Apoteke Apoteke
endo
Apoteke

Tobramicin


UPUTSTVO ZA LEK


Tobramicin ,3 mg/mL, rastvor za infuziju, Pakovanje: boca, 10 x 80 mL Pakovanje: boca, 10 x 120 mL


Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: B.BRAUN MEDICAL SA


Adresa: Carretera de Terrassa 121 08191 RUBI (Barselona) ŠPANIJA


Podnosilac zahteva: B.BRAUN ADRIA RSRB d.o.o.


Adresa: Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd, Srbija


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Tobramicin, 3mg/mL, rastvor za infuziju


INN

tobramicin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Tobramicin i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Tobramicin

 3. Kako se upotrebljava lek Tobramicin

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Tobramicin Dodatne informacije


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


 1. ŠTA JE LEK TOBRAMICIN I ČEMU JE NAMENJEN

  Tobramicin pripada grupi lekova koji se zovu antibiotici, zapravo, oni se koriste u terapiji teških infekcija izazvanih bakterijama, koje mogu da se unište aktivnom supstancom leka Tobramicin.


  Možete da primate Tobramicin u terapiji sledećih bolesti:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK TOBRAMICIN


  Lek Tobramicin ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Tobramicin

  Tobramicin se primenjuje kapanjem direktno u venu (intravenska infuzija). Sadržaj jedne boce, poželjno je primeniti u toku 30 minuta, ali taj period primene leka može biti i do 60 minuta.

  Vaš doktor će odrediti odgovarajuću dozu za Vas. Obično se koriste sledeće doze:

  Doziranje kod pacijenata sa normalnom funkcijom


  Odrasli i adolescenti


  Teške infekcije

  3 mg/kg tobramicina po kg telesne mase (TM) na 24 sata, kao jedna dnevna doza ili podeljeno u jednake doze od 1 mg po kg TM svakih 8 sati.


  Infekcije koje ugrožavaju život


  Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


  Do 5 mg tobramicina po kg TM na 24 sata, kao jedna dnevna doza, ili podeljeno u jednake doze od 1,66 mg po kg TM, svakih 8 sati (ili 1,25 mg po kg TM svakih 6 sati). Doze bi trebalo smanjiti čim to bude klinički indikovano.


  Cistična fibroza

  Do 8 – 10 mg tobramicina po kg TM dnevno.


  Deca, odojčad i bebe starije od jedne nedelje:

  6 – 7,5 mg tobramicina po kg TM kao jedna dnevna doza, ili 2 – 2,5 mg po kg TM svakih 8 sati, ili 1,5 –1,9 mg po kg TM svakih 6 sati.


  Tobramicin se može dati u vidu jedne dnevne doze

  Ovo se ipak ne primenjuje kod pacijenata sa oslabljenim imunitetom, oštećenjem bubrega, cističnom fibrozom, vodom u stomaku, obimnim opekotinama (više od 20 % ), i u trudnoći.


  Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega

  Ako imate oštećenje funkcije bubrega nivo tobramicina u Vašoj krvi biće često i pažljivo praćen da bi se adekvatno podesile Vaše doze tobramicina. Vaš doktor zna kako da izračuna i podesi doze koje treba da primite.


  Akoste nahemodijalizi ili peritonealnoj dijalizi Vaša doza je pažljivo podešena u skladu sa nivoom tobramicina u Vašoj krvi.


  Ozbiljno gojazni pacijenti

  Kod ovih pacijenta doza se izračunava prema idealnoj telesnoj masi plus 40% od viška kilograma.


  Vreme terapije

  Uobičajeno trajanje terapije je 7 do 10 dana. Duže trajanje terapije može biti neophodno u slučaju ozbiljnih i komplikovanih infekcija. Vaša funkcija bubrega, sluh i ravnoteža biće praćeni.


  Ako ste uzeli više leka Tobramicin nego što je trebalo

  Predoziranje može da uzrokuje oštećenje bubrega i slušnog nerva ili blokadu mišićne funkcije (paraliza). U takvim slučajevima infuzija tobramicinom mora da se prekine. Izlučivanje tobramicina može da se ubrza dijalizom. Blokada mišićne funkcije može da se tretira primenom kalcijumovih soli. Mehanička ventilacija može biti neophodna kod paralize disanja.

  U slučaju da se razvije akutna alergijska rekcija primenjuju se hitne mere .


