FISKocr

Alvolamid


UPUTSTVO ZA LEK


Alvolamid®, rastvor za infuziju, 5mg/mL

Pakovanje: bočica, 10x100mL


Proizvođač: Alvogen Pharma d.o.o.


Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma d.o.o.

Adresa: Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Alvolamid®, 5mg/mL, rastvor za infuziju levofloksacin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alvolamid i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvolamid

 3. Kako se upotrebljava lek Alvolamid

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alvolamid

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVOLAMID I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Alvolamid, rastvor za infuziju, sadrži aktivnu supstancu levofloksacin, koji pripada grupi sintetskih antibiotika iz klase fluorohinolona. Ovaj lek deluje tako što uništava bakterije koje su uzrokovale infekciju u Vašem organizmu.


  Alvolamid je indikovan za lečenje sledećih infekcija:


  U posebnim situacijama, lek Alvolamid rastvor za infuziju može da se koristi za smanjenje šanse za dobijanje bolesti pluća pod nazivom antraks ili kod pogoršanja bolesti nakon izlaganja bakteriji koja uzrokuje antraks.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVOLAMID

  Lek Alvolamid ne smete koristiti:


  Lek Alvolamid ne smete koristiti i morate reći Vašem doktoru:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALVOLAMID


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek Alvolamid, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih pacijenata. Ovi efekti su uglavnom blagi ili umereni i najčešće su kratkotrajni.


  Neželjene reakcije su opisane na osnovu učestalosti.

  Učestalost se definiše na sledeći način: veoma često (javljaju se kod 1 u 10 pacijenata), često (kod 1-10 na 100 pacijenata koji uzimaju lek), povremeno (kod 1-10 na 1 000 pacijenata koji uzimaju lek), retko (kod 1- 10 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek), veoma retko (kod ≤1 na 10 000 pacijenata koji uzimaju lek), izolovani slučajevi (javljaju se još ređe).


  Prestanite sa primenom leka Alvolamid i odmah recite svom lekaru ili medicinskoj sestri ako primetite neke od sledećih neželjenih dejstava:


  Veoma retko se može javiti:

 5. KAKO ČUVATI LEK ALVOLAMID


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe pre otvaranja:

  3 godine


  Rok upotrebe van spoljnjeg pakovanja: 3 dana (u uslovima sobnog osvetljenja)


  Rok upotrebe nakon perforacije gumenog čepa: iskoristi odmah (u roku od 3 sata).


  Rok upotrebe nakon prvog otvaranja/razblaženja: Nakon razblaženja, pripremljeni rastvor za infuziju treba odmah upotrebiti. Ukoliko se odmah ne upotrebi, vreme čuvanja i uslovi pre upotrebe su odgovornost korisnika.


  Nemojte koristiti lek Alvolamid posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.

  Nemojte koristiti lek Alvolamid ako primetite da rastvor nije bistar, zelenkasto-žute boje i/ili ako sadrži vidljive čestice.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


  Čuvanje


  Čuvanje pre otvaranja

  Čuvati u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti. Pre upotrebe rastvor vizuelno proveriti. Može se koristiti samo bistar rastvor bez prisustva čestica.


  Čuvanje leka nakon prvog otvaranja/razblaženja

  Nije potrebno štititi lek od svetlosti tokom same primene infuzije.


  Kada se jednom otvori infuziona bočica (nakon perforacije gumenog čepa), rastvor treba odmah primeniti (u roku od 3 sata) kako bi se prevenirala bakterijska kontaminacija.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Alvolamid


Aktivna supstanca je levofloksacin (u obliku levofloksacin, hemihidrata).

Jedna bočica sa 100 mL rastvora za infuziju sadrži 500 mg levofloksacina (u obliku levofloksacin, hemihidrata).

1 mL rastvora za infuziju sadrži 5 mg levofloksacina.


Pomoćne supstavce su: natrijum-hlorid; hlorovodonična kiselina 5M; voda za injekcije.


Kako izgleda lek Alvolamid i sadržaj pakovanja


Rastvor za infuziju.

Bistar rastvor zelenkastožute boje bez prisustva mehaničkih nečistoća.


pH: 4,3 – 5,3

Osmolalnost: 282 - 322 mOsmol/L


Unutrašnje pakovanje: Providna bočica od stakla tip I sa brombutilnim gumenim čepom i aluminijumskom kapicom sa plastičnim flip off poklopcem. Svaka bočica sadrži 100 mL rastvora.


Spoljnje pakovanje: složiva kartonska kutija sa 10 bočica.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:


Alvogen Pharma d.o.o.

Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Proizvođač:


Alvogen Pharma d.o.o.

Pašnjačka bb, Barice, Opština Plandište, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2013.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 21.05.2013.


   Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim radnicima:


   Ovo je sažet pregled informacija o leku Alvolamid i treba da pomogne njegovoj primeni. Potrebno je da ste upoznati sa Sažetkom karakteristika leka za lek Alvolamid i da se pridržavate uputstva za pravilno rukovanje.


   Terapijske indikacije

   Lek Alvolamid, rastvor za infuziju, je indikovan kod odraslih u terapiji sledećih infekcija (videti poglavlja Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka):

   • Vanbolnička pneumonija

   • Komplikovana infekcija kože i mekih tkiva


    Za gorenavedene infekcije, lek Alvolamid treba koristiti samo kada se upotreba antibiotika, koji se uobičajeno preporučuju za inicijalnu terapiju ovih infekcija, smatra neodgovarajućom.


   • Pijelonefritis i komplikovane infekcije urinarnog trakta (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)

   • Hronični bakterijski prostitis

   • Inhalacioni antraks: profilaksa nakon ekspozicije i terapija (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka)


Potrebno je uzeti u obzir oficijalne vodiče o odgovarajućoj primeni antibakterijskih lekova. Doziranje i način primene

Lek Alvolamid, rastvor za infuziju, se primenjuje u vidu spore intravenske infuzije jednom ili dva puta dnevno.

Doziranje zavisi od tipa i težine infekcije, kao i od osetljivosti patogenog uzročnika. Terapija lekom

Alvolamid nakon početne intravenske primene može se nastaviti primenom odgovarajuće oralne doze u skladu sa SPC-em za film tablete i ako se smatra odgovarajućom za pacijenta. Usled bioekvivalentnosti parenteralnog i oralnog oblika, može se upotrebiti isti režim doziranja.

Doziranje

Preporučuje se sledeće doziranje leka Alvolamid, rastvor za infuziju:

Doziranje kod pacijenata sa normalnom bubrežnom funkcijom (klirens kreatinina > 50 mL/min)


Indikacije

Dnevni režim doziranja (prema težini bolesti)

Ukupna dužina lečenja1 (prema težini bolesti)


Vanbolnička pneumonija

500 mg jednom ili dva puta

dnevno


7-14 dana

Pijelonefritis

500 mg jednom dnevno

7-10 dana

Komplikovane infekcije

urinarnog trakta


500 mg jednom dnevno


7-14 dana

Hronični bakterijski prostatitis

500 mg jednom dnevno

28 dana

Komplikovana infekcije kože i mekih tkiva

500 mg jednom ili dva puta dnevno


7-14 dana

Inhalacioni antraks

500 mg jednom dnevno

8 nedelja

1Dužina terapije uključuje intravensku i oralnu terapiju. Vreme prelaska sa intravenske na oralnu terapiju zavisi od kliničke situacije, ali je uobičajeno od 2 do 4 dana.

