FISKocr

Oftalmol


UPUTSTVO ZA LEK


Oftalmol®, kapi za oči, suspenzija, 5 mg/ml

Pakovanje: 1 x 5 ml


Proizvođač: Hemomont d.o.o

Adresa: Ilije Plamenca bb, Podgorica, Republika Crna Gora Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., Vršac, Republika Srbija


Oftalmol®, kapi za oči, suspenzija, 5 mg/ml INN: prednizolon


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i

Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Oftalmol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Oftalmol

 3. Kako se upotrebljava lek Oftalmol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Oftalmol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK OFTALMOL I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Oftalmol pripada grupi lekova pod nazivom steroidni antiinflamatorni lekovi.

  Koristi se za kratkotrajno lečenje zapaljenja oka koja reaguju na steroidnu terapiju, kod odraslih pacijenata, nakon isključivanja bakterijskih, virusnih i gljivičnih infekcija.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK OFTALMOL


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek OFTALMOL ne smete koristiti ukoliko:  Primena drugih lekova


  Obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Primena leka OFTALMOL u periodu trudnoće i dojenja


  Pre primene leka obavestite Vašeg lekara ukoliko ste trudni, mislite da ste trudni ili dojite jer steroidi mogu štetno delovati na Vaš plod.


  Lek Oftalmol treba s oprezom primenjivati u trudnoći samo ukoliko očekivana korist prevazilazi potencijalni rizik po plod. Primena leka Oftalmol se ne preporučuje u periodu dojenja.

  Ukoliko imate neka pitanja, obratite se Vašem lekaru.


  Uticaj leka OFTALMOL na upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama


  Pri primeni ovog leka može doći do prolaznog zamućenja vida. U tom slučaju, upravljanje motornim vozilom i rukovanje mašinama treba izbegavati do potpune normalizacije vida.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka OFTALMOL


  Ovaj preparat sadrži benzalkonijum-hlorid koji može izazvati iritaciju oka. Izbegavati kontakt sa mekim kontaktnim sočivima. Kontaktna sočiva treba skinuti pre svake upotrebe leka i vratiti ih najranije nakon 15 minuta. Poznato je da benzalkonijum hlorid menja boju mekih kontaktnih sočiva.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK OFTALMOL


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam Vaš lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Oftalmol suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Uobičajeno diziranje je 1-2 kapi u inficirano oko, 2 do 4 puta na dan. Vaš lekar Vam može propisati i češće doziranje kapi, na svaki sat tokom prva dva dana lečenja.  Ukoliko koristite lek Oftalmol više od 10 dana, Vaš lekar može zahtevati pregled Vaših očiju, kako bi se uverio da lek adekvatno deluje i da primate odgovarajuću dozu.

  Vaš lekar će izvršiti pregled Vaših očiju zbog mogućeg nastanka:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Oftalmol, kao i drugi lekovi, može izazvati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Neželjena dejstva su rangirana prema učestalosti javljanja na: veoma česta neželjena dejstva (češće od 1 na 10

  pacijenata koji uzimaju lek), česta neželjena dejstva (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek), povremena

  neželjena dejstva (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek), retka neželjena dejstva (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek), veoma retka neželjena dejstva (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek) i neželjena dejstva nepoznate učestalosti (učestalost se ne može proceniti na osnovu dostupnih podataka).


  Javite se Vašem lekaru ukoliko osetite jak bol u oku ili primetite promene u vidu ulceracija (čira) na površini oka.


  Neželjena dejstva nepoznate učestalosti: preosetljivost, koprivnjača, glavobolja, povećanje očnog pritiska, katarakta, perforacija očne jabučice, gljivična infekcija oka, virusna infekcija oka, pečenje u oku, iritacija oka, zamućen vid/smetnje vida, širenje zenice, poremećaj ukusa, svrab, ospa.


  Sistemska neželjena dejstva: poremećaj funkcije nadbubrežne žlezde naročito kod novorođenčadi i male dece.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK OFTALMOL


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe: 2 godine.

  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja leka iznosi 8 dana. Čuvati na temperaturi do 25°C. Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na spoljnem pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek OFTALMOL


Aktivne supstance su:


1 ml suspenzije, kapi za oči sadrži: prednizolonacetat 5 mg


Pomoćne supstance su:


Kako izgleda lek OFTALMOL i sadržaj pakovanja


Suspenzija bele boje, jednoličnog izgleda. Tokom stajanja nastaje talog bele boje koji se lako resuspenduje blagim mućkanjem.

Bočica od bezbojnog stakla sa 5 ml rastvora koja je zatvorena gumenim zatvaračem preko koga se nalazi aluminijumska kapica. U posebnoj kesici nalazi se sterilna kapaljka sa zatvaračem koja služi za doziranje leka.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole

Hemofarm A.D, Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođač

Hemomont d.o.o., Ilije Plamenca bb, Podgorica, Republika Crna Gora


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno: April, 2013.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole: Oftalmol®, kapi za oči, suspenzija, 5 mg/ml: 515-01-7007-12-001 od 09.07.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org