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja oko upotrebe ovog leka, pitajte Vašeg doktora.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Tobramicin, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeći termini se koriste da opišu učestalost neželjenih dejstava:


  Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


  “veoma česta” se javljaju kod više od 1 na 10 pacijenata koji su na terapiji

  “česta” se javljaju kod manje od 1 na 10 pacijenata ali više od 1 na 100 pacijenata koji su na terapiji “povremena” se javljaju kod manje od 1 na 100 pacijenata ali više od 1 na 1000 pacijenata koji su na terapiji “retka” se javljaju kod manje od 1 na 1000 pacijenata ali više od 1 na 10000 pacijenata koji su na terapiji “veoma retka” se javljaju kod manje od 1 na 10000 pacijenata koji su na terapiji, uključujući izolovane slučajeve.

  „nepoznata“ ne mogu se proceniti na osnovu dostupnih podataka


  Tobramicin ispoljava štetni efekat na slušni nerv i bubrege. Oštećenje bubrega se povremeno javlja kod pacijenata na terapiji tobramicinom i obično prolazi nakon obustave terapije ovim lekom. U većini slučajeva štetni efekti su povezani sa primenom veoma visokih doza ili dugotrajnom terapijom, zatim, sa već postojećim poremećajima funkcije bubrega, ili se javljaju zbog istovremene primene drugih supstanci koje takođe imaju štetan efekat na bubrege. Štetni efekti se češće javljaju kod starijih pacijenata i kod pacijenata sa gubitkom tečnosti. Neželjena dejstva se u značajnoj meri mogu izbeći strogim poštovanjem mera opreza i pažljivim doziranjem prema uputstvima.


  Sledeća neželjena dejstva, koja mogu da se jave veoma retko, mogu biti ozbiljna i zahtevaju hitnu terapiju


  Ako bilo koje neželjeno dejstvo postane ozbiljno, ili ako primetite bilo koje neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molim Vas, recite Vašem doktoru.


 5. KAKO ČUVATI LEK Tobramicin


  Rok upotrebe

  3 godine

  Nemojte koristiti lek Tobramicin posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.

  Sa mikrobiološke tačke gledišta, nakon prvog otvaranja proizvod bi trebalo odmah iskoristiti . Ako se ne iskoristi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, obično ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Koristite samo ako je rastvor bistar i bez vidljivih nečistoća. Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Ovaj lek je namenjen za jednokratnu upotrebu. Neupotrebljene količine moraju da se bace.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju ili smeće. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odložite lek koji Vam više ne

  Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


  treba. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Tobramicin

Aktivna supstanca je tobramicin.


1 mL leka Tobramicin rastvor za infuziju sadrži 3 mg tobramicina. 1 polietilenska boca od 80 mL sadrži 240 mg tobramicina.

1 polietilenska boca od 120 mL sadrži 360 mg tobramicina.


Ostali sastojci su: Natrijum-hlorid Voda za injekcije

Hlorovodonična kiselilna (za podešavanje pH)


Kako izgleda lek Tobramicin i sadržaj pakovanja

Tobramicin je rastvor za infuziju; primenjuje se kapanjem kroz mali kateter ili kanilu plasiranu u venu. To je bistar bezbojni rastvor.


Tobramicin dolazi u poletilenskim bocama od 80 mL ili 120 mL. 10 boca nalazi se u kartonskoj kutiji.

Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

B.Braun Adria RSRB d.o.o.

Đorđa Stanojevića 14,

11000 Beograd, Srbija


Proizvođač:

 1. Braun Medical S.A. Carretera de Terrassa 121

  08191 Rubi (Barselona), Španija


  Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


  Oktobar 2013.


  Režim izdavanja leka:


  Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


  Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


  Broj i datum dozvole: Tobramicin ,3 mg/mL, rastvor za infuziju Pakovanje: boca,10x80mL 515-01-5369-12-001od 21.02.2014. Pakovanje: boca,10x120mL 515-01-5370-12-001od 21.02.2014.


  SLEDEĆE INFORMACIJE SU NAMENJENE ZDRAVSTVENIM RADNICIMA:


  Terapijske indikacije

  Za terapiju teških infekcija uzrokovanih bakterijama osetljivim na tobramicin kada manje toksični antimikrobni lekovi nisu efikasni. Pod ovim uslovima, Tobramicin 3 mg/mL može se koristiti kod:


Tobramicin 3 mg/mL rastvor za infuziju obično se daje kao kombinovana terapija, uglavnom zajedno sa beta- laktamskim antibioticima ili sa antibiotikom efikasnim protiv anaerobnih bakterija posebno kod infekcija koje ugrožavaju život a izazvane su nepoznatim bakterijama, kod kombinovanih anaerobnih/aerobnih infekcija, kod sistemskih infekcija pseudomonasom i kod slabo otpornih, imunokompromitovanih, uglavnom neutropeničnih pacijenata.


Trebalo bi uzeti u obzir zvanične vodiče za pravilnu upotrebu antibiotika.


Doziranje i način primene


Tobramicin 3 mg/mL rastvor za infuziju primenjuje se samo intravenskom infuzijom. Poželjno je da se infuzija primeni u roku od 30 minuta, ali može i do 60 minuta (videti poglavlje 5.1 i 5.2)


Doziranje


Doziranje kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega Odrasli i adolescenti (12 do 17 godina)

Teške infekcije:

3 mg/kg telesne mase dnevno u jednoj dozi, ili podeljeno u jednake doze od 1 mg/kg telesne mase, na svakih 8 sati.


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


Infekcije koje ugrožavaju život:

Do 5 mg/kg telesne mase dnevno u jednoj dozi, ili podeljeno u jednake doze od 1,66 mg/kg telesne mase, na svakih 8 sati (povremeno doziranje može biti i na 6 sati). Dnevne doze bi trebalo redukovati čim to bude klinički indikovano.


Cistična fibroza:

Kod pacijenata sa cističnom fibrozom farmakokinetika tobramicina može biti izmenjena zbog čega je nekada neophodno da se doze povećaju na 8-10 mg/kg telesne mase dnevno, da bi se dostigli terpijski nivoi u serumu. Serumski nivoi tobramicina moraju se pratiti usled izražene interindividualne varijabilnosti.


Pedijatrijski pacijenti (stariji od jedne nedelje)

  1. 5 mg/kg telesne mase dnevno u jednoj dozi, ili 2-2,5 mg/kg telesne mase svakih 8 sati, ili ponekad 1,5-1,9 mg/kg telesne mase svakih 6 sati. Zato, Tobramicin 3 mg/mL, rastvor za infuziju, nije preporučljiv za decu sa telesnom masom manjom od 12 kg (doziranje jednom dnevno) i 32 kg (višestruko [tri puta] dnevno doziranje).


   Dnevna zapremina infuzije kod odraslih sa normalnom funkcijom bubrega Tobramicin3mg/mL rastvorzainfuziju:   Doza po kg TM/dan Telesna masa

   Ukupna dnevna zapremina infuzije

   50 kg

   60 kg

   70 kg

   80 kg

   90 kg

   100 kg

   3.0 mg

   50 mL

   60 mL

   70 mL

   80 mL

   90 mL

   100 mL

   3.5 mg

   58 mL

   70 mL

   82 mL

   93 mL

   105 mL

   117 mL

   4.0 mg

   67 mL

   80 mL

   93 mL

   107 mL

   120 mL

   133 mL

   4.5 mg

   75 mL

   90 mL

   105 mL

   120 mL

   135 mL

   150 mL

   5.0 mg

   83 mL

   100 mL

   117 mL

   133 mL

   150 mL

   167 mL

   5.5 mg


   92 mL


   110 mL


   128 mL


   147 mL


   165 mL


   183 mL

   6.0 mg


   100 mL


   120 mL


   140 mL


   160 mL


   180 mL


   200 mL


   6.5 mg


   108 mL


   130 mL


   152 mL


   173 mL


   195 mL


   217 mL

   7.0 mg


   117 mL


   140 mL


   163 mL


   187 mL


   210 mL


   233 mL


   7.5 mg


   125 mL


   150 mL


   175 mL


   200 mL


   225 mL


   250 mL

   8.0 mg


   133 mL


   160 mL


   187 mL


   213 mL


   240 mL


   267 mL


   Precizno doziranje možemo obezbediti ako se Tobramicin 3 mg/mL, rastvor za infuziju, primenjuje preko infuzione pumpe.


   Jedna dnevna doza

   Konvencionalno, tobramicin se primenjuje u podeljenim dozama, najčešće na 8 sati. Ipak, eksperimentalne i kliničke studije su pokazale da jedna dnevna doza, u poređenju sa višestrukim dnevnim dozama pokazuje prednosti, i u smislu efikasnosti, i u smislu bezbednosti. Tobramicin ima dugačak postantibiotski efekat.


   Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


   Nedavne in vitro i in vivo studije su pokazale da je prelazak aminoglikozida u renalni korteks ograničen, tako da, što je viša maksimalna koncentracija tobramicina u serumu (posle jednog dnevnog doziranja) manje se aminoglikozida koncentriše u bubrezima, negó što je to slučaj kod uobičajenog, višestrukog doziranja. Takođe, u slučaju kombinovane terapije (npr. sa beta-laktamskim antibioticima kod normalnog doziranja) moguće je primeniti ukupnu dnevnu dozu u jednoj dozi.

   Preporučeno je da se Tobramicin 3 mg/mL primenjuje jednom dnevno, osim kod pacijenata sa oslabljenim imunitetom (npr. neutropenija), teškim oblikom bubrežne slabosti, cističnom fibrozom, ascitesom, pacijenata sa obimnim opekotinama (više od 20% kože) i u trudnoći.


   Doziranje kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega


   Posle inicijalne doze od 1 mg/kg doza mora biti podešena, bilo redukovanjem doze koja se primenjuje svakih 8 sati (režim 1) ili produžavanjem intervala između normalnih doza (režim 2, videti tabelu dole). Ako je nemoguće izmeriti serumske koncentracije tobramicina direktno, korekcija doze se vrši na osnovu vrednosti kreatinina u serumu ili klirensa kreatinina , s obzirom na to da postoji dobra korelacija između ovih parametara i

   poluvremena eliminacije tobramicina.

   Pacijentima sa oslabljenom funkcijom bubrega se mora uskladiti doza održavanja prema stepenu oštećenja renalne funkcije, što je predstavljeno u sledećoj shemi:


   Terapija održavanja posle inicijalne doze od 1 mg/kg (*) u zavisnosti od renalne funkcije i telesne mase pacijenta:

   Funkcija bubrega Režim 1

   Podešene doze, koje se primenjuju u intervalima od 8 sati

   Režim 2

   Fiksne doze, koje se primenjuju u podešenim intervalima

   Urea azot

   mg/100 mL

   Serumski kreatinin mg/100 mL

   Klirens

   kreatinina mL/min

   Telesna masa Masa/doza


   50 – 60 kg

   60 – 80 kg

   50 – 60 kg: 60 mg

   60 – 80 kg: 80 mg

   Normalno

   20

   1.3

   70

   60 mg

   80 mg

   svakih 8 h

   21 – 34

   1.4 – 1.9

   69 – 40

   30 – 60 mg

   50 – 80 mg

   svakih 12 h

   35 – 49 2.0 – 3.3 39 – 20 20 – 25 mg 30 – 45 mg svakih 18 h


   50 – 65 3.4 – 5.3 19 – 10 10 – 18 mg 15 – 24 mg svakih 24 h


   66 – 74 5.4 – 7.5 9 – 5 5 – 9 mg 7 – 12 mg svakih 36 h


   75 7.6 4 2.5 – 4.5 mg 3.5 – 6 mg svakih 48 h


   (*) Kod infekcija koje ugrožavaju život mogu se primeniti dodatne doze koje predstavljaju polovinu preporučene doze Posle poboljšanja stanja pacijenta

   Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


   doza bi trebalo da se redukuje do normalne doze Stabilna funkcija bubrega tj stabilni nivoi uree u krvi neophodni su za izračunavanje klirensa kreatinina


   Alternativni metod izračunavanja redukovane doze u intervalima od 8 sati (kod pacijenata sa stabilnim i poznatim nivoima kreatinina u serumu) sastoji se od deljenja uobičajene, preporučene doze specifičnim nivoom kreatinina (mg/100 mL) pacijenta. Da bi se izračunala učestalost doza u satima, dovoljno je vrednost serumskog kreatinina (u mg/100mL) pacijenta, pomnožiti sa 6 mL.

   U situacijama kada postoji oštećenje bubrega, zatim kod dugotrajne terapije, upotrebe visokih doza, primene kod

   odojčadi i male dece, kao i kod pacijenata sa dodatnim faktorima rizika od toksičnih reakcija, dozu bi trebalo proveravati merenjem serumskih koncentracija tobramicina i korigovati je, ako je potrebno.

   Maksimalna koncentracija u serumu trebalo bi da bude između 4 i 10 mikrograma/mL; minimalna koncentracija,

   pre primene sledeće doze, trebalo bi da bude ispod 2 mikrograma/mL da bi se izbegla toksična neželjena dejstva.


   Hemodijaliza:

   Posle svake dijalize doza se mora individualno podesiti u zavisnosti od serumske koncentracije tobramicina.

   Uobičajena preporučena doza tobramicina posle hemodijalize je doza jednaka polovini inicijalne doze.


   Stariji pacijenti:

   Starijim pacijentima mogu biti potrebne manje doze održavanja nego mLađim odraslim osobama da bi se održale terapijske koncentracije u plazmi.


   Gojaznost:

   Odgovarajuća dnevna doza se može izračunati na osnovu procenjene idealne telesne mase pacijenta plus 40% viška.


   Dužina terapije

   Uobičajena dužina terapije je 7 do 10 dana. Dugotrajna terapija može biti neophodna u slučaju upornih i komplikovanih infekcija. Savetuje se praćenje renalnih, auditivnih i vestibularnih funkcija pacijenta, pošto se nefrotoksičnost i neurotoksičnost češće javljaju kod terapija koje traju duže od 10 dana.


   Kontraindikacije


   • Preosetljivost na tobramicin ili druge aminoglikozide ili neku od pomoćnih supstanci.

   • Myasthenia gravis.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Usled nefrotoksičnog i ototoksičnog potencijala aminoglikozida, pacijenti bi trebalo da budu pažljivo klinički praćeni tokom terapije. Kod pacijenata kod kojih postoji oštećenje osmog kranijalnog nerva (npr. hipoacusis unutrašnjeg uva), Tobramicin bi trebalo primenjivati samo kod infekcija koje ugrožavaju život Kada je moguće, preporučuje se uzimanje serijskih audiograma kod pacijenata dovoljno starih za testiranje, posebno kod visoko rizičnih pacijenata. Praćenje funkcije bubrega i osmog kranijalnog nerva je veoma važno u slučaju dokazane ili suspektne oštećene renalne funkcije, kao I, kada je renalna funkcija na početku normalna, ali se tokom terapije jave znaci njene disfunkcije. (videti odeljak Neželjena dejstva).


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


Serumske koncentracije tobramicina tokom terapije trebalo bi pratiti kad god je moguće. Posebno je važno pažljivo pratiti serumske koncentracije kod pacijenata kod kojih se zna da postoji oštećenje bubrega.

Minimalne serumske koncentracije veće od 2 mikrograma/mL, mogu ukazivati na akumulaciju u tkivu i moraju se izbeći bilo redukcijom doze ili produžavanjem intervala između doza. Maksimalne serumske koncentracije veće od 12 mikrograma/mL tokom dužeg vremenskog perioda (posebno kod višestrukog dnevnog doziranja) mogu biti povezane sa toksičnim efektima i trebalo bi da se izbegavaju (videti odeljak Doziranje i način primene).


Urin bi trebalo ispitivati na povećano izlučivanje proteina, ćelija i cilindara. Kreatinin u serumu i klirens kreatinina trebalo bi da se mere periodično. Kada je moguće, preporučuje se uzimanje serijskih audiograma kod pacijenata dovoljno starih za testiranje, posebno kod visoko rizičnih pacijenata. Trebalo bi da se prate kalcijum, magnezijum i natrijum u serumu.


Rizik od toksičnih reakcija je veći kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega, starijih, dehidriranih pacijenata, pacijenata na visokoj dozi i dugotrajnoj terapiji, kao i pri ponovljenim terapijama. Oprez se savetuje i kod pacijenata sa vestibularnim ili kohlearnim poremećajima (videti odeljak Neželjena dejstva). Istovremena primena tobramicina i veoma jakih diuretika ili generalno bilo koje ototoksične ili nefrotoksične supstance trebalo bi da se izbegava (videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija). Znaci nefrotoksičnosti ili ototoksičnosti zahtevaju korekciju doze ili prekid terapije lekom.


Neuromuskularni poremećaji

Neuromuskularna blokada i respiratorna paraliza zabeležene su kod životinja posle doza nekoliko puta viših od preporučenih . Mogućnost pojave ovakvih reakcija kod ljudi ne sme da se isključi, posebno kod pacijenata koji primaju neuromuskularne blokatore, anestetike ili masivne transfuzije citrirane krvi. Ako se neuromuskularna blokada pojavi, može se izlečiti primenom kalcijumovih soli. Usled efekta neuromuskularne blokade, aminoglikozide bi trebalo sa oprezom primenjivati kod pacijenata sa neuromuskularnim poremećajima, kao što je npr.parkinsonizam (kod Myasthenia-e gravis, videti odeljak Kontraindikacije).


Dijareja izazvana antibioticima, pseudomembranozni kolitis

Dijareja izazvana antibioticima i pseudomembranozni kolitis zabeleženi su pri upotrebi tobramicina. Ove dijagnoze bi trebalo da se uzmu u obzir kod svakog pacijenta kod kog se razvije dijareja tokom ili do dva meseca nakon terapije. Terapiju tobramicinom bi trebalo prekinuti i uključiti odgovarajuću terapiju u slučaju teških i/ili krvavih dijareja tokom terapije. Lekovi koji inhibiraju peristaltiku ne smeju se davati (videti odeljak Kontraindikacije).


Kod pacijenata sa obimnim opekotinama, farmakokinetika aminoglikozida može biti izmenjena u smislu smanjenja serumskih koncentarcija tobramicina. Zato je kod ovih pacijenata važno pratiti serumske koncentracije.


Pacijenti na terapiji aminoglikozidima treba da budu dobro hidrirani. Aminoglikozidi mogu da se apsorbuju u značajnim količinama sa površine tela kod lokalne irigacije ili aplikacije i tako mogu uzrokovati neurotoksičnost i nefrotoksičnost. Ovo se takođe mora uzeti u obzir kod ukupnog doziranja kod istovremene sistemske primene.


Pedijatrijski pacijenti

Tobramicin se oprezno mora primenjivati kod prevremeno, ali i u terminu rođenih beba, zbog nedovoljno razvijenih bubrega; ovo može biti razlog produženja poluživota ovog leka u serumu.

Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


Ukrštene alergije/-rezistencija

Ukrštene alergijske reakcije i ukrštena rezistencija zabeležene su među aminoglikozidima.


Pomoćne supstance

Tobramicin 3 mg/mL sadrži 0,15 mmol (ili 3,45 mg) natrijuma u 1 mL i 12,3 mmol (ili 283 mg) natrijuma u 80 mL i 18,5 mmol natrijuma (ili 425 mg) natrijuma u 120 mL. Ovo bi trebalo uzeti u obzir kod pacijenata koji su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.


Rastvor je izotoničan. Lek sadrži 283 mg/425 mg natrijuma (u obliku hlorida) u boci od 80 mL/120 mL. Sadržaj natrijuma i hlorida u leku Tobramicin 3 mg/mL rastvor za infuziju, trebalo bi uzeti u obzir kada primena natrijuma i hlorida može biti klinički štetna. Količina primenjenog rastvora mora se uzeti u obzir kada se računa dnevni unos tečnosti putem infuzije, a za održavanje volumena, posebno kod pedijatrijske populacije.


Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija

Tobramicin/miorelaksansi i etar/citrirana krv (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Efekat neuromišićne blokade aminoglikozida potencira se primenom etra,, miorelaksanasa ili velikim količinama citrirane krvi. Eventualna neuromuskularna blokada može da se reši primenom kalcijumovih soli.


Tobramicin/metoksifluran-anestezija

Aminoglikozidi mogu da povećaju nefrotoksičnost metoksiflurana. Kod istovremene primene moguće su ozbiljne nefropatije. Anesteziolog bi trebalo pažljivo da razmotri primenu aminoglikozida pre hirurške procedure.


Tobramicin/druge potencijalno nefrotoksične ili ototoksične supstance (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Pacijenti, koji istovremeno ili naknadno primaju potencijalno oto- ili nefrotoksične supstance kao što su amfotericin B, kolistin, ciklosporin, takrolimus, cisplatin, vankomicin, polimiksin B, aminoglikozidi, cefalotin, ili diuretike Henleove petlje kao što je etakrinska kiselina ili furosemid, trebalo bi da budu pažljivo praćeni usled povećanog rizika od neželjenih reakcija.

Za lekove koji sadrže cisplatin mora se uzeti u obzir da nefrotoksičnost tobramicina može biti pojačana čak i tri do četiri nedelje nakon primene ovih preparata.


Tobramicin/drugi antibiotici

Kombinovana terapija pogodnim antibioticima (npr. betalaktamski) može dovesti do sinergističkog efekta. Tobramicin i betalaktamski antibiotici mogu da formiraju neaktivne amide usled hemijske reakcije. Tobramicin i betalaktamski antibiotici ne bi trebalo da se daju istim infuzionim putem.

Kod pacijenata sa teškim oštećenjem bubrega tobramicin može biti inaktivisan betalaktamskim antibioticima.

Takva inaktivacija se ne dešava kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega, kod kojih se ovi lekovi primenjuju različitim infuzionim putevima.


Tobramicin/diuretici

Intravenski primenjeni diuretici mogu povećati toksičnost aminoglikozida modifikacijom nivoa antibiotika u serumu i tkivu. Neki diuretici sami po sebi izazivaju ototoksičnost. Istovremena administracija može dovesti do


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


povećanog rizika od ovog tipa neželjenih reakcija.


Primena u periodu trudnoće i dojenja

Trudnoća

Nema adekvatnih podataka o upotrebi tobramicina u trudnoći. Studije kod životinja ne ukazuju na teratogeni efekat tobramicina (videti 5.3). Ipak aminoglikozidi mogu delovati fetotoksično (npr., kongenitalna gluvoća i nefrotoksičnost) kada se postignu visoke sistemske koncentracije kod trudnica. Usled potencijalnog rizika za fetus, tobramicin ne bi trebalo koristiti u trudnoći, osim ako korist za majku prevazilazi rizik za fetus. U slučaju izloženosti tokom trudnoće, savetuje se da se ispitaju auditivna i renalna funkcija novorođenčeta.


Dojenje

Tobramicin se izlučuje u mleko u malim količinama. Usled potencijala tobramicina da izazove ototoksičnost i nefrotoksičnost kod beba, mora da se donese odluka da li da se prestane sa dojenjem ili da se odustane od terapije tobramicinom. Tobramicin može da ošteti intestinalnu floru kod dece. Ako se digestivni problemi pojave kod dojene dece (intestinalna kandidijaza, dijareja), mora da se donese odluka da li da se prestane sa dojenjem ili da se odustane od terapije tobramicinom.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu rađene studije o uticaju tobramicina na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama U slučaju primene kod ambulantnih pacijenata, oprez se savetuje prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama zbog mogućih neželjenih reakcija kao što je vrtoglavica.


Neželjena dejstva

Tobramicin pokazuje ototoksični i/ili nefrotoksični efekat. Oštećenje bubrega povremeno je primećeno kod pacijenata tretiranih tobramicinom i obično je reverzibilno po ukidanju terapije.Toksičnost se mnogo češće javlja kod pacijenata sa oštećenim bubrezima, kod pacijenata kod kojih se primenjuju druge ototoksične ili nefrotoksične supstance, kod dugotrajnih i rekurentnih tretmana i/ili kod osoba kod kojih je prekoračena preporučena doza. Ototoksični efekat može biti povećan kod starijih I dehidriranih pacijenata..

Neželjana dejstva koja na bilo koji način mogu biti povezana sa terapijom tobramicinom, navedena su u tabeli i klasifikovana prema sistemima organa, kao i prema učestalosti.


Učestalost

Česta (1/100 do

<1/10)

Povremena

(1/1,000 do

<1/100)

Retka

(1/10,000 do

<1/1,000)

Veoma retka

(<1/10,000)

Nepoznata (ne mogu biti procenjena iz dostupnih podataka)

Sistem organa

Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL

Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


Infekcije i infestacije

Pseudomembrano zni kolitis (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka), super-infekcije tobramicin- rezistentnim patogenima

Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Eozinofilija

Leukopenija

Anemija, granulocitopenija, trombocitopenija, leukocitoza

Imunološki poremećaji

Reakcije preosetljivosti uključujući priritis, groznicu povezanu sa davanjem leka i

rekcije kože kao što je dole opisano pod “Poremećaji kože i subkutanoznog tkiva”

Ozbiljne reakcije preosetljivosti uključujući rekcije kože kao što je dole opisano pod

“Poremećaji kože i subkutanoznog tkiva” i sistemske rekcije do anafilaktičkog šoka


Psihijatrijski poremećaji


Mentalna konfuzija, dezorjentisanost

Poremećaji nervnog sistema

Glavobolja

Parestezija, golicljivost kože, trzanje mišića, konvulzije (znaci neurotoksičnosti, mamurluk

Poremećaji na nivou uha i centra

za ravnotežu

Kohlearna i vestibularna

oštećenja (kod pacijenata sa oštećenjem bubrega)*

Kohlearna i vestibularna

oštećenja(kod pacijenata sa normalnom funkcijom bubrega)*

Vaskularni

poremećaji

Tromboflebitis

Gastrointestinalni poremećaji

Mučnina, povraćanje

Dijareja

Hepatobilijarni poremećaji

Aspartat aminotransferaza

(AST) povećana, alanin aminotransferaza (ALT) povećana

Alkalna fosfataza povećana, laktat

dehidrogenaza povećana, povećan nivo serumskog bilirubina

Poremećaji kože i potkožnog tkiva

Alergijska reakcija, kožni egzantem

Crvenilo kože

Toksična epidermalna nekroliza, Stevens- Johnson sindrom, eritema multiforme, alopecija


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


Poremećaji mišićno-skeletnog,

vezivnog i koštanog tkiva

Neuromuskularna blokada

Poremećaji na

nivou bubrega i urinarnog sistema

Oštećenje funkcije

bubrega (kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega )

Oštećenje funkcije

bubrega (kod pacijenata sa oštećenom funkcijom bubrega )

Akutno otkazivanje

bubrega (simptomi mogu da uključe i progresivno povećanje nivoa serumskog kreatinina, uree, azota i azotnih rezidua, oligurija, cilindrurija i progresivna proteinurija Neophodan je redovan monitoring, videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene

Bol i lokalna reakcija na mestu primene

Groznica, letargija

Laboratorijska ispitivanja

Kalcijum u serumu snižen, magnezijum u serumu snižen, natrijum u serumu snižen, kalijum u serumu snižen

* i vestibularna i auditivna grana osmog kranijalnog nerva mogu biti zahvaćene. Simptomi uključuju vrtoglavicu, nesvesticu, pištanje i zviždanje u ušima, i redukciju auditivne percepcije. Gubitak auditivne percepcije, generalno je ireverzibilan i inicijalno se manifestuje kao gubitak sluha za visoke tonove (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


Tobramicin 3 mg/mL rastvor za infuziju sadrži natrijum. Rastvori koji sadrže natrijum trebalo bi da se daju sa oprezom kada postoji rizik od nastanka komplikacija usled predoziranja natrijumom.


Predoziranje


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


Tobramicin ima malu terapijsku širinu. U slučaju akumulacije (npr. usled oštećene funkcije bubrega), može da se javi oštećenje bubrega i oštećenja nerva statoacusticus-a.


Terapija u slučaju predoziranja:

Prekinite davanje leka. Specifičan antidot ne postoji. Tobramicin se može ukloniti iz krvi hemodijalizom (peritonealnom dijalizom eliminacija je sporija i diskontinuirana).


Terapija neuromuskularne blokade:

U slučaju neuromuskularne blokade (uzrokovane obično interakcijama, videti odeljak Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija), savetuje se intravenska primena kalcijum-hlorida i veštačka respiracija ako je potrebno.


Lista pomoćnih supstanci


Natrijum-hlorid Voda za injekcije

Hlorovodonična kiselina (za podešavanje pH)


Inkompatibilnost


Ovaj lek ne bi trebalo da se meša sa drugim lekovima osim onih spomenutih u odeljku 6.6.

Aminoglikozidi nikako ne smeju da se mešaju sa beta-laktamskim antibioticima u jednom infuzionom rastvoru (npr. penicilini, cefalosporini), zato što to može da izazove fizičko-hemijsku inaktivaciju supstance koja se meša. Kada se tobramicin primenjuje zajedno sa penicilinom ili cefalosporinom obe supstance moraju da se primenjuju odvojeno i za svaki lek mora da se upotrebi preporučena doza. Tobramicin je inkompatibilan sa heparinom.


Rok upotrebe


3 godine

Sa mikrobiološke tačke gledišta, nakon prvog otvaranja proizvod bi trebalo odmah iskoristiti . Ako se ne iskoristi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe su odgovornost korisnika, obično ne bi trebalo da bude duže od 24 sata na temperaturi od 2 do 8°C.


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Ovaj lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

Za uslove čuvanja nakon otvaranja videti odeljak Rok upotrebe


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže


Boce od polietilena male gustine, koje sadrže 80 mL ili 120 mL, dostupne u pakovanjima: 10 x 80 mL

10 x 120 mL

10 boca nalazi se u kartonskoj kutiji.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Samo za intravensku upotrebu. Za jednokratnu upotrebu.

Neupotrebljeni sadržaj se mora baciti.

Upotrebite samo ako je sadržaj bistar i bez čestica a pakovanje neoštećeno.

Rastvor bi trebalo primeniti sterilnom opremom koristeći aseptičnu tehniku. Sistem treba napuniti rastvorom da bi se izbeglo ulaženje vazduha u sistem.

Za dodatne informacije, pogledajte odeljak Doziranje i način primene.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


Broj rešenja: 515-01-5369-12-001 od 21.02.2014 za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 80 mL Broj rešenja: 515-01-5370-12-001 od 21.02.2014. za lek Tobramicin 3mg/mL, rastvor za infuziju, 10 x 120 mL

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   


kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines