Moozeeck

Zmax


UPUTSTVO ZA LEK


Zmax®

granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju, 2g

Pakovanje: bočica, 1 x 60 ml


Proizvođač: Pfizer Pharmaceuticals LLC


Adresa: KM 1.9 Road 689 Vega Baja, 00693 Portoriko


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation - Predstavništvo Beograd


Adresa: Trešnjinog cveta 1/VI, 11070 Novi Beograd


Zmax® granule sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju, 2g azitromicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zmax i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zmax

 3. Kako se upotrebljava lek Zmax

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zmax

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZMAX I ČEMU JE NAMENJEN


  Zmax pripada grupi lekova koji su poznati kao makrolidni antibiotici. Ovi lekovi se koriste za lečenje velikog broja bakterijskih infekcija.


  Lek Zmax deluje tako što sprečava rast bakterija koje izazivaju infekciju. Lek Zmax deluje isključivo protiv bakterija. Ne deluje protiv virusnih infekcija, kao što su obična prehlada ili grip.


  Ne zahtevaju sve infekcije primenu antibiotika. Nepotrebna upotreba antibiotika prouzrokuje pojavu otpornih bakterija. U slučaju respiratorne infekcije (infekcija disajnih puteva) uvek konsultujte Vašeg lekara da li postoji potreba za primenom antibiotika.


  Lek Zmax je namenjen za odrasle osobe (starije od 18 godina).


  Koja oboljenja se leče sa lekom Zmax?


  Lek ZMAX se koristi za lečenje blagih do umerenih oboljenja izazvanih osetljivim sojevima bakterija, i to:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZMAX


  Lek Zmax ne smete koristiti:


  Ako ste preosetljivi (alergični) na azitromicin ili na bilo koji makrolidni ili ketolidni antibiotik (uključujući eritromicin ili klaritromicin) ili na bilo koji drugi sastojak leka Zmax. Alergijska reakcija može da izazove osip na koži ili sviranje u grudima (šištanje).


  Kada uzimate lek Zmax, posebno vodite računa:


  Molimo Vas recite Vašem lekaru pre nego što počnete da uzimate ovaj lek:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZMAX


Uvek koristite lek Zmax tačno kao što Vam je rekao Vaš lekar. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


Pacijenti koji imaju probleme sa jetrom ili bubrezima: Ako imate probleme sa jetrom ili bubrezima treba da o tome obavestite Vašeg lekara jer će Vaš lekar morati da prilagodi dozu leka.


Zmax obezbeđuje potpunu terapiju samo jednom dozom, tako da se ovaj lek uzima samo jedanput. Lek Zmax uzimajte na prazan želudac (najmanje 1 sat pre ili 2 sata posle jela).

Vaš farmaceut može za Vas da pripremi suspenziju koju ćete popiti. Ukoliko Vam suspenzija nije pripremljena to možete uraditi na sledeći način:


 1. Otvorite bočicu tako što ćete pritisnuti poklopac na dole i okrenuti ga u pravcu suprotnom od kretanja kazaljki na satu.

 2. Pažljivo dodajte vodu u bočicu do granične linije (debela crna linija između dve tanje linije) na etiketi na bočici.

 3. Zatvorite bočicu i dobro promućkajte (oko 30 sekundi).

 4. Otvorite bočicu kako je navedeno u tački 1. i popijte celokupan sadržaj. Pripremljenu suspenziju iskoristite u roku od 12 časova nakon rastvaranja.

Ako ste uzeli više leka Zmax nego što je trebalo


Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Zmax nego što bi trebalo ili je došlo do slučajnog unosa leka Zmax, odmah obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta!


Ako ste zaboravili da uzmete lek Zmax


Nije primenljivo. Lek Zmax je namenjen za jednokratnu upotrebu.


Ako naglo prestanete da uzimate lek Zmax


Lek Zmax se uzima samo jedanput.


 1. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Poput svih drugih lekova, lek Zmax može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona ne javljaju kod svakoga.


  Odmah obavestite Vašeg lekara ukoliko se kod Vas pojave sledeća neželjena dejstva posle primene ovog leka pošto ova navedena neželjena dejstva mogu biti ozbiljna:


  Ukoliko povratite u roku od 5 minuta od kada ste uzeli lek, kontaktirajte Vašeg lekara pošto može biti potrebno da uzmete dodatnu dozu.


  Ako neko od ovih neželjenih dejstava postane ozbiljno, ili ako primetite neko neželjeno dejstvo koje se ne nalazi u ovom Uputstvu, molimo vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


 2. KAKO ČUVATI LEK ZMAX


  Rok upotrebe


  Tri (3) godine.

  Rok upotrebe posle rastvaranja 12 sati, na temperaturi do 25 °C.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Datum isteka roka upotrebe se odnosi na poslednji dan u mesecu.


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Čuvati na temperaturi do 30 °C. Bočicu čuvati čvrsto zatvorenu do upotrebe.

  Pripremljenu suspenziju čuvati na temperaturi do 25 °C i popiti u roku od 12 časova nakon rastvaranja. Lek Zmax se ne sme se koristiti ako primetite promenu boje suspenzije.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 3. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zmax


Aktivna supstanca: Jedna bočica sadrži 2 g azitromicina (u obliku azitromicin, dihidrata).

Pomoćne supstance: gliceroldibehenat, poloksameri, saharoza, natrijum-fosfat, bezvodni, magnezijum- hidroksid, hidroksipropilceluloza, ksantan guma, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, titan-dioksid (E171), aroma višnje (br. 11929), aroma banane (br. 15223).


Kako izgleda lek Zmax i sadržaj pakovanja


Lek Zmax je u obliku belih ili skoro belih granula sa produženim oslobađanjem za oralnu suspenziju.

Kada se granule pomešaju sa vodom dobije se suspenzija, tj. bela tečnost sa ukusom voća, a u ustima se ponekad mogu osetiti zrnca.


Složiva kartonska kutija sa jednom bočicom sa 2 g azitromicina (u obliku azitromicin, dihidrata) i Uputstvom za lek.

Bočica je od polietilena visoke gustine (HDPE) sa bezbednosnim zatvaranjem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P.Corporation - Predstavništvo Beograd,Trešnjinog cveta 1/VI, 11070 Novi Beograd

Proizvođač: Pfizer Pharmaceuticals LLC, KM 1.9 Road 689 Vega Baja, 00693 Portoriko


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-3396-12-001 od 25.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z