FISKocr

Alvokast 5 mg tablete za žvakanje


UPUTSTVO ZA LEK


Alvokast®, tableta za žvakanje, 5 mg Pakovanje: blister , 2 x 14 tableta za žvakanje


Proizvođač: Pharmathen S.A.


Adresa: Dervenakion 6, Pallini 15351, Attiki, Grčka


Podnosilac zahteva: Alvogen Pharma Serbia d.o.o.

Adresa: Bulevar Zorana Đinđića 82/7, 11000 Beograd, Srbija


Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje montelukast


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

-

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje

 3. Kako se upotrebljava lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALVOKAST® 5 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE I ČEMU JE NAMENJEN


  Lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje je antagonist leukotrijenskih receptora koji blokira supstance zvane leukotrijeni. Leukotrijeni uzrokuju suženje i oticanje disajnih puteva u plućima. Blokiranjem leukotrijena, lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje poboljšava simptome astme i pomaže kontrolisati astmu.


  Lekar Vam je propisao lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje za lečenje astme, sprečavanje simptoma astme tokom dana i noći.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALVOKAST® 5 MG TABLETE ZA ŽVAKANJE


  Obavestite svog lekara o zdravstvenim problemima ili alergijama koje imate ili ste imali.


  Lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanjene smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje može imati neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svih bolesnika.

  U kliničkim studijama sa lekom Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje, najčešća prijavljena neželjena dejstva (javljaju se kod najmanje 1-og od 100 bolesnika i kod manje od 1-og od 10 lečenih pedijatrijskih pacijenata) za

  koja se smatra da su u vezi sa primenom leka su:

 5. KAKO ČUVATI Alvokast®, tablete za žvakanje 5 mg


  Rok upotrebe

  2 godine


  Nemojte koristiti lek posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju.


  Čuvanje


  Nema posebnih upozorenja za čuvanje.

  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.

  Neiskorišćeni lek i materijal za bacanje treba odlagati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

 6. DODATNE INFORMACIJE


  Šta sadrži lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje

benzaldehid, cinamaldehid, vanilin, heliotropin, estre etil, benzil, i izoamil alkohola i estre sirćetne i

kapronska kiselina (kao što su izoamilacetat, etilkaproat i benzilacetat).


Kako izgleda lek Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje i sadržaj pakovanja Alvokast® 5 mg tablete za žvakanje su ovalne, bikonveksne tablete ružičaste boje. Tablete za žvakanje su pakovane u PA/ALL/PVC, aluminijumskom blisteru Kutija sa 28 tableta za žvakanje


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Alvogen Pharma Serbia d.o.o. Bulevar Zorana Đinđića 82/7

11000 Beograd Republika Srbija


Proizvođač: Pharmathen S.A. Dervenakion 6

Pallini 15351 Attiki

Grčka


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Oktobar, 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-5999-10-001 od 28.10.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z