FISKocr

Depakine


UPUTSTVO ZA LEK


Depakine® 400mg/4ml, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

Kutija sa 4 bočice praška i 4 ampule rastvaračaProizvođač i adresa:


Proizvođač i adresa: Podnosilac zahteva:

Adresa:

GLAXO WELLCOME PRODUCTION

1, rue de l’Abbaye

76960 Notre Dame de Bondeville Francuska

ili


GRUPPO LEPETIT Srl

Localita Valcanello

ANAGNI

03012 Italija


sanofi-aventis d.o.o.


Španskih boraca 3/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


Depakine® 400mg/4ml, prašak i rastvarač za rastvor za injekciju

INN valproinska kiselina


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Depakine i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Depakine

 3. Kako se upotrebljava lek Depakine

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Depakine

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK Depakine I ČEMU JE NAMENJEN


  Ovaj lek se koristi u lečenju različitih vrsta epileptičkih napada, kao zamena za oralni oblik kada ovaj privremeno nije moguće primeniti.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK Depakine

  Lek Depakine ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK Depakine


  Koliko leka Depakine treba primeniti?

  Dozu leka koju treba primeniti, će za Vas individualno odrediti Vaš lekar.


  Kako se leka Depakine koristi?

  Samo intravenska primena.


  Kao uobičajena terapija zamene ( na primer, tokom pripreme za operaciju): natrijum valporat se mora dozirati


  intravenskim putem u 0,9 % rastvoru natrijum hlorida na nivou prethodne doze (uobičajena srednja doza je 20 do 30 mg/kg/dan), 4 do 6 sati posle poslednje oralne doze;

 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  KAO I SVI DRUGI LEKOVI, I OVAJ LEK MOŽE KOD NEKIH PACIJENATA IZAZVATI DEJSTVA RAZLIČITIG STEPENA NEPRIJATNOSTI:


 5. KAKO ČUVATI LEK Depakine

  Držati lek Depakine van domašaja i pogleda dece!


  ROK UPOTREBE


  5 godina.

  Lek se ne sme koristiti nakon isteka roka trajanja označenog na spoljašnjem pakovanju.


  ČUVANJE

  Prašak i rastvarač pre rekonstituisanja čuvati na temperaturi ispod 30°C. Rekonstituisani rastvor se čuva na temperaturi +25°C tokom najviše 24 sata.

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Depakine


Aktivna supstanca leka je valproinska kiselina

Kako izgleda lek Depakine i sadržaj pakovanja

Kutija sa 4 bočice praška i 4 ampule rastvarača. Liofilizat: liofilizirani prašak skoro bele boje

Rastvarač: bistar, bezbojan rastvor


Primarno pakovanje liofilizata je bočica od bezbojnog stakla prve hidrolitičke grupe. Bočica je zatvorena sivim čepom od hlorbutil gume sa aluminijumskim sigurnosnim zatvaračem i „flip of“ kapicom.

Primarno pakovanje rastvarača je ampula od bezbojnog stakla prve hidrolitičke grupe.

Nosilac dozvole i proizvođač Nosilac dozvole

sanofi-aventis d.o.o.

Španskih boraca 3/6, 11070 Novi Beograd, Srbija


Proizvođač

Glaxo Wellcome Production 1, rue de l’Abbaye

76960 Notre Dame de Bondeville, Francuska Ili

GRUPPO LEPETIT Srl

Localita Valcanello ANAGNI

03012 Italija


Napomena:

Štampano Uputstvo za pacijenta u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoranzapuštanjeuprometupravoteserijelekaokojojseradi ,tj.danavedesamotogproizvođača,aostale

daizostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Novembar 2011


Režim izdavanja leka:


Lek se može upotrebljavati u zdravstvenoj ustanovi.


Broj i datum dozvole:


  1. od 17.01.2012


   OPŠTI SAVETI


   Epilepsija je neurološko obolenje. Ona se javlja kao rezultat akutne i prolazne abnormalne električne aktivnosti u mozgu koja se manifestuje epileptičnim napadima. Napadi se ponavljaju tokom određenog perioda života pacijenta.


   Postoje mnogi oblici ispoljavanja ovih napada i mogu se razvijati na različite načine: ne postoji jedan već više

   oblika epilepsije.

   Slično, ne postoji samo jedna vrsta terapija, već više mogućih vrsta terapija: lekar će vam propisati terapiju koja vam najbolje odgovara.


