotvorenog leka: 2 godine.


  Čuvanje


  Lek čuvati izvan domašaja i vidokruga dece. Čuvati u frižideru (2°C do 8°C). Ne zamrzavati.

  Lek čuvati u originalnom pakovanju, u cilju zaštite od svetlosti.


 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Tracrium®?Kako izgleda lek Tracrium® i sadržaj pakovanja

Lek Tracrium®, rastvor za injekciju dostupan je u ampulama od neutralnog stakla hidrolitičke otpornosti I, koje se nalaze u plastičnim posudicama. U kartonskoj kutiji nalazi se 5 ampula sa 2,5 ml rastvora za injekcije ili 5 ampula sa 5 ml rastvora za injekcije.

Svaka ampula sadrži 10 mg/ml aktivne supstance atrakurijum besilata.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.

Strada Provinciale Asolana 90, San Polo di Torrile, Parma, 43056 Italija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


Tracrium®, rastvor za injekciju, 25 mg/2,5 ml, ampula 5 x 2,5 ml: 515-01-6181-10-001 od 27.06.2011.

Tracrium®, rastvor za injekciju, 50mg/5ml, ampula 5 x 5 ml: 515-01-6180-10-001 od 27.06.2011.


Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima:


KLINIČKI PODACI

Terapijske indikacije


Lek Tracrium® je visokoselektivni, kompetitivni ili nedepolarišući agens za neuromuskularnu blokadu. Primenjuje se kao dodatak u opštoj anesteziji ili u sedaciji na odeljenju intenzivne nege (OIN), u cilju relaksacije skeletne muskulature i olakšavanja trahealne intubacije i mehaničke ventilacije.


Doziranje i način primene

Način primene: intravenska injekcija ili kontinuirana infuzija.

Primena u obliku injekcije kod odraslih osoba: lek Tracrium® se primenjuje putem intravenske injekcije. Preporučeni opseg doza pri primeni leka kod odraslih osoba je od 0,3 do 0,6 mg/kg (u zavisnosti od trajanja potpune blokade koja se zahteva) čime se obezbeđuje adekvatna relaksacija tokom perioda od približno 15 do 35

minuta.


Endotrahealna intubacija se obično može realizovati unutar perioda od 90 sekundi nakon primene intravenske injekcije u dozi od 0,5 do 0,6 mg/kg.


Prema potrebi, potpuna blokada se može produžiti primenom dodatnih doza od 0,1 do 0,2 mg/kg. Sukcesivno dodatno doziranje ne prouzrokuje nastanak kumulativnog dejstva neuromuskularne blokade.


Spontani oporavak po prestanku potpune blokade se javlja za približno 35 minuta, a računa se od ponovnog uspostavljanja tetaničkog odgovora od 95% normalne neuromuskularne funkcije.


Neuromuskularna blokada prouzrokovana primenom leka Tracrium® se može brzo neutralisati primenom standardnih doza antiholinesteraznih preparata, kao što su neostigmin i endrofonijum, zajedno sa atropinom ili pre njega, bez prisutnih znakova rekurarizacije.


Primena u obliku infuzije kod odraslih osoba: Nakon inicijalne primene doze od 0,2 do 0,6 mg/kg u bolusu, lek Tracrium® se može koristiti za održavanje neuromuskularne blokade tokom dugotrajnih hirurških intervencija primenom kontinuiranom infuzijom, brzine od 0,3 do 0,6 mg/kg/čas.


Lek Tracrium® se može primeniti infuzionim putem tokom kardiopulmonalnih by-pass hirurških intervencija uz preporučenu brzinu primene infuzije. Indukovana hipotermija do telesne temperature od 25° do 26°C smanuje brzinu inaktivacije atrakurijuma, pa se stoga potpuna neuromuskularna blokada može održavati pri brzini primene infuzije koja je približno upola manja od inicijalne, pri navedenim niskim temperaturama.


Primena leka Tracrium® je kompatibilna sa sledećim infuzionim rastvorima, u vremenskom intervalu koji je naveden u daljem tekstu:


Fizičko hemijska stabilnost nfuzionog rastvora

Period od

Natrijum-hlorid, za intravensku infuziju 0,9% w/v

24 časa

Glukoza, za intravensku infuziju (5% w/v)

8 časova

Ringerov rastvor

8 časova

Natrijum-hlorid (0,18% w/v) i glukoza (4% w/v),

za intravensku infuziju


8 časova

Kombinovani natrijum-laktat, za intravensku infuziju

(Hartmannov rastvor)


4 časa


Nakon razblaživanja u navedenim rastvorima, u cilju dobijanja koncentracija atrakurijum besilata od 0,5% mg/ml i viših, dobijeni rastvori su fizičko-hemiski stabilni na dnevnoj svetlosti i temperaturi do 30°C tokom navedenih vremenskih perioda.

Sa mikrobiološke strane pripremljeni rastvor treba upotrebiti odmah. Ako se ne upotrebi odmah, trajanje i uslovi čuvanja pre upotrebe su isključiva odgovornost korisnika, i normalno ne smeju trajati duže od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se razblaživanje ne obavlja u kontrolisanim i provereno aseptičnim uslovima.


Primena kod dece: Doziranje kod dece starije od mesec dana života slično je doziranju kod odraslih osoba, u zavisnosti od telesne mase.


Primena kod novorođenčadi: Primena leka Tracrium® se ne preporučuje kod novorođenčadi, obzirom da nema dovoljno raspoloživih podataka o primeni leka u navedenoj starosnoj grupi.


Primena kod starijih osoba: Lek Tracrium® se kod starijih pacijenata može primeniti u standardnim dozama. Međutim, preporučuje se da inicijalna doza bude na donjoj granici opsega doza i da se primenjuje sporo.


Primena kod pacijenata sa smanjenom bubrežnom i/ili hepatičkom funkcijom: Lek Tracrium® se može primeniti u standardnim dozama pri svim nivoima renalne ili hepatičke funkcije, uključujući insuficijenciju terminalnog stadijuma.


Primena kod pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima: Kod pacijenata sa klinički značajnim kardiovaskularnim oboljenjem, inicijalnu dozu leka Tracrium® bi trebalo primeniti tokom intervala od 60 sekundi.


Primena kod pacijenata na odeljenju intenzivne nege (OIN): Nakon opcione primene inicijalne doze od 0,3 do 0,6 mg/kg leka Tracrium® u bolusu, lek Tracrium® se može koristiti za održavanje neuromuskularne blokade primenom kontinuiranom infuzijom brzine između 11 i 13 mikrograma/kg/min (0,65 do 0,78 mg/kg/čas). Među pacijentima može postojati velika razlika u opsegu potrebnih doza koje se vremenom mogu povećavati ili

smanjivati. Kod pojedinih pacijenata potrebne brzine primene mogu biti male kao 4,5 mikrograma/kg/min (0,27 mg/kg/čas) ili visoke kao 29,5 mikrograma/kg/min (1,77 mg/kg/čas).


Brzina spontanog oporavka od neuromuskularne blokade nakon infuzije leka Tracrium® kod pacijenata na OIN ne zavisi od trajanja primene leka.


Može se očekivati da se spontani oporavak do "voza od četiri odgovora" koji iznosi > 0,75 (odnos visine četvrte i prve kontrakcije u "vozu od četiri odgovora") javi za približno 60 minuta. U kliničkim ispitivanjima registrovan je opseg u trajanju od 32 do 108 minuta.


Praćenje: Kao što je slučaj sa svim lekovima koji se primenjuju u cilju postizanja neuromuskularne blokade, tokom primene leka Tracrium® se preporučuje praćenje neuromuskularne funkcije, kako bi se utvrdili


individualni zahtevi u pogledu doziranja.


Kontraindikacije


Primena leka Tracrium® je kontraindikovana kod pacijenata sa poznatom preosetljivošću na atrakurijum, cisatrakurijum ili benzensulfonsku kiselinu (videti Odeljak „Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka”).


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka

Mere opreza: Kao što je slučaj sa svim lekovima koji se primenjuju u cilju postizanja neuromuskularne blokade, primena leka Tracrium® dovodi do paralize respiratornih mišića, kao i ostalih skeletnih mišića, ali ne ispoljava dejstvo na svest. Lek Tracrium® bi trebalo primenjivati samo uz adekvatnu opštu anesteziju i samo od strane iskusnog anesteziologa ili pod njegovim strogim nadzorom, uz postojanje adekvatne opreme za endotrahealnu intubaciju i veštačku ventilaciju.


Tokom primene leka Tracrium® osetljivim pacijentima postoji mogućnost oslobađanja histamina. Savetuje se oprez prilikom primene leka Tracrium® kod pacijenata sa anamnezom koja ukazuje na povećanu osetljivost na dejstva histamina. Posebno, bronhospazam može da se javi kod pacijenata sa alergijom i astmom u anamnezi. Prijavljena je visoka učestalost ukrštene senzitivnosti (veće od 50%) između neromuskularnih blokatora. Stoga je potrebno, ukoliko je moguće, isključiti postojanje preosetljivosti na ostale neuromuskularne blokatore pre

primene atrakurijuma (videti Odeljak "Kontraindikacije"). Atrakurijum treba primeniti kod osetljivih pacijenata isključivo kada je neophodno. Potrebno je naknadno ispitati postojanje preosetljivosti na ostale neuromuskularne blokatore kod pacijenata kod kojih se javila reakcija preosetljivosti u uslovima opšte anestezije.


Kod pacijenata na OIN obolelih od astme, kojima se primenjuju visoke doze kortikosteroida i preparati za neuromuskularnu blokadu, neophodno je serijsko praćenje vrednosti kreatinin fosfata (cpk).


Pri primeni u preporučenom opsegu doza, lek Tracrium® ne ispoljava značajna dejstva na blokadu vagusa ili ganglioplegiju. Posledično, pri primeni u preporučenom opsegu doza lek Tracrium® ne ispoljava dejstva na srčanu frekvencu od kliničkog značaja, te neće delovati na bradikardiju izazvanu primenom mnogih anestetičkih sredstava, odnosno vagusnom stimulacijom tokom hirurških intervencija.


Kao što je slučaj sa drugim lekovima koji se primenjuju u cilju postizanja neuromuskularne blokade, kod pacijenata sa mijastenijom gravis i drugim oblicima neuromuskularnih oboljenja, može se očekivati povećana osetljivost na atrakurijum.


Kao što je slučaj sa drugim lekovima koji se primenjuju u cilju postizanja neuromuskularne blokade, teški poremećaji acido-bazne ravnoteže ili koncentracije serumskih elektrolita mogu povećati ili smanjiti osetljivost pacijenata na atrakurijum.


Kao i prilikom primene ostalih nedepolarišućih neuromuskularnih blokatora, hipofosfatemija može produžiti oporavak. Oporavak se može ubrzati korekcijom navedenog stanja.


Lek Tracrium® bi trebalo primenjivati tokom perioda od 60 sekundi kod pacijenata koji mogu biti neuobičajeno osetljivi na pad arterijskog krvnog pritiska, na primer pacijenti sa hipovolemijom.


Lek Tracrium® inaktiviše visoka vrednost pH, tako da se ne sme mešati u istom špricu sa tiopentalom ili drugim alkalnim sredstvom.


Ukoliko se za mesto primene leka odabere mala vena, nakon primene, lek Tracrium® bi trebalo isprati iz vene pomoću fiziološkog rastvora. Prilikom primene drugog anestetičkog sredstva sa lekom Tracrium® kroz istu trajno postavljenu iglu ili kanilu, važno je da se svaki lek ispere ubrizgavanjem adekvatne zapremine fiziološkog

rastvora. Atrakurijum besilat je hipotoničan i ne sme se primenjivati u okviru iste infuzione linije sa transfuzijom krvi.


Ispitivanja maligne hipertermije kod osetljivih životinja (svinje), kao i klinička ispitivanja kod pacijenata osetljivih na malignu hipotermiju, ukazuju da primena leka Tracrium® ne predstavlja triger mehanizam za nastanak navedenog sindroma.


Kao što je slučaj prilikom primene ostalih nedepolarišućih neuromuskularnih blokatora, kod pacijenata koji imaju opekotine se može razviti rezistencija. Kod navedenih pacijenata može biti potrebna primena viših doza, u zavisnosti od vremena proteklog od nastanka opekotine, kao i od njenog obima.


Pacijenti odeljenja za intenzivnu negu (OIN): Primena Laudanozina (kao metabolita atrakurijuma) kod eksperimentalnih životinja u velikim dozama, bila je udružena sa pojavom prolazne hipotenzije i, kod pojedinih životinjskih vrsta, sa ekscitatornim cerebralnim dejstvima. Iako je zapažena pojava konvulzija kod pacijenata na OIN kojima je primenjen atrakurijum, uzročna veza sa laudanozinom nije ustanovljena (videti Odeljak "Neželjena dejstva").


Karcinogenost: Nisu sprovođena ispitivanja karcinogenosti.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Neuromuskularna blokada koja nastaje nakon primene leka Tracrium® se može pojačati istovremenom primenom inhalatornih anestetika kao što su halotan, izofluran i enfluran.


Kao što je slučaj prilikom primene ostalih nedepolarišućih sredstava za neuromuskularnu blokadu, stepen i/ili trajanje nedepolarišuće neuromuskularne blokade se može povećati kao posledica interakcije sa: antibioticima, uključujući aminoglikozide, polimiksine, spektinomicin, tetracikline, linkomicin i klindamicin; antiaritmičkim preparatima, propranololom, blokatorima kalcijumskih kanala, lignokainom, prokainamidom i kinidinom; diureticima: furosemidom i moguće manitolom, tiazidnim diureticima i acetazolamidom; magnezijum sulfatom, ketaminom, solima litijuma, ganglijskim blokatorima, trimetafanom, heksametonijumom.


Retko, izvesni lekovi mogu pogoršati ili demaskirati latentnu mijasteniju gravis ili izazvati mijastenični sindrom; povećana senzitivnost na lek Tracrium® leži u osnovi navedene reakcije. Navedeni lekovi uključuju različite antibiotike, beta-blokatore (propranolol, oksprenolol), antiaritmike (prokainamid, kinidin), antireumatike (hlorohin, D-penicilamin), trimetafan, hlorpromazin, steroide, fenitoin i litijum. Verovatno je da će nastanak

nedepolarišuće neuromuskularne blokade biti odložen, a trajanje blokade skraćeno kod pacijenata koji dugoročno primaju antikonvulzivnu terapiju.


Kombinovana primena nedepolarišućih sredstava za neuromuskularnu blokadu zajedno sa lekom Tracrium® može prouzrokovati nastanak neuromuskularne blokade većeg stepena, od očekivanog pri primeni ekvipotentne ukupne doze leka Tracrium®. Bilo koje sinergističko dejstvo može varirati pri primeni različitih kombinacija lekova.


Depolarišuće mišićne relaksanse, kao što je suksametonijum hlorid, ne bi trebalo primenjivati u cilju produženja dejstava neuromuskularne blokade izazvane nedepolarišućim blokatorima kao što je atrakurijum, jer navedeno može imati za posledicu produženu i kompleksnu blokadu, koju će biti teško poništiti primenom


antiholinesteraznih lekova.


Terapija antiholinesterazama, koja se često primenjuje u lečenju Alchajmerove bolesti, npr. donepezil, može skratiti trajanje i intenzitet neuromuskularne blokade izazvane primenom atrakurijuma.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Teratogenost: Ispitivanja na životinjama su pokazala da primena lek Tracrium® ne ispoljava značajna dejstva na fetalni razvoj.


Fertilitet: Nisu sprovođena ispitivanja fertiliteta.


Kao što je slučaj prilikom primene drugih sredstava za neuromuskularnu blokadu, lek Tracrium® bi u trudnoći trebalo primenjivati samo ukoliko potencijalna korist primene leka za majku prevazilazi potencijalne rizike po plod.


Lek Tracrium® je podesan za održavanje mišićne relaksacije u toku Carskog reza, obzirom da ne prolazi placentu u klinički značajnim količinama, prilikom primene u preporučenim dozama. Nije poznato da li se lek Tracrium® izlučuje u humano mleko.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Dalje navedena mera predostrožnosti nije relevantna za primenu atrakurijuma. Atrakurijum se uvek primenjuje u kombinaciji sa opštim anestetikom i stoga se u realizaciji pomenutih aktivnosti primenjuju uobičajene mere predostrožnosti, propisane nakon opšte anestezije.


Neželjena dejstva


Najčešće prijavljena neželjena dejstva tokom terapije su blaga i prolazna hipotenzija i crvenilo kože , što je pripisivano oslobađanju histamina. Veoma retko, prijavljena je pojava teških anafilaktoidnih ili anafilaktičkih reakcija kod pacijenata kojima je primenjen lek Tracrium® u kombinovanoj terapiji sa jednim ili više anestetičkih sredstava.

Neželjena dejstva su rangirana prema organskom sistemu i učestalosti javljanja na sledeći način: veoma česta (>1/10), česta (≥1/100 i <1/10), povremena (≥1/1000 i <1/100), retka (≥1/10.000 i <1/1000) i veoma retka (<1/10.000).


Veoma česta, česta i povremena neželjena dejstva određena su na osnovu podataka iz kliničkih ispitivanja. Retka i veoma retka neželjena dejstva generalno potiču od spontanih prijavljivanja. Učestalost klasifikovana kao

„nepoznato“ odnosi se na one reakcije čija se frekvencija ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka.


Podaci iz kliničkih ispitivanja


Vaskularni poremećaji:

Često: hipotenzija (blaga, prolazna), crvenilo kože. Navedena neželjena dejstva pripisuju se oslobađanju histamina.


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji:

Povremeno: bronhospazam. Navedeno neželjeno dejstvo pripisuju se oslobađanju histamina.


Podaci dobijeni iz postmarketinškog praćenja:


Imunološki poremećaji:

Veoma retko: anafilaktička reakcija, anafilaktoidna reakcija uključujući šok, cirkulatornu insuficijenciju i srčani zastoj.

