Moozeeck

BHPstop


UPUTSTVO ZA LEK


BHPstop, film tableta, 5 mg

Pakovanje: ukupno 30 kom, blister, 3 x 10 film tableta


Proizvođač: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi SadAdresa:

Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija

Mesto proizvodnje: Kumanački put bb, Novi Bečej, Republika Srbija


Podnosilac zahteva: Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad


Adresa: Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik BHPstop, 5 mg, film tablete

INN finasterid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek BHPstop i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek BHPstop

 3. Kako se upotrebljava lek BHPstop

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek BHPstop

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK BHPstop I ČEMU JE NAMENJEN


  BHPstop je lek koji sadrži finasterid. On pripada grupi lekova koji se zovu inhibitori 5-alfa-reduktaze.


  Lek BHPstop smanjuje uvećanu prostatu kod muškaraca. Prostata je žlezda koja se nalazi ispod mokraćne bešike (ali samo kod muškaraca). Ona stvara tečnost koja se nalazi u spermi. Uvećana prostata može da izazove stanje koje se naziva „benigna hiperplazija prostate“ ili BHP.


  Šta je to BHP?


  Ako imate BHP to znači da je vaša prostata uvećana. Ona može da pritiska cev kroz koju prolazi mokraća kada izlazi iz vašeg tela.

  Ovo može da dovede do sledećih problema:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK BHPstop


  Lek BHPstop ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK BHPstop


  Uvek uzimajte vaše tablete onako kako vam je to objasnio vaš lekar. Ako niste sigurni kako da uzimate lek, obratite se za savet vašem lekaru ili farmaceutu.


  Uzimanje ovog leka


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, BHPstop može da izazove neželjena dejstva, mada se one ne pojavljuju kod svih pacijenata.


  Tokom upotrebe ovog leka može da dođe do pojave sledećih neželjenih dejstava:


  Alergijske reakcije:


  Ako dobijete alergijsku reakciju, odmah prestanite da uzimate lek i javite se vašem lekaru. Znaci alergijske


  reakcije mogu da budu:

 5. KAKO ČUVATI LEK BHPstop


  Čuvati van vidokruga i domašaja dece!


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek BHPstop


BHPstop,5 mg, film tableta: 1 film tableta sadrži 5 mg finasterida.


Pomoćne supstance Jezgro tablete:

- laktoza, monohidrat;


Kako izgleda lek BHPstop i sadržaj pakovanja

Plave, okrugle film tablete, sa utisnutom oznakom „H“ na jednoj strani i „37“ na drugoj strani.


Unutrašnje pakovanje gotovog leka je blister (Alu-PVC/PE/PVdC) sa 10 film tableta od 5 mg.

Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija. U kartonskoj kutiji se nalazi 3 blistera sa po 10 film tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad Rumenačka 1/I

21 000 Novi Sad Republika Srbija


Proizvođač:

Zdravlje-Medic d.o.o. Novi Sad Rumenačka 1/I, 21 000 Novi Sad

Mesto proizvodnje: Kumanački put bb, Novi Bečej Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Decembar 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2751-12-001 od 28.02.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z