FISKocr

Betaserc


UPUTSTVO ZA LEK


Betaserc®, tablete, 24 mg

Pakovanje: ukupno 20 tableta, blister, 1 x 20 kom Betaserc®, tablete, 24 mg

Pakovanje: ukupno 50 tableta, blister, 5 x 10 kom


Proizvođač: Abbott Healthcare SAS

Chatillon-sur-Chalaronne, Route de Belleville-Lieu-dit-Maillard,

Adresa:

Francuska

Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.

Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Betaserc®, 24 mg, tableta INN: betahistin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Betaserc i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Betaserc

 3. Kako se upotrebljava lek Betaserc

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Betaserc

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BETASERC I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Betaserc sadrži betahistin. Ovaj lek se naziva analogom histamina. Lek Betaserc se koristi u terapiji:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BETASERC


  Lek Betaserc ne smete koristiti:


  Ukoliko se nešto od ovoga odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre nego što uzmete lek Betaserc.

  Vaš lekar će možda želeti da pažljivije prati Vaše stanje tokom primene leka Betaserc. Vaš lekar će Vam reći da li je bezbedno za Vas da počnete sa primenom ovog leka.


  Deca

  Lek Betaserc se ne preporučuje za primenu kod dece mlađe od 18 godina.


  Primena drugih lekova

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate, ili ste do nedavno uzimali, neki drugi lek, uključujući i lek koji se nabavlja bez lekarskog recepta ili biljne lekove.


  Posebno obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta ukoliko uzimate neki od sledećih lekova:


  Ako se bilo šta od gore navedenog odnosi na Vas (ili ukoliko niste sigurni), obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu pre primene leka Betaserc.


  Uzimanje leka Betaserc sa hranom ili pićima


  Lek Betaserc se može uzimati sa ili bez hrane. Ipak, lek Betaserc može prouzrokovati blage stomačne probleme (navedeni u odeljku 4.). Primena leka Betaserc sa hranom može smanjiti pojavu stomačnih problema.


  Primena leka Betaserc u periodu trudnoće i dojenja

  Nije poznato da li lek Betaserc utiče na nerođene bebe:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BETASERC

  Uvek uzimajte lek Betaserc u skladu sa preporukama Vašeg lekara. Možete proveriti sa Vašim lekarom ili farmaceutom ukoliko niste sigurni.


  Kako da uzimate lek

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek Betaserc može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih. Sledeća

  neželjena dejstva su zabeležena sa primenom leka Betaserc:


  Alergijske reakcije

  Ukoliko imate alergijsku reakciju, prestanite da uzimate lek Betaserc i posetite Vašeg lekara ili idite odmah u

  najbližu bolnicu. Znaci alergije mogu da uključe:


  Prestanite sa uzimanjem leka Betaserc i posetite Vašeg lekara ili idite u najbližu bolnicu odmah, ukoliko primetite bilo koji od navedenih znakova.


  Ostala neželjena dejstva uključuju:

  Često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek)


  (abdominalna distenzija) i nadimanje. Uzimanje leka Betaserc sa hranom može da pomogne pri umanjivanju stomačnih problema.


  Ukoliko neki od neželjenih efekata postanu ozbiljni, ili ukoliko primetite bilo koji od neželjenih efekata koji nije naveden u ovom uputstvu, molimo Vas obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Prijavljivanje neželjenih reakcija


  Ukoliko Vam se ispolji bilo koja neželjena reakcija, potrebno je da o tome obavestite lekara ili farmaceuta. Ovo uključuje i svaku moguću neželjenu reakciju koja nije navedena u ovom uputstvu. Prijavljivanjem neželjenih reakcija možete da pomognete u proceni bezbednosti ovog leka. Sumnju na neželjene reakcije možete da prijavite Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


  Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

  Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

  website: www.alims.gov rs

  e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


 5. KAKO ČUVATI LEK BETASERC


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek Betaserc posle isteka roka upotrebe naznačenog na kutiji. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Bez posebnih temperaturnih uslova čuvanja. Čuvati u originalnom pakovanju radi zaštite od vlage.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Betaserc

Aktivna supstanca je betahistin dihidrohlorid. Svaka tableta sadrži 24 mg betahistin dihidrohlorida.


Pomoćne supstance: Celuloza, mikrokristalna Manitol

Limunska kiselina, monohidrat Silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni Talk


Kako izgleda lek Betaserc i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne tablete, bele do skoro bele boje, fasetiranih ivica, sa utisnutom podeonom crtom i brojem ”289” iznad i ispod crte na jednoj strani.


U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 1 PVC/PVDC/Al blister sa 20 tableta. U složivoj kartonskoj kutiji nalazi se 5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115D, Beograd


Proizvođač:

Abbott Healthcare SAS

Chatillon- sur-Chalaronne, Route de Belleville-Lieu-dit-Maillard, Francuska

Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Betaserc, tableta, 20 x 24 mg: rešenje broj 515-01-01164-14-001 od 22.10.2014.

Betaserc, tableta, 50 x 24 mg: rešenje broj 515-01-01165-14-001 od 22.10.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org