FISKocr

Aluvia


UPUTSTVO ZA LEK


Aluvia ® film tableta, 200 mg lopinavir/50 mg ritonavir Pakovanje: ukupno 120 kom, boca, 1 x 120 kom

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Abbvie Deutchland GmbH & Co. KG


Adresa: Knollstrasse 50, Ludwigshafen, Nemačka


Podnosilac zahteva: Predstavništvo Abbott Laboratories S.A.


Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


Aluvia ®, 200 mg lopinavir/50 mg ritonavir, film tableta lopinavir/ritonavir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Aluvia i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Aluvia

 3. Kako se upotrebljava lek Aluvia

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Aluvia

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALUVIA I ČEMU JE NAMENJEN 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALUVIA


  Lek Aluvia ne smete uzimati:


  Obratite se lekaru ukoliko imate ili ste imali:


  Obratite se lekaru ukoliko primetite:

  se sprečio prenos infekcije na druge osobe polnim putem (npr. koristiti kondom).


  Primena leka Aluvia u periodu trudnoće i dojenja


  - Odmah obavestite lekara ako ste trudni ili mislite da ste trudni ili ako dojite.

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALUVIA


  Kako upotrebljavati lek Aluvia?


  Važno je tablete leka Aluvia progutati cele, bez žvakanja, lomljenja ili usitnjavanja.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i svi drugi lekovi, Aluvia može izazvati neželjena dejstva. Može biti teško razlikovati neželjena dejstva koje uzrokuje Aluvia od onih koje izazivaju drugi lekovi, odnosno od komplikacija same infekcije HIV-om. Svakako obavestite lekara o svakoj promeni svog zdravstvenog stanja. Ukoliko neko stanje potraje ili se pogorša, potražite medicinsku pomoć.


  Veoma česta neželjena dejstva (javljaju se kod više od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek) su:

 5. KAKO ČUVATI LEK ALUVIA


  Čuvati van domašaja dece!


  Rok upotrebe


  4 godine.


  Lek nemojte uzimati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 30ºC. Lekove ne treba bacati u otpad.

  Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. To će pomoći u zaštiti čovekove okoline.


 6. DODATNE INFORMACIJE

Šta sadrži lek Aluvia


Aktivne supstance su lopinavir i ritonavir.

Jedna film tableta sadrži 200 mg lopinavira i 50 mg ritonavira.


Ostali sastojci su: Jezgro tablete:

Kopovidon, sorbitanlaurat, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, natrijum-stearilfumarat.

Film omotač:

Hipromeloza, titan-dioksid (E171), makrogol 400, hidroksipropilceluloza, talk, silicijum-dioksid, koloidni, bezvodni, makrogol 3350, gvožde(III)-oksid, crveni (E172), polisorbat 80.


Kako izgleda lek Aluvia i sadržaj pakovanja


Jedna boca sa 120 film tableta se nalazi u kartonskoj kutiji.

Boca je od polietilena visoke gustine (HDPE) sa zatvaračem od polipropilena.

Ovalne film tablete crvene boje sa utisnutim logom proizvođača Abbott i oznakom 'AL' na jednoj strani tablete.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo Abbott Laboratories S.A. Bulevar Mihajla Pupina 115D, Novi Beograd


Proizvođač:

Abbvie Deutchland GmbH & Co. KG

Knollstrasse 50, Ludwigshafen, Nemačka Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Oktobar, 2013.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Broj i datum dozvole: 515-01-03359-13-001 od 27.01.2014.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z