Moozeeck

ERYNORM


UPUTSTVO ZA LEK


ERYNORM®, film tablete 50 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 film tableta


ERYNORM®, film tablete 100 mg Pakovanje: blister, 2 x 14 film tablete


Proizvođač: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija

Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


ERYNORM®, 50 mg, film tablete

ERYNORM®, 100 mg, film tablete


INN: losartan


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek ERYNORM i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek ERYNORM

 3. Kako se upotrebljava lek ERYNORM

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek ERYNORM

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ERYNORM® I ČEMU JE NAMENJEN?


  Losartan pripada grupi lekova koji se zovu antagonisti receptora angiotenzina II. Angiotenzin II je supstanca koja nastaje u telu i vezuje se za receptore u krvnim sudovima izazivajući njihovo suženje. Ovo dovodi do povećanja krvnog pritiska. Losartan sprečava vezivanje angiotenzina II za ove receptore, dovodeći do opuštanja krvnih sudova i sniženja krvnog pritiska. Losartan usporava smanjenje funkcije bubrega kod pacijenata sa visokim krvnim pritiskom i dijabetesom tip 2.

  Namenjen je lečenju povišenog krvnog pritiska i sprečavanju komplikacija ovog stanja, kao što su moždani

  udar i bubrežna bolest. ERYNORM se primenjuje:

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ERYNORM®


  Lek ERYNORM® ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ERYNORM®


  Lek ERYNORM uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.


  Uzimanje leka


 4. NEŽELJENA DEJSTVA LEKA


  Lek Erynorm, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.


  Odmah prestanite sa uzimanjem ERYNORMA i idite kod lekara, ukoliko primetite neki od sledećih ozbiljnih neželjenih efekata – možda Vam je neophodna hitna medicinska intervencija:  Sledeći neželjeni efekti su prijavljeni pri primeni leka:


  Često: vrtoglavica, nizak krvni pritisak, iscrpljenost, umor, smanjenje koncentracije glukoze u krvi, povišenje koncentracije kalijuma u krvi, oštećenje funkcije bubrega, smanjenje broja eritrocita u krvi (anemija), povišenje kreatinina i uree u serumu i kalijuma kod pacijenata sa srčanom insuficijencijom.


  Povremeno: omamljenost, glavobolja, poremećaji sna, ubrzan rad srca (palpitacije), bol u grudima (angina pektoris), nizak krvni pritisak (posebno posle većeg gubitka vode iz krvnih sudova tela na pr. kod pacijenata sa teškom srčanom insuficijencijom ili na terapiji sa visokim dozama diuretika), pad krvnog pritiska naročito pri naglom uspravljanju ili ustajanju, osećaj nedostatka vazduha (dispneja), bol u trbuhu, tvrda stolica, proliv, mučnina, povračanje, koprivnjača, svrab, lokalizovani otok, kašalj.


  Retko: preosetljivost, angioedem, zapaljenje krvnih sudova (vaskulitis uključujući Henoch-Schonlein purpuru, osećaj utrnulosti ili bockanja (parestezije), osećaj slabosti, brz i nepravilan srčani ritam (atrijalna fibrilacija), moždani udar, zapaljenje jetre (hepatitis), povišenje enzima jetre ALT koji se obično vraća na uobičajene vrednosti po prestanku terapije.


  Nepoznate učestalosti: smanjen broj trombocita (krvne pločice), migrena, oštećenje funkcije jetre, bolovi u mišićima i zglobovima, simptomi slični gripu, bol u leđima i infekcije urinarnog trakta, povećana osetljivost na sunčevu svetlost (fotosenzitivnost), neobjašnjiv bol u mišićima sa tamnom prebojenošću mokraće (rabdomioliza), seksualna nemoć (impotencija), zapaljenje pankreasa (pankreatitis), nizak nivo natrijuma u krvi (hiponatremija), depresija, opšta slabost, zujanje u ušima (tinitus).


  Neželjeni efekti koji se javljaju kod dece su slični onima koji se javljaju kod odraslih.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK ERYNORM®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  3 godine.

  Nemojte koristiti lek ERYNORM posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe

  poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Čuvajte ovaj lek na temperaturi do 30°C, u originalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek ERYNORM® Aktivne supstance su: ERYNORM, 50 mg, film tablete:

1film tableta sadrži:

losartan kalijum 50 mg


ERYNORM, 100 mg, film tablete:


1film tableta sadrži:

losartan kalijum 100 mg


Ostali sastojci su:

ERYNORM, 50 mg, film tablete: Jezgro:


Kako izgleda lek ERYNORM® i sadržaj pakovanja


ERYNORM, 50 mg, film tablete:


Okrugla, bikonveksna, bela do skoro bela film tableta (8,10 x 3,00 mm), sa podeonom crtom na jednoj strani. 2 blistera (PVC /PVdC-Al) sa po 14 film tableta.

ERYNORM, 100 mg, film tablete:


Okrugla, bikonveksna, bela do skoro bela film tableta (10,10 x 3,80 mm), sa podeonom crtom na jednoj strani.


2 blistera (PVC /PVdC-Al) sa po 14 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Mart, 2012.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


ERYNORM®, 50 mg, film tablete: 515-01-8059-11-001 od 14.05.2012.

ERYNORM®, 100 mg, film tablete: 515-01-8060-11-001 od 14.05.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z