fresenius Apoteke Apoteke

Rawel SR

tabl.sa produženim oslobadjanjem 30x1.5mg
CENA: 414,88 din.


UPUTSTVO ZA PACIJENTA


RawelSR, tableta sa produženim oslobađanjem, 1,5 mg Pakovanje: blister, 3 x 10 tableta sa produženim oslobađanjem

blister, 6 x 10 tableta sa produženim oslobađanjem


Proizvođač: KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D.


Adresa: Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Podnosilac zahteva: Krka-Farma d.o.o., Beograd


Adresa: Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


RawelSR, 1,5 mg, tableta sa produženim oslobađanjem INN: indapamid


Pažljivo pročitajte ovo uputstvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

U ovom uputstvu pročitaćete:


 1. Šta je lek Rawel SR i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Rawel SR

 3. Kako se upotrebljava lek Rawel SR

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Rawel SR

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK RAWEL SR I ČEMU JE NAMENJEN


  Rawel SR se koristi za smanjivanje povišenog krvnog pritiska (hipertenzije).

  To su tablete sa produženim oslobađanjem koje sadrže indapamid kao aktivni sastojak.

  Indapamid je diuretik. Većina duretika povećava količinu urina koju proizvode bubrezi. Međutim, indapamid se razlikuje od drugih diuretika, zato što izaziva samo blago povećanje količine stvorenog urina.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK RAWEL SR


  Upozorite lekara ako uzimate druge lekove, imate neku hroničnu bolest, neki poremećaj metabolizma, preosetljivi ste na lekove ili ste imali alergijske reakcije na neke od njih.


  Lek Rawel SR ne smete koristiti:  Morate reći lekaru ako imate reakcije preosetljivosti na sunčeve zrake ili veštačke UV zrake (fotosenzitivnost).


  Lekar će Vam možda tražiti analize krvi da bi proverio da li su snižene koncentracije natrijuma ili kalijuma, ili povišena koncentracija kalcijuma.


  Ako mislite da se neka od ovih situacija može odnositi na Vas ili ako imate pitanja i sumnje vezane za uzimanje leka, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.


  Važne informacije za sportiste

  Sportisti bi trebalo da znaju da ovaj lek sadrži aktivnu supstancu koja može da uzrokuje pozitivnu reakciju na

  doping testu.


  Primena drugih lekova


  Istovremena upotreba leka Rawel SR sa nekim drugim lekovima može da pojača dejstvo jednog ili drugog leka i da izazove neželjena dejstva.

  Obavestite svog lekara ili farmaceuta ako uzimate ili ste donedavno uzimali neki drugi lek, uključujući i one koje se nabavljaju bez lekarskog recepta.


  Rawel SR se ne sme uzimati sa litijumom (koristi se u terapiji depresije) zbog rizika od povećane koncentracije litijuma u krvi.


  Obavestite svog lekara naročito ako uzimate bilo koji od sledećih lekova, zato što će možda biti neophodne posebne mere opreza:

 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK RAWEL SR


  Lek Rawel SR uzimajte uvek tačno onako kako vam je to objasnio Vaš lekar. Ako niste sasvim sigurni, proverite sa svojim lekarom ili farmaceutom.

  Uobičajena doza leka Rawel SR je jedna tableta dnevno. Uzimajte lek svakoga dana u isto vreme, najbolje

  ujutro, sa malo tečnosti. Ove tablete se mogu uzimati nezavisno od obroka. Tablete se uzimaju cele, nemojte ih drobiti ili žvakati.

  Terapija visokog krvnog pritiska je obično doživotna.


  Ako ste uzeli više leka Rawel SR nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka Rawel SR nego što bi trebalo, odmah razgovarajte sa svojim lekarom ili farmaceutom!

  Veoma velika doza leka Rawel SR može da izazove mučninu, povraćanje, nizak krvni pritisak, vrtoglavicu,

  zbunjenost, grčeve, pospanost, promenu u količini izlučenog urina.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rawel SR


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Rawel SR u tačno vreme, pratite svoj uobičajeni raspored uzimanja leka tako što ćete sledeću dozu uzeti u vreme predviđeno prema rasporedu.

  Ne uzimajte duplu dozu da bi nadoknadili preskočenu tabletu. Ako naglo prestanete da uzimate lek Rawel SR

  Pošto je terapija visokog krvnog pritiska obično doživotna, morate razgovarati sa lekarom pre nego što odlučite da prestanete da uzimate ovaj lek.


  Ako imate bilo kakva dodatna pitanja o korišćenju ovog leka, obratite se lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Veoma često:

  javljaju se kod više od 1 na 10 korisnika

  Često:

  javljaju kod 1 do 10 na 100 korisnika

  Povremeno:

  javljaju kod 1 do 10 na 1.000 korisnika

  Retko:

  javljaju kod 1 do 10 na 10.000 korisnika

  Veoma retko:

  javljaju se kod manje od 1 na 10.000 korisnika

  Nepoznato:

  ne može se proceniti na osnovu dostupnih podataka

  Kao svi lekovi, i lek Rawel SR može da izazove neželjena dejstva, mada se ona ne moraju javiti kod svakoga. Neželjena dejstva su prema učestalosti pojavljivanja svrstana u sledeće grupe:


  Ona mogu da uključuju:


  Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


 5. KAKO ČUVATI LEK RAWEL SR


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece.


  Rok upotrebe


  5 godina.

  Nemojte koristiti lek Rawel SR posle isteka roka upotrebe naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje


  Čuvati na temperaturi do 25°C.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Rawel SRKako izgleda lek Rawel SR i sadržaj pakovanja


Tablete sa produženim oslobađenjem: okrugle, blago bikonveksne film tablete bele boje.

Na raspolaganju su kutije sa 30 i 60 tableta sa produženim oslobađanjem. U kutiji su 3 ili 6 blistera (PVC/PVDC-Al blister) sa po 10 tableta sa produženim oslobađanjem.


Nosilac dozvole i Proizvođač


Krka-Farma d.o.o., Beograd, Jurija Gagarina 26v/II, Beograd, Srbija


Krka, Tovarna Zdravil d.d., Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno Avgust 2011.

Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


RawelSR, tableta sa produženim oslobađanjem, 30 x 1.5mg: 515-01-7010-10-001 od 16.09.2011. RawelSR, tableta sa produženim oslobađanjem, 60 x 1.5mg: 515-01-7011-10-001 od 16.09.2011.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z   
kontakt@lekovi.org
Medicines Medicines