FISKocr

Irinotecan HF


UPUTSTVO ZA LEK


Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 40 mg/2 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom; bočica stakelna 1 x 2 mL ukupno 5 kom; bočica stakelna 5 x 2 mL

Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg/5 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom; bočica stakelna 1 x 5 mL ukupno 5 kom; bočica stakelna 5 x 5 mL

Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 300 mg/15 mL

Pakovanje: ukupno 1 kom; bočica stakelna 1 x 15 mL ukupno 5 kom; bočica stakelna 5 x 15 mL


Proizvođač: CELL PHARM GMBH

Adresa: Feodor-Lynen-Str. 35, Hannover, Nemačka Podnosilac zahteva: HEMOFARM AD

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 40 mg/2 mL Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 100 mg/5 mL Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 300 mg/15 mL


INN: irinotekan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake

bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Irinotecan HF i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Irinotecan HF

 3. Kako se upotrebljava lek Irinotecan HF

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Irinotecan HF

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK IRINOTECAN HF I ČEMU JE NAMENJEN?


  Irinotecan HF pripada grupi lekova koji se nazivaju citostatici (primenjuju se u lečenju raka).

  Lek Irinotecan HF se može koristiti sam ili u kombinaciji sa jednim brojem drugih lekova protiv raka.

  Ove kombinacije mogu se koristiti za lečenje raka debelog creva (kolona i rektuma) kada je bolest u odmaklom stadijumu.

  Vaš lekar može koristiti kombinaciju leka Irinotecan HF sa 5-fluorouracilom/folinskom kiselinom (5FU/FA) i bevacizumabom za lečenje raka debelog creva (kolona ili rektuma).

  Vaš lekar može koristiti kombinaciju leka Irinotecan HF sa kapecitabinom sa ili bez bevacizumaba za lečenje raka debelog creva (kolona ili rektuma).

  Vaš lekar može koristiti kombinaciju leka Irinotecan HF sa cetuksimabom za lečenja posebnog tipa raka debelog creva (KRAS wild tip) koji eksprimira EGFR protein.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Irinotecan HF


  Lek Irinotecan HF ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Irinotecan HF


  Ukoliko Vam je propisan lek Irinotecan HF, biće Vam primenjen isključivo od strane lekara ili medicinske sestre koji imaju iskustva u davanju hemoterapije.


  Način primene: Lek Irinotecan HF će Vam biti dat putem infuzije u venu, tokom perioda od 30 do 90 minuta.


  Ukoliko primate lek Irinotecan HF u kombinaciji sa cetuksimabom, lek Irinotecan HF se ne sme primeniti pre nego što prođe bar 1 sat posle završetka infuzije cetuksimaba.


  Doziranje i učestalost primene:

  Količina leka Irinotecan HF koju dobijate zavisiće od Vaše starosti, telesne površine i opšteg zdravstvenog stanja. Zavisiće i od drugih lekova koje ste prethodno primili za lečenje raka.


  Lekar će izračunati Vašu telesnu površinu u kvadratnim metrima (m2).


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lekovi kao što je Irinotecan HF izazvaće neželjene reakcije.


  Vaš lekar će porazgovarati sa Vama o tim neželjenim reakcijama i objasniti rizike i koristi od Vašeg lečenja. Neke od tih neželjenih reakcija moraju se ODMAH lečiti.


  Molimo Vas, pročitajte ova uputstva pažljivo i sledite ih ukoliko se kod Vas javi bilo koja od navedenih neželjenih reakcija.


  Dijareja (proliv)

  Lek Irinotecan HF može kod Vas izazvati pojavu proliva. Postoje dva tipa takvih proliva, koji se mogu razlikovati u odnosu na to kada su se javili. «Rani proliv» počinje za manje od 24 h po završetku infuzije, a

  «odloženi proliv» započinje u periodu dužem od 24 h po završetku infuzije. Ukoliko imate BILO KOJU

  VRSTU PROLIVA, VAŽNO JE da pažljivo sledite sledeća uputstva.


  Rani proliv

 5. KAKO ČUVATI LEK Irinotecan HF Čuvati van domašaja i vidokruga dece! Rok upotrebe:

  Rok upotrebe neotvorene bočice je 3 godine.


