FISKocr

Vasilip


UPUTSTVO ZA LEK


Vasilip; film tableta; 10 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta Vasilip; film tableta; 20 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta Vasilip; film tableta; 40 mg Pakovanje: blister, 4 x 7 film tableta


Proizvođač: Slaviamed d.o.o., u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d.


Adresa: Slaviamed d.o.o.: Sremska Mitrovica, Rumska malta bb, Srbija


Krka, tovarna zdravil, d.d.: Novo mesto, Šmarješka cesta 6, Slovenija


Podnosilac zahteva: Slaviamed d.o.o.


Adresa: Bulevar Oslobođenja br. 177, Beograd, R. Srbija


Vasilip 10 mg film tableta Vasilip 20 mg film tableta Vasilip 40 mg film tableta simvastatin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Vasilip i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Vasilip

 3. Kako se upotrebljava lek Vasilip

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Vasilip

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VASILIP I ČEMU JE NAMENJEN


  Vasilip je lek koji se koristi za snižavanje nivoa koncentracije ukupnog holesterola, „lošeg

  holesterola“ (LDL holesterola) i masnih supstanci koje se zovu trigliceridi u krvi. Dodatno, Vasilip povećava koncentraciju „dobrog holesterola“ (HDL holesterola). Trebalo bi da ostanete na dijeti za

  snižavanje nivoa holesterola i za vreme uzimanja ovog leka. Vasilip pripada grupi lekova koji se zovu statini.


  Vasilip se koristi kao dodatak dijeti ako imate:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VASILIP


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Vasilip ne smete koristiti:  Takođe, veoma je važno da kažete lekaru ako uzimate nijacin (nikotinska kiselina) ili lekove koje sadrže nijacin, ili ako ste Kinez.


  Treba da kažete bilo kom doktoru koji Vam propisuje novi lek da koristite lek Vasilip.


  Uzimanje leka Vasilip sa hranom ili pićima


  Sok od grejpfruta sadrži jedan ili više sastojaka koji menjaju način na koji organizam koristi neke lekove, uključujući i lek Vasilip. Treba izbegavati uzimanje soka od grejpfruta tokom terapije lekom Vasilip.


  Primena leka Vasilip u periodu trudnoće i dojenja


  Pre nego što počnete da uzimate neki lek, posavetujte se sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Nemojte uzimati Vasilip ako ste trudni, ako pokušavate da zatrudnite ili ako mislite da ste trudni. Ako ostanete u drugom stanju dok uzimate Vasilip, odmah prestanite da ga uzimate i obratite se lekaru. Nemojte

  koristiti ovaj lek ako dojite bebu. Ako planirate da dojite bebu, posavetujte se sa lekarom pre nego što počnete da uzimate ove tablete.


  Uticaj leka Vasilip na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama


  Vasilip ne bi trebalo da utiče na sposobnost za upravljanje motornim vozilom ili rukovanje mašinama. Međutim, prilikom upravljanja vozilima ili rukovanjem mašinama treba uzeti u obzir da su zabeleženi retki slučajevi vrtoglavice.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Vasilip


  Vasilip sadrži laktozu. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se vašem lekaru pre upotrebe ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VASILIP


  Lek Vasilip uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutim.


  Potrebno je da budete na dijeti sa smanjenim unosom masti, kako Vam je preporučio lekar. Doza leka Vasilip je jedna tableta od 10 mg, 20 mg, 40 mg ili 80 mg, oralno, na dan.

  Za decu (od 10 do 17 godina) uobičajena preporučena početna doza iznosi 10 mg dnevno uveče. Maksimalna preporučena doza je 40 mg dnevno.


  Doza od 80 mg preporučuje se samo za odrasle pacijente sa veoma visokim nivoom holesterola i sa visokim rizikom za nastanak srčanog oboljenja koji nisu uspeli da smanje vrednosti holesterola na željeni nivo, sa nižim dozama.


  Vaš lekar će utvrditi koja je doza najbolja za Vas, na osnovu Vašeg stanja, terapije koju trenutno uzimate i na osnovu toga kakav Vam je status rizika.


  Lek Vasilip treba da uzimate uveče. Ovaj lek možete uzimati sa hranom, ili bez nje. Uobičajena početna doza je 10 ili 20 mg na dan, u jednoj dozi uveče. Ako je potrebno značajnije snižavanje holesterola, lekar može odrediti početnu dozu od 40 mg. Lekar može da poveća dozu nakon najmanje 4 nedelje od početka terapije do najviše 80 mg na dan. Nemojte uzimati više od 80 mg leka Vasilip dnevno. Lekar takođe može da propiše i niže doze, naročito ako uzimate neke od lekova koji su gore spomenuti ili ako imate određene probleme sa bubrezima. Nastavite sa uzimanjem leka Vasilip sve dok Vam lekar ne kaže da prestanete.


  Ako Vam je pored leka Vasilip lekar propisao dodatne lekove za sniženje holesterola, iz grupe smola koje vezuju žučne kiseline (npr. holestiramin, holestipol), potrebno je da Vasilip uzimate najmanje 2 sata pre ili 4 sata posle uzimanja ovih lekova.


  Ako ste uzeli više leka Vasilip nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Vasilip nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom!

  Ako ste uzeli previše tableta, odmah se posavetujte sa lekarom ili farmaceutom.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Vasilip


  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu dozu.


  Ako propustite neku dozu, pratite svoj uobičajeni raspored uzimanja leka tako što ćete sledeću dozu uzeti u vreme predviđeno prema rasporedu.

  Nemojte uzimati dodatnu tabletu da biste nadomestili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Vasilip


  Može doći do ponovnog porasta nivoa Vašeg holesterola.

  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao svi lekovi, i lek Vasilip može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:

  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek):

  Česta (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek): Povremena (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek): Retka (kod 1-10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):

  Veoma retka (ređe od 1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek):


  Zabeležene su sledeće retke ozbiljne neželjene reakcije.

  Ukoliko se pojavi bilo koja od navedenih ozbiljnih neželjenih reakcija odmah prestanite sa uzimanjem leka i obavestite vašeg lekara ili se uputite u odeljenje za prijem hitnih slučajeva u najbližoj bolnici.  Takođe su retko zabeležene sledeće neželjene reakcije:


  Zabeležena su i sledeća neželjena dejstva, ali se njihova učestalost ne može proceniti na osnovu dostupnih informacija (nepoznata učestalost):

 5. KAKO ČUVATI LEK VASILIP


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Vasilip posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Vasilip

Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat; skrob, preželatinizovan; skrob, kukuruzni;

celuloza mikrokristalna (E460); limunska kiselina, bezvodna (E330); magnezijum-stearat (E572); butilhidroksianizol (E320); askorbinska kiselina (E300).

Obloga tablete:

hipromeloza (E464); talk (E553b); propilenglikol (E1520); titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Vasilip i sadržaj pakovanja


Film tablete od 10 mg: Okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje. Film tablete od 20 mg: Okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje.

Film tablete od 40 mg: Okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje., sa podeonom crtom na jednoj

strani. Tableta se može podeliti na jednake delove.


Unutrašnje pakovanje je PVC/PE/PVDC//aluminijumski blister. U kutiji se nalazi 28 film tableta (4 blistera od po 7 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


Slaviamed d.o.o., Bulevar Oslobođenja br. 177, Beograd, R. Srbija


Slaviamed d.o.o., Srbija, Sremska Mitrovica, Rumska malta bb

u saradnji sa Krka, tovarna zdravil, d.d., Slovenija, Novo mesto, Šmarješka cesta 6

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


April, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Vasilip 10 mg 515-01-8842-12-001 od 17.06.2013.

Vasilip 20 mg 515-01-8843-12-001 od 17.06.2013.

Vasilip 40 mg 515-01-8847-12-001 od 17.06.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z