FISKocr

PROSCAR


UPUTSTVO ZA LEK


Proscar®, film tableta, 5 mg

Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta (ukupno 28 film tableta)Proizvođač:

 1. Merck Sharp & Dohme B.V.

 2. Merck Sharp & Dohme Ltd.Adresa:

 1. Waarderweg 39, 2031 BN Haarlem, Holandija

 2. Shotton Lane, Cramlington, Northumberland NE23 3JU, Velika Britanija


  Podnosilac zahteva: MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG -PREDSTAVNIŠTVO


  Adresa: Omladinskih brigada 90a/1400, 11070 Beograd, Republika Srbija


  Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik Proscar®, 5 mg, film tablete

  INN finasterid


  Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek PROSCAR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek PROSCAR

 3. Kako se upotrebljava lek PROSCAR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek PROSCAR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK PROSCAR I ČEMU JE NAMENJEN


  Proscar je lek koji sadrži finasterid. On pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze.


  Lek Proscar smanjuje uvećanu prostatu kod muškaraca. Prostata je žlezda koja se nalazi ispod mokraćne bešike (ali samo kod muškaraca). Ona stvara tečnost koja se nalazi u spermi. Uvećana prostata može da izazove stanje koje se naziva „benigna hiperplazija prostate“ ili BHP.


  Šta je to BHP?


  Ako imate BHP to znači da je vaša prostata uvećana. Ona može da pritiska cev kroz koju prolazi mokraća kada izlazi iz vašeg tela.

  Ovo može da dovede do sledećih problema:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK PROSCAR


  Lek PROSCAR ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK PROSCAR


  Uvek uzimajte vaše tablete onako kako vam je to objasnio vaš lekar. Ako niste sigurni kako da uzimate lek, obratite se za savet vašem lekaru ili farmaceutu.


  Uzimanje ovog leka


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Proscar može da izazove neželjena dejstva, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Tokom upotrebe ovog leka može da dođe do pojave sledećih neželjenih dejstava:


  Alergijske reakcije:


  Ako dobijete alergijsku reakciju, odmah prestanite da uzimate lek i javite se vašem lekaru. Znaci alergijske reakcije mogu da budu:


 5. KAKO ČUVATI LEK PROSCAR


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.


  Čuvanje

  Čuvati na temperaturi do 30°C. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Ne koristiti ovaj lek nakon datuma isteka roka upotrebe koji je naveden na spoljnjem pakovanju leka, u produžetku slova „EXP:“ ili „Važi do:“ . Datum isteka roka upotrebe je poslednji dan u navedenom mesecu.


  Nemojte bacati lekove u kanalizaciju ili u kućni otpad. Pitajate vašeg farmaceuta na koji način da uklonite lek koji vam više nije potreban. Ove mere će pomoći u zaštiti životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek PROSCAR


Aktivni sastojak leka Proscar je finasterid. Jedna film tableta sadrži 5 mg finasterida. Pomoćne supstance:

Jezgro tablete:

laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni, preželatinizovan; natrijum-skrobglikolat; gvožđe(III)-oksid, žuti (E172); dokusat-natrijum; celuloza, mikrokristalna (E460a); magnezijum-stearat (E572).


Film tablete:

metilhidroksipropilceluloza (E464); hidroksipropilceluloza (E463); titan-dioksid (E171); talk (E553b); indigo karmin (E132).


Kako izgleda lek PROSCAR i sadržaj pakovanja

Plave, blago bikonveksne, film tablete, oblika jabuke, koje sa jedne strane imaju utisnutu oznaku „MSD 72“ a sa druge strane „PROSCAR“.


Kutija sa 2 blistera od kojih svaki sadrži po 14 film tableta (ukupno 28 film tableta).


Nosilac dozvole i Proizvođač


MERCK SHARP & DOHME IDEA, INC. AG - PREDSTAVNIŠTVO

Omladinskih brigada 90a/1400 11070 Beograd

Republika Srbija


 1. Merck Sharp & Dohme B.V., Waarderweg 39,

  2031 BN Haarlem,

  Holandija


 2. Merck Sharp & Dohme Ltd., Shotton Lane, Cramlington, Northumberland NE23 3JU, Velika Britanija


Napomena:

Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi, tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2622-12-001 od 19.12.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z