FISKocr

Alvofen


UPUTSTVO ZA LEK


Alvofen®, kapsula, meka, 400 mg

Pakovanje: blister, 1 x 20 kapsula, mekih


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Alvofen®, 400 mg, kapsula, meka ibuprofen


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alvofen i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvofen

 3. Kako se upotrebljava lek Alvofen

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alvofen

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVOFEN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Alvofen sadrži ibuprofen koji pripada grupi lekova sa analgetskim i antiinflamatornim svojstvima.


  Koristi se za oslobađanje od bola i inflamacije u zapaljenskim stanjima kao što je osteoartritis, reumatoidni artritis (uključujući juvenilni reumatoidni artritis ili Stil-ovu bolest), artritis kičme (ankilozni spondilitis), otečene zglobove (artropatije), smrznuto rame (kapsulitis, ukočenost i bolovi u ramenu), zapaljenje omotača zgloba (bursitis), zapaljenje tetiva (tendinitis), zapaljenje tetivnog omotača (tenosinovitis), bolovi u donjem delu leđa, kod povreda mekog tkiva kao što su uganuća ili istegnuća.


  Lek Alvofen se može koristiti za lečenje bolnih stanja sa blagim do umerenim bolovima kao što su zubobolja, bol nakon operacije, bolne menstruacije (krvarenje kod žena) i glavobolje, uključujući migrenu.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVOFEN


  Ukoliko niste sigurni da li se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se lekaru pre uzimanja leka.


  Lek Alvofen ne smete koristiti:  Uzimanje leka Alvofen sa hranom ili pićima


  Lek Alvofen uvek uzimajte kako Vam je rekao lekar.

  Lek Alvofen popijte sa čašom vode uz jelo ili posle jela. Alvofen kapsule treba progutati cele, neoštećene i nezgnječene, bez žvakanja i sisanja kako bi se izbegla iritacija i osećaj neprijatnosti u


  grlu.


  Primena leka Alvofen u periodu trudnoće i dojenja


  Lek Alvofen treba izbegavati u periodu trudnoće i dojenja.


  Lek Alvofen ne treba koristiti u trećem trimestru trudnoće, a u prvih šest meseci trudnoće koristiti ga prema savetu Vašeg lekara.


  Uticaj leka Alvofen na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Lek Alvofen može izazvati vrtoglavicu, pospanost i zamor. U slučaju da lek Alvofen ima ovakvo dejstvo na Vas, nemojte upravljati motornim vozilom niti rukovati mašinama dok ste na terapiji.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Alvofen


  Alvofen kapsule, meke sadrže pomoćnu supstancu sorbitol. U slučaju netolerancije na neke od šećera obratite se Vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALVOFEN


  Odrasli

  Vaš lekar će odrediti kada, kako i koliko dugo treba da uzimate lek Alvofen. Uobičajena doza je 600- 1800 mg na dan podeljena u nekoliko doza. U zavisnosti od Vašeg stanja, lekar može povećati dozu, ali tako da ukupna doza u toku dana ne pređe 2400 mg.


  Deca

  Dnevna doza leka Alvofen je 20 mg po kilogramu telesne mase deteta, podeljeno u više doza.

  U terapiji juvenilnog reumatoidnog artritisa može se primeniti do 40 mg/kg telesne mase u podeljenim dozama.

  Lek Alvofen nije pogodan za primenu kod dece mlađe od 12 godina, već treba primenjivati druge dostupne lekove koji sadrži ibuprofen u odgovarajućem farmaceutskom obliku.


  Ako ste uzeli više leka Alvofen nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Alvofen nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili idite do odeljenja hitne medicinske pomoći u najbližoj bolnici. Obavezno ponesite pakovanje ovog leka.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Alvofen


  Ukoliko zaboravite da popijete lek, uzmite ga čim se setite ili jednostavno propustite ukoliko se približava predviđeno vreme za sledeću dozu.

  Nikada ne uzimajte duplu dozu leka da biste nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Alvofen


  Ukoliko se Vaše tegobe normalizuju, možete prestati sa uzimanjem leka.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Alvofen može imati neželjena dejstva. Pojava neželjenih reakcija se može smanjiti ukoliko se koristi najmanja doza leka u što kraćem vremenskom periodu.


  Ako tokom primene leka Alvofen primetite sledeće rekacije, odmah prestanite sa upotrebom leka i potražite hitnu medicinsku pomoć:

 5. KAKO ČUVATI LEK ALVOFEN


  Rok upotrebe 3 godine. Čuvanje

  Lek čuvati na temperaturi do 30°C.


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju! Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alvofen


Aktivna supstanca: ibuprofen.

Jedna kapsula, meka sadrži 400 mg ibuprofena.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav leka: makrogol 400; sorbitanmonooleat (Sorbitan 80); povidon (PVPK-30); kalijum-hidroksid; voda, prečišćena; kapsula, meka; mastilo, crno.


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav kapsule, meke: želatin; makrogol 400; sorbitol, tečni 70%; voda, prečišćena; trigliceridi srednjeg lanca (Miglyol 812).


Pomoćne supstance koje ulaze u sastav mastila: šelak; izopropanol; gvožđe(III)-oksid, crni; N- butanol; propilenglikol; amonijum-hidroksid.


Kako izgleda lek Alvofen i sadržaj pakovanja


Meka, želatinska kapsula pravilnog ovalnog oblika, koja sadrži bezbojnu do bledo žutu prozirnu tečnost, i na kojoj je crnom bojom odštampan broj “125”.


U kartonskoj kutiji se nalaze 1 blistera sa po 20 kapsula, mekih, ukupno 20 kapsula, mekih i uputstvo


za lek.


Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Proizvođač


Alvogen Pharma d.o.o., Pašnjačka bb, Barice, Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2077-12-001 od 19.09.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z