   Kako bi terapija koju Vam je lekar propisao bila efikasna, neophodno je da pratite preporuku lekara i da poštujete sledeće:

   • propisanu dnevnu dozu,

   • vreme uzimanja,

   • dužinu terapije, koja po pravilu treba da traje duže vreme,

   • savete u vezi sa načinom života: izbegavanje premaranja usled rada, nedostatak sna i konzumiranje alkohola.

Promene u doziranju i posebno, iznenadni prekid terapije mogu izazvati ponovnu pojavu smetnji.


Ne zaboravite da ponesete lek sa sobom u koliko idete na put.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sledeće informacije su namenjene isključivo zdravstvenim stručnjacima:


  1. Terapijske indikacije


   Privremena terapija epilepsije kod odraslih i dece, kao zamena za oralni oblik leka kada se privremeno ne može koristiti oralni oblik.


  2. Doziranje i način primene


   Uslučajuprostezamene (na primer, kada se planira hirurška intervencija): nakon 4 do 6 sati od poslednje oralne primene leka intravenska primena natrijum valproata u 0,9% rastvoru natrijum-hlorida:


   • bilo kao neprekidna 24-časovna infuzija,


   • bilo podeljeno u 4 jednočasovne infuzije na dan, prema prethodnoj dozi (uobičajena prosečna doza od 20 do 30 mg/kg/dan).


   U slučaju kada je potrebno brzo postići i održati efikasne koncentracije leka u plazmi: intravenska primena tokom 5 minuta u bolusu od 15 mg/kg; zatim nastaviti sa kontinuiranom infuzijom brzinom od 1 mg/kg/čas koju treba postepeno podešavati kako bi se u krvi dostigla koncetracija valproata od 75 mg/l. Nakon toga, podešavati brzinu infuzije u zavisnosti od razvoja kliničkog stanja.


   Vraćanje na oralni oblik leka odmah po prestanku infuzije omogućuje da se obezbedi trenutna kompezacija


   izlučenih količina. Nastavlja se prema ranijoj šemi doziranja ili se vrši podešavanje.


  3. Kontraindikacije


   - Preosetljivost u anamnezi na valproat, divalproat, valpromid ili na neki od sastojaka leka.


   -Akutni hepatitis.


   -Hronični hepatitis.


   -Slučajevi teškog hepatitisa u ličnoj ili porodičnoj anamnezi, naročito ako je izazvan lekovima.


   -Hepatička porfirija.


   -Kombinovanje sa meflokinom ili kantarionom (videti deo 4.5).

  4. Posebna upozorenja i mere opreza pri upotrebi leka Specijalna upozorenja

   U retkim slučajevima uvođenje antiepileptika može da bude propraćeno pogoršanjem napada ili pojavom novog tipa napada kod pacijenta, i to nezavisno od spontanih oscilacija koje se zapažaju u nekim oblicima epilepsije.

   Što se tiče valproata, reč je pre svega o modifikaciji prateće antiepileptičke terapije ili o farmakokinetičkoj interakciji (videti deo 4.5), o toksičnosti (hepatopatija ili encefalopatija / videti deo 4.4 i 4.8) ili o predoziranosti.


   Pošto se ovaj lek metaboliše u valproinsku kiselinu, ne treba ga kombinovati sa drugim lekovima koji podležu istoj tranformaciji da bi izbegli predoziranje valproinskom kiselinom (npr. divalproat, valpromid).


   Rizikodnekrozetkiva

   Lek se daje isključivo intravenski. Nije dozvoljeno intramuskularno davanje. Oboljenjajetre

   Uslovi pojavljivanja

   Izuzetno su prijavljivani slučajevi oštećenja jetre sa ozbiljnim ili ponekad fatalnim ishodom. Ovom riziku su najviše izložena dojenčad i deca mlađa od 3 godine koja boluju od teške epilepsije, a pre svega od epilepsije

   udružene sa cerebralnim lezijama, zaostajanjem u psihičkom razvoju i / ili sa nekom metaboličkom ili degenerativnom bolešću genetskog porekla.

   U uzrastu starijem od 3 godine učestalost javljanja se znatno smanjuje i opada sa godinama starosti.

   U najvećem broju slučajeva, ovi hepatički napadi su zabeležani u prvih 6 meseci lečenja, najčešće u periodu od druge do dvanaeste sedmice, i uglavnom u toku polivalentne antiepileptičke terapije.


