FISKocr

Doxazin


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


DOXAZIN® tablete 2 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


DOXAZIN® tablete 4 mg

Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Jadran Galenski laboratorij d.d.


Adresa: Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska


Podnosilac zahteva: Jadran Galenski Laboratorij d.d., Predstavništvo Beograd Adresa: Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Doxazin® 2 mg, tablete Doxazin® 4 mg, tablete


INN: doksazosin


Važne informacije u vezi Vašeg leka:


-Doxazin® se koristi za terapiju visokog krvnog pritiska, ili simptoma uzrokovanih uvećanjem prostate kod muškaraca

-Ovaj lek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako imaju iste

simptome kao i Vi.

-Trebalo bi redovno da upotrebljavate Doxazin® kako bi imali maksimalnu korist od njega, čak i ako se dobro osećate.

-Većina ljudi nema ozbiljnih problema tokom primene leka Doxazin®, ali se neželjeni efekti mogu pojaviti- videti odeljak 4. Ako osetite oticanje lica, jezika ili dušnika, hitno se javite Vašem lekaru. Ako bilo koji od sporednih efekata postane ozbiljniji ili ako primetite neki

neželjeni efekat koji nije naveden u uputstvu, obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.

-Uzimanje drugih lekova može ponekad prouzrokovati probleme. Konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta pre upotrebe ovog ili bilo kog drugog leka.

-Ako ste trudni ili planirate da zatrudnite, ne uzimajte Doxazin® i obavestite o tome Vašeg

lekara.

Molimo Vas, pročitajte ostatak ovog uputstva. Ono sadrži druge važne informacije o sigurnoj i efikasnoj upotebi ovog leka, koje mogu biti izuzetno važne za Vas. Za bilo koje detaljnije pitanje, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Doxazin® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Doxazin®

 3. Kako se upotrebljava lek Doxazin®

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Doxazin®

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK DOXAZIN® I ČEMU JE NAMENJEN


  Doxazin® spada u grupu lekova koji se nazivaju alfa-blokatori. Primenjuje se za lečenje povišenog krvnog pritiska ili za simptome koje izaziva uvećana prostate kod muškaraca.


  Doxazin® se može primenjivati za terapiju visokog krvog pritiska (hipertenzije), jer opuštanjem krvnih sudova, omogućava lakši prolaz krvi kroz njih, što pomaže pri snižavanju krvnog pritiska.


  Kod pacijenata sa uvećanom prostatom, Doxazin® se koristi za lečenje slabog i/ili učestalog mokrenja. Ovo je uobičajena pojava kod pacijenata sa uvećanom prostatom. Doxazin® deluje tako što opušta mišiće koji se nalaze oko izlaza iz mokraćne bešike i prostate tako da urin lakše prolazi.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK DOXAZIN®

  Lek Doxazin® ne smete koristiti:


  -Ukoliko patite od nemogućnosti zadržavanja mokraće (ne osećate nagon za mokrenje), ili anurije (Vaš organizam ne proizvodi urin) sa ili bez bubrežnih problema.


  Kada uzimate lek Doxazin®, posebno vodite računa:


  Ispod navedeno predstavlja razloge zašto Doxazin® može biti neodgovarajući izbor leka za Vas:

  -Ukoliko ste u drugom stanju ili planirate da zatrudnite

  -Ukoliko imate neko oboljenje jetre

  -Ukoliko već uzimate neke lekove

  -Ukoliko imate neko oboljenje srca.


  Ukoliko se spremate za operaciju katarakte (zamagljenje očnog sočiva), pre operacije obavestite

  očnog lekara ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali Doxazin® tablete, kako bi se izbegle komplikacije u toku operacije koje Vaš lekar može srediti ukoliko je na vreme obavešten.

  Ukoliko se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas, posavetujte se sa Vašim lekarom pre upotrebe ovog leka. Na početku terapije Doxazin® tabletama, možete osetiti malaksalost ili vrtoglavicu uzrokovanu niskim pritiskom,

  kada ustajete iz sedećeg ili ležećeg položaja. Ako se osećate malaksalo ili imate vrtoglavicu treba da sednete ili

  legnete sve dok Vam ne bude bolje, kako biste izbegli mogućnost da padnete ili se povredite.


  Vaš doktor bi trebao da izmeri Vaš krvni pritisak na početku terapije kako bi smanjio mogućnost da do ovog efekta dodje.


  Uzimanje leka Doxazin® sa drugim lekovima


  Postoje lekovi koji mogu stupiti u interakciju sa Doxazin® tabletama:


  -Neki pacijenti koji su na terapiji alfa-blokatorima za tretman visokog krvnog pritiska ili uvećane prostate mogu osetiti vrtoglavicu ili nesvesticu, koja može nastati kao posledica niskog krvnog pritiska nakon naglog ustajanja iz sedećeg položaja. Neki pacijenti su iskusili ove simptome kad su koristili lekove za erektilnu disfunkciju- impotenciju (npr. sildenafil, tadalafil i vardenafil) u kombinaciji sa alfa-blokatorima. Da bi se smanjila mogućnost da do ovih simptoma dođe, treba da budete na ustaljenoj terapiji alfa-blokatorima pre nego što počnete da koristite lekove za erektilnu disfunkciju.


  -Doxazin® može sniziti Vaš krvni pritisak još više ako već koristite druge lekove za terapiju visokog krvnog pritiska, kao što su terazosin i prazosin.