Posebne grupe pacijenata


Oštećenje bubrežne funkcije (klirens kreatinina ≤ 50 mL/min)

Režim doziranja

250 mg/24 h

500 mg/24 h

500mg/12h

Klirens kreatinina


prva doza: 250 mg


prva doza: 500 mg


prva doza: 500 mg

50-20 mL/min

zatim: 125mg/24h

zatim: 250mg/24h

zatim: 250mg/12h

19-10 mL/min

zatim: 125mg/48h

zatim: 125mg/24h

zatim: 125mg/12h

<10 mL/min (uključujući

hemodijalizu i CAPD)1

zatim: 125mg/48h

zatim: 125mg/24h

zatim: 125mg/24h

1Nije potrebna primena dodatnih doza posle hemodijalize ili kontinuirane ambulantne peritonealne dijalize

(CAPD)

Oštećenje funkcije jetre

Nije potrebno prilagođavati dozu pošto se levofloksacin ne metaboliše u jetri u značajnoj meri i uglavnom se ekskretuje putem bubrega.

Stariji pacijenti

Nije potrebno prilagođavati dozu kod starijih pacijenata, osim ako se to ne nameće s obzirom na bubrežnu funkciju (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka “Tendinitis i ruptura tetive” i “Produženje QT intervala”).

Pedijatrijska populacija

Lek Alvolamid je kontraindikovan kod dece i adolescenata u razvoju (videti odeljak Kontraindikacije). Način primene

Lek Alvolamid, rastvor za infuziju, je namenjen samo za sporu intravensku infuziju; primenjuje se jednom

ili dva puta dnevno. Vreme primene infuzije mora biti najmanje 60 minuta za 500 mg leka Alvolamid, rastvor za infuziju (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Za informacije o inkompatibilnosti pogledati odeljak Inkompatibilnost, a za kompatibilnost sa drugim

infuzionim rastvorima videti odeljak Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.

Kontraindikacije

Levofloksacin ne smeju uzimati:

Stariji pacijenti i žene mogu biti osetljivi na lekove koji produžavaju QT interval. Zato treba biti oprezan prilikom primene fluorohinolona (levofloksacina) u ovim populacijama (videti odeljke Doziranje i način primene, Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija, Neželjena dejstva, Predoziranje).


Periferna neuropatija

Senzorna ili senzomotorna periferna neuropatija je prijavljena kod pacijenata koji primaju fluorohinolone, kao što je levofloksacin, i može da nastane vrlo brzo. Ukoliko se jave simptomi neuropatije, treba prekinuti sa primenom levofloksacina kako bi se sprečio razvoj ireverzibilnog stanja.

Hepatobilijarni poremećaji

Kod primene levofloksacina prijavljeni su slučajevi hepatičke nekroze, pa čak i životno ugrožavajuće insuficijencije jetre, posebno kod pacijenata sa teškim osnovnim bolestima, kao što je sepsa (videti odeljak Neželjena dejstva). Pacijenti treba da prekinu terapiju i kontaktiraju lekara ukoliko dođe do pojave znaka i simptoma oboljenja jetre kao što su anoreksija, žutica, taman urin, pruritus ili osetljivost abdomena. Egzacerbacije miastenije gravis

Fluorohinoloni, uključujući levofloksacin, blokiraju neuromuskularnu aktivnost što dovodi do pogoršanja slabosti mišića kod pacijenata sa miastenijom gravis. Postmarketinški su prijavljene ozbiljne neželjene reakcije, uključujući smrt i respiratorne probleme, koji su povezani sa primenom fluorohinolona kod pacijenata sa miastenijom gravis. Levofloksacin se ne preporučuje kod pacijenata sa poznatom istorijom miastenije gravis.

Poremećaj vida

Ukoliko prilikom primene levofloksacina oslabi vid pacijenta ili se pojave bilo kakvi očni problemi, treba konsultovati očnog lekara.

Superinfekcija

Dugotrajna upotreba levofloksacina može dovesti do neosetljivosti organizma na lek. Ako dođe do superinfekcije tokom terapije, treba preduzeti odgovarajuće mere.

Interferencije sa laboratorijskim testovima

Kod pacijenata koji su na terapiji levofloksacinom, određivanje opijata u urinu može dati lažno pozitivne rezultate. Možda će biti potrebno da se rezultat potvrdi osetljivijom metodom.

Levofloksacin može sprečiti rast Micobacterium tuberculosis i, stoga, može dati lažno negativne rezultate u bakteriološkoj dijagnostici tuberkuloze.

Pomoćne supstance

Ovaj lek sadrži 354,20 mg natrijuma (15,40 mmol) po dozi. Savetuje se poseban oprez prilikom upotrebe kod pacijenata koji su na dijeti u kojoj se kontroliše unos natrijuma.

Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija Uticaj drugih lekova na levofloksacin

Teofilin, fenbufen ili slični nesteroidni antiinflamatorni lekovi

U kliničkom ispitivanju nisu zabeležene farmakokinetičke interakcije levofloksacina sa teofilinom. Međutim, može doći do značajnog sniženja praga za nastanak konvulzija prilikom istovremene primene hinolona sa teofilinom, nesteroidnim antiinflamatornim lekovima, ili drugim lekovima koji snižavaju taj prag.

U prisustvu fenbufena, koncentracije levofloksacina su za 13% veće nego kad se levofloksacin

primenjuje sam. Probenecid i cimetidin

Probenecid i cimetidin imaju statistički značajan uticaj na eliminaciju levofloksacina. Cimetidin smanjuje bubrežni klirens levofloksacina za 24%, a probenecid za 34%. To je zato što oba leka mogu da blokiraju renalnu tubularnu sekreciju levofloksacina. Međutim, statistički značajne kinetičke razlike pri dozama ispitivanim u studiji nisu bile klinički važne.

Oprez se savetuje kada se levofloksacin primenjuje istovremeno sa lekovima koji utiču na


tubularnu bubrežnu ekskreciju, kao što su probenecid i cimetidin, posebno kod pacijenata sa oslabljenom funkcijom bubrega.


Ostale važne informacije

U kliničkim farmakološkim ispitivanjima pokazano je da nije bilo nikakvih klinički bitnih promena u farmakokinetici levofloksacina, pri istovremenoj primeni sa kalcijum-karbonatom, digoksinom, glibenklamidom i ranitidinom.

Uticaj leka Alvolamid na druge lekove Ciklosporin

Poluvreme eliminacije ciklosporina se povećava za 33 % pri istovremenoj primeni sa levofloksacinom.

Antagonisti vitamina K

Povećane vrednosti parametara koagulacije (PT/INR) i/ili krvarenje, koje može biti ozbiljno, zabeleženi su

kod pacijenata koji su bili istovremeno lečeni levofloksacinom i antagonistima vitamina K (npr.

varfarinom). Zbog toga je potrebno pratiti vrednosti koagulacije kod pacijenata koji uzimaju antagoniste vitamina K (videti odeljak 4.4).

Lekovi koji produžavaju protrombinsko vreme

Levofloksacin, kao i druge fluorohinolone, treba primenjivati sa oprezom kod pacijenata koji primaju lekove za koje se zna da produžavaju QT interval (npr. antiartimike IA i III klase, triciklične antidepresive, makrolide, antipsihotike; videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).

Ostale relevantne informacije

U studiji koja se bavila ispitivanjem farmakokinetičkih interakcija, levofloksacin nije pokazao uticaj na farmakokinetiku teofilina (koji je supstrat za CYP1A2), što znači da levofloksacin ne inhibira CYP1A2.

Primena u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća

Ograničeni su podaci o upotrebi levofloksacina kod trudnica. Reproduktivne studije na životinjama

nisu ukazale na direktne ili indirektne štetne efekte (videti deo 5.3). Međutim, zbog nedostatka podataka ispitivanja na ljudima i zbog opasnosti od oštećenja hrskavice nosećih zglobova organizma u razvoju koje mogu izazvati fluorohinoloni, levofloksacin se sme primenjivati kod trudnica (videti odeljke Kontraindikacije).

Dojenje

Levofloksacin je kontraindikovan za primenu kod dojilja. Nema dovoljno podataka o ekskreciji levofloksacina u mleko; međutim, ostali fluorohinoloni se ekskretuju u mleko. U nedostatku podataka o uticaju na ljude i zbog opasnosti od oštećenja hrskavice nosećih zglobova organizma u razvoju koje mogu izazvati fluorohinoloni, levofloksacin ne treba primenjivati kod dojilja (videti odeljke Kontraindikacije).

Fertilitet

Levofloksacin ne izaziva oštećenje ploda i reproduktivnog sistema kod pacova.

Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


Neke neželjene reakcije (npr. vrtoglavica/nesvestica, pospanost, poremećaji vida) mogu oslabiti sposobnost pacijenta da se koncentriše i reaguje, pa samim tim predstavljaju opasnost u situacijama kad su te sposobnosti posebno važne (npr. upravljanje vozilom ili mašinama).

Neželjena dejstva

Sledeće informacije zasnivaju se na rezultatima kliničkih ispitivanja na više od 8300 pacijenata i velikom

postmarketinškom iskustvu.

Učestalost neželjenih dejstava je prikazana unutar svake klase sistema organa, prema sledećoj konvenciji: veoma često (≥1/10), često (≥1/100, ≤ 1/10), povremeno (≥1/1000, ≤

1/100), retko (≥1/10000, ≤ 1/1000), veoma retko (≤1/10000), izolovani slučajevi (ne može se proceniti na osnovu postojećih podataka).

U okviru svake grupe neželjene reakcije su navedene od najozbiljnijih do najblažih.


Sistem organa


Često

(≥1/100, ≤ 1/10)


Povremeno

(≥1/1000,

≤1/100)


Retko

(≥1/10000,

≤ 1/1000)


Nije poznato

(ne može da se proceni na osnovu raspoloživih podataka)

Infekcije i infestacije

Gljivična infekcija (uključujući kandidu),


Rezistencija mikroorganizama

Poremećaji krvi i limfnog sistema


Leukopenija, Eozinofilija


Trombocitopenija, Neutropenija

Pancitopenija, Agranulocitoza,

Hemolitička anemija

Poremećaji imunog sistema


Angioedem,


Hipersenzitivnost

Anafilaktički šoka,


Anafilaktoidne reakcijea

Poremećaj metabolizma i ishrane


Anoreksija


Hipoglikemija, posebno kod osoba sa dijabetesom


Hiperglikemija, Hipoglikemijska koma

Psihički poremećaji


Insomnija


Anksioznost, Konfuzna stanja,

Nervoza

Psihičke reakcije (sa halucinacijama, paranojama),


Depresija, Agitacija, Čudni snovi,

Noćne more


Psihotične reakcije sa autodestruktivnim ponašanjem, uključujući suicidne misli i dela


Poremećaji nervnog sistema


Glavobolja, Vrtoglavica


Pospanost, Tremor, Disgeuzija


Konvulzije Parestezije

Periferna senzorna neuropatija


Periferna senzomotorna neuropatija Parosmija sa anosmijom,


Diskinezija, Ekstrapiramidalni sistem, Ageuzija,

Sinkopa,


Benigna intrakranijalna hipertenzija

Poremećaj čula vida


Vizuelni poremećaj, kao što je zamagljen vid


Prolazni gubitak vida

Poremećaj sluha i labirinta


Vertigo


Tinitus

Gubitak sluha,


Oštećenje sluha

Srčani problemi


Tahikardija, Palpitacije


Ventrikularna tahikardija, što može dovesti do srčanog udara,


Ventrikularna aritmija i torsade de pointes (prijavljeno pretežno kod pacijenata sa povećanim rizikom od produženja QT intervala), na EKG-u produžen QT interval

Vaskularni poremećaji


flebitis


Hipotenzija

Respiratorni, torakalni i medijaspinalni poremećaji


Dispneja


Bronhospazam, Alergijski pneumonitis

Gastrointestinalni poremećaji


Dijareja, Povraćanje,

Nauzeja


Abdominalni bol, Dispepsija, Nadutost,

Konstipacija


Dijareja – hemoragična, koja u veoma retkim slučajevima može da ukazuje na enterokolitis, uključujući pseudomembranozni kolitis


Pankreatitis

Hepatobilijarni poremećaji


Povišeni nivoi enzima jetre (ALT/AST, alkalne fosfataze, GGT)


Povišeni nivo bilirubina


Žutica i teško oštećenje jetre, uključujući slučajeve sa akutnom insuficijencijom jetre su prijavljene pri primeni levofloksacina, posebno kod pacijenata sa teškim osnovnom bolešću


Hepatitis


Poremećaji kože i potkožnog tkivab


Raš, Pruritus, Urtikarija,

Hiperhidroza

Toksična epidermalna nekroliza, Stevens-Johnson sindrom, Eritema multiforme, Fotosenzitivnost, Leukocitoklastični vaskulitis,

Stomatitis

Mišićno-skeletni poremećaji i poremećaji vezivnog tkiva


Artralgija, Mijalgija


Poremećaji tetiva uključujući i tendinitis (npr Ahilova tetiva),


Mišićna slabost koja može biti posebno važna kod pacijenata koji boluju od mijastenije gravis


Rabdomioliza,


Ruptura tetiva (npr Ahilova tetiva) Ruptura ligamenata,

Ruptura mišića,


Artritis

Poremećaji urinarnog trakta i bubrega


Porast kreatinina u krvi

Akutna insuficijencija bubrega (npr zbog intersticijalnog nefritisa)

Opšti poremećaji i poremećaji na

mestu primene


Reakcija na mestu primene (bol, crvenilo)


Astenija


Pireksija


Bol (uključujući bol u leđima, grudima i ekstremitetima)

aanafilaksa i anafilaktoidna reakcija se mogu javiti već posle prve doze

bmukokutane reakcije se nekada mogu javiti već posle prve doze


Drugi neželjeni efekti koji su u vezi sa primenom fluorohinolona uključuju i:

Prema ispitivanjima toksičnosti na životinjama i kliničkim farmakološkim studijama sa

supraterapijskim dozama, najvažniji znaci koji se mogu očekivati nakon akutnog predoziranja levofloksacinom su poremećaji centralnog nervnog sistema poput konfuzije, vrtoglavice, poremećaja svesti i konvulzija, produženje QT intervala.

CNS efekti, u koje spadaju konfuzno stanje, konvulzije, halucinacije i tremor, su zabeležene tokom post marketinškog praćenja.

U slučaju predoziranja treba započeti simptomatsko lečenje. Potrebno je uraditi EKG zbog mogućeg produženja QT intervala. Hemodijaliza, uključujući peritonealnu dijalizu i CAPD, nisu efikasne u uklanjanju levofloksacina iz organizma. Nema specifičnog antidota.

Inkompatibilnost

Rastvor za infuziju levofloksacina ne treba mešati sa heparinom ili alkalnim rastvorima (npr. natrijum-hidrogenkarbonat). Ovaj lek ne treba mešati sa drugim preparatima osim onim navedenim u odeljku Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka

Levofloksacin rastvor za infuziju treba odmah iskoristiti (u toku prva 3 sata) nakon perforacije gumenog čepa, kako bi se izbegla bakterijska kontaminacija. Nije potrebno štititi lek od svetlosti tokom same primene infuzije. Ovaj lek je namenjen za jednokratnu upotrebu.

Nakon otvaranja, neupotrebljenu količinu leka je potrebno odbaciti.

Pre upotrebe rastvor vizuelno proveriti. Može se koristiti samo bistar rastvor, zelenkasto-žute boje, koji je praktično bez prisustva čestica.

Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima. Mešanje sa drugim rastvorima za infuziju:

Lek Alvolamid, rastvor za infuziju, je kompatibilan sa sledećim rastvorima:

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z