abbot Apoteke Apoteke

GLAUMOL

kapi za oči, rastvor; 0.5%; ukupno 5 mL, bočica staklena, 1 x 5 mL
CENA: 314,16 din.

kapi za oči, rastvor; 5mg/ml; ukupno 5 mL, bočica plastična, 1 x 5 ml
CENA: 314,16 din.


UPUTSTVO ZA LEK


GLAUMOL, 0,5%; kapi za oči, rastvor Pakovanje: bočica staklena 1x 5 ml


Proizvođač: GALENIKA a.d.


Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd

Podnosilac zahteva: GALENIKA a.d.

Adresa: Batajnički drum b.b., 11 080 Beograd


GLAUMOL®, 0,5%; kapi za oči, rastvor timolol


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek GLAUMOL i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek GLAUMOL

 3. Kako se upotrebljava lek GLAUMOL

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek GLAUMOL

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK GLAUMOL® I ČEMU JE NAMENJEN


  GLAUMOL pripada grupi lekova koji su označeni kao beta-blokatori. Primenjen lokalno, dovodi do smanjenja povišenog intraokularnog (očnog) pritiska.

  GLAUMOL otklanja tegobe koje prate glaukom - stanje pri kojem je povišen intraokularni pritisak. Ovo dejstvo se ostvaruje smanjenjem stvaranja očne vodice a time dolazi i do smanjenja pritiska.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK GLAUMOL®

  Lek GLAUMOL® ne smete koristiti:


  Ne upotrebljavajte lek GLAMOL ako istovremeno bolujete od nekog od sledećih oboljenja: preosetljivost na timolol, bronhijalna astma ili teške opstruktivne plućne bolesti, sinusna bradikardija, AV blok II ili III stepena, dekompenzovana srčana insuficijencija i kardiogeni šok.


  Kada uzimate lek GLAUMOL® posebno vodite računa:


  Obavestite Vašeg lekara ukoliko imate neki medicinski problem ili ste ga imali u prošlosti. Naročito ga obavestite o sledećim stanjim, pre nego što početnete sa upotrebom leka GLAUMOL®:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK GLAUMOL®

  Uvek upotrebljavajte lek GLAUMOL® onako kako Vam je Vaš lekar preporučio. Ako niste sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom. Vač lekar će odrediti koliko dugo treba da primenjujete lek GLAUMOL®


  Lek se upotrebljava ukapavanjem u oko.

  Posle otvaranja na bočicu postaviti polietilensku kapaljku. Ukapati 1 kap leka GLAUMOL u obolelo oko, 2 puta na dan.

  Kod uvođenja leka u terapiju, zbog dnevnih varijacija intraokularnog pritiska, potrebno je vršiti jutarnja i poslepodnevna kontrolna merenja i na osnovu toga podesiti ritam davanja leka.

  Kod nekih pacijenata je potrebno nekoliko nedelja terapije da bi se stabilizovao intraokularni pritisak. Zbog toga

  se terapijski uspeh leka procenjuje 4 nedelje posle početka terapije.

  Bezbednost i efikasnost primene leka kod dece nije ustanovljena, te se ne preporučuje primena leka u ovoj


  kategoriji bolesnika.

  Mere opreza pri rukovanju lekom Glaumol® kapi


  Kada ukapavate lek Glaumol u oči vodite računa da kapaljka ne dođe u kontakt sa okom ili okolnim tkivom kako bi se izbegla moguća kontaminacija rastvora. Ukoliko se rastvor leka Glaumol kontaminira bakterijama može doći do infekcija koje za posledicu mogu imati ozbiljno oštećenja oka, čak i gubitka vida. Da bi se izbegla kontaminacija sadržaja bočice, vodite računa da kapaljka ne dođe u kontakt sa bilo kojom površinom.

  NE DODIRUJTE OČI ILI OČNI KAPAK KAPALJKOM LEKA.


  Ako ste uzeli više leka GLAUMOL® nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka GLAUMOL nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa Vašim lekarom ili farmaceutom.

  U slučaju predoziranja lekom dolazi do sledećih simptoma i znakova: vrtoglavica, glavobolja, osećaj nedostatka vazduha, usporen srčani rad, spazam dušnika i srčani zastoj. Ukoliko se pojavi neki od navedenih simptoma odmah se javite lekaru.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek GLAUMOL®


  U slučaju da ste zaboravili da primenite lek odmah nastavite sa terapijom kao i u prethodnom periodu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek GLAUMOL®


  Oboleli od koronarne bolesti srca ne smeju naglo prestati da uzimaju lek GLAUMOL.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA

  Kao i svi lekovi, i lek GLAUMOL® može imati neželjena dejstva. Ukoliko dođe do njihova pojave, odmah se

  obratite lekaru. Neželjena dejstva uključuju:


  Alregijske reakcije

 5. KAKO ČUVATI LEK GLAUMOL®


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  3 godine.

  Lek se ne sme koristiti posle isteka roka upotrebe označenog na pakovanju!


  Čuvanje


  Čuvati u orginalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti.

  Posle prvog otvaranja čuvati na temperaturi do 25°C u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti, najduže 30 dana.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek GLAUMOL®


Sadržaj aktivne supstance:


1 ml rastvora sadrži 5mg timolola u obliku timolol-maleata


Sadržaj pomoćnih supstanci:

natrijum-dihidrogenfosfat, dihidrat; dinatrijum-fosfat dodekahidrat; benzalkonijum-hlorid i voda za injekcije


Kako izgleda lek GLAUMOL® i sadržaj pakovanja


Izgled:

Rastvor je bistar, bezbojan.


Pakovanje:

Bočica od bezbojnog stakla I hidrolitičke grupe sa zatvaračem od gume i aluminijumskom kapicom, sa 5 ml


rastvora i kapaljkom u sterilnoj polietilenskoj kesici, zapakovane u kutiji.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Nosilac dozvole za stavljanje leka u promet:


GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 BEOGRAD Proizvođač:

GALENIKA a.d., Batajnički drum b.b., 11 080 BEOGRAD


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Juni 2011.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo na lekarski recept. R.


Broj i datum dozvole:


515-01-6369-10-001.........21.07.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines