Moozeeck

LAKTULOZA


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


LAKTULOZA , sirup, 66.7g/100ml Pakovanje: boca, 1 x 200ml LAKTULOZA , sirup, 66.7g/100ml Pakovanje: boca, 1 x 500ml


Proizvođač: Hemofarm AD

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija Podnosilac zahteva: Hemofarm AD

Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


LAKTULOZA, 66.7g/100 ml, sirup INN: laktuloza


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate.

Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi.

Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek LAKTULOZA i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek LAKTULOZA

 3. Kako se upotrebljava lek LAKTULOZA

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek LAKTULOZA

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK LAKTULOZA I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek LAKTULOZA sadrži aktivnu supstancu laktulozu, koja pripada grupi lekova pod nazivom osmotski laksativi. Ovi lekovi olakšavaju pražnjenje creva.

  Koristi se u lečenju hronične opstipacije (hronični zatvor), i hepatične encefalopatije (neuropsihički

  poremećaj uzrokovan poremećajem funkcije jetre, poznat i kao hepatička koma)


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK LAKTULOZA


  Lek LAKTULOZA ne smete koristiti ako:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK LAKTULOZA

  Uvek uzimajte lek LAKTULOZA tačno onako kako Vam je to objasnio Vaš lekar i ne prekidajte sa uzimanjem leka bez naloga Vašeg lekara. Ukoliko mislite da lek LAKTULOZA ima nedovoljan ili prejak uticaj na Vaš organizam, odmah konsultujte Vašeg lekara ili farmaceuta.


  Uvek se pridržavajte preporuka Vašeg lekara u pogledu načina i vremena uzimanja leka.


  Zatvor


  Odrasli (uključujući i starije)


  Početna doza: 15 ml dva puta dnevno. Deca od 5 – 10 godina

  10 ml dva puta dnevno. Deca mlađa od 5 godina

  5 ml dva puta dnevno. Odojčad

  2,5 ml dva puta dnevno.


  Doza ne zavisi od uzrasta i telesne mase deteta i mora se podešavati do postizanja željenog odgovora. Ukoliko je neophodno, lek se može uzimati sa vodom ili voćnim sokom.


  Hepatična encefalopatija (neuropsihički poremećaj uzrokovan poremećajem funkcije jetre, poznat i kao hepatička koma)


  Odrasli (uključujući i starije)


  Početna doza je 30-50 ml tri puta dnevno. Kasnije, dozu treba prilagoditi do pojave 2 ili 3 meke stolice na dan.


  Deca


  Ne preporučuje se upotreba leka kod dece, u lečenju ove bolesti. Uzimajte lek priloženom obeleženom kašičicom.

  Potrebno je 2-3 dana da lek počne da deluje. Nakon tog perioda, možda ćete biti u mogućnosti da smanjite dozu leka prilagodjavajući je svojim potrebama.


  Ako ste uzeli više leka LAKTULOZA nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli više rastvora od onoga što Vam je preporučeno (predoziranje) ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi!


  Ako ste zaboravili da uzmete lek LAKTULOZA


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek LAKTULOZA


  Ne prekidajte lečenje lekom LAKTULOZA bez saveta Vašeg lekara. Vaš lekar će Vas savetovati kada da prestanete sa terapijom.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Lek LAKTULOZA, kao i drugi lekovi, može da ima neželjena dejstva, mada se ona ne moraju ispoljiti kod svih.

  Ukoliko se javi neko od sledećih neželjenih dejstava odmah se obratite Vašem lekaru ili farmaceutu. Pojačani gasovi se mogu javiti u toku prvih nekoliko dana od početka terapije. Po pravilu, nestaju nakon

  nekoliko dana. Kod visokih doza mogu se javiti proliv i bol u trbuhu. U tom slučaju treba smanjiti dozu.


  Ukoliko se visoke doze (koje se koriste za lečenje hepatičke encefalopatije – neuropsihičkog poremećaja uzrokovanog poremećajem funkcije jetre, poznatog i kao hepatička koma) koriste duži vremenski period, kod pacijenata može doći do poremećaja elektrolita usled učestalih proliva. Potrebno je prilagoditi dozu do pojave dve ili tri formirane stolice na dan.


  Gastrointestinalni poremećaji

  Gasovi, bol u trbuhu, mučnina i povraćanje. Kod prevelikih doza, proliv.


  Poremećaj metabolizma i ishrane

  Usled proliva može doći do poremećaja elektrolita.


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK LAKTULOZA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  LAKTULOZA 200 ml, sirup: 2 godine. Posle prvog otvaranja rok upotrebe je 6 meseci.

  LAKTULOZA 500 ml, sirup: 2 godine. Posle prvog otvaranja rok upotrebe je 6 meseci.


  Nemojte koristiti lek LAKTULOZA posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  LAKTULOZA 200 ml, sirup: Čuvati lek na temperaturi do 30˚C.

  LAKTULOZA 500 ml, sirup: Čuvati lek na temperaturi do 30˚C. Ne čuvati u frižideru i ne zamrzavati.

  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da otklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek LAKTULOZA


LAKTULOZA 200 ml, sirup LAKTULOZA 500 ml, sirup


Aktivna supstanca je laktuloza.


100 ml sirupa sadrži 66,7 g laktuloze.


Kako izgleda lek LAKTULOZA i sadržaj pakovanja


LAKTULOZA 200 ml, sirup: Braon boca od polietilentereftalata, zatvorena belim zatvaračem sa navojem od polietilena visoke gustine sa uloškom od polietilena niske gustine. Merica graduisana na 5 ml, 10 ml, 15 ml i 20 ml, od polietilena niske gustine.


LAKTULOZA 500 ml, sirup: Braon boca od polietilentereftalata, zatvorena belim zatvaračem sa navojem od polietilena visoke gustine sa uloškom od polietilena niske gustine. Merica graduisana na 5 ml, 10 ml, 15 ml i 20 ml, od polietilena niske gustine.

Nosilac dozvole i proizvodjač Nosilac dozvole:

Hemofarm AD, Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Proizvodjač:

Hemofarm AD, Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Jun, 2011.


Režim izdavanja leka: Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


LAKTULOZA 200 ml, sirup:515-01-6314-09-001 od 26.09.2011.


LAKTULOZA 500 ml, sirup:515-01-6315-09-001 od 26.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z