   Znaci upozorenja

   Rana dijagnostika se pre svega zasniva na kliničkom ispitivanju. Posebno treba obratiti pažnju, naročito kod

   pacijenata sa rizikom (vidi Uslovi nastajanja), na dva tipa znakova koje mogu prethoditi žutici:

   -prvo, opšti nespecifični znaci, koji se uglavno javljaju iznenada, kao što su astenija, anoreksija, klonulost,

   pospanost, i koji su ponekad praćeni povraćanjem i bolovima u stomaku;

   -drugo, vraćanje epileptičkih napada, mada se terapija ispravno sprovodi.


   Preporučuje se da se pacijent ili njegova porodica, ako je reč o detetu, obavesti da pojava ovakve kliničke slike zahteva neodložan odlazak na pregled koji, pored kliničkog stanja, podrazumeva i hitnu biološku kontrolu


   funkcija jetre.


   Detekcija

   U toku prvih 6 meseci lečenja, potrebna je periodična kontrola funkcija jetre.


   Od klasičnih ispitivanja, najmerodavniji su testovi koji pokazuju sintezu proteina, a pre svega PT (protrombinsko vreme). Potvrda o abnormalnom niskom protrombinskom vremenu naročito ako je praćena drugim biološkim anomalijama (znatno smanjenje fibrinogena i faktora koagulacije, povećan bilirubin, povećan nivo transminaza – videti deo 4.4), mora dovesti do prekida terapije natrijum-valproatom (a iz predostrožnosti i do prekida terapije derivatitima salicilne kiseline, ako su zajedno propisani, jer koriste isti metabolički put).


   Pankreatitis


   Beleže se izuzetni slučajevi pankreatitisa, koji ponekad imaju smrtni ishod. Mogu se sresti bez obzira na godine starosti pacijenta i dužinu terapije, a izgleda da su mala deca posebno izložena tom riziku.


   Pankreatitis sa nepovoljnim ishodom se uglavnom sreće kod dece ili pacijenata sa teškim oblikom epilepsije, cerebralnim lezijama, ili u slučaju antiepileptičke politerapije.


   Insuficijencija jetre koja prati pankreatitis povećava rizik od smrtnog ishoda.


   U slučaju pojave akutnog abdominalnog bola ili gastrointestinalnih znakova kao što su nauzeja, povraćanje i/ili anoreksija, dijagnoza pankreatitisa se mora razmotriti i, kao i kod pacijenata sa povećanim enzimima pankreasa, lečenje treba prekinuti i primeniti potrebne alternativne terapijske mere.


   Rizik od samoubistva

   Suicidalne ideacije i ponašanje su zabeleženi kod pacijenata koji se leče antiepilepticima usled različitih indikacija. Meta-analiza podataka iz randomizirane, placebo-kontrolisane studije antiepileptičkih lekova je

   takođe pokazala blagi porast rizika od suicidalnih ideja i ponašanja. Uzroci nastanka ovih rizika su nepoznati a dostupni podaci ne dozvoljavaju da se isključi povećan rizik sa valproatom.


   Stoga, pacijenti se pažljivo moraju pratiti da bi se uočili bilo koji znaci suicidalnih ideacija i ponašanja, i treba razmotriti adekvatno lečenje.


   Interakcija sa drugim lekovima

   Istovremena upotreba ovog leka i lamotrigina se ne preporučuje (videti deo 4.5)


   Mere opreza kod upotrebe


   Izvršiti kontrolu funkcija jetre pre početka lečenja (videti deo 4.3) i periodične kontrole u toku prvih 6 meseci, a naročito kod pacijenata sa rizikom (videti deo 4.4).


   Naglašeno je da se, kao i kod većine antiepileptika, može primetiti, pre svega na početku lečenja, umereno, izolovano i prolazno povećanje transaminaza, bez bilo kakvih kliničkih znakova.


   U tom slučaju se savetuje da se izvrši kompletni biološki nalaz (posebno protrombinskog vremena), da se eventualno ponovo razmotri terapijska doza i da se kontrole ponavljaju u zavisnosti od razvoja


   parametara.


   Kod dece do 3 godine starosti savetuje se da se natrijum-valproat koristi samo u monoterapiji, nakon procene interesa da se terapija sprovede u odnosu na rizik od hepatopatije i pankreatitisa kod pacijenata iz ove starosne grupe (videti deo 4.4).


   Preporučuje se da se pre primene terapije, kao i pre svake hirurške intervencije i u slučaju pojave hematoma ili spontanih krvarenja (videti deo 4.8), obavi hematološki pregled (KKS uključujući trombocite, vreme krvarenja i vreme koagulacije).


   Kod dece izbegavati istovremenu primenu salicilskih derivata, imajući u vidu rizik od hepatotoksičnosti( videti deo 4.4) i rizik od hemoragije.


   Kod pacijenata sa bubrežnom insuficijencijom uputno je voditi računa o povećanju serumskih koncetracija slobodnog oblika valproinske kiseline i u skladu sa tim smanjivati terapijsku dozu.


   Ovaj lek se ne preporučuje kod pacijenata sa deficijencijom enzima iz ciklusa uree. Kod ovih pacijenata opisano je nekoliko slučajeva hiperamonemije sa stuporom i komom.


   Kod dece sa nerazjašnjenom anamnezom hepatičkih i gastrointestinalnih poremećaja (anoreksija, povraćanje, nagli porast citolize), epizoda letargije ili kome, mentalne zaostalosti ili u slučaju porodične anamneze neonatalne smrti ili smrti odojčeta, neophodno je da se pre bilo kakve terapije natrijum- valproatom izvrše ispitivanja metabolizma, a pre svega amonijemija pre jela i posle jela.


   Iako je priznato da natrijum-valproat samo u izuzetnim slučajevima izaziva pojave imunološkog karaktera, njegova primena kod osoba sa sistemskim eritematoznim lupusom treba da bude procenjena zavisno od odnosa dobrobit/ rizik.


   Na početku terapije pacijenta treba informisati da postoji rizik od povećanja telesne mase i da treba da preuzme odgovarajuće mere koje su uglavnom dijeta da bi minimalizovao ove efekte.


   Na početku terapije treba ustanoviti da žene koje su u reproduktivnom dobu nisu trudne, i da su koristile efikasnu kontracepciju pre početka lečenja (videti deo 4.6)


  5. Interakcije sa drugim lekovima i druge vrste interakcija


   Paralelnu primenu sa lekovima koji indukuju napade, ili lekovima koji snižavaju prag napada, treba pažljivo razmotriti zbog ozbiljnosti potencijalnog rizika. Takvi lekovi uključuju, naročito, većinu antidepresiva (imipramini, inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina), neuroleptike (fenotiazini i butirofenoni), meflokin, hlorokin, bupropion, tramadol.


   Kontraindikovane kombinacije


   + Meflokin


   Kod pacijenata sa epilepsijom, rizik od pojave epileptičnih napada zbog povećanog metabolizma valproinske kiseline i konvulzivnog efekta meflokina.


   + Kantarion


   Rizik od smanjenih koncentracija leka u plazmi i smanjenja efikasnosti antikonvulzanata.


   Kombinacije koje se ne preporučuju


   + Lamotrigin


   Povećan rizik od ozbiljnih kožnih reakcija (Lyell-ov sindrom).


   Osim toga, može se pojaviti povećanje koncetracije lamotrigina u plazmi (natrijum-valproat smanjuje njegov metabolizam preko jetre).


   Ako se pokaže da je kombinovanje neophodno, primeniti strogi klinički nadzor.


   Kombinacija koje zahtevaju mere opreza pri upotrebi


   + Aztreonam, Imipenem, Meropenem


   Rizik od pojave konvulzivnih napada usled smanjene koncentracije valproinske kiseline u plazmi. Klinički nadzor, praćenje koncentracija u krvi i eventualno prilagođavanje doze antikonvulzivnih lekova u toku i nakon prestanka terapije antiinfektivnim lekovima.


   + Karbamazepin


   Povećanje koncetracije aktivnog metabolita karbamazepina u krvi sa znacima predoziranosti. Osim toga, smanjenje koncetracije valproinske kiseline u krvi zbog povećanja njenog metabolizma preko jetre primenom karbamazepina.

   Klinički nadzor, praćenje koncetracije u krvi i prilagođavanje terapijskih doza oba antiepileptika.


   + Felbamat


   Povećanje koncentracije valproinske kiseline u serumu uz opasnost od predoziranja.


