FISKocr

Altravesa


UPUTSTVO ZA LEK


Altravesa, film tablete, 1 mg

Pakovanje: ukupno 28 kom, blister, 2 x 14 komProizvođači:

 1. Cell pharm GmbH

 2. Siegfried Generics (Malta) Ltd.

 3. Haupt pharma Munster GmbH

 4. Stada Arzneimittel AG  Adresa:

  1. Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover, Nemačka

  2. HHF070 Hal Far Industrial Estate, Malta

  3. Schleebruggenkamp 15, Munster, Nemačka

  4. Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Nemačka


Podnosilac zahteva: Hemofarm A.D.


Adresa: Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Republika Srbija


Altravesa, 1 mg, film tablete INN: anastrozol


Pažljivo pročitajte ovo upustvo, pre nego što počnete da koristite ovaj lek.

Uputstvo sačuvajte. Može biti potrebno da ga ponovo pročitate. Ako imate dodatnih pitanja obratite se svom lekaru ili farmaceutu.

Ovaj lek propisan je Vama i ne smete ga davati drugima. Može da im škodi, čak i kada imaju iste znake bolesti kao i Vi. Ukoliko neko neželjeno dejstvo postane ozbiljno ili primetite neko neželjeno dejstvo koje nije navedeno u ovom uputstvu, molimo Vas da o tome obavestite svog lekara ili farmaceuta.


U ovom uputstvu pročitaćete:

 1. Šta je lek Altravesa i čemu je namenjen

 2. Šta treba da znate pre nego što uzmete lek Altravesa

 3. Kako se upotrebljava lek Altravesa

 4. Moguća neželjena dejstva

 5. Kako čuvati lek Altravesa

 6. Dodatne informacije


 1. ŠTA JE LEK ALTRAVESA I ČEMU JE NAMENJEN?


  Lek Altravesa sadrži aktivnu supstancu anastrozol koja pripada grupi lekova pod nazivom inhibitori aromataze. Koristi se za lečenje karcinoma dojke kod žena u postmenopauzi.


  Altravesa smanjuje nivo hormona estrogena koji proizvodi Vaš organizam. Lek Altravesa to ostvaruje blokadom ezima pod nazivom aromataza.


 2. ŠTA TREBA DA ZNATE PRE NEGO ŠTO UZMETE LEK ALTRAVESA


  Lek Altravesa ne smete koristiti ukoliko:


 3. KAKO SE UPOTREBLJAVA LEK ALTRAVESA


  Uvek uzimajte lek tačno kako Vam je lekar preporučio i ne prekidajte lečenje ukoliko Vam lekar ne kaže da to uradite. Ukoliko mislite da lek Altravesa suviše slabo ili jako deluje na Vaš organizam, obratite se lekaru ili farmaceutu.


  Lek je namenjen odraslima.


  Uobičajeno doziranje je jedna film tableta (1 mg) dnevno. Pokušajte da uzimate tabletu u isto vreme svakog dana. Progutajte celu tabletu sa malo vode.

  Tabletu možete da uzimate pre, za vreme ili posle jela.


  Lečenje lekom Altravesa je dugotrajno. Preporučeno trajanje terapije je nekoliko godina. Vaš lekar će Vas savetovati koliko dugo da uzimate lek Altravesa.


  Primena kod dece

  Lek Altravesa se ne sme primenjivati kod dece i adolescenata.


  Ako ste uzeli više leka Altravesa nego što je trebalo


  Ukoliko ste uzeli veću dozu leka od onoga što Vam je preporučeno ili je neko drugi slučajno uzeo Vaš lek, odmah se obratite Vašem lekaru, farmaceutu ili najbližoj zdravstvenoj ustanovi.


  Ako ste zaboravili da uzmete lek Altravesa


  Nikada ne uzimajte duplu dozu da nadomestite to što ste preskočili da uzmete lek!


  Ukoliko ste preskočili da uzmete dozu leka, uzmite je što je pre moguće. Međutim, ukoliko se približilo vreme za uzimanje sledeće doze, nastavite sa uzimanjem leka po preporučenom režimu.


  Ako naglo prestanete da uzimate lek Altravesa


  Ne prekidajte uzimanje leka bez saveta Vašeg lekara.


  Ukoliko imate neka dodatna pitanja koja se odnose na upotrebu leka Altravesa, obratite se Vašem lekaru ili farmaceutu.


 4. MOGUĆA NEŽELJENA DEJSTVA


  Kao i drugi lekovi, i lek Altravesa može izazvati neželjene reakcije, mada se one ne moraju ispoljiti kod svih.


  Neželjena dejstva anastrozola su rangirana prema učestalosti pojavljivanja:


  Veoma česta (češće od 1 na 10 pacijenata koji uzimaju lek)

 5. KAKO ČUVATI LEK ALTRAVESA


  Čuvati van domašaja i vidokruga dece!


  Rok upotrebe:


  5 (pet) godina.

  Nemojte koristiti lek Altravesa posle isteka roka naznačenog na pakovanju. Rok upotrebe ističe poslednjeg dana navedenog meseca.


  Čuvanje:


  Lek ne zahteva posebne uslove čuvanja.


  Lekove ne treba bacati u kanalizaciju, niti kućni otpad. Pitajte svog farmaceuta kako da uklonite lekove koji Vam više nisu potrebni. Ove mere pomažu očuvanju životne sredine.

  Neupotrebljeni lek se uništava u skladu sa važećim propisima.


 6. DODATNE INFORMACIJE


Šta sadrži lek Altravesa Aktivne supstance su:


1 film tableta sadrži: anastrozol 1 mg


Ostali sastojci su:


Pomoćne supstance u jezgru:


Kako izgleda lek Altravesa i sadržaj pakovanja


Okrugle, bikonveksne film tablete, bele boje, sa utisnutom oznakom “A1” na jednoj strani. Ukupno 28 film tableta; PVC –Aluminijumski blister, 2 x 14 film tableta.


Nosilac dozvole i proizvođač


Nosilac dozvole:

Hemofarm A.D., Beogradski put bb, 26300 Vršac, Republika Srbija


Proizvođači:

Cell pharm GmbH, Feodor-Lynen-Str. 35, 30625 Hannover, Nemačka Siegfried Generics (Malta) Ltd., Hal Far Industrial Estate HHF070, Malta Haupt pharma Munster GmbH, Schleebruggenkamp 15, Munster, Nemačka Stada Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, Bad Vilbel, Nemačka


Napomena:


Štampano Uputstvo za lek u konkretnom pakovanju leka mora jasno da označi onog proizvođača koji je odgovoran za puštanje u promet upravo te serije leka o kojoj se radi , tj. da navede samo tog proizvođača, a ostale da izostavi.


Ovo uputstvo je poslednji put odobreno


Avgust 2012.


Režim izdavanja leka:


Lek se može izdavati samo uz lekarski recept.


Broj i datum dozvole:


515-01-6025-11-001 od 05.11.2012.

Početna stranica


A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z