Moozeeck

Lamictal


UPUTSTVO ZA LEK


Lamictal® tableta, 25mg, 50mg, 100mg

Pakovanje: 30 tableta, blister 3 x 10 tableta


Proizvođač: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.


Adresa: Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska


Nosilac dozvole: Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Adresa: Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Zaštićeno ime, jačina, farmaceutski oblik

Lamictal®

25mg, 50mg, 100mg, tableta INN

lamotrigin


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Lamictal i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Lamictal

 3. Kako se upotrebljava lek Lamictal

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Lamictal

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Lamictal I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Lamictal pripada grupi lekova koji se nazivaju antiepileptici. Primenjuje se u terapiji dve vrste stanja –

  epilepsiji i bipolarnog poremećaja.


  Lek Lamictal deluje u terapiji epilepsije tako što blokira moždane signale koji predstavljaju okidač za nastanak epileptičkih napada (grčeva).

 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Lamictal ?


  Lek Lamictal ne smete koristiti:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Lamictal ?

  Lek Lamictal uvek primenjujte isključivo u skladu sa preporukom Vašeg lekara. Ukoliko niste sigurni proverite sa Vašim lekarom ili farmaceutom.


  Koliko leka Lamictal da primenite?

  Može biti potrebno neko vreme za određivanje odgovarajuće doze leka Lamictal . Doza koju primenjujete zavisi od:

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i prilikom primene ostalih lekova, primena leka Lamictal može dovesti do pojave neželjenih dejstava, iako do njihove pojave neće doći kod svih ljudi.


  Potencijalno ozbiljne reakcije: odmah potražite pomoć lekara

  Kod malog broja ljudi koji primenjuju lek Lamictal dolazi do pojave alergijske reakcije ili potencijalno ozbiljnih reakcija na koži, koje se mogu razviti u ozbljnije probleme ukoliko se ne leče.


  Navedeni simptomi će se sa većom verovatnoćom javiti tokom prvih nekoliko meseci primene leka Lamictal , posebno ukoliko je početna doza previsoka ili ukoliko se doza prebrzo povećava, ili ukoliko se lek Lamictal primenjuje istovremeno sa drugim lekom koji se naziva valproat. Pojedini simptomi se češće javljaju kod dece, pa je potrebno da roditelji posebno obrate pažnju na njihovu moguću pojavu.


  Simptomi navedenih reakcija uključuju:

 5. KAKO ČUVATI LEK Lamictal ?


  Rok upotrebe

  Tri godine


  Lek Lamictal ne primenjivati nakon isteka roka upotrebe naznačenog na blisterima ili spoljašnjem pakovanju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na poslednji dan naznačenog meseca.

  Čuvanje

  Lek Lamictal čuvati izvan vidokruka i domašaja dece. Gotov lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.

  Ukoliko posedujete tablete leka Lamictal koje Vam nisu potrebne, nemojte ih odlagati putem otpadnih voda ili otpada iz domaćinstva. Vratite ih Vašem farmaceutu koji će ih ukloniti na način koji neće dovesti do oštećenje životne sredine.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Lamictal , tableta:


Aktivna supstanca leka je lamotrigin. Svaka tableta sadrži 25mg, 50mg ili 100mg lamotrigina.

Ostali sastojci leka su: laktoza, monohidrat; celuloza, mikrokristalna; povidon K30; natrijum-skrobglikolat (tip A); gvožđe (III)-oksid, žuti (E172); magnezijum-stearat.


Kako izgleda lek Lamictal tablete i sadržaj pakovanja?


Lek Lamictal tablete od 25 mg su slabo žućkastosmeđe boje, oblika zaobljenog četvorougla sa više faseta, sa jedne strane je utisnuta oznaka ″GSEC7″, a sa druge ″25″. Svako pakovanje sadrži 3 blistera sa po 10 tableta.


Lek Lamictal tablete od 50 mg su slabo žućkastosmeđe boje, oblika zaobljenog četvorougla sa više faseta, sa jedne strane je utisnuta oznaka ″GSEE1″, a sa druge ″50″. Svako pakovanje sadrži 3 blistera sa po 10 tableta.


Lek Lamictal tablete od 100 mg su slabo žućkastosmeđe boje, oblika zaobljenog četvorougla sa više faseta, sa jedne strane je utisnuta oznaka ″GSEE5″, a sa druge ″100″. Svako pakovanje sadrži 3 blistera sa po 10 tableta.


Nosilac dozvole i Proizvođač Nosilac dozvole:

Predstavništvo GlaxoSmithKline Export Limited

Omladinskih brigada 88, 11 070 Novi Beograd, Republika Srbija


Proizvođač:

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, Poljska Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Januar 2012

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


Lamictal® , tableta, 25mg, broj dozvole: 515-01-5419-11-001 od 05.03.2012 Lamictal® , tableta, 50mg, broj dozvole: 515-01-5420-11-001 od 05.03.2012 Lamictal® , tableta, 100mg, broj dozvole: 515-01-5421-11-001 od 05.03.2012


Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z