   Kliničko i laboratorijsko praćenje i moguće prilagođavanje doze tokom lečenja felbamatom i nakon prestanka lečenja.


   + Fenobarbital, (i ekstrapolacijom primidon)


   Povećanje koncetracije fenobarbitala u krvi, sa znacima predoziranosti, usled inhibicije metabolizma u jetri, pojavljuje se najčešće kod dece. Osim toga, smanjenje koncetracije valproinske kiseline u krvi zbog povećanja njenog metabolizma preko jetre pod uticajem fenobarbitala.


   Kliničko praćenje u toku prvih petnaest dana kombinovane terapije i neposredno smanjenje doza fenobarbitala ukoliko se pojave bilo koji znaci sedacije; Koncentracije u krvi dva antikonvulzivna leka se posebno moraju pratiti.


   + Fenitoin (i ekstrapolacijom fosfenitoin)


   Promenljiva koncetracija fenitoina u krvi. Osim toga i rizik od smanjene koncetracije valproinske kiseline u krvi zbog povećanja metabolizma preko jetre usled dejstva fenitoina.


   Klinički nadzor, praćenje koncetracije u krvi i eventualno prilagođavanje terapijske doze oba antikonvulzivna leka.


   + Topiramat


   Rizik od pojave hiperamonijemije ili encefalopatije, koje se uglavnom pripisuju valproinskoj kiselini kada je


   kombinovana sa topiramatom.


   Pojačan klinički monitoring na početku terapije i monitoring laboratorijskih parametara kod pojave simptoma koji na ovo neželjeno dejstvo ukazuju.


   + Rifampicin


   Rizik od pojave napada usled povećanog metabolizma valproata u jetri pod uticajem rifampicina.


   Kliničko i laboratorijsko praćenje i moguće prilagođavanje doze antikonvulzivnih lekova u toku i nakon prestanka terapije.


   +Zidovudin


   Opasnost od pojave neželjenog dejstva zidovudina, posebno hematološkog dejstva usled smanjenog metabolizma pod uticajem valproinske kiseline.


   Regularno kliničko i laboratorijsko praćenje. Treba pratiti broj krvnih ćelija da bi se ispitala anemija tokom prva dva meseca kombinovane terapije.


   Kombinacije koje treba uzeti u obzir


   + Nimodipin (oralna primena i, ekstrapolacijom, intravenska primena)


   Rizik od povećanje hipotenzionog efekta nimodipina usled povećanja njegove koncetracije u krvi (smanjen metabolizam pod uticajem valproinske kiseline)


   Ostali oblici interakcije


   + Oralni kontraceptivi


   Kako valproat ne izaziva indukciju enzima, on ne smanjuje efikasnost estrogen-progesteron hormonskih kontraceptiva.

  6. Primena u periodu trudnoće i dojenja Trudnoća


   Imajući u vidu dostupne podatke, upotreba natrijum-valproata se ne preporučuje tokom trudnoće ni kod žena koje su u reproduktivnom dobu koje ne koriste efikasnu kontracepciju.


   Opasnost od pojave malformacija izazvanih valproatom je 3-4 puta veća kod žena koje su na terapiji nego što je pronađeno kod opšte populacije kod koje je 3%. Najčešće uočena malformacija je anomalija zatvaranja nervne cevi (oko 2-3%), facijalne malformacije, rascep nepca, kraniostenoza, anomalije srca, renalne i urogenitalne malformacije i deformiteti udova.


   Doze veće od 1000 mg/dan i kombinovana upotreba sa drugim antikonvulzivnim lekovima su sigurni faktori rizika za pojavu ovih malformacija.


   Aktuelni epidemiološki podaci nisu pokazali da se koeficijent inteligencije smanjio kod dece koja su bila izložena natrijum-valproatu in utero .Ipak, blago smanjenje verbalnih sposobnosti i/ili povećanje broja uputa logopedu ili potreba potpore u vidu lekova opisana kod ove dece. Porast incidence pervazivnih razvojnih poremećaja (poremećaji iz spektra autizma) su takođe prijavljeni kod dece koja su bila izložena natrijum-


   valproatu in utero.