  Trebalo bi da uvek obavestite Vašeg lekara ako uzimate ili ste nedavno uzeli neki drugi lek, čak i one bez recepta, zato što mogu stupiti u interakciju sa lekom Doxazin®.


  Uzimanje leka Doxazin® sa hranom ili pićima Doxazin® tablete možete uzimati pre ili posle jela. Primena leka Doxazin® u periodu trudnoće i dojenja

  Trudnoća

  Nije utvrđena bezbednost primene leka Doxazin® tokom trudnoće. Ako ste u drugom stanju ili nameravate da zatrudnite, konsultujte Vašeg lekara, a on će odlučiti da li je Doxazin® pogodan za Vas.


  Dojenje

  Ne smete da uzimate Doxazin® tablete ukoliko dojite bebu.


  Uticaj leka Doxazin® na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Obratite pažnju ukoliko vozite ili rukujete mašinama. Doxazin® tablete smanjuju sposobnost upravljanja motornim vozilima i rukovanja mašinama, posebno na početku lečenja. Mogu dovesti do malaksalosti i vrtoglavice. Ako se to dogodi, nemojte da upravljate motornim vozilima, ni da rukujete mašinama već se odmah obratite Vašem lekaru.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK DOXAZIN®


  Doxazin® tablete uzimajte uvek tačno prema savetu svog lekara. Ako imate nedoumica, obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  -Uobičajena dnevna doza Doxazin® je jedna tableta dnevno, uzeta kao pojedinačna dnevna doza.


  -Ako prvi put uzimate Doxazin® tablete, uobičajena doza je 1 mg dnevno. Vaš lekar, nakon par nedelja, može povećati ovu dozu na uobičajenih 2 mg ili 4 mg dnevno. U nekim slučajevima doza se može povećati na maksimalno 8 mg ako se koristi za terapiju uvećane prostate ili na maksimalno 16 mg ukoliko se leči visoki krvni pritisak.

  -Doxazin® tablete se mogu uzimati ujutru ili uveče

  -Doxazin® tablete uzimati ako je moguće uvek u isto vreme, sa malo vode.

  -Uzimajte Doxazin® kako Vam je Vaš doktor rekao ili pratite dane i strelice na foliji blistera.

  -Za sve nedoumice konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.

  -Veoma je važno da redovo uzimate tablete. One pomažu kontrolu Vašeg krvnog pritiska

  -Nemojte menjati dozu ili prekidati terapiju bez predhodne konsultacije sa Vašim lekarom.

  -Nemojte čekati da potrošite sve tablete pre nego što ponovo odete kod Vašeg lekara.


  Ako uzmete vise Doxazin® tableta nego što ste trebali:


  Veća doza od preporučene, uzeta odjednom može da Vam naškode. Može biti opasno ako uzmete nekoliko tableta istovremeno. Zato se odmah obratite Vašem lekaru ili pozovite hitnu pomoć.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Doxazin®


  Ukoliko ste zaboravili da uzmete lek, potpuno preskočite tu dozu. Nastavite sa uzimanjem sledeće doze leka u redovno vreme.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi lekovi i Doxazin® tablete mogu da izazovu neželjena dejstva mada se ona ne ispoljavaju kod svih.


  PRESTANITE da uzimate lek DOXAZIN® i odmah pozovite hitnu pomoć ako doživite bilo šta od navedenog:

 5. KAKO ČUVATI LEK DOXAZIN®


  Čuvati van domašaja dece! Čuvati na temperaturi do 30˚C. Čuvati u originalnom pakovanju.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti Doxazin® posle isteka roka upotrebe koji je označen na pakovanju. Datum isteka roka važnosti se odnosi na poslednji dan tog meseca.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Doxazin®


Aktivna supstanca:

1 tableta leka Doxazin® 2 mg sadrži 2,43 mg doksazosin-mezilata što odgovara 2 mg doksazosina. 1 tableta leka Doxazin® 4 mg sadrži 4,85 mg doksazosin-mezilata što odgovara 4 mg doksazosina.


Pomoćne supstance: celuloza, mikrokristalna; laktoza, bezvodna; natrijum-skrobglikolat (tip A); silicijum, koloidni, bezvodni; natrijum-laurilsulfat; magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Doxazin® i sadržaj pakovanja


Doxazin® tablete 2 mg: duguljaste tablete bele boje; na jednoj strani tablete je podeona crta između utisnutih oznaka "D" i "2"; dimenzije tableta su: 9 x 4.5mm.

Doxazin® tablete 4 mg: duguljaste tablete bele boje; na jednoj strani tablete je podeona crta između utisnutih oznaka "D" i "4"; dimenzije tableta su: 12 x 6mm.


Sadržaj pakovanja:


DOXAZIN® tablete 2 mg: 30 tableta u složivoj kartonskoj kutiji tri PVC/PVDC -Aluminijumska blistera sa po 10 tableta.

DOXAZIN® tablete 4 mg: 30 tableta u složivoj kartonskoj kutiji tri PVC/PVDC -Aluminijumska blistera sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

Jadran Galenski Laboratorij d.d., Predstavništvo Beograd,

Mirijevski bulevar 37a, 11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

Jadran Galenski Laboratorij d.d.,

Pulac bb, 51000 Rijeka, Hrvatska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Doxazin® 30x2 mg: 515-01-1226-10-001 od 26.12.2011.

Doxazin® 30x4 mg: 515-01-1227-10-001 od 26.12.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org