  Posle rastvaranja: U fizičko-hemijskom pogledu lek je nakon razblaživanja (in-use stabilnost) sa propisanim rastvaračima (0,9% rastvor NaCl i 5% rastvorglukoze) stabilan na temeraturi do 25°C za period od 24 sata i na temperaturi od 2°C do 8°C za period od 48 sati, zaštićeno od svetlosti.


  Sa mikrobiološke tačke gledišta razblaženi rastvor se mora upotrebiti odmah. Ukoliko se rastvor ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe predstavljaju odgovornost korisnika i ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se rastvaranje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


  Nemojte koristiti lek Irinotekan posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Ovaj proizvod ne zahteva posebne uslove čuvanja. Ne zamrzavati. Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Irinotecan HF


Irinotecan HF, 40 mg/2 mL, koncentrat za rastvor za infuziju


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je irinotekan (u obliku irinotekan-hidrohlorid, trihidrata). 1 bočica sadrži 40 mg irinotekan-hidrohlorid, trihidrata


Pomoćne supstance su:

Sorbitol, mlečna kiselina 90%, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije


Irinotecan HF, 100 mg/5 mL, koncentrat za rastvor za infuziju


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je irinotekan (u obliku irinotekan-hidrohlorid, trihidrata). 1 bočica sadrži 100 mg irinotekan-hidrohlorid, trihidrata


Pomoćne supstance su:

Sorbitol, mlečna kiselina 90%, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije


Irinotecan HF, 300 mg/15 mL, koncentrat za rastvor za infuziju


Aktivne supstance su:

Aktivna supstanca je irinotekan (u obliku irinotekan-hidrohlorid, trihidrata). 1 bočica sadrži 300 mg irinotekan-hidrohlorid, trihidrata


Pomoćne supstance su:

Sorbitol, mlečna kiselina 90%, natrijum-hidroksid (za podešavanje pH), voda za injekcije


Kako izgleda lek Irinotecan HF i sadržaj pakovanja


Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 40 mg/2 mL, 100 mg/5 mL, 300 mg/15 mL

Bistar, žut rastvor, najviše referentni rastvor GY3, bez mehaničkih onečišćenja (pH=3,5; 305 mOsmol/kg).


Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, 40 mg/2 mL, 100 mg/5 mL, 300 mg/15 mL

Pakovanje leka Irinotecan HF je bočica od tamnog stakla hidrolitičke grupe I. Bočica je zatvorena zatvaračem od brombutil gume (tip I). Zatvarač je fiksiran aluminijumskom kapicom sa polipropilenskim diskom.


Spoljnje pakovanje leka je složiva kartonska kutija.

Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

HEMOFARM AD, Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvođač:

CELL PHARM GMBH, Feodor-Lynen-Str. 35, Hannover, Nemačka.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2014.


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati samo u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


515-01-04750-13-001 od 21.07.2014. za lek Irinotecan HF; koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/2mL; bočica staklena, 1x2mL

515-01-04753-13-001 od 21.07.2014. za lek Irinotecan HF; koncentrat za rastvor za infuziju; 40mg/2mL; bočica staklena, 5x2mL

515-01-04756-13-001 od 21.07.2014. za lek Irinotecan HF; koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL; bočica staklena, 1x5mL

515-01-04760-13-001 od 21.07.2014. za lek Irinotecan HF; koncentrat za rastvor za infuziju; 100mg/5mL; bočica staklena, 5x5mL

515-01-04762-13-001 od 21.07.2014. za lek Irinotecan HF; koncentrat za rastvor za infuziju; 300mg/15mL; bočica staklena, 1x15mL

  1. od 21.07.2014. za lek Irinotecan HF; koncentrat za rastvor za infuziju;

   300mg/15mL; bočica staklena, 5x15mL


   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   Sledeće informacije namenjene su isključivo zdravstvenim stručnjacima:


   Terapijske indikacije


   Irinotecan HF je indikovan za lečenje bolesnika sa uznapredovalim kolorektalnim karcinomom:


   • u kombinaciji sa 5-fluorouracilom i folinskom kiselinom, kod pacijenata koji nisu prethodno primali terapiju za uznapredovalu bolest;

   • u monoterapiji, kod pacijenata koji su prethodno neuspešno lečeni standardnim terapijskim protokolom sa 5-fluorouracilom.


