Moozeeck

Losarin


UPUTSTVO ZA LEK


LOSARIN; film tableta; 25 mg

Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta,

blister, 2 x 14 film tableta,

blister, 3 x 10 film tableta,

blister, 2 x 15 film tableta

LOSARIN; film tableta; 50 mg; Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta,

blister, 2 x 14 film tableta,

blister, 3 x 10 film tableta,

blister, 2 x 15 film tableta

LOSARIN; film tableta; 100 mg; Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta,

blister, 2 x 14 film tableta,

blister, 3 x 10 film tableta,

blister, 2 x 15 film tableta


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o.

Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, /mesto proizvodnje

Adresa:

Kumanački put bb, Novi Bečej, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik


LOSARIN, 25 mg, film tableta LOSARIN, 50 mg, film tableta LOSARIN, 100mg, film tableta


INN: losartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Losarin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Losarin

 3. Kako se upotrebljava lek Losarin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Losarin

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LOSARIN I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Losarin sadrži aktivnu supstancu losartan, koja pripada grupi lekova koji se zovu antagonisti angiotenzin II receptora. Angiotenzin II je supstanca koja nastaje u telu i koja se vezuje za receptore u krvnim sudovima izazivajući njihovo suženje. To dovodi do povećanja krvnog pritiska. Losarin sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, uzrokujući opuštanje (širenje) krvnih sudova i snižavanje krvnog pritiska. Losarin usporava smanjenje funkcije bubrega kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i diabetesom tip 2.

  Namenjen je lečenju povišenog krvnog pritiska i sprečavanju komplikacija ovog stanja, kao što su moždani udar

  i bubrežna bolest. Losarin se primenjuje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LOSARIN


  Lek Losarin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LOSARIN


  Lek Losarin uzimajte uvek tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Losarin, kao i svi drugi lekovi, može da prouzrokuje neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata.


  Odmah prestanite sa uzimanjem leka Losarin i idite kod lekara, ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:


 5. KAKO ČUVATI LEK LOSARIN


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg

  dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljen lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Losarin


Losarin, 25 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 25,00 mg losartan-kalijuma.


Losarin, 50 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 50,00 mg losartan-kalijuma.


Losarin, 100 mg, film tableta:

1 film tableta sadrži 100,00 mg losartan-kalijuma.

Pomoćne supstance Jezgro tablete:


Kako izgleda lek Losarin i sadržaj pakovanja


Losarin, 25 mg, film tableta:

Bele do skoro bele, ovalne, bikonveksne film tablete na jednoj strani sa utisnutom oznakom “I”, a na drugoj strani sa utisnutom podeonom crtom i oznakom “5” na jednoj polovini tablete.


Film tableta može da se deli duž podeone crte na dva jednaka dela.


Losarin, 50 mg, film tableta:

Bele do skoro bele, ovalne, bikonveksne film tablete na jednoj strani sa utisnutom oznakom “I”, a na drugoj strani sa utisnutom podeonom crtom i oznakom “6” na jednoj polovini tablete.


Film tableta može da se deli duž podeone crte na dva jednaka dela.


Losarin, 100 mg, film tableta:

Bele do skoro bele, film tablete u obliku suze na jednoj strani sa utisnutom oznakom “H”, a na drugoj strani sa oznakom “145”.


Losarin, 25 mg, film tableta:

Četiri blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 7 film tableta od 25 mg u kartonskoj kutiji. Dva blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 14 film tableta od 25 mg u kartonskoj kutiji. Tri blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 10 film tableta od 25 mg u kartonskoj kutiji. Dva blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 15 film tableta od 25 mg u kartonskoj kutiji.


Losarin, 50 mg, film tableta:

Četiri blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 7 film tableta od 50 mg u kartonskoj kutiji. Dva blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 14 film tableta od 50 mg u kartonskoj kutiji. Tri blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 10 film tableta od 50 mg u kartonskoj kutiji. Dva blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 15 film tableta od 50 mg u kartonskoj kutiji.


Losarin, 100 mg, film tableta:

Četiri blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 7 film tableta od 100 mg u kartonskoj kutiji. Dva blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 14 film tableta od 100 mg u kartonskoj kutiji. Tri blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 10 film tableta od 100 mg u kartonskoj kutiji. Dva blistera (PVC/PE/PVDC-Aluminijumski blister) sa 15 film tableta od 100 mg u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad; Rumenačka 1/I;

21 000 Novi Sad;

Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jul, 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept


Broj i datum dozvole:


LOSARIN; film tableta; 25 mg, blister, 4 x 7 film tableta: 515-01-8319-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 25 mg, blister, 2 x 14 film tableta: 515-01-8320-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 25 mg, blister, 3 x 10 film tableta: 515-01-8321-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 25 mg, blister, 2 x 15 film tableta: 515-01-8322-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 50 mg, blister, 4 x 7 film tableta: 515-01-8323-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 50 mg, blister, 2 x 14 film tableta: 515-01-8324-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 50 mg, blister, 3 x 10 film tableta: 515-01-8325-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 50 mg, blister, 2 x 15 film tableta: 515-01-8326-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 100 mg, blister, 4 x 7 film tableta: 515-01-8327-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 100 mg blister, 2 x 14 film tableta: 515-01-8328-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 100 mg blister, 3 x 10 film tableta: 515-01-8329-11-001 od 10.09.2012.

LOSARIN; film tableta; 100 mg blister, 2 x 15 film tableta: 515-01-8330-11-001 od 10.09.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z