Moozeeck

Zomig


UPUTSTVO ZA LEK


∆ Zomig® film tablete, 2,5 mg


Pakovanje: ukupno 3 film tablete , blister, 1x3 kom


Proizvođač: AstraZeneca UK Limited


Adresa: Macclesfield Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija

Podnosilac zahteva: Predstavništvo AstraZeneca UK Limited

Adresa: Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


∆ Zomig®, 2,5 mg,

film tablete,

zolmitriptan


Za lekove koji se izdaju samo uz lekarski recept

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

- Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije

navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Zomig i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Zomig

 3. Kako se upotrebljava lek Zomig

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Zomig

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ZOMIG I ČEMU JE NAMENJEN

  Zomig sadrži zolmitriptan i pripada grupi lekova poznatih pod zajedničkim imenom triptani. Koristi se u terapiji

  migrenoznih glavobolja.

  On neće sprečiti nastanak napada migrene.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ZOMIG

  Lek Zomig ne smete koristiti:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ZOMIG


  Uvek uzimajte lek Zomig tačno onako kako Vam je lekar rekao. Proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom ako niste sigurni.


  Možete uzeti lek Zomig čim napad migrene počne ili ako primetite da će početi.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i kod drugih lekova, korišćenje tableta Zomig® mogu da prate pojedine neželjene reakcije na lek, ali one se ne ispolje kod svakog. One obično nisu teške, kratkotrajne su i prolaze spontano. Neki od simptoma navedenih ispod mogu biti i deo samog napada migrene.


  Prestanite sa uzimanjem lek Zomig i odmah kontaktirajte svog lekara ukoliko primetite bilo šta od navedenog:

  Retka neželjena dejstva (dešavaju se kod manje od 1 od 1000 osoba)

 5. KAKO ČUVATI LEK ZOMIG


  Rok upotrebe


  Rok upotrebe leka iznosi 3 godine od dana proizvodnje.


  Čuvanje

 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Zomig


Aktivna supstanca je zolmitriptan.

1 tableta sadrži 2,5 mg zolmitriptana.


Pomoćne supstance su: Hipromeloza

Gvožđe (III) oksid, žuti

Laktoza, bezvodna Magnezijum-stearat Celuloza, mikrokristalna Polietilen glikol (400 i 8000) Natrijum-skrobglikolat

Titan-dioksid


Kako izgleda lek Zomig i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete žute boje sa utisnutom oznakom „Z“ najednoj strani. Pakovanje sadrži 1 blister sa 3 film tablete jačine 2,5 mg.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Predstavništvo AstraZeneca UK Limited Augusta Cesarca 12, 11000 Beograd, Srbija


AstraZeneca UK Limited

Macclesfield Cheshire, Silk Road Business Park, Velika Britanija


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept; moguć uticaj na psihofizičke sposobnosti.


Broj i datum dozvole:


515-01-03463-13-001 od 24.12.2013.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z