   Uslučajuplaniranjatrudnoće


   U slučaju planiranja trudnoće razmotriće se sve mogućnosti primene druge terapije. Ukoliko se upotreba natrijum-valproata ne može izbeći (nema alternative):

   Savetuje se primena minimalne efektivne dnevne doze i poželjna je upotreba oblika leka koji ima produženo oslobađanje, ili ukoliko ovo nije moguće dozu treba podeliti u nekoliko manjih doza da bi se sprečila pojava maksimalnih koncentracija valproinske kiseline u krvi.


   Do sada nema dokaza koji bi podržali efikasnost suplementacije folne kiseline kod žena koje su izložene natrijum-valproatu tokom trudnoće. Ipak, zbog povoljnog dejstva u drugim situacijama, preporučuje se suplementacija u dozi od 5 mg/dan, mesec dana pre i dva meseca nakon začeća. Skrining malformacija je identičan bilo da je pacijentkinja uzimala ili nije uzimala folnu kiselinu.


   Tokomtrudnoće


   U slučaju da apsolutno nema druge opcije osim osim nastaviti lečenje natrijum-valproatom (nema druge alternative) preporučuje se upotreba minimalne efektivne doze i izbegavanje doza većih od 1000 mg/dan ukoliko je moguće.

   Screening malformacija biće identičan bilo da je pacijentkinja uzimala ili nije uzimala folnu kiselinu. Preporođaja

   Treba uraditi test koagulacije, uključujući i broj trombocita, nivo fibrinogena i vreme koagulacije (aktivirano parcijalno tromboplastinsko vreme: aPTT) kod majki pre porođaja.


   Kodnovorođenčadi


   Ovaj lek može da budu uzrok hemoragijskog sindroma kod novorođadi koji nije povezan sa deficitom K vitamina.

   Normalni testovi hemostaze kod majke ne isključuju mogućnost pojave anomalija hemostaze kod novorođenčeta. Zbog toga analiza krvi novorođenčeta treba da obuhvati bar broj trombocita, nivo fibrinogena i aPTT po rođenju.

   Takođe prijavljeni su i slučajevi hipoglikemije kod novorođenčadi tokom prve nedelje života.


   Dojenje


   Natrijum-valproat slabo prolazi u majčino mleko. Ipak, s obzirom na pitanja koja proizilaze iz podataka vezanih za smanjenje verbalnih sposobnosti kod odojčadi koja su bila izložena leku in utero (videti gore), poželjno je pacijentkinje posavetovati da ne doje.


  7. Uticaj na psihofizičke sposobnosti prilikom upravljanja motornim vozilom i rukovanja mašinama


   Lek sa snažnim delovanjem na psihofizičke sposobnosti za vreme terapije zabrana upravljanja motornim vozilom i rukovanje mašinama.


   Skreće se pažnja osobama koje upravljaju motornim vozilima ili mašinama na rizik od pospanosti, posebno u slučaju primene više lekova protiv konvulzija ili u slučaju kombinovanja sa više lekova koji mogu da povećaju pospanost.


  8. Neželjena dejstva Kongenitalni, porodični i genetski poremećaji

   • Teratogeni rizik (videti deo 4.6)


    Poremećaji na nivou krvi i limfnog sistema


   • Zabeleženi su slučajevi dozno zavisne trombocitopenije, generalno sistematski otkriveni i bez bilo kakvih kliničkih posledica.

    Kod pacijenata sa asimptomatskom trombocitopenijom, s obzirom na broj trombocita i stepen kontrole

    bolesti, jednostavno smanjenje doze leka, u koliko je moguće, dovodi do povlačenja trombocitopenije.

   • Prijavljivani su slučajevi redukcije nivoa fibrinogena ili produženja vremena krvarenja, generalno bez posledica, uglavnom pri primeni visokih doza. Valproat ima inhibitorni efekat na 2. fazu agregacije trombocita. Još ređe su prijavljivani slučajevi anemije, makrocitoze, leukopenije i, izuzetno, pancitopenije.

   • Aplazija koštane srži ili aplazija samo crvene loze.

   • Agranulocitoza.


    Poremećaji nervnog sistema


   • Zabeležena su prolazna i/ili dozno zavisna neželjena dejstva: blagi posturalni tremor i pospanost


   • Zabeleženi su povremeni slučajevi ataksije


   • Zabeleženi su retki slučajevi reverzibilnog Parkinsonovog sindroma


   • Opisani su veoma retki slučajevi kognitivnih poremećaja sa podmuklim i progresivnim početkom koji mogu napredovati do potpune demencije i koji se povlače nekoliko nedelja do nekoliko meseci nakon prestanka terapije


   • Konfuzija ili konvulzije: kod terapije valproatom zabeleženo je nekoliko slučajeva stupora ili letargija, koji nekada vode do prolazne kome (encefalopatije), bilo izolovane ili udružene sa paradoksalnim porastom napada, koji se povlače nakon prekida terapije ili nakon smanjenja doze. Ova stanja se najčešće pojavljuju tokom terapije pomoću više lekova (posebno sa fenobarbitalom i topiramatom) ili kao posledica naglog povećanja doze valproata.


   • Često je primećena izolovana i umerena hiperamonijemija bez promena u testovima funkcije jetre, posebno u slučajevima terapije pomoću više lekova što ne bi trebalo da dovede do prekida terapije. Međutim slučajevi hiperamonijemije sa neurološkim simptomima (koji čak mogu napredovati do kome) su takođe zabeleženi i zahtevaju dodatne testove (videti deo 4.4)


   • Takođe je zabeležena i glavobolja.


    Uho i poremećaji na nivou unutrašnjeg uha


   • Reverzibilni ili nepovratni gubitak sluha je zabeležen u izuzetnim slučajevima.


    Gastrointestinalni poremećaji


   • Kod nekih pacijenata se na početku lečenja mogu javiti digestivne smetnje (nauzeja, povraćanje, bolovi u želucu, dijareja) koje uglavnom nestaju nakon nekoliko dana, bez prekidanja lečenja.


   • Veoma retki slučajevi pankreatitisa koji zahteva raniji prekid terapije su zabeleženi. Ishod ponekad može biti fatalan (videti deo 4.4)


    Poremećaji na nivou bubrega i urinarnog sistema


   • Oštećenja bubrega su zabeležena u izuzetnim slučajevima


   • Veoma retki slučajevi enureze i urinarne inkontinencije su zabeleženi


    Poremećaji na nivou kože i potkožnog tkiva


   • Prolazni i/ili dozno-zavisni gubitak kose je zabeležen


   • Reakcije kože kao što je egzantematozni osip su zabeležene. Izuzetni slučajevi Lyell-ovog sindroma, Stevens-Johnson-ovog sindroma i eritema multiforme su takođe zabeleženi.


    Poremećaji metabolizma i ishrane


   • Veoma retki slučajevi hiponatrijemije


   • Sindrom neadekvatnog lučenja antidiuretskog hormona


    Opšti poremećaji i reakcije na mestu primene


   • Zabeleženi su slučajevi povećanja telesne mase. Povećanje telesne mase je faktor rizika za pojavu sindroma policističnih ovarijuma, telesna masa pacijenata se mora pažljivo pratiti (videti deo 4.4)


   • Veoma retki slučajevi diskretnih perifernih edema su zabeleženi


   • Osećaj muke ili vrtoglavica koji spontano nestaju nakon nekoliko minuta, mogu se pojaviti neposredno nakon injekcije


   • Rizik od pojave lokalne nekroze tkiva kod ponovljenih injekcija


    Imunološki poremećaji


   • Angioedem, DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms) sindrom ili sindrom preosetljivosti na lek


    Hepatobilijarni poremećaji


   • Bolesti jetre (videti deo 4.4)


    Poremećaji reproduktivnog sistema i dojke


   • Amenoreja i neredovne menstruacije su takođe zabeležene


  9. Predoziranje


Klinička slika akutne masivne intoksikacije obuhvata uglavnom manje ili više duboku mirnu komu, sa


hipotonijom mišića, smanjenjem refleksa, miozom, smanjenjem respiratorne autonomije i metaboličkom acidozom.


Opisano je nekoliko slučajeva intrakanijalne hipertenzije povezane sa cerebralnim edemom.


Mere koje treba preduzeti u bolničkom okruženju su sledeće: održavanje efikasne diureze, kardiovaskularni nadzor. U veoma teškim slučajevima, primenjuju se eventualno ekstra-renalno prečišćavanje.


Prognoza kod ovakvih intoksinacija je uglavnom povoljna, mada je zabeleženo nekoliko smrtnih slučajeva.


Posebne mere upozorenja pri čuvanju


Liofilizat i rastvarač pre rekonstituisanja čuvati na temperaturi ispod 30°C. Rekonstituisani rastvor se čuva na temperaturi +25°C tokom najviše 24 sata.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z