Moozeeck

Kandesartan Sandoz


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


Kandesartan Sandoz® tablete 4 mg Kandesartan Sandoz® tablete 8 mg Kandesartan Sandoz® tablete 16 mg Kandesartan Sandoz® tablete 32 mg Pakovanje: 30 tableta


Proizvođač: Lek Farmacevtska Družba d.d.


Adresa: Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d.

Adresa: Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Kandesartan Sandoz® 4 mg tablete Kandesartan Sandoz® 8 mg tablete Kandesartan Sandoz® 16 mg tablete Kandesartan Sandoz® 32 mg tablete


INN: kandesartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Kandesartan Sandoz i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Kandesartan Sandoz

 3. Kako se upotrebljava lek Kandesartan Sandoz

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Kandesartan Sandoz

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Kandesartan Sandoz I ČEMU JE NAMENJEN

  Lek Kandesartan Sandoz pripada grupi lekova poznatoj kao antagonisti angiotenzin II receptora. Aktivna supstanca leka je kandesartan-cileksetil.

  Ovaj lek deluje tako što širi i opušta krvne sudove, što pomaže snižavanju krvnog pritiska i olakšava Vašem srcu da pumpa krv u sve delove tela.


  Lek Kandesartan Sandoz se koristi za lečenje:


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Kandesartan Sandoz


  Lek Kandesartan Sandoz ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Kandesartan Sandoz

  Lek Kandesartan Sandoz uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Za oralnu upotrebu.

  Lek je namenjen za odrasle.


  Terapija visokog krvnog pritiska

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Lek Kandesartan Sandoz, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod

  svih.


  Prekinite sa uzimanjem leka Kandesartan Sandoz i odmah potražite medicinsku pomoć ako imate neku od sledećih alergijskih reakcija:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK Kandesartan Sandoz


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  2 godine.

  Nemojte koristiti lek Kandesartan Sandoz posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju ("Važi do:"). Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati u originalnom pakovanju.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Kandesartan Sandoz

Aktivna supstanca je: kandesartan-cileksetil.


KandesartanSandoztablete4mg

Jedna tableta sadrži 4 mg kandesartan-cileksetila.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K30; karaginan; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat.


KandesartanSandoztablete8mg

Jedna tableta sadrži 8 mg kandesartan-cileksetila.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K30; karaginan; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171) .


KandesartanSandoztablete16mg

Jedna tableta sadrži 16 mg kandesartan-cileksetila.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K30; karaginan; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat; gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171).


KandesartanSandoztablete32mg

Jedna tableta sadrži 32 mg kandesartan-cileksetila.

Ostali sastojci su:

Laktoza, monohidrat; skrob, kukuruzni; povidon K30; karaginan; kroskarmeloza-natrijum; magnezijum-stearat;


gvožđe(III)-oksid, crveni (E172); titan-dioksid (E171).


Kako izgleda lek Kandesartan Sandoz i sadržaj pakovanja

KandesartanSandoztablete4mg

Okrugle, bikonveksne tablete bele boje, sa podeonom linijom sa jedne strane i utisnutom oznakom 4 sa druge strane.


KandesartanSandoztablete8mg

Okrugle, bikonveksne mramorirane tablete ru`i~aste boje, sa podeonom linijom sa jedne strane i utisnutom

oznakom 8 sa druge strane.


KandesartanSandoztablete16mg

Okrugle, bikonveksne mramorirane tablete ružičaste boje, sa podeonom linijom sa jedne strane i utisnutom

oznakom 16 sa druge strane.


KandesartanSandoztablete32mg

Okrugle, bikonveksne mramorirane tablete ružičaste boje, sa podeonom linijom sa jedne strane i utisnutom oznakom 32 sa druge strane.


Tableta se može podeliti na jednake polovine.


U kartonskoj kutiji se nalazi 3 Al/Al blistera sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač

Nosilac dozvole:

Predstavništvo Sandoz Pharmaceuticals d.d. Beograd Kneginje Zorke 2, Beograd, Srbija


Proizvođač:

Lek Farmacevtska Družba d.d. Verovškova 57, Ljubljana, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:

Kandesartan Sandoz 4 mg tablete: 515-01-693-10-002, 29.04.2011.

Kandesartan Sandoz 8 mg tablete: 119/2011/12,

04.01.2011.

Kandesartan Sandoz 16 mg tablete: 120/2011/12,

04.01.2011.

Kandesartan Sandoz 32 mg tablete: 121/2011/12,

04.01.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z