Moozeeck

Levemir


UPUTSTVO ZA LEK


Levemir® FlexPen®, rastvor za injekciju u penu sa uloškom, 100 j./ml, 5 penova sa uloškom x 3 ml

Ime leka, oblik, jačina i pakovanje


Proizvođač: Novo Nordisk A/S


Adresa: Novo Alle, DK-2880 Bagsvaerd, Danska


Proizvođač: Novo Nordisk Production SAS


Adresa: 45, Avenue d’Orleans, Chartres, Francuska

Podnosilac zahteva: Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd

Adresa: Milutina Milankovića 9b, 11070 Beograd, Srbija


Levemir® FlexPen® 100 j./ml, rastvor za injekciju u penu sa uloškom

Insulin detemir


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre početka korišćenja leka.

nije navedeno u ovom uputstvu, obavestite svog lekara, medicinsku sestru ili farmaceuta.


Sadržaj ove strane uputstva:


 1. Šta je lek Levemir® i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre upotrebe leka Levemir®

 3. Kako se lek Levemir® upotrebljava

 4. Moguća neželjena dejstva leka

 5. Čuvanje leka Levemir

 6. Dodatne informacije


 1. Šta je lek Levemir® i čemu je namenjen


  Levemir® je moderan insulin (insulinski analog) sa efektom dugog delovanja (do 24 sata). Moderni isulini su unapređene verzije humanih insulina.


  Levemir® se koristi za lečenje Diabetes mellitus-a kod odraslih, dece i adolescenata dobi od 6 do 17 godina. Može se koristiti u kombinaciji sa oralnim antidijabeticima ili sa insulinima brzog dejstva primenjenim uz obrok.

 2. Šta treba da znate pre upotrebe leka Levemir® Ne koristite Levemir


 3. Kako se lek Levemir upotrebljava Doziranje

  Razgovarajte o svom insulinskom režimu doziranja sa lekarom i medicinskom sestrom. Ne menjajte insulin koji koristite ako Vam to Vaš lekar nije rekao da učinite. Uverite se da ste dobili Levemir FlexPen označen odgovarajućom bojom po uputstvu vašeg lekara ili medicinske sestre i strogo se pridržavajte njihovih saveta. Ovaj tekst predstavlja uopšteno uputstvo.

  Ako Vas lekar prevede sa jedne vrste insulina na drugu, može se ukazati potreba za prilagođavanjem doze koju mora da izvrši Vaš lekar.


  Učestalost primene


  Kada se Levemir® koristi u kombinaciji sa oralnim antidijabetičkim lekovima, trebalo bi ga koristiti jednom dnevno. Kada se koristi u okviru bazal - bolusnog insulinskog režima Levemir® treba primenjivati jednom ili dva puta dnevno u zavisnosti od potreba pacijenata. Doziranje leka Levemir® treba podešavati individualno. Kod pacijenata kod kojih je potrebno doziranje dva puta dnevno za postizanje optimalne regulacije šećera u krvi, večernja doza se može davati uveče ili pred spavanje.


  Način primene


  Levemir® je predviđen za ubrizgavanje potkožnom (supkutanom) injekcijom. Nikada ne ubrizgavajte insulin direktno u venu (intravenozno) ili mišić (intramuskularno). Uvek menjajte mesta ubrizgavanja u okviru određenog dela tela, da bi izbegli nastanak potkožnih otvrdlina (pogledajte pod 4 Moguća neželjena dejstva leka). Najbolja mesta da sebi dajete injekcije su: prednji deo butina, prednji deo stomaka (abdomen) ili nadlaktica. Uvek redovno merite nivo šećera u krvi.


  Ako uzmete više insulina nego što bi trebalo


  Ako uzmete previše insulina Vaš će nivo šećera u krvi postati suviše nizak (ovo stanje se zove hipoglikemija ili hipo).

  Ovo se takođe može dogoditi i ako:


  Znaci upozorenja se pojavljuju postepeno. Uključuju: učestalo mokrenje, osećaj žeđi, gubitak apetita, osećaj mučnine (ili povraćanje), osećaj pospanosti ili umora, crvenilo lica, suvu kožu, suva usta i zadah na aceton. Ukoliko primetite neki od navedenih znakova upozorenja: proverite nivo šećera u krvi, ako ste u mogućnosti proverite urin na prisustvo ketona, a odmah nakon toga potražite lekarski savet.

  Ovo mogu biti znaci veoma ozbiljnog stanja zvanog dijabetička ketoacidoza, koje ako se ne leči, može dovesti do dijabetičke kome i smrti.


  Ako prekinete uzimanje insulina


  Ovo može dovesti do ozbiljne hiperglikemije (vrlo visok nivo šećera u krvi) i ketoacidoze (nagomilavanje kiseline u krvi, jer organizam razlaže masnoće umesto šećera). Ne prekidajte uzimanje Vašeg insulina bez prethodnog razgovora sa lekarom koji će Vam reći šta je potrebno učiniti.

  Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja vezanih za korišćenje ovog leka obratite se svom lekaru ili farmaceutu.


  Kako postupati sa lekom Levemir FlexPen


  Levemir FlexPen je originalno napunjen pen za jednokratnu upotrebu koji sadrži insulin detemir.


  Pažljivo pročitajte dodatno uputstvo za upotrebu leka Levemir® FlexPen®. Pen morate koristiti na način opisan u dodatnom uputstvu za upotrebu.


 4. Moguća neželjena dejstva leka

  Kao i svi lekovi, i Levemir® može ispoljiti neželjena dejstva, mada se ne javljaju kod svih osoba. Neželjena dejstva se mogu javiti u određenoj učestalosti, koja se definiše kao:


  Povremena neželjena dejstva


  Znaci alergije. Može se pojaviti koprivnjača i osip. Potražite odmah lekarsku pomoć:

 5. Čuvanje leka Levemir


  Čuvati van domašaja dece.

  Rok upotrebe leka je 30 meseci, ako se čuva u frižideru na 2°C – 8°C.

  Ne koristite Levemir nakon isteka datuma roka upotrebe naznačenog na nalepnici i kartonskoj kutiji. Naznačen datum podrazumeva važnost roka upotrebe do poslednjeg dana navedenog meseca.

  Levemir FlexPen koji nije u upotrebi treba čuvati u frižideru na 2°C – 8°C, ne blizu odeljka za zamrzavanje. Ne sme se zamrzavati.

  Levemir FlexPen koji se koristi ili nosi kao rezervni, ne mora se čuvati u frižideru. Možete ga nositi sa sobom i čuvati na sobnoj temperaturi (ispod 30°C) do 6 nedelja.

  Obavezno vratiti poklopac na FlexPen kada se ne koristi, u cilju zaštite od svetlosti.


  Levemir® zaštititi od toplote i sunčeve svetlosti.


  Posebne mere uništavanja neupotrebljenog leka ili ostataka leka


  Lekovi se ne smeju odbaciti sa kućnim otpadom, niti se smeju naći u otpadnim vodama. Obratite se farmaceutu u vezi uputstva o načinu odbacivanja i uklanjanja leka koji više nije u upotrebi. Lek se mora uništiti u skladu sa važećim zakonskim propisima. Ove mere obezbeđuju zaštitu životne sredine.


 6. Dodatne informacije Sadržaj leka Levemir®:Izgled leka Levemir i sadržaj originalnog pakovanja


Levemir® je bistar, bezbojan, vodeni rastvor.

U originalnom pakovanju se nalazi 5 penova sa uloškom od 3 ml.

Uložak, izrađen od stakla (tip 1), koji ima sa jedne strane klip (bromobutil), a sa druge je zatvoren zatvaračem (bromobutil/poliizopren) sadrži 3 ml rastvora i nalazi se u višedoznom penu od polipropilena.


Nosioc dozvole za stavljanje u promet:


Novo Nordisk Pharma d.o.o. Beograd Milutina Milankovića 9b

11070 Beograd, Srbija


Proizvođač:


Proizvođač se određuje po broju serije koji se nalazi na spoljašnjem i unutrašnjem pakovanju leka:

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z