FISKocr

VIBRAMYCIN D


UPUTSTVO ZA LEK


Vibramycin® D 100 mg tableta za oralnu suspenziju


pakovanje: blister; 1 x 10 tableta, ukupno 10 tableta


Proizvođač: Pfizer PGM


Adresa: Zone Industrielle, 29 route des Industries, Poce-sur-Cisse, Francuska


Podnosilac zahteva: Pfizer H.C.P. Corporation, Predstavništvo Beograd


Adresa: Neznanog junaka 5, 11 000 Beograd, Srbija


VIBRAMYCIN® D 100 mg tableta za oralnu suspenziju doksiciklin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom Uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite Vašeg lekara ili farmaceuta


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek VIBRAMYCIN D i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek VIBRAMYCIN D

 3. Kako se upotrebljava lek VIBRAMYCIN D

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek VIBRAMYCIN D

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK VIBRAMYCIN D I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek VIBRAMYCIN D pripada grupi lekova koji se nazivaju tetraciklini. Koristi se za lečenje različitih tipova infekcija koje uključuju:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK VIBRAMYCIN D


  Lek VIBRAMYCIN D ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK VIBRAMYCIN D


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Poput svih lekova, lek VIBRAMYCIN D može prouzrokovati neželjena dejstva, iako se ona neće javiti kod svakoga.


  Odmah recite Vašem lekaru ukoliko osetite neki od ovih simptoma alergijskih reakcija nakon što ste uzeli ovaj lek. Iako su veoma retki, ovi simptomi mogu biti ozbiljni.

 5. KAKO ČUVATI LEK VIBRAMYCIN® D


  Rok upotrebe

  Četri (4) godine.


  Ne koristiti lek VIBRAMYCIN D nakon isteka roka upotrebe navedenog na pakovanju. Rok upotrebe se odnosi na poslednji dan tog meseca.


  Čuvanje

  Čuvati van domašaja dece!

  Čuvati lek na temperaturi do 25 C. Pripremljenu suspenziju upotrebiti odmah.


  Lekove ne treba odbacivati putem kanalizacije ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg farmaceuta kako da odbacite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu u zaštiti životne sredine.


  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek VIBRAMYCIN® D


Aktivna supstanca: jedna tableta za oralnu suspenziju sadrži 100 mg doksiciklina (u obliku doksiciklin, monohidrata).

Pomoćne supstance: silicijum-dioksid, kolodini, bezvodni; magnezijum-stearat; celuloza, mikrokristalna.


Kako izgleda lek VIBRAMYCIN D i sadržaj pakovanja


VIBRAMYCIN D tablete za oralnu suspenziju su okrugle tablete, svetlo žute sa podeonom crtom na jednoj strani i utisnutim znakom „VN“ na drugoj strani.


Složiva kartonska kutija koja sadrži jedan aluminijum/PVC blister sa po 10 tableta uz koju je priloženo Uputstvo za lek.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole: Pfizer H.C.P. Corporation, Predstavništvo Beograd, Neznanog junaka 5, 11000 Beograd, Srbija

Proizvođač: Pfizer PGM, Zone Industrielle, 29 route des Industries,. Poce-sur-Cisse, Francuska


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-2606-11-001 od 08.11.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z