U kombinaciji sa cetuksimabom, Irinotecan HF je indikovan za lečenje pacijenata sa metastatskim kolorektalnim karcinomom KRAS wild tipa, koji eksprimira receptore za epidermalni faktor rasta (epidermal growth factor receptors – EGFR), a koji prethodno nisu primali terapiju za metastatsku bolest ili su neuspešno lečeni citoksičnom terapijom koja je uključivala i irinotekan (videti odeljak 5.1 Sažetka karakteristika leka).


U kombinaciji sa 5-fluorouracilom, folinskom kiselinom i bevacizumabom, Irinotecan HF je indikovan u prvoj liniji terapije kod pacijenata sa metastatskim karcinomom kolona ili rektuma.


U kombinaciji sa kapecitabinom, sa ili bez bevacizumaba, Irinotecan HF je indikovan u prvoj liniji terapije kod pacijenata sa metastatskim kolorektalnim karcinomom.


Doziranje i način primene


Primenjuje se isključivo kod odraslih. Irinotecan HF rastvor za infuziju treba ubrizgavati u perifernu ili centralnu venu.


Preporučeno doziranje


U monoterapiji (za pacijente koji su već prethodno lečeni):

Preporučena doza leka Irinotecan HF je 350 mg/m2, primenjena u vidu intravenske infuzije koja traje 30–90 min, jednom u tri nedelje (videti odeljke "Uputstvo za pripremu/rukovanje" i "Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka").


U kombinaciji sa drugim lekovima (za pacijente koji nisu prethodno lečeni):

Bezbednost i efikasnost leka Irinotecan HF u kombinaciji sa 5-fluorouracilom (5FU) i folinskom kiselinom (folinic acid – FA) ispitani su prema sledećem protokolu (videti odeljak "Farmakodinamski podaci"):Opisani su ne tako česti slučajevi intestinalne opstrukcije, ileusa ili krvarenja iz gastrointestinalnog trakta i retki slučajevi kolitisa, uključujući tifilitis, ishemijski i ulcerativni kolitis. Opisani su i retki slučajevi perforacije creva. Ostale blage tegobe uključuju anoreksiju, bol u trbuhu i mukozitis. Retki slučajevi simptomatskog ili asimptomatskog pankreatitisa dovedeni su u vezu sa terapijom irinotekanom.


Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema

Neutropenija je toksični efekat koji ograničava povećanje doze. Neutropenija je bila reverzibilna i nije imala kumulativni karakter; medijana pojave najmanjeg broja neutrofila iznosila je 8 dana, bez obzira da li je lek bio korišćen u monoterapiji ili kombinovanoj terapiji.


U monoterapiji:

Neutropenija je zapažena kod 78,7% pacijenata i bila je teška (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3) kod 22,6% pacijenata. Od ciklusa koji su se mogli proceniti, 18% je imalo broj neutrofila manji od 1000 ćelija/ mm3,

uključujući i 7,6% sa brojem neutrofila koji je manji od 500 ćelija/mm3.

Potpun oporavak obično je postizan do 22. dana.

Povišena temperatura sa teškom neutropenijom opisana je kod 6,2% pacijenata i u 1,7% ciklusa.


Infektivne epizode dešavale su se kod približno 10,3% pacijenata (2,5% ciklusa), bile su udružene sa teškom neutropenijom kod oko 5,3% pacijenata (1,1% ciklusa) i završile su se smrtnim ishodom u 2 slučaja.

Anemija je opisana kod 58,7% pacijenata (8% sa hemoglobinom < 8 g/dL i 0,9% sa hemoglobinom < 6,5 g/dL).

Trombocitopenija (< 100 000 ćelija/mm3) opisana je kod 7,4% pacijenata i u 1,8% ciklusa, sa 0,9% pacijenata čiji je broj trombocita bio ≤ 50 000 ćelija/mm3 i 0,2% ciklusa.

Kod skoro svih pacijenata do 22. dana je došlo do oporavka.


U kombinovanoj terapiji:

Neutropenija je opisana kod 82,5% pacijenata i bila je teška (broj neutrofila < 500 ćelija/mm3) kod 9,8% pacijenata.

Od ciklusa koji su se mogli proceniti, broj neutrofila kod 67,3% bio je manji od 1000 ćelija/mm3, među kojima je i 2,7% sa brojem neutrofila koji je manji od 500 ćelija/mm3.

Do potpunog oporavka dolazilo je tokom 7-8 dana.

Povišena temperatura sa teškom neutropenijom opisana je kod 3,4% pacijenata i u 0,9% ciklusa.

Infektivne epizode dešavale su se kod približno 2% pacijenata (0,5% ciklusa), bile su udružene sa teškom neutropenijom kod oko 2,1% pacijenata (0,5% ciklusa) i završile su se smrtnim ishodom u jednom slučaju. Anemija je opisana kod 97,2% pacijenata (2,1% sa hemoglobinom < 8 g/dL).

Trombocitopenija (< 100 000 ćelija/mm3) opisana je kod 32,6% pacijenata i u 21,8% ciklusa. Nije bilo

slučajeva teške trombocitopenije (< 50 000 ćelija/ mm3).

U postmarketinškom periodu, zabeležen je jedan slučaj periferne trombocitopenije sa pojavom antitrombocitnih antitela u cirkulaciji.


Infekcijei infestacije

Ne tako česti slučajevi bubrežne insuficijencije, hipotenzije i kardio-cirkulatornog šoka opisani su kod pacijenata koji su imali sepsu.


Opšti poremećaji i reakcije na mestu ubrizgavanja


Akutni holinergički sindrom

Težak akutni holinergički sindrom prolaznog karaktera opisan je kod 9% pacijenata lečenih u monoterapiji i

1,4% pacijenata na kombinovanoj terapiji. Najvažnije tegobe definisane su kao rana dijareja i različiti drugi simptomi, kao što su bolovi u trbuhu, konjunktivitis, rinitis, hipotenzija, vazodilatacija, znojenje, osećaj jeze, osećaj slabosti, vrtoglavica, poremećaji vida, mioza, suzenje i pojačana salivacija. Ove tegobe nastaju tokom prvih 24 h od primene leka Irinotecan HF i povlače se pod dejstvom atropina (videti odeljak "Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka").

Astenija je bila teška kod manje od 10% pacijenata na monoterapiji i 6,2% pacijenata sa kombinovanom

terapijom. Uzročna veza sa lekom Irinotecan HF nije bila jasno utvrđena. Povišena temperatura u odsustvu


infekcije i bez prateće teške neutropenije opisana je kod 12% pacijenata lečenih u monoterapiji i 6,2% pacijenata sa kombinovanom terapijom.

Opisane su i povremene blage lokalne reakcije na mestu ubrizgavanja leka.


Kardiološki poremećaji

Opisani su retki slučajevi hipertenzije tokom ili posle završene infuzije.


Respiratorni, torakalni i medijastinalni poremećaji

Intersticijalna bolest pluća, koja se manifestuje plućnim infiltratima, povremeno se javlja tokom primene irinotekana. Prijavljeni su i rani efekti kao što je dispneja (videti odeljak Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka).


Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva

Veoma često, javljala se reverzibilna alopecija. Povremeno su prijavljivane blage kožne reakcije.


Imunološki poremećaji

Opisane su povremene blage alergijske reakcije, a retko su opisani slučajevi anafilaktičkih/anafilaktoidnih

reakcija.


Poremećaji mišićno-skeletnog, vezivnog i koštanog tkiva

Opisana je rana pojava kontrakcija ili grčeva muskulature i parestezija.


Laboratorijska ispitivanja

U monoterapiji, u odsustvu progresivnih metastaza u jetri, opisan je blag ili umereni prolazni porast

transaminaza (kod 9,2% pacijenata), alkalne fosfataze (8,1%) ili bilirubina (1,8%).

Blag ili umereni prolazni porast nivoa kreatinina u serumu, opisan je kod 7,3% pacijenata.

U kombinovanoj terapiji, u odsustvu progresivnih metastaza u jetri, opisane su prolazne serumske vrednosti (gradus 1 i gradus 2) ALT (kod 15% pacijenata), AST (11%), alkalne fosfataze (11%) i bilirubina (10%). Prolazni porast istih vrednosti gradusa 3 zabeležen je, redom, u 0%, 0%, 0% i 1% slučajeva, dok porasta ovih vrednosti gradusa 4 nije bilo.

Porast nivoa amilaze i/ili lipaze opisan je veoma retko.

Opisani su i retki slučajevi hipokalemije i hiponatremije, uglavnom u vezi sa dijarejom i povraćanjem.


Poremećaji nervnog sistema

U postmarketinškoj fazi, veoma retko su zabeleženi slučajevi prolaznih poremećaja govora udruženi sa infuzijom leka Irinotecan HF.


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije


Prijavljivanje sumnji na neželjene reakcije posle dobijanja dozvole za lek je važno. Time se omogućava kontinuirano praćenje odnosa koristi i rizika leka. Zdravstveni radnici treba da prijave svaku sumnju na neželjene reakcije na ovaj lek Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije (ALIMS):


Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije Nacionalni centar za farmakovigilancu

Vojvode Stepe 458, 11221 Beograd Republika Srbija

fax: +381 (0)11 39 51 131

website: www.alims.gov rs

e-mail: nezeljene.reakcije@alims.gov.rs


Predoziranje


Postoje izveštaji o predoziranju, u dozama koje su približno dva puta veće od preporučenih terapijskih doza, što može biti smrtonosno. Najznačajnije prijavljene neželjene reakcije bile su teška neutropenija i teška dijareja. Nema poznatog antidota za irinotekan. Treba maksimalno primeniti mere suportivne terapije da bi se sprečila pojava dehidratacije usled dijareje i u cilju lečenja bilo koje infektivne komplikacije. Inkompatibilnost

Irinotekan 20 mg/ mL je kompatibilan sa 0,9% rastvorom NaCl i 5% glukozom.

Irinotekan je inkompatibilan sa drugim medicinskim proizvodima izuzev onih navedenih u delu 6.6.


Rok upotrebe


Rok upotrebe neotvorene bočice je 3 godine.


Posle rastvaranja: U fizičko-hemijskom pogledu lek je nakon razblaživanja (in-use stabilnost) sa propisanim rastvaračima (0,9% rastvor NaCl i 5% rastvorglukoze) stabilan na temeraturi do 25°C za period od 24 sata i na temperaturi od 2°C do 8°C za period od 48 sati, zaštićeno od svetlosti.


Sa mikrobiološke tačke gledišta razblaženi rastvor se mora upotrebiti odmah. Ukoliko se rastvor ne upotrebi odmah, vreme i uslovi čuvanja pre upotrebe predstavljaju odgovornost korisnika i ne bi trebalo da budu duži od 24 sata na temperaturi od 2°C do 8°C, osim ako se rastvaranje vrši pod kontrolisanim i validiranim aseptičnim uslovima.


Lek ne treba koristiti po isteku roka upotrebe označenog na pakovanju.


Posebne mere opreza pri odlaganju materijala koji treba odbaciti nakon primene leka (i druga uputstva za rukovanje lekom)


Kao i sa drugim antineoplastičnim lekovima, obavezna je pažljiva priprema i rukovanje preparatom Irinotecan HF. Potrebno je pri tome koristiti zaštitne naočare, masku i rukavice.


U slučaju da Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju dođe u kontakt sa kožom, zahvaćenu površinu treba odmah i temeljno oprati sapunom i vodom. U slučaju da irinotekan, koncentrat za rastvor za infuziju dođe u kontakt sa sluznicom, zahvaćenu površinu treba odmah isprati sa vodom.


Priprema za davanje intravenske infuzije:


Irinotecan HF, koncentrat za rastvor za infuziju, treba pripremiti pod aseptičkim uslovima (vidi deo 6.3 Sažetka karakteristika leka).

Potrebnu količinu koncentrata za rastvor za infuziju treba izvući iz bočice pod aseptičnim uslovima, koristeći graduisani špric, a zatim je ubrizgati u infuzionu kesu ili bocu od 250 mL koja sadrži 0,9% rastvor NaCl ili 5% rastvor glukoze. Infuzionu tečnost treba zatim dobro promućkati okrećući kesu ili bocu u rukama.


Svu neiskorišćenu količinu leka ili otpadnog materijala nakon njegove upotrebe treba ukloniti u skladu sa bolničkim standardnim postupcima za rukovanje citoksičnim lekovima.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z