FISKocr

APAZOL


UPUTSTVO ZA LEK


APAZOL,gastrorezistentnatableta,20mg,2x14kom


Proizvođač: Farmal d.d.


Adresa: Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska


Podnosilac zahteva: DE-TA-P d.o.o


Adresa: Radnička 73, Valjevo


APAZOL, 20 mg, gastrorezistentna tableta INN: pantoprazol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek APAZOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek APAZOL

 3. Kako se upotrebljava lek APAZOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek APAZOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK APAZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Apazol spada u grupu lekova koja se zove inhibitori protonske pumpe i deluje tako što smanjuje stvaranje želudačne kiseline. Primenjuje se u terapiji oboljenja želuca i tankog creva povezanih sa poremećajem stvaranja želudačne kiseline.


  Lek Apazolod20mgseprimenjuje:


  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK APAZOL

  Lek APAZOL ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK APAZOL


  Lek Apazol od 20 mg uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle i decu stariju od 12 godina.


  Načinprimene

  Progutajte celu tabletu leka Apazol od 20 mg (nemojte žvakati niti lomiti tabletu) sa malo vode, 1 sat pre obroka. Osim ako lekar ne propiše drugačije, uobičajena doza je:

  Odrasli i adolescenti od 12 godina i stariji Terapijablagihrefluksnihoboljenja ipratećihsimptoma(npr.gorušica,regurgitacijaželudačnekiseline,bolpri gutanju)

  Jedna tableta leka Apazol od 20 mg na dan.

  Generalno, izlečenje se postiže za 2 do 4 nedelje. Za potpuno izlečenje refluksnog ezofagitisa potrebna je terapijska kura od 4 nedelje. Ako to nije dovoljno, oporavak će se postići produženjem terapije na još četiri nedelje.

  Ako se simptomi ponovo jave, mogu se lečiti, nakon konsultacije sa Vašim lekarom, sa dozom od jedne tablete dnevno (20 mg pantoprazola) kada god se jave.


  Dugotrajnaterapijaiprevencija protivponovnogjavljanja refluksnogezofagitisa

  Kod dugotrajne terapije, odrasli bi trebalo da uzimaju 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola). U slučaju rekurentnog (ponovo javljenog) refluksnog ezofagitisa, doza se može povećati na 2 tablete dnevno (40 mg pantoprazola). Kada se jednom postigne izlečenje, možete ponovo smanjiti dozu na 1 tabletu dnevno (20 mg pantoprazola).


  Odrasli Prevencijanastankačiranaželucuidvanaestopalačnomcrevukodpacijenatakojisunastalnojterapijilekovima protivbolova(neselektivninesteroidniantiinflamatornilekovi-NSAIL)

  1 tableta dnevno (20 mg pantoprazola).


  Pacijenti sa teškim oštećenjem jetre

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom koji će odlučiti da li Vam je potrebno smanjenje doze leka. Po pravilu, ovi pacijenti ne bi trebalo da uzimaju više od 1 tablete dnevno (20 mg pantoprazola).


  Stariji pacijenti i pacijenti sa oštećenjem funkcije bubrega

  Ako pripadate ovoj grupi pacijenata, posavetujte se sa lekarom. Međutim, obično nije potrebno prilagođavanje

  ili promena doze leka.


  Deca mlađa od 12 godina

  Ovaj lek se ne preporučuje kod dece mlađe od 12 godina.


  Ako ste uzeli više leka APAZOL nego što je trebalo


  Nema poznatih simptoma predoziranja. Međutim, ako ste uzeli veću dozu leka nego što je trebalo, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek APAZOL


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu. Nastavite da uzimate propisanu dozu prema utvrđenom rasporedu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek APAZOL


  Uvek se posavetujte sa lekarom pre nego što sami prekinete sa terapijom ovim lekom ili završite sa terapijom pre nego što bi trebalo.


  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Apazol 20 mg , kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Procena neželjenih dejstava je zasnovana na sledećim informacijama o učestalosti: Veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek): Česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)

  Povremena neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek) Retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)

  Veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek)


  Ako se kod Vas jave neka od sledećih neželjenih dejstava, prestanite sa uzimanjem leka i odmah obavestite lekara ili idite do najbliže bolnice:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK APAZOL


  Rok upotrebe

  3 godine


  Čuvanje


  Čuvati van domašaja deca!

  Čuvati na temperaturi do 30C.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek APAZOL


1 tableta sadrži 20 mg pantoprazola u obliku pantoprazol-natrijum seskvihidrata.


Pomoćne supstance:

Manitol, krospovidon, natrijum-karbonat, hidroksipropilceluloza, kalcijum-stearat, hipromeloza, titan-dioksid (E171), gvožđe(III)oksid, žuti (E172), propilenglikol, metakrilatna kiselina/etakrilat kopolimer1:1, 30%-tni raspršivač, trietilcitrat, talk


Kako izgleda lek APAZOL i sadržaj pakovanja

Ovalne, bikonveksne gastrorezistentne tablete, žute boje, sa ravnim površinama na obe strane.


28 (2x14) tableta u (OPA/Al/PVC//Al) blisteru.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole

DE-TA-P d.o.o, Radnička 73, Valjevo, Srbija


Proizvođač

Farmal d.d., Branitelja domovinskog rata 8, Ludbreg, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2011

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.

Broj i datum dozvole:

515-01-6308-09-001 od 14.03.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z