Veoma retko, prijavljena je pojava teških anafilaktoidnih ili anafilaktičkih reakcija kod pacijenata kojima je primenjen lek Tracrium® u kombinovanoj terapiji sa jednim ili više anestetičkih sredstava.


Poremećaji nervnog sistema: Nepoznato: konvulzije

Postoje retki izveštaji o konvulzijama kod pacijenata na OIN koji su primali atrakurijum istovremeno sa nekoliko drugih sredstava. Navedeni pacijenti su obično imali jedno ili više medicinskih stanja koja su predstavljala predisponirajući faktor za nastanak konvulzija (npr. kranijalna trauma, cerebralni edem, virusni encefalitis, hipoksička encefalopatija, uremija). Uzročna veza sa laudanozinom nije utvrđena. U okviru kliničkih ispitivanja, izgleda da nema korelacije između koncentracije laudanozina u plazmi i pojave konvulzija.


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva: Retko: urtikarija


Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva:

Nepoznato: miopatija, mišićna slabost

Postoje izveštaji o mišićnoj slabosti i/ili miopatiji nakon produžene primene mišićnih relaksanasa kod teško obolelih pacijenata na OIN. Kod najvećeg broja pacijenata su istovremeno primenjeni kortikosteroidi. Navedene manifestacije su retko zapažene u vezi sa primenom leka Tracrium®. Uzročna povezanost nije ustanovljena.


Predoziranje

Produžena paraliza mišića kao i njene posledice predstavljaju glavne znake predoziranja.


Lečenje: Najveći značaj ima održavanje prohodnosti vazdušnih puteva uz asistiranu ventilaciju pod pozitivnim pritiskom, sve dok spontano disanje nije adekvatno. Biće potrebna potpuna sedacija pošto je svest očuvana. Nakon pojave znakova spontanog oporavka, oporavak se može ubrzati primenom antiholinesteraznih sredstava zajedno sa atropinom ili glikopirolatom.


FARMAKOLOŠKI PODACI

Farmakodinamski podaci

Atrakurijum je visoko selektivan, kompetitivni (nedepolarišući) preparat za neuromuskularnu blokadu, srednjeg trajanja dejstva. Nedepolarišuća sredstva antagonizuju neurotransmitersko dejstvo acetilholina vezivanjem za receptorska mesta na motornoj ploči. Atrakurijum se može primenjivati tokom širokog opsega hirurških intervencija, kao i u cilju olakšavanja kontrolisane ventilacije.


Farmakokinetički podaci

Farmakokinetika atrakurijuma kod ljudi je linearna u opsegu doza od 0,3 do 0,6 mg/kg. Poluživot eliminacije iznosi približno 20 minuta i volumen distribucije je 0,16 l/kg. 82% atrakurijuma se vezuje za proteine plazme.


Atrakurijum se spontano razgrađuje, uglavnom putem neenzimskog procesa dekompozicije (Hofmannova eliminacija) koji se realizuje pri pH vrednosti plazme i na telesnoj temperaturi, pri čemu nastaju inaktivni produkti razgradnje. Degradacija se takođe realizuje putem estarske hidrolize, koju katalizuju nespecifične esteraze. Eliminacija atrakurijuma ne zavisi od funkcije bubrega ili jetre.


Glavni proizvodi razgradnje su laudanozin i jedan monokvaternerni alkohol, koji ne poseduju aktivnost u smislu neuromuskularne blokade. Monokvaternerni alkohol se spontano razlaže Hofmannovom eliminacijom i izlučuje se putem bubrega. Laudanozin se izlučuje putem bubrega i metaboliše se u jetri. Poluživot laudanozina varira od 3 do 6 časova kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega i jetre. U slučaju bubrežne insuficijencije on iznosi oko 15 časova, a oko 40 časova kod bubrežne i hepatičke insuficijencije. Maksimalne vrednosti laudanozina u plazmi su najveće kod pacijenata kod kojih ne postoji funkcija bubrega ili jetre i u proseku iznose 4 mikrograma/ml, uz variranje širokog opsega.


Koncentracija metabolita je veća kod pacijenata na OIN sa poremećajem funkcije bubrega i/ili jetre (Videti Odeljak "Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka"). Navedeni metaboliti ne doprinose neuromuskularnoj blokadi.


Pretklinički podaci o bezbednosti leka


Nema pretkliničkih podataka o bezbednosti primene leka, koja bi bila od značaja za lekara koji propisuje lek, a koji nisu već obuhvaćeni sadržajem ostalih odeljaka Sažetka karakteristika leka.


Inkompatibilnost


Nije primenljivo.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines