pfizer Apoteke Apoteke

Recombinate


UPUTSTVO ZA LEK


Recombinate 250, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 250 i.j./10 mL, bočica sa praškom i bočica rastvaračem, 1x10mL Recombinate500,prašakirastvaračzarastvorzainjekciju,500i.j./10mL,bočicasapraškomi bočica rastvaračem,1x10mL Recombinate1000,prašakirastvaračzarastvorzainjekciju,1000i.j./10mL, bočicasapraškom ibočicarastvaračem,1x10mL


Proizvođač: BAXTER S.A.


Adresa: Boulevard Rene Branquart 80, B-7860 Lessines, Belgija


Podnosilac zahteva: FARMIX d.o.o.

Adresa: Koče Kapetana 36, Beograd, Srbija


Recombinate 250, 250 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju Recombinate 500, 500 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju Recombinate 1000, 1000 i.j./10 mL, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju


INN: Oktokog alfa


Pažljivo pročitajte ovo uputsvo, pre nego što počnete da uzimate ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Recombinate i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Recombinate

 3. Kako se upotrebljava lek Recombinate

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Recombinate

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Recombinate I ČEMU JE NAMENJEN


  Recombinate spada u grupu lekova koji se nazivaju antihemoragici (koagulacioni faktor VIII).


  Namenjen je lečenju i prevenciji krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalni (urođeni) nedostatak faktora VIII).


  Ovaj lek ne sadrži von Willebrand-ov faktor, pa nije pogodan za upotrebu kod von Willebrand-ove bolesti (poseban poremećaj zgrušavanja krvi).


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RECOMBINATE


  Lek Recombinate ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Recombinate


Uvek uzimajte lek Recombinate tačno onako kako Vam je Vaš lekar rekao. Ako niste sigurni molimo obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Terapiju treba da započne i nadgleda lekar sa iskustvom u lečenju hemofilije.


Ukoliko Vam je lek Recombinate propisan za upotrebu u kućnim uslovima, Vaš lekar se mora uveriti da Vam je objašnjeno kako i koju količinu treba primeniti.


Recombinate je pogodan za upotrebu kod odraslih kao i kod dece svih uzrasta, uključujući i novorođenčad.


Doza za profilaksu krvarenja

Ukoliko upotrebljavate lek Recombinate u prevenciji krvarenja (profilaksa), Vaš lekar će odrediti dozu za Vas i obavestiti Vas. On/ona će to uraditi prema Vašim posebnim potrebama. Uobičajena doza će biti između 20 i 40

  1. oktokog alfa po kg telesne mase, primenjena u intervalima od 2 do 3 dana. Međutim, u nekim slučajevima,

   posebno kod mlađih pacijenata, kraći intervali ili veće doze mogu biti neophodni.

   Ukoliko imate utisak da je dejstvo Recombinate nedovoljno, razgovarajte sa Vašim lekarom.


   Doza za terapiju krvarenja

   Ukoliko primate lek Recombinate u terapiji krvarenja, Vaš lekar će odrediti dozu za Vas. On/ona će to uraditi


   Potrebna doza (i.j.) = telesna masa (kg) x željeni porast faktora VIII (% od normalnog) x 0.5


   Sledeća tabela je namenjena samo Vašem lekaru i služi kao vodič za minimalne nivoe faktora VIII u krvi. U slučaju navedenih primera krvarenja, aktivnost faktora VIII ne bi trebalo da padne ispod datih vrednosti (u % od normalnog), za vreme posmatranog perioda.

   Pod određenim okolnostima, veće doze od izračunatih mogu biti potrebne naročito pri niskom titru inhibitora.


   Stepen krvarenja /tip hirurške intervencije

   Potrebna maksimalna aktivnost faktora VIII u krvi posle infuzije (% od normalne ili i.j./dL plazme)

   Učestalost davanja infuzije

   Stepen krvarenja


   20-40

   Ponavljati infuziju svakih 12 do 24

   Rano krvarenje u zglobove ili

   sata u toku 1-3 dana, sve dok

   mišiće ili krvarenje u usnoj duplji

   epizode krvarenja koje su

   indikovane bolom ne prestanu ili

   se ne postigne izlečenje


   Jače krvarenje u zglobove, mišićno


   30-60


   Ponavljati infuziju svakih 12 do 24

   krvarenje ili hematomi

   sata tokom 3 dana ili duže, dok bol

   i bolest ne prođu.


   Krvarenja opasna po život kao što


   60-100


   Ponavljati infuziju svakih 8 do 24

   su krvarenja u glavi, krvarenje u

   sata sve do prestanka životne

   grlo, teško krvarenje u abdomenu

   opasnosti.

   Operacije


   30-60


   Pojedinačna infuzija uz oralnu


   Tip operacije

   antifibrinolitičku terapiju u toku

   Manje operacije uključujući

   jednog sata, dovoljna je u oko 70%

   vađenje zuba

   slučajeva. Svakih 24 h, najmanje 1

   dan, dok se ne postigne izlečenje.


   Veće operacije


   80-100


   Ponavljati infuziju svakih 8 do 24

   (pre i post –operativno)

   sata u zavisnosti od stepena

   izlečenja


   Upotreba kod dece

   Lek Recombinate se može koristiti i kod odraslih i kod dece svih uzrasta, uključujući novorođenčad. Gore navedene preporuke za doziranje u terapiji krvarenja su iste za decu i odrasle. Za profilaksu (prevenciju) krvarenja, u nekim slučajevima mogu biti neophodni kraći intervali doziranja ili primena viših doza od uobičajene doze od 20 do 40 i.j. faktora VIII po kilogramu telesne mase u intervalima od 2 do 3 dana.

   Praćenje terapije

   Vaš lekar će uraditi odgovarajuće laboratorijske analize kako bi bio siguran da je prisutna potrebna koncentracija faktora VIII u krvi. Ovo je posebno važno ako ćete imati veću operaciju.


   Pacijenti sa inhibitorima faktora VIII

   Ukoliko primenjena doza faktora VIII ne uspeva da postigne očekivani nivo u plazmi ili ukoliko se krvarenje adekvatno ne kontroliše nakon primenjene doze, treba posumnjati na prisustvo inhibitora faktora VIII. Prisustvo inhibitora faktora VIII će proveriti Vaš lekar.

   Ukoliko su se pojavili inhibitori faktora VIII u plazmi, verovatno će Vam biti potrebna veća doza leka Recombinate za kontrolu krvarenja. Ukoliko ova doza ne postigne efekat, Vaš lekar će se možda odlučiti za drugi lek. Ne povećavajte ukupnu dozu Recombinate radi kontrole krvarenja bez dogovora sa Vašim lekarom.


   Put i način primene

   Recombinate se primenjuje u venu (intravenski) posle pripreme rastvora sa priloženim rastvaračem, bilo u vidu

   injekcije, bilo u vidu infuzije, što će učiniti Vaš doktor ili obučeni član medicinskog osoblja.

   Brzina primene treba da se odredi tako da bude prijatna za pacijenta. Lek se može primeniti brzinom do 10 mL/min.


   Uputstvo za pripremanje i primenu

   Posle rastvaranja sa priloženom vodom za injekcije, pripremljeni rastvor primeniti intravenski. Treba upotrebiti plastični špric za jednokratnu upotrebu koji je priložen uz proizvod.

   • Upotrebiti odmah, a najkasnije u roku od 3 sata.

   • Ne čuvati rastvor u frižideru posle rastvaranja

   • Sav preostali lek ili neupotrebljeni materijal uništiti po važećim propisima.

   • Rastvor treba da je bistar, bezbojan rastvor bez vidljivih čestica. Ne koristi rastvor ako je zamućen ili ima talog. Pregledajte pripremljeni rastvor pre primene radi eventualno prisutnog taloga ili promene boje.

   • Ne koristiti proizvod ukoliko je oštećeno pakovanje ili narušena sterilna barijera ili ako pokazuje bilo koje znake ili ako na bilo koji način ne odgovara originalnom pakovanju.


    Rastvaranje: koristiti aseptičnu tehniku


    1. Sačekajte da Recombinate (bočica sa praškom) i vodu za injekcije (bočica sa rastvaračem) dostignu sobnu temperaturu (15-25˚C) pre primene.

    2. Uklonite zatvarače sa bočica sa praškom i rastvaračem.

    3. Očistite čepove alkoholnim tupferima. Staviti bočice na ravnu površinu.

    4. Otvorite pakovanje sa BaxJect II seta odstranjivanjem papirnog poklopca bez dodirivanja unutrašnjosti (slika a). Ne vaditi sadržaj pakovanja napolje.

    5. Postavite pakovanje iznad bočice sa rastvaračem i ubacite plastični šiljak kroz čep bočice sa rastvaračem. Privući ivice pakovanja i izvući komplet Baxject II iz pakovanja (slika b). Ne skidati plavi poklopac sa Baxject II seta.

    6. Tako postavljen sistem sa Baxjectom II okrenuti da bočica sa rastvaračem bude sa gornje strane sistema.

     Ubacite drugi plastični šiljak kroz čep bočice sa Recombinate-om. Vakum će povući rastvarač u bočicu sa Recombinate-om (slika c).

    7. Protresite blago sve dok se sav prašak ne rastvori. Proverite da li se sav Recombinate potpuno rastvorio;

     u protivnom, lek neće proći kroz priloženi filter. Prašak se rastvara brzo (obično za manje od 1 minut).


     Slika a Slika b Slika c


     Primena: koristiti aseptični postupak


   • Preporučuje se da primena počne odmah, a najkasnije u toku 3 sata posle rekonstitucije. Rekonstituisani materijal ne bi trebalo čuvati u frižideru.

   • Preparate za parenteralnu primenu treba pregledati pre primene radi eventualno prisutnog taloga ili promene boje, kad god to rastvor i kutija dozvoljavaju.

   • Za Recombinate je prihvatljivo da rastvor bude bistar, bezbojan rastvor bez vidljivih čestica.

  1. Skinite plavi poklopac sa Baxject II. Ne dozvolite da vazduh uđe u špric. Povežite špric sa Baxject II (slika d).

  2. Okrenite sistem (da bočica sa koncetratom bude na vrhu). Povucite koncetrat u špric laganim povlačenjem klipa u nazad (slika e).

  3. Odvijte špric

  4. Postavite set za infuziju na špric. Primenite intravenski. Lek se može davati brzinom do 10 mL/min. Pre i za vreme primene Recombinate, trebalo bi meriti puls. Ukoliko se pojavi značajno povećanje, smanjenje brzine infuzije ili privremeni prestanak davanja leka obično dovode do trenutnog nestajanja simptoma (videti odeljak 4.4 i 4.8).


Slika d slika e


Učestalost primene

Vaš lekar će Vam dati savet koliko često i u kojim intervalima bi trebalo da koristite lek Recombinate. On će to

odrediti prema efikasnosti leka individualno.


Ako ste uzeli više leka Recombinate nego što je trebaloKako izgleda lek Recombinate i sadržaj pakovanja


Lek je pakovan kao prašak i rastvarač za rastvor za injekciju. Prašak je bele do svetložute boje. Posle rastvaranja, rastvor je bistar, bezbojan i ne sadrži strane čestice. Rastvarač (voda za injekcije) je bistra i bezbojna tečnost. Pakovanje sadrži 250 i.j., 500 i.j. ili 1000 i.j praška u bočici, 10 mL rastvarača u bočici, komplet za rekonstituciju (Baxject II), špric za jednokratnu upotrebu, 1 mini infuzioni set, 2 alkoholna tupfera i 2 flastera.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilav dozvole: Farmix d.o.o, Koče Kapetana 36, Beograd, Srbija

Proizvođač: Baxter S.A., Boulevard Rene Branquart 80, Lessines, Belgija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi; izuzetno se može izdavati i uz recept, u cilju nastavka terapije kod kuće, što mora biti naznačeno i overeno na poleđini recepta.


Broj i datum dozvole:


Recombinate 250, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 250 i.j./10 mL: 515-01-03406-13-001 od 25.09.2013.

Recombinate 500, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju, 500 i.j./10 mL:

515-01-03407-13-001 od 25.09.2013.

Recombinate 1000, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju,1000i.j./10 mL: 515-01-03408-13-001 od 25.09.2013.


Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim radnicima:


Terapijske indikacije

Terapija i profilaksa krvarenja kod pacijenata sa hemofilijom A (kongenitalna deficijencija faktora VIII). Ovaj proizvod ne sadrži von Willebrand-ov faktor i zato nije pogodan za terapiju von Willebrand-ove bolesti.


Recombinate je namenjen za upotrebu kod svih starosnih grupa, od novorođenčadi do odraslih.


Doziranje i način primene Doziranje

Doza i trajanje supstitucione terapije zavise od ozbiljnosti poremećaja hemostatske funkcije, mesta i obima

krvarenja i od kliničkog stanja pacijenta. Terapiju treba sprovoditi u saradnji sa lekarom koji ima iskustva u lečenju poremećaja krvarenja i laboratorijom koja ima mogućnost za određivanje koncentracije faktora VIII u plazmi.


Broj jedinica faktora VIII koji se primenjuje je izražen u Internacionalnim jedinicama (i.j.), prema standardima SZO za proizvode faktora VIII. Aktivnost faktora VIII u plazmi se izražava i u procentima (koji se odnose na normalnu humanu plazmu) i u Internacionalnim jedinicama (koje se odnose na internacionalni standard faktora VIII u plazmi). Jedna Internacionalna jedinica (i.j.) aktivnosti faktora VIII je ekvivalentna količini faktora VIII u 1 mL normalne humane plazme.


Očekivani In vivo maksimalni porast koncentracije Rekombinate u plazmi izražen kao i.j./dL plazme ili u % (procentima) normalne vrednosti može se odrediti množenjem primenjene doze po kg telesne mase, i.j./kg, sa brojem 2.

Metoda određivanja doze prikazana je u sledećim primerima:


Očekivano povećanje faktora VIII (%)=broj primenjenih i.j. x 2%/i.j./kg

telesna masa(kg)

Primer za odraslu osobu od 70kg telesne mase: 1750i.j. x 2%/i.j./kg = ~50%

70kg

Ili

Potrebna doza (i.j.): telesna masa (kg) x potreban % povećanja faktora VIII

2%/i.j./kg


Primer za dete od 40 kg telesne mase: 40kg x 70% = 1400 i.j.

2%/i.j./kg


Pažljiva kontrola supstitucione terapije veoma je važna, naročito u slučaju velikih operacija ili kod krvarenja opasnih po život. Iako se doza može odrediti prema gore opisanom postupku, strogo se preporučuje da kad god je moguće, odgovarajuće testove, uključujući seriju određivanja faktora VIII u plazmi pacijenta, sprovoditi u određenim intervalima kako bi se pratilo da li su postignuti potrebni nivoi faktora VIII i da li se održavaju. Ako se ne postignu potrebni nivoi faktora VIII u plazmi pacijenta ili ako krvarenje nije pod kontrolom posle odgovarajuće doze, trebalo bi posumnjati na prisutnost inhibitora. Laboratorijskim analizama može se odrediti prisutnost inhibitora i izraziti brojem internacionalnih jedinica faktora VIII koje neutrališe svaki mL plazme (Bethesda jedinice) ili određivanjem ukupnog volumena plazme. Ukoliko je inhibitor prisutan u koncentraciji manjoj od 10 Bethesda jedinica po mL, naknadna primena faktora VIII može neutralisati inhibitor. Zbog toga, dopunska primena faktora VIII trebalo bi da pokaže očekivani odgovor. Laboratorijska kontrola nivoa faktora VIII je u ovakvoj situaciji neophodna. Nivo inhibitora iznad 10 Bethesda jedinica po mL može kontrolu hemostaze sa faktorom VIII učiniti ili nemogućom ili nepraktičnom zbog potrebne velike doze.


Prikazana šema za doziranje u Tabeli 1 može poslužiti kao vodič za odrasle i decu. Doza i intervali primene trebalo bi da se uvek usklađuju prema kliničkoj efikasnosti kod svakog pacijenta pojedinačno.

Rekombinate se takođe može koristiti i u profilaksi (kratkotrajnoj ili dugotrajnoj) krvarenja što određuje lekar svakom pacijentu individualno.


Tabela 1: Šema doziranja Krvarenje


Stepen krvarenja /tip hirurške intervencije

Potrebna maksimalna aktivnost faktora VIII u krvi posle infuzije (% od normalne ili i.j./dL plazme)

Učestalost davanja infuzije

Stepen krvarenja


20-40

Ponavljati infuziju svakih 12 do 24

Rano krvarenje u zglobove ili

sata u toku 1-3 dana, sve dok

mišiće ili krvarenje u usnoj

epizode krvarenja koje su

duplji

indikovane bolom ne prestanu ili se

ne postigne izlečenje


Jače krvarenje u zglobove,


30-60


Ponavljati infuziju svakih 12 do 24

mišićno krvarenje ili

sata tokom 3 dana ili duže, dok bol

hematomi

i bolest ne prođu.


Krvarenja opasna po život


60-100


Ponavljati infuziju svakih 8 do 24

kao što su krvarenja u glavi,

sata sve do prestanka životne

krvarenje u grlo, teško

opasnosti.

krvarenje u abdomenu

Operacije


30-60


Pojedinačna infuzija uz oralnu


Tip operacije

antifibrinolitičku terapiju u toku

Manje operacije uključujući

jednog sata, dovoljna je u oko 70%

vađenje zuba

slučajeva. Svakih 24 h, najmanje 1

dan, dok se ne postigne izlečenje.


Veće operacije


80-100


Ponavljati infuziju svakih 8 do 24

(pre i post –operativno)

sata u zavisnosti od stepena

izlečenja


Ovo je prikaz maksimalnih aktivnosti faktora VIII kod pacijenata kod kojih se očekuje prosečno poluvreme eliminacije za faktor VIII. Ako se smatra potrebnim, maksimalnu aktivnost meriti unutar pola sata od primene. Kod pacijenata sa relativno kratkim poluvremenom eliminacije za faktor VIII, može biti neophodno povećati dozu i/ili učestalost primene.

Na svakoj bočici leka Recombinate napisan je tačan sadržaj rekombinovanog koagulacionog faktora VIII, odnosno jačina leka Recombinate je izražena u i.j. po bočici.

Jačina proizvoda je određena prema SZO Internacionalnom standardu za koncentrat faktora VIII:C. Eksperimenti su pokazali da za postizanje odgovarajućeg nivoa aktivnosti, treba upotrebljavati plastične test epruvete i pipete kao i substrat koji sadrži normalan nivo von Willebrand-ovog faktora.


Za dugotrajnu profilaksu protiv krvarenja kod pacijenata sa teškom hemofilijom A, uobičajena doza je 20 do 40

i.j. faktora VIII po kg telesne mase u intervalima od 2 do 3 dana.

Pacijenti treba da se kontrolišu na razvoj inhibitora faktora VIII. Ako se ne postignu očekivani nivoi aktivnosti faktora VIII u plazmi, ili ako se krvarenje ne može kontrolisati odgovarajućom dozom, trebalo bi uraditi


ispitivanje da se odredi da li je prisutan inhibitor faktora VIII. Kod pacijenata koji imaju visok nivo inhibitora, terapija faktorom VIII može biti neefikasna i treba da se preduzmu druge terapijske mere. Lečenja takvih pacijenata treba da sprovodi lekar koji ima iskustva u nezi pacijenata sa hemofilijom. Videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka.


Pedijatrijska populacija

Recombinate je pogodan za upotrebu kod dece svih uzrasta, uključujući i novorođenčad (Studije bezbednosti i efikasnosti su izvedene i kod prethodno lečene i kod prethodno nelečene dece, videti odeljak 5.1. Sažetka karakteristika leka). Za terapiju krvarenja, doziranje kod dece se ne razlikuje od doziranja kod odraslih.


Za dugotrajnu profilaksu krvarenja kod pacijenata sa ozbiljnom hemofilijom A, u nekim slučajevima mogu biti neophodni kraći vremenski intervali ili veće doze od uobičajenih doza od 20 do 40 i.j. faktora VIII po kg telesne mase u intervalima od 2 do 3 dana.


Način davanja

Preparat se primenjuje intravenski, posle rastvaranja sa priloženim rastvaračem (videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka). Posle rastvaranja, Recombinate bi trebalo primeniti odmah, a najkasnije u roku od 3 sata.

Nakon rastvaranja ne držati u frižideru. Preparat se primenjuje brzinom do 10 mL po minutu. Puls bi trebalo

izmeriti pre i za vreme primene Rekombinate. Ukoliko se pojavi značajno ubrzanje pulsa, smanjenjem brzine ili privremenim prekidom primene simptomi obično odmah nestaju. (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka i Neželjena dejstva).

Za uputstvo o rastvaranju proizvoda pre primene, videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Kontraindikacije


Preosetljivost na aktivnu supstancu ili bilo koju od pomoćnih supstanci.

Recombinate je kontraindikovan kod pacijenata kod kojih se javila ozbiljna alergijska reakcija na proteine miša, goveda ili hrčka ili na bilo koji sastojak preparata.


Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka


Prijavljene su ozbiljne alergijske reakcije na Recombinate. Pacijente sa poznatom preosetljivošću na proteine miša, goveda ili hrčka trebalo bi tretirati uz oprez. Pacijente treba upoznati sa ranim znacima reakcija preosetljivosti kao što su koprivnjača, generalizovana urtikarija, stezanje u grudima, šištanje, hipotenzija, i anafilaksa. Ukoliko se alergijska ili anafilaktička reakcija jave, injekcija/infuzija treba odmah da se zaustavi. Odgovarajuća antišok terapija trebalo bi da je uvek na raspolaganju.

Ukoliko se ne postigne očekivani nivo faktora VIII ili ako se intenzitet krvarenja ne kontroliše i pored odgovarajuće doze, neophodno je sprovesti laboratorijsko testiranje, kako bi se utvrdio nivo inhibitora.


Pojava neutralizujućih antitela, inhibitora faktora VIII poznata je komplikacija u trerapiji pacijenata sa hemofilijom A. Ovi inhibitori su obično IgG imunoglobulini koji su usmereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII, što se izražava u Bethesda jedinicama (B.j.) po mL plazme, određenim pomoću modifikovane analize po Bethesda. Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji sa stepenom izlaganjem faktoru VIII, kao i sa drugim genetskim faktorima i faktorima sredine; ovaj rizik je najveći posle prvih 20 dana tretmana. Retko, se inhibitori mogu razviti posle prvih 100 dana izlaganja.


Primećeni su slučajevi ponovne pojave inhibitora (nizak titar) nakon prelaska sa jednog proizvoda rekombinantnog faktora VIII, na drugi, u pacijenata prethodno lečenih sa više od 100 dana izlaganja, koji su već imali razvoj inhibitora.

Pacijente lečene rekobinovanim koagulacionim faktorom VIII, treba oprezno pratiti na razvoj inhibitora

odgovarajućim kliničkim pregledima i laboratorijskim testovima. Videti takođe i odeljak Neželjena dejstva.


Preporučuje se da, svaki put kad se Recombinate primeni pacijentu, zabeleži ime i serijski broj proizvoda kako bi se održala veza između pacijenta i serijskog broja proizvoda.


Ovaj lek sadrži 1.5 mmol natrijuma po dozi. Ovo treba uzeti u obzir kod pacijenata koji su na dijeti sa kontrolisanim unosom natrijuma.


Pedijatrijska populacija

Upozorenja i mere opreza kod dece se ne razlikuju od onih koja su date za odrasle.


Interakcije sa drugom lekovima i druge vrste interakcija


Nisu poznate interakcije Recombinate sa drugim lekovima.


Primena u periodu trudnoće i dojenja


Nisu sprovođena ispitivanja uticaja faktora VIII na reproduktivnu sposobnost životinja. Zbog retke pojave hemofilije A kod žena, ne postoji iskustvo vezano za upotrebu faktora VIII u toku trudnoće i dojenja. Prema tome, faktor VIII u trudnoći i dojenju se može koristiti samo ako je to jasno indikovano.


Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Nisu zabeleženi uticaji Recombinate na sposobnost prilikom upravljanja motornim vozilom ili rukovanja mašinama.


Neželjena dejstva


Sažeti tabelarni prikaz neželjenih reakcija

Sledeća tabela pokazuje frekvencu neželjenih dejstava leka zabeleženih spontanim prikupljanjem i u toku kliničkih studija. U okviru svake grupe frekvenci, neželjeni efekti su prikazani prema opadajućoj ozbiljnosti. Frekvenca je određena korišćenjem sledećih kriterijuma: veoma česte (≥1/10), česte (≥1/100, <1/10), povremene (≥1/1 000, <1/100), retke (≥1/10 000, <1 1000), veoma retke (<1/10 000) i nije poznato ( ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka).


MedDRA klasa sistema organa

Frekfenca

Neželjena dejstva

Infekcije i infestacije

Povremeno

Infekcija uha

Poremećaji na nivou krvi i limfnog

sistema

Česte

Inhibicija faktora VIII¹


Poremećaji imunog sistema

Nije poznata

Anafilaktična reakcija Preosetljivost²

Poremećaj nervnog sistema

Povremeno

Vrtoglavica

tremor

Nije poznata

Gubitak svesti

Sinkopa Glavobolja parestezija

Kardiološki poremećaji

Nije poznata

Cijanoza

Tahikardija

Vaskularni poremećaji

Povremeno

Epistaksa

Crvenilo Hematom Hipotenzija Bledilo

Hladni ekstremiteti

Respiratorni, torakalni

medijastinalni poremećaji

i

Povremeno

Bol u grlu

Nije poznata

Dispneja

Kašalj šištanje

Gastrointestinalni poremećaji

Povremeno

mučnina

Nije poznato

Povraćanje

Bol u abdomenu

Poremećaji na

potkožnog tkiva

nivou

kože i

Povremeno

Hiperhidrozis

Pruritus Osip

Makulopapularni osip

Nije poznato

Angioedem Urtikarija

Perutanje kože eritem

Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Povremeno

Bol u ekstremitetima

Opšti poremećaji i poremečaji na

mestu primeneinfuzije

Često

Drhtavica

Povremeno

Zamor

pireksija

Nije poznato

Malaksalost

Reakcija na mestu primene Bol u grudima

Osećaj nelagodnosti u grudima

Ispitivanja

Povremeno

Loši

sluha

rezultati prilikom

provere


¹U PTP ispitivanju (prethodno tretitani pacijenti), ni jedan od 71 pacijenta nije de novo razvio neutrališuća antitela, ali je 22 od 72 prethodno netretiranih pacijenata u PUP ispitivanju sa Recombinate razvilo inhibitore faktora VIII i gore prikazane frekvence se baziraju na PUP podacima. Od 22, 10 pacijenata je imalo visok titar


(≥ 5 Bethesda jedinica) i 12 pacijenata nizak titar (<5 Bethesda jedinica).

²Rani znaci reakcije preosetljivosti su na primer urtikarija, dispneja, kašalj, osećaj nelagodnosti u grudima, šištanje, anafilaksa, osip, hipotenzija, pruritus, drhtavica, crvenilo, pireksija, cijanoza, tahikardija, povraćanje, sinkopa, glavobolja. Pojačan oprez kod primene ovog leka potreban je kod bolesnika sa poznatim alergijskim reakcijama na sastojke ovog leka. (pogledati odeljak Kontraindikacije i Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Opis izdvojenih neželjenih reakcija

Nastajanje neutralizujućih antitela, inhibitora faktora VIII poznata je komplikacija u tretmanu pacijenata sa hemofilijom A. Ovi inhibitori su nepromenljivi IgG imunoglobulini koji su upereni protiv prokoagulantne aktivnosti faktora VIII, što se izražava u Bethesda jedinicama (B.j.) po mL plazme.

Rizik od razvoja inhibitora je u korelaciji sa izlaganjem antihemofilijskom faktoru VIII; ovaj rizik je najveći

posle prvih 20 dana tretmana. Učestalost pojave inhibitornih antitela kod pacijenata sa ozbiljnom hemofilijom A, sa visokim rizikom za razvoj inhibitora (tj. prethodno netretirani pacijenti), utvrđeno je za Recombinate, da iznosi 31%, što je unutar opsega faktora VIII poreklom iz plazme. Pacijenti tretirani sa Recombinate trebalo bi pažljivo da se prate radi eventualnog razvoja inhibitora, odgovarajućim kliničkim metodama i laboratorijskim testovima.


Pedijatrijska populacija

U kliničkim studijama, osim razvoja inhibitora kod pacijenata koji prethodno nisu tretirani, nisu primećene druge neželjene reakcije povezane sa starošću pacijenata.


Predoziranje


Nisu poznati slučajevi predoziranja.


Inkompatibilnost


Zbog nedostatka studija o kompatibilnosti, Recombinate ne bi trebalo mešati sa drugim lekovima.

Samo priloženi set za infuziju bi trebalo koristiti jer bi problem pri primeni mogao da nastane kao posledica adsorpcije humanog faktora koagulacije VIII na unutrašnju stranu druge infuzione opreme.


Rok upotrebe


2 godine.


Posle rastvaranja, Recombinate bi trebalo primeniti odmah, a najkasnije u roku od 3 sata. Rekonstituisani rastvor čuvati na sobnoj temperaturi (15-25˚C), ne u frižideru.

Sa mikrobiološke tačke gledišta, rastvor za injekciju nakon rekonstitucije trebalo bi odmah upotrebiti.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Čuvati na temperaturi od 2-8˚C. Ne zamrzavati. Čuvati u spoljnjem pakovanju zaštićeno od svetlosti. U toku perioda od dve godine, proizvod se može čuvati na temperaturi od 15-25˚C ukoliko će se upotrebiti u roku od šest meseci. Ne vraćati u frižider ukoliko je proizvod čuvan na temperaturi od 15-25˚C.


Za uslove čuvanja rastvorenog leka, pogledati odeljak Rok upotrebe.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka


Posle rastvaranja sa priloženom vodom za injekcije, pripremljeni rastvor primeniti intravenski. Treba upotrebiti plastični špric za jednokratnu upotrebu koji je priložen uz proizvod.

  1. Skinite plavi poklopac sa Baxject II. Ne dozvolite da vazduh uđe u špric. Povežite špric sa Baxject II (slika d).

  2. Okrenite sistem (da bočica sa koncetratom bude na vrhu). Povucite koncetrat u špric laganim povlačenjem klipa u nazad (slika e).

  3. Odvijte špric.

  4. Postavite set za infuziju na špric. Primenite intravenski. Lek se može davati brzinom do 10 mL/min. Pre i za vreme primene Recombinate, trebalo bi meriti puls. Ukoliko se pojavi značajno povećanje, smanjenje brzine infuzije ili privremeni prestanak davanja leka obično dovode do trenutnog nestajanja simptoma (videti odeljak 4.4 i 4.8).


Slika d slika e

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines