Moozeeck

Femozol


UPUTSTVO ZA LEK


Femozol®, film tablete, 30 x 2,5 mg


Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o.


Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Podnosilac zahteva: PharmaSwiss d.o.o.

Adresa: Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Femozol®,

film tablete, 30 x 2,5 mg

letrozol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Femozol i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Femozol

 3. Kako se upotrebljava lek Femozol

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Femozol

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK FEMOZOL I ČEMU JE NAMENJEN


  Femozol sadrži aktivnu supstancu letrozol, koji pripada grupi lekova pod imenom inhibitori aromataze. Letrozol se primenjuje kao hormonalna (ili „endokrina“) terapija karcinoma dojke. Rast karcinoma dojke je često stimulisan estrogenima, ženskim polnim hormonima. Lek Femozol smanjuje količinu estrogena tako što blokira enzim („aromatazu“) koji je uključen u stvaranje estrogena i time može da blokira rast karcinoma dojke za čiji rast je ovaj hormon neophodan. Kao posledica toga, ćelije tumora sporije rastu ili prestaju sa rastom i/ili sa širenjem na druge delove tela.


  Kada se koristi lek Femozol

  Lek Femozol se primenjuje u lečenju karcinoma dojke kod žena koje su prošle kroz menopauzu.

  Primenjuje se za sprečavanje ponovne pojave tumora. Može se primenjivati kao prva linija terapije pre hirurške intervencije karcinoma dojke u slučaju da hitna hirurška intervencija nije moguća, ili se može primenjivati kao prva linija terapije nakon hirurške operacije karcinoma dojke ili nakon pet godina terapije tamoksifenom.

  Lek Femozol se takođe primenjuje da spreči širenje karcinoma dojke na druge delove tela kod pacijenata sa uznapredovalim karcinomom dojke.


  Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa delovanjem leka Femozol ili u vezi toga zašto vam je propisan ovaj lek, obratite se lekaru.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK FEMOZOL

  Pažljivo se pridržavajte uputstava koje dobijete od svog lekara. Ona se mogu razlikovati od opštih informacija koje su navedene u ovom Uputstvu.


  Lek Femozol ne smete koristiti:

  Ako se neko od gore navedenih stanja odnosi na vas, obavestite svog lekara. Lekar će to uzeti u obzir tokom terapije lekom Femozol®.


  Deca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

  Deca i adolescenti ne smeju da koriste ovaj lek.


  Stariji pacijenti (od 65 godina i stariji)

  Pacijenti starosti 65 godina i stariji mogu da primenjuju lek u istoj dozi kao i odrasli pacijenti.


  Primena drugih lekova


  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste do nedavno uzimali bilo koji drugi lek, uključujući i one koji se mogu nabaviti bez lekarskog recepta.


  Uzimanje leka Femozol sa hranom ili pićima

  Lek se može uzimati nezavisno od obroka.


  Primena leka Femozol u periodu trudnoće i dojenja

  Pre primene bilo kog leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Uticaj leka Femozol na upravljanje motornim vozilima i rukovanje mašinama

  Ukoliko tokom primene ovog leka osetite vrtoglavicu, zamor, pospanosti ili se loše osećate, nemojte da vozite niti upravljate mašinama dok vam ne bude bolje.


  Važne informacije o nekim sastojcima leka Femozol

  Lek sadrži laktozu, monohidrat. U slučaju intolerancije na pojedine šećere, obratite se lekaru pre primene ovog leka.


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK FEMOZOL

  Uvek uzimajte lek Femozol onako kako vam je lekar propisao. Ukoliko niste sigurni, obratite se lekaru ili

  farmaceutu.


  Uobičajena doza je 1 tableta leka Femozol dnevno. Primena leka u isto vreme svakoga dana olakšaće vam da zapamtite kada treba da uzmete tabletu.


  Tablete se mogu uzimati nezavisno od unosa hrane. Tabletu treba progutati celu sa čašom vode ili neke druge tečnosti.


  Koliko dugo treba uzimati lek Femozol

  Lek treba da uzimate onoliko dugo koliko to odredi vaš lekar. Možda ćete morati da ga uzimate nekoliko

  meseci ili godina. Ako imate pitanja o tome koliko dugo treba da uzimate lek Femozol, porazgovarajte sa svojim lekarom.


  Praćenje tokom terapije lekom Femozol


  Lek treba da uzimate samo pod strogim medicinskim nadzorom. Lekar će redovno pratiti vaše zdravstveno stanje kako bi proverio da li terapija koju dobijate postiže odgovarajuće efekte.


  Lek Femozol može dovesti do smanjivanja gustine ili oštećenja kostiju (osteoporoza) zbog smanjenog nivoa estrogena u organizmu. Lekar vam može proveravati gustinu koštane mase (način praćenja osteoporoze) pre, tokom i nakon terapije.


  Ako ste uzeli više leka Femozol nego što je trebalo

  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Femozol nego što bi trebalo, ili je neko drugi slučajno uzeo vaš lek, odmah se javite lekaru ili se obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi. Ponesite sa sobom pakovanje leka. Može biti potrebna medicinska intervencija.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Femozol

  Ako je uskoro vreme za narednu dozu (npr. u roku od 2 do 3 sata), preskočite propuštenu dozu i uzmite narednu dozu u predviđeno vreme.

  U suprotnom, uzmite dozu leka čim se setite, a zatim narednu tabletu uzmite u predviđeno vreme.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili propuštenu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Femozol

  Ne prekidajte sa primenom leka bez konsultacije sa lekarom. Videti takođe poglavlje „Koliko dugo treba uzimati lek Femozol“.


  Ako imate dodatnih pitanja o primeni ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i Femozol može da izazove neželjene reakcije, iako se one ne javljaju kod svih pacijenata.

  Neželjene reakcije su uglavnom blage ili umerene i povlače se nakon nekoliko dana ili nekoliko nedelja terapije. Neke od ovih neželjenih reakcija, kao što su naleti vrućine, gubitak kose ili vaginalno krvarenje, mogu biti

  posledica nedostatka estrogena u organizmu.


  Neke neželjene reakcije mogu biti ozbiljne:

  Retke ili povremene neželjene reakcije (javljaju se kod 1-100 od 10 000 pacijenata):

  Ako su neki od navedenih simptoma izraženi, obavestite svog lekara.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK FEMOZOL


  Rok upotrebe

  4 godine.

  Nemojte koristiti lek Femozol posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje

  Ne zahtevaju se posebni uslovi čuvanja leka.

  Čuvati van domašaja dece!


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Femozol

Aktivna supstanca: letrozol.

Jedna film tableta sadrži 2,5 mg letrozola.


Pomoćne supstance: laktoza-monohidrat; skrob, kukuruzni; celuloza, mikrokristalna; natrijum skrobglikolat; talk; magnezijum-stearat.

Film omotač: hidroksipropilmetilceluloza; hidroksipropilceluloza; talk; ulje iz semena pamuka; gvožđe-oksid, žuti (E 172); gvožđe-oksid, crveni (E 172); titan-dioksid (E 171).


Kako izgleda lek Femozoli sadržaj pakovanja

Farmaceutski oblik

Film tablete.

Okrugle, bikonveksne film tablete žute boje.


Priroda i sadržaj kontaktne ambalaže

Femozol, film tablete, 30 x 2,5mg: 3 blistera (PVC/Alu) sa po 10 film tableta u kartonskoj kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija

Proizvođač: PharmaSwiss d.o.o., Batajnički drum 5 A, Beograd, Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno

Avgust, 2013.


Režim izdavanja leka:

Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Femozol®, film tablete, 30 x 2,5mg: 515-01-02362-13-001 